LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Prezenta lege reglementează informaţiile obligatorii care trebuie inscripţionate pe eticheta laptelui pentru consum şi a produselor lactate proaspete în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, denumit în continuare Regulament.
Art. 2
În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a)etichetare - menţiunile, indicaţiile, mărcile, denumirile comerciale, imaginile sau semnele care figurează pe ambalajul respectivului produs;
b)câmp vizual - reprezintă toate suprafeţele unui ambalaj care pot fi citite dintr-un singur unghi de vedere;
c)câmp vizual principal - reprezintă câmpul vizual al unui ambalaj care este remarcat la prima vedere de către consumator la momentul cumpărării şi care permite consumatorului să identifice imediat un produs după marca acestuia.
Art. 3
(1)Informaţiile obligatorii care trebuie inscripţionate pe câmpul vizual sunt:
a)denumirea produsului alimentar;
b)lista ingredientelor folosite;
c)cantitatea netă a produsului alimentar;
d)data durabilităţii minimale sau data-limită de consum;
e)condiţiile speciale de păstrare şi/sau condiţiile de utilizare;
f)ţara de origine şi locul de provenienţă a laptelui crud materie primă pentru consum;
g)denumirea ambalatorului şi marca de identificare;
h)numele, denumirea comercială şi adresa procesatorului din sectorul laptelui pentru consum;
i)declaraţia nutriţională;
j)conţinut de grăsime exprimat în procente;
k)procesul de tratament termic utilizat, pasteurizat, sterilizat, ultrapasteurizat;
(2)Informaţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile din Regulament, după caz.
(3)Pentru laptele şi produsele lactate care provin de la alte specii de animale decât de la vaci de lapte se specifică specia de la care provine.
(4)Modificările de compoziţie se specifică pe etichetă: îmbogăţirea laptelui în proteine lactice, săruri minerale sau vitamine, reducerea conţinutului de lactoză prin conversia în glucoză şi galactoză.
Art. 4
(1)Desigilarea cisternelor sau containerelor de lapte crud, materie primă provenită din schimb intracomunitar, se realizează de către reprezentanţii unităţilor de procesare în conformitate cu procedurile elaborate de aceştia.
(2)Medicii veterinari oficiali de la nivelul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează supravegherea şi controlul oficial al modului în care operatorii realizează controlul laptelui crud materie primă recepţionat şi vor recolta probe în vederea efectuării analizelor de laborator ori de câte ori există suspiciuni sau reclamaţii cu privire la neîncadrarea în parametrii de siguranţă şi calitate al laptelui crud materie primă recepţionat.
Art. 5
Menţiunile obligatorii suplimentare care se introduc pe câmpul vizual sunt:
a)dreptul de a înscrie pe eticheta produsului finit menţiunea "Produs natural" va reveni obligatoriu doar celor care folosesc în proporţie de 100% ca materie primă laptele crud provenit de la vaci, bivoliţe, oi şi capre, fără a avea în compoziţie înlocuitori de lapte sau lapte praf;
b)dreptul de a înscrie pe eticheta produsului finit menţiunea "Produs românesc" va reveni obligatoriu doar celor care folosesc în proporţie de 100% lapte crud ca materie primă provenit din fermele din România.
Art. 6
Produsele lactate trebuie să prevadă pe etichetă, în mod obligatoriu, avertizarea cuprinzând sintagma "Conţine lapte praf în proporţie de _%".
Art. 7
Etichetele pentru lapte proaspăt pentru consum şi produsele lactate trebuie să fie inscripţionate clar, uşor de înţeles pentru a permite consumatorilor informarea privind originea şi trasabilitatea produselor.
Art. 8
Nerespectarea prevederilor art. 4, 5 şi 6 constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.
Art. 9
Producerea, expunerea spre vânzarea şi/sau vânzarea de lapte proaspăt pentru consum cunoscând că este obţinut din înlocuitori de lapte se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei şi retragerea pe timp de 6 luni a autorizaţiei de funcţionare a producătorilor sau comercianţilor, după caz.
Art. 10
(1)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 8 şi 9 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(2)Contravenţiilor prevăzute la art. 8 şi 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi organizaţiile şi asociaţiile din domeniu vor iniţia şi finanţa campanii de promovare şi creştere a consumului de lapte proaspăt pentru consum şi produse lactate româneşti.
Art. 12
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor notifică statelor membre şi Comisiei măsurile prevăzute de prezenta lege şi va specifica motivele care au stat la baza acestora.
Art. 13
Prezenta lege intră în vigoare în 90 de zile de la comunicarea deciziei Comisiei Europene.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 342 din data de 5 mai 2016