ORDIN nr. 263 din 30 iunie 2015 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului
În conformitate cu art. 6 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică proprietarii/ administratorii clădirilor deţinute şi ocupate de autorităţile publice centrale - ministere, alte organe de specialitate aflate în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau autorităţi administrative autonome - inventariază şi afişează, până la 9 iulie 2015, pe pagina proprie de internet, lista clădirilor încălzite şi/sau răcite cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, cu excepţiile prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 121/2014.
(2)Datele şi informaţiile privind clădirile inventariate prevăzute la alin. (1) se transmit, până la data de 9 iulie 2015, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură în format letric şi prin poşta electronică în format Excel - font Arial 8, la adresa de e-mail: infoenerg_constructii@mdrap.ro, pentru completarea băncilor de date specifice privind eficienţa energetică, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXĂ: LISTA*) clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp

Ordonator principal.

Denumire: ...........

Administrator,

Denumire: ...........

Cod unic de înregistrare (CUI): ...........

Nr. crt.

Date de identificare

Date tehnice

Date energetice relevante

COD clasificaţie (conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului)

Funcţiune clădire

Adresa

Anul construirii/dării în folosinţă

Material de construcţie pereţi exteriori (Z - zidărie; B - beton; L - lemn; M - mixt)

Suprafaţa utilă

Aria construită la sol

Nr. de niveluri supraterane (P + nE)

Sistem încălzire

Sistem ventilare

Total consumuri facturate în anul 2014, în unităţi fizice:

Judeţ/Municipiul Bucureşti

Localitate/
sector

Strada nr.

C - Centralizat (termoficare)

sau

CT - Centrală termică proprie

N - Ventilare naturală sau

M - Ventilare mecanică

De la sistemul centralizat (termoficare)

Gaze naturale

Alt tip de combustibil (păcură, lemn etc.)

Energie electrică

[mp]

[mp]

[Gcal]

[mii kWh]

[to]

[mii kWh]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

                

2

                

                

n

                
_______
*) Lista completată cu toate datele solicitate se transmite la MDRAP - Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură în format letric şi prin poşta electronică în format Excel - font Arial 8, la adresa de e-mail: infoenerg_constructii@mdrap.ro, până la data de 9 iulie 2015.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 490 din data de 3 iulie 2015