HOTĂRÂRE nr. 7 din 27 iulie 2016 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 27 iulie 2016, hotărăşte:
Articol unic
Se aprobă publicarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 634 bis. care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 634 din data de 18 august 2016