METODOLOGIE din 10 iulie 2012 privind condiţiile în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute
Art. 1
Schimbarea din funcţie reprezintă modificarea raporturilor de serviciu caracterizată prin manifestarea de voinţă a funcţionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare de a fi numiţi într-o altă funcţie, în cadrul aceleiaşi unităţi.
Art. 2
(1)Funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţia deţinută, la cerere.
(2)Schimbarea din funcţie se poate face numai pe funcţii vacante din aceeaşi categorie, de ofiţer, respectiv de agent, şi de acelaşi tip, de conducere, respectiv de execuţie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.
(3)Ofiţerii care ocupă funcţii de conducere pot solicita schimbarea din funcţia deţinută şi numirea într-o funcţie de execuţie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.
(4)Pentru numirea într-o funcţie pe un coeficient de ierarhizare inferior funcţiei deţinute, funcţionarii publici cu statut special definitivi îşi exprimă acordul, în mod expres, în cererea de schimbare din funcţie.
(5)Prin funcţie prevăzută cu coeficient de ierarhizare identic se înţelege funcţia în care se face numirea al cărei coeficient de ierarhizare luat în calcul la stabilirea salariului este egal cu al funcţiei anterioare.
Art. 3
(1)Pentru asigurarea transparenţei şi obiectivităţii schimbării din funcţie, periodic, conducerea instituţiei comunică personalului din subordine, prin afişare la avizierul unităţii, funcţiile vacante care pot face obiectul schimbării din funcţie (denumirea generică a funcţiei, sectorul/domeniul de activitate şi condiţiile de ocupare).
(2)În termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării, personalul unităţii poate depune la secretariatul unităţii cereri de schimbare pe funcţia pentru care optează.
Art. 4
Schimbarea din funcţie se poate aproba dacă funcţionarul public cu statut special definitiv întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:
a)îndeplineşte condiţiile specifice prevăzute în fişa postului în care solicită numirea;
b)are avizul de principiu al şefului sectorului de activitate din care solicită schimbarea;
c)are avizul de principiu al şefului sectorului de activitate unde solicită să fie numit;
d)are avizul de principiu al compartimentelor de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, numai în cazul schimbării sectorului de activitate.
Art. 5
Cererea de schimbare din funcţie se repartizează structurii de resurse umane, este analizată în cadrul consiliului de conducere al unităţii şi supusă hotărârii directorului unităţii, în sensul aprobării sau respingerii acesteia.
Art. 6
(1)În cazul în care există mai multe solicitări de schimbare pentru aceeaşi funcţie, departajarea se va realiza de către o comisie constituită din director/director adjunct/şef structură din domeniul postului de activitate - preşedinte şi 2 funcţionari publici cu statut special, din care unul din structura de resurse umane - membri.
(2)Comisia prevăzută la alin. (1) va fi desemnată prin decizie a conducătorului unităţii şi va analiza solicitările de schimbare din funcţie, având în vedere următoarele criterii de departajare:
a)experienţa profesională în domeniul de activitate al funcţiei pentru care se solicită schimbarea:
- se acordă câte 2 puncte pentru fiecare an întreg lucrat în domeniul de activitate al postului, în cadrul sistemului penitenciar;
- fracţiile de an se calculează corespunzător cu rotunjire la o lună; se ignoră perioadele de sub o lună;
- nu se iau în calcul perioadele în care solicitanţii se află în concedii fără plată;
- vechimea se calculează la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (2);
b)calificativele obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale pe ultimii 3 ani de activitate:
- pentru fiecare calificativ obţinut la evaluarea performanţelor profesionale anuale, în ultimii 5 ani de activitate, se acordă puncte astfel: "Excepţional" - 2 puncte, "Foarte bun" - 1 punct, "Bun" - 0,50 puncte, iar calificativele "Satisfăcător" şi "Nesatisfăcător" nu se punctează;
c)vechimea în sistemul administraţiei penitenciare:
- se acordă câte un punct pentru fiecare an întreg, lucrat în cadrul sistemului penitenciar;
- fracţiile de an se calculează corespunzător cu rotunjire la o lună; se ignoră perioadele de sub o lună;
- nu se iau în calcul perioadele în care solicitanţii se află în concedii fără plată;
- vechimea se calculează la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (2);
d)probleme familiale deosebite:
- se acordă 3 puncte pentru solicitanţii care au probleme familiale deosebite, dovedite cu acte;
e)starea disciplinară (sancţiuni disciplinare):
- se scad 5 puncte din punctajul final al solicitanţilor care se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- se scad 5 puncte din punctajul final al solicitanţilor care sunt condamnaţi pentru săvârşirea de infracţiuni, menţinuţi în activitate conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.
(3)Punctajul final se stabileşte prin însumarea punctajelor acordate conform alin. (2), fiind acceptat solicitantul care are punctajul cel mai mare.
(4)La punctaje egale are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevăzut la alin. (2) lit. a), iar în situaţia în care se menţine egalitatea are prioritate solicitantul cu punctaj superior la criteriul prevăzut la alin. (2) lit. c).
(5)La analiza prevăzută la alin. (2) poate participa în calitate de observator câte un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative la nivelul unităţii.
Art. 7
(1)Solicitările personalului cu probleme medicale deosebite, respectiv clasat medical apt limitat cu recomandarea medicului pentru schimbarea locului/programului de muncă, se soluţionează distinct de conducerea unităţii, fără aplicarea prevederilor art. 6.
(2)Dacă solicitările prevăzute la alin. (1) depăşesc funcţiile vacante aflate la dispoziţia unităţii, departajarea celor în cauză se va realiza potrivit art. 6.
Art. 8
Nu se dă curs solicitărilor funcţionarilor publici cu statut special suspendaţi din funcţie sau puşi la dispoziţie.
Art. 9
Respingerea cererii de schimbare din funcţie se comunică funcţionarului public cu statut special.
Art. 10
Actul administrativ de schimbare din funcţie se întocmeşte potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 556 din data de 7 august 2012