MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 11 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale
PARTEA 1:
I.PREAMBUL
1.Având în vedere că Guvernul României şi Banca Mondială ("părţile") recunosc colaborarea îndelungată dintre părţi în legătură cu finanţarea investiţiilor, consolidarea capacităţii şi alte nevoi ale României în perioada de tranziţie, în procesul care a condus la aderarea la Uniunea Europeană, în timpul crizei economice globale şi în timpul primei Perioade de programare a fondurilor europene 2007-13,
2.Având în vedere că părţile recunosc experienţa utilă dobândită în baza Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Bancă pentru "Parteneriatul şi Sprijinul pentru valorificarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice", semnat la 26 ianuarie 2012,
3.Având în vedere că Banca este una dintre instituţiile financiare internaţionale specializate care poate furniza servicii specializate de consultanţă rambursabile (SCR) în România, aliniate prevederilor Statutului Băncii şi ale articolului 9 litera (b) din Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice din data de 26 februarie 2014,
4.Având în vedere că părţile recunosc importanţa finanţării pe care România urmează să o primească prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională ("FEDR "), Fondul Social European ("FSE"), Fondul de Coeziune ("FC"), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) (împreună, "fondurile europene structurale şi de investiţii", în sumă de 43 miliarde euro, pentru perioada de programare 2014-2020) şi consideră că aceasta reprezintă o oportunitate neegalată pentru România, menită să ajute ţara să se alinieze standardelor UE, să îşi extindă reformele structurale, să îşi modernizeze administraţia publică şi să urmărească o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii,
5.Având în vedere că Guvernul României intenţionează să îşi extindă agenda reformelor structurale, să accelereze creşterea pentru a atinge media UE şi să respecte condiţiile de intrare în zona Euro, să abordeze provocările pe care le prezintă incluziunea şi echitatea socială pentru populaţie şi să crească nivelul şi calitatea absorbţiei fondurilor europene structurale şi de investiţii,
6.Având în vedere că, pentru a beneficia de experienţa internaţională, Guvernul a solicitat sprijin din partea Băncii Mondiale în acest efort de modernizare a administraţiei publice prin consolidarea capacităţii Guvernului de formulare a politicilor şi strategiilor, de analiză, de diagnostic, de planificare, proiectare şi implementare a sectoarelor şi proiectelor/programelor,
7.Având în vedere că Acordul aprobat de parteneriat cu România 2014-2020, încheiat cu Comisia Europeană, subliniază priorităţile-cheie ale României pentru finanţare din fondurile UE în anii următori,
8.Având în vedere că valoarea cunoştinţelor şi sfaturilor pe care le poate furniza Banca Mondială României este recunoscută ca fiind importantă şi necesară pentru România, atât pentru implementarea cu succes a priorităţilor, strategiilor şi proiectelor care urmează a fi finanţate de fondurile europene structurale şi de investiţii în perioada 2014-2020, cât şi pentru pregătirea României pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027,
9.Având în vedere că Banca Mondială poate furniza asistenţă în legătură cu priorităţile definite în Strategia sa de parteneriat de ţară şi în strategiile şi cadrele ulterioare încheiate cu România,
10.Prin urmare, părţile au convenit asupra prezentului memorandum de înţelegere, după cum urmează:
II.SFERA SERVICIILOR FURNIZATE
11.Se anticipează că sprijinul acordat de Banca Mondială se va concentra asupra domeniilor prioritare incluse în Acordul de parteneriat 2014-2020 şi în strategiile de parteneriat de ţară actuale şi ulterioare încheiate între România şi Banca Mondială, inclusiv, dar fără a se limita la: sprijin în implementarea obiectivelor fondurilor europene structurale şi de investiţii, sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea reformelor politicilor, menite să ajute România să se alinieze standardelor UE, promovarea prosperităţii împărtăşite, reducerea sărăciei şi incluziunea socială, inclusiv pentru romi, sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de absorbţie şi a eficienţei fondurilor UE şi consolidarea capacităţii administraţiei publice.
12.În orice moment înainte de încetarea prezentului memorandum de înţelegere, Guvernul României se poate adresa Băncii Mondiale cu o solicitare de servicii în orice sector sau domeniu relevant nou. Cu condiţia existenţei expertizei corespunzătoare şi a disponibilităţii personalului, precum şi a conformităţii cu mandatul său, Banca Mondială va depune toate eforturile pentru a răspunde pozitiv solicitării din partea Guvernului. Aceste sectoare sau domenii vor fi stabilite de comun acord între părţi, printr-un schimb de corespondenţă între Guvern şi Banca Mondială.
III.LIVRAREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ RAMBURSABILE
13.Acordurile de servicii de consultanţă rambursabile care definesc sfera serviciilor furnizate de Banca Mondială vor fi încheiate şi semnate cu instituţia beneficiară, conform termenilor acordului model/standard SCR ataşat ca anexa 2. În scopul prezentului memorandum de înţelegere, beneficiarii sunt definiţi ca organisme publice din România, responsabile cu iniţierea sau care iniţiază şi implementează operaţiuni, care desfăşoară un proiect individual şi primesc fonduri de la fondurile europene structurale şi de investiţii şi care utilizează propriile resurse. Beneficiarul va fi contrapartea Băncii Mondiale din acordurile de servicii de consultanţă. Acordurile de servicii de consultanţă rambursabile vor intra în vigoare în momentul semnării acestora de către părţi, cu excepţia cazului în care se specifică altfel.
IV.ÎNŢELEGERILE DINTRE PĂRŢI
14.Guvernul României, reprezentat de ministrul fondurilor europene, va conduce activitatea de coordonare a sprijinului acordat de Banca Mondială în ceea ce priveşte serviciile de consultanţă rambursabile. Banca Mondială se angajează să colaboreze cu Guvernul în efortul de coordonare, să furnizeze orice informaţii necesare şi să fie disponibilă pentru şedinţele periodice de coordonare, toate acestea în legătură cu implementarea prezentului memorandum de înţelegere. Implementarea prezentului memorandum de înţelegere va fi monitorizată prin şedinţele de coordonare, care vor fi prezidate de ministrul fondurilor europene şi organizate din şase în şase luni, cu excepţia cazului în care una dintre părţi solicită o şedinţă ad-hoc pentru discutarea unei anumite probleme apărute în implementarea prezentului memorandum de înţelegere. Aceste şedinţe vor asigura coordonarea activităţilor şi vor favoriza sinergiile şi complementaritatea proiectelor şi/sau a iniţiativelor finanţate prin servicii similare de consultanţă rambursabile furnizate de alte instituţii financiare internaţionale eligibile. Banca Mondială va transmite un raport anual Ministerului Fondurilor Europene (nu mai târziu de sfârşitul lunii martie a fiecărui an, pe durata implementării prezentului memorandum de înţelegere), care va prezenta măsurile întreprinse, progresul înregistrat şi orice aspecte în legătură cu care se solicită intervenţia ministrului.
15.Banca Mondială va furniza servicii de consultanţă conform termenilor acordurilor de servicii de consultanţă rambursabile semnate şi cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii. Orice achiziţie efectuată de Banca Mondială în scopul furnizării serviciilor se va efectua pe baza politicilor şi procedurilor proprii ale Băncii Mondiale.
16.Pentru fiecare acord de servicii de consultanţă rambursabile, Banca Mondială, în conformitate cu politicile şi procedurile sale, va pune la dispoziţia Beneficiarului toate informaţiile şi întreaga documentaţie necesară pentru ca acesta să poată respecta toate cerinţele privind buna gestionare financiară în baza cerinţelor fondurilor europene structurale şi de investiţii cu privire la aceste SCR finanţate prin fondurile UE, conform prevederilor acordului respectiv de servicii de consultanţă (anexa 2).
V.DURATĂ ŞI ÎNCETARE
17.Prezentul memorandum va intra în vigoare în momentul semnării acestuia de ambele părţi şi, cu excepţia cazului în care părţile au prevăzut altfel, va înceta la 31 decembrie 2023.
18.Părţile vor efectua o evaluare la jumătatea perioadei, nu mai târziu de anul 2019.
19.Oricare dintre părţi poate rezilia în orice moment prezentul memorandum de înţelegere, cu un preaviz de trei luni transmis celeilalte părţi.
20.Acordurile bilaterale SCR încheiate nu vor fi afectate de încetarea prezentului memorandum de înţelegere.
VI.DIVERSE
21.(i) Prezentul memorandum de înţelegere nu constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic şi nu obligă Banca Mondială să furnizeze sprijin în legătură cu o anumită activitate sau un anumit proiect; (ii) nicio prevedere a acestui memorandum de înţelegere nu va fi interpretată în sensul creării unei societăţi în comun, a unei relaţii de agenţie sau a unui parteneriat legal între părţi; şi (iii) nicio prevedere a acestui memorandum de înţelegere nu se intenţionează a fi interpretată şi nu trebuie interpretată ca o renunţare la privilegiile şi imunităţile de care beneficiază fiecare parte sau membrii conducerii şi angajaţii acestora, privilegii şi imunităţi care sunt rezervate în mod expres prin prezentul.
Drept mărturie a celor de mai sus, subsemnaţii, autorizaţi în mod legal în acest sens, au semnat prezentul memorandum, încheiat la Bucureşti în data de 11 ianuarie 2016, în două exemplare originale, în limba engleză.

Pentru Guvernul României,

Carmen Aura Răducu,

ministrul fondurilor europene

Pentru Banca Mondială,

Elisabetta Capannelli,

manager de ţară

PARTEA 2: ANEXA 2 - ACORD DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ RAMBURSABILE
Proiectul nr. P#....
ACORD DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ RAMBURSABILE
privind
……………….
încheiat de către şi între
[ministerul sau instituţia] ……………….
şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
în data de ………, 20….
ACORD DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ RAMBURSABILE
Acord încheiat în data de ….. 20..., de către şi între [numele beneficiarului] (denumit în continuare "Beneficiarul") şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ("Banca") (numite împreună "părţile")
Având în vedere că Guvernul României şi Banca au încheiat un Memorandum de înţelegere privind parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinul acordat pentru valorificarea fondurilor structurale şi de investiţii, semnat în data de ……….,
având în vedere că Beneficiarul a solicitat Băncii să-i furnizeze servicii de consultanţă rambursabile ("servicii de consultanţă rambursabile" sau "SCR") detaliate în anexa la prezentul acord, pentru a acorda sprijin Guvernului României în perioada 2014-2020, prin urmare, părţile convin după cum urmează:
1.Serviciile de consultanţă rambursabile. Banca va furniza Beneficiarului serviciile ("servicii de consultanţă rambursabile" sau "SCR") detaliate în anexa aferentă prezentului acord, în baza clauzelor şi condiţiilor prevăzute în prezentul acord, inclusiv în anexa la prezentul acord, care constituie parte integrantă din prezentul acord.
2.Persoanele de contact din partea Beneficiarului. În procesul de furnizare a serviciilor de consultanţă rambursabile, Banca va coopera îndeaproape cu oficialii desemnaţi din partea Beneficiarului. Beneficiarul va pune la dispoziţia Băncii numele şi informaţiile de contact ale respectivilor oficiali.
3.Durata acordului şi calendarul de lucru. Deşi Banca se angajează să mobilizeze în mod rezonabil toate mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru a furniza la timp serviciile de consultanţă rambursabile, programul de lucru şi calendarul de activităţi prevăzute în anexa la prezentul acord au fost elaborate cu bună-credinţă, pe baza informaţiilor care se află la dispoziţia Băncii la ora actuală, şi sunt orientative, în condiţiile în care: (i) Beneficiarul şi personalul acestuia îşi îndeplinesc sarcinile la timp; şi (ii) Beneficiarul - în orice moment - va acţiona la timp pentru a furniza informaţii, pentru a lua decizii şi pentru a furniza asistenţa necesară, conform prevederilor prezentului acord şi după cum Banca poate solicita periodic.
4.Efectuarea plăţilor
a)Beneficiarul va achita Băncii un onorariu în sumă de … euro/RON (EUR/RON ……), în baza următorului scadenţar de plăţi:

1. 10% din suma totală

în termen de xx zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului acord;

2. euro

la predarea de către Bancă şi recepţia de către Beneficiar a .....;

3. euro

la predarea de către Bancă şi recepţia de către Beneficiar a .....;

4. euro

la predarea de către Bancă şi recepţia de către Beneficiar a ....

b)Toate plăţile efectuate către Bancă în baza prezentului acord se efectuează la data scadenţei, în urma prezentării unei facturi de către Bancă. Plăţile se vor efectua în euro/RON, în fonduri disponibile imediat, fără nicio deducere de niciun fel pentru niciun fel de taxă, impozit, cheltuieli şi alte sume reţinute, şi fără a lua în considerare nicio dispută aflată în curs de desfăşurare între părţi [altele decât acele dispute legate de recepţia documentelor livrabile la care se face referire la alin. (c) de mai jos], în contul indicat în scris de către Bancă, periodic. Suma avansului va fi dedusă din următoarele facturi, până la rambursarea în totalitate a plăţii în avans.
c)Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de aprobare din partea Beneficiarului, după prezentarea de către Bancă a documentelor în limba engleză şi a traducerii în limba română. Traducerea în limba română a livrabilelor finale va fi trimisă în termen de maximum 21 de zile de la transmiterea versiunii în limba engleză, conform Calendarului de activităţi prezentat la secţiunea B din anexa la prezentul acord. Beneficiarul are la dispoziţie 21 de zile după transmiterea traducerii în limba română, pentru a analiza fiecare livrabil, perioadă după care livrabilul se consideră a fi acceptat de către Beneficiar, cu excepţia situaţiei în care acesta din urmă formulează şi trimite Băncii anumite comentarii, în acest interval de timp. În cazul în care Beneficiarul formulează anumite comentarii, Banca are la dispoziţie 14 zile pentru a prezenta livrabilul modificat în versiunea în limba engleză şi traducerea în limba română şi/sau pentru a furniza comentarii şi clarificări. Beneficiarul va avea la dispoziţie încă 7 zile pentru a analiza livrabilul actualizat şi pentru a-l accepta.
5.Intrarea în vigoare. Prezentul acord intră în vigoare în ziua şi anul înscrise mai sus, imediat după ce este semnat în mod adecvat de către ambele părţi.
6.Expirarea acordului. Prezentul acord este la valabil până la ..., cu excepţia situaţiei în care acordul este prelungit prin acordul reciproc al Beneficiarului cu Banca.
7.Încetarea acordului. Atât Beneficiarul, cât şi Banca pot dispune încetarea prezentului acord înainte de expirarea acestuia, sub rezerva acordării către cealaltă parte a unui preaviz scris de nouăzeci (90) de zile. La primirea unei astfel de înştiinţări, părţile vor lua toată măsurile adecvate pentru a proceda la încetarea într-o manieră ordonată a activităţilor aflate în desfăşurare la momentul respectiv în cadrul prezentului acord de servicii de consultanţă rambursabile, precum şi pentru a soluţiona cu promptitudine toate aspectele nerezolvate.
8.Limba acordului. Prezentul acord este întocmit în limba engleză.
9.Cooperare
a)În orice moment, Beneficiarul va oferi Băncii la timp orice informaţii care pot influenţa desfăşurarea serviciilor de consultanţă rambursabile, va informa Banca referitor la orice evoluţii privitoare la serviciile de consultanţă rambursabile şi va întreprinde toate lucrurile necesare pentru a oferi personalului Băncii posibilitatea de a îndeplini toate activităţile care îi sunt alocate în baza prezentului acord de servicii de consultanţă rambursabile. În special, Beneficiarul va proceda după cum urmează, fără a se limita la:
(1)(i) va furniza Băncii toate informaţiile disponibile privind Beneficiarul şi serviciile de consultanţă rambursabile, care pot fi necesare pentru îndeplinirea prezentului acord;
(2)(ii) va permite personalului Băncii să viziteze sediile Beneficiarului şi să aibă acces la evidenţele şi registrele care sunt relevante pentru serviciile de consultanţa rambursabile, precum şi la personalul Beneficiarului implicat în serviciile de consultanţă rambursabile furnizate de Bancă;
(3)(iii) va notifica în mod prompt Banca referitor la orice schimbare a naturii şi amplorii serviciilor de consultanţă rambursabile şi cu privire la orice eveniment sau situaţie care are sau ar putea avea, în mod rezonabil, un efect semnificativ asupra furnizării serviciilor; şi
(4)(iv) va furniza cu promptitudine Băncii orice informaţii pe care le poate solicita Banca periodic, în mod rezonabil, cu privire la serviciile de consultanţă rambursabile furnizate de către Bancă.
b)Este convenit şi înţeles de către părţi, în mod expres, ca Banca să nu fie ţinută răspunzătoare pentru nicio întârziere în îndeplinirea sarcinilor care îi revin, datorată faptului că Beneficiarul nu-şi aduce aportul conform prevederilor secţiunii D a anexei la prezentul acord sau că acesta nu cooperează cu Banca în maniera enunţată la alin. (a) de mai sus.
10.Înştiinţări şi adrese oficiale
a)Toate înştiinţările care sunt necesare sau permise a fi transmise în baza prezentului acord se vor efectua în scris şi se vor considera făcute sau transmise în mod adecvat dacă sunt predate personal sau prin poştă, e-mail sau fax semnatarilor prezentului acord, la adresele indicate mai jos sau la orice alte adrese care sunt anunţate de către părţi, periodic. Notificările trimise prin scrisoare recomandată se vor considera transmise în momentul livrării. Înştiinţările transmise prin fax trebuie, de asemenea, să fie confirmate prin poştă, data intrării în vigoare fiind data transmisiei iniţiale.
b)în scopul prezentului acord se vor utiliza următoarele adrese:
Pentru Beneficiar:
Ministerul ............
.........
.........
.........
Tel. + .........
Fax: + .........
E-mail: .........
Pentru Bancă:
Banca Mondială
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
S.U.A.
Tel.: +1 202 477-1234
Fax: +1 202 477- 6391
E-mail:
Drept mărturie a celor de mai sus, părţile prezentului acord, acţionând prin intermediul reprezentanţilor lor autorizaţi, au procedat la semnarea prezentului acord în numele lor, la data şi anul prevăzute mai jos.

[numele beneficiarului]

.........

.........

Semnat de: .........

Reprezentant autorizat

.........

.........

Data: .........

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

 

Semnat de: .........

Reprezentant autorizat

.........

.........

Data: .........

PARTEA 21: ANEXĂ - DESCRIEREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ RAMBURSABILE
A)Servicii de consultanţă rambursabile
Cu excepţia situaţiei în care Beneficiarul şi Banca ar conveni altfel, serviciile de consultanţă rambursabile vor include următoarele activităţi şi livrabile:
Componenta A: ....
Componenta B: ....
Orice modificare adusă celor de mai sus va fi notificată în scris, printr-o adresă semnată atât de către Beneficiar, cât şi de către Bancă.
B)Calendarul de activităţi
Cu excepţia situaţiei în care Beneficiarul poate conveni altfel cu Banca, Banca va depune eforturi pentru a furniza serviciile de consultanţă rambursabile în conformitate cu calendarul de activităţi de mai jos:

Livrabil orientativ

Durata de finalizare estimată

Livrabil 1

xx luni de la data intrării în vigoare

Livrabil 2

xx luni de la data intrării în vigoare

Orice modificări în legătură cu durata estimată de finalizare prevăzută în tabelul de mai sus pot fi convenite de către părţi printr-un schimb de scrisori.
După data intrării în vigoare a prezentului acord, va fi transmis un raport semestrial de progres în limba engleză, în termen de 21 de zile de la finalul fiecărei perioade. Rapoartele de progres trebuie să includă o descriere a activităţilor finalizate sau aflate în desfăşurare în timpul perioadei de raportare, precum şi următoarele măsuri planificate pentru următoarea perioadă de raportare şi livrabilele. Rapoartele de progres vor avea formatul ataşat la prezenta anexă. O traducere în limba română a rapoartelor de progres va fi furnizată în termen de 14 zile de la transmiterea versiunii în limba engleză. Beneficiarul are la dispoziţie 21 de zile, după furnizarea traducerii în limba română, pentru a analiza raportul de progres. În cazul în care sunt formulate comentarii cu privire la raportul de progres, Banca are la dispoziţie 7 zile pentru a prezenta un raport de progres modificat şi/sau pentru a furniza comentarii şi clarificări.
Pentru transmiterea livrabilelor descrise în tabelul de mai sus, Banca va depune respectivele documente redactate în limba engleză, cu respectarea calendarului de activităţi prevăzut în cadrul prezentului acord.
Toate rapoartele de progres şi livrabilele sunt descrise în tabelul de la secţiunea B. Pe calendarul de activităţi prezentat în această anexă 1 la acord furnizat de Bancă se vor aplica sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene şi sigla fondurilor europene structurale şi de investiţii din România, precum şi fraza de identificare privind programul operaţional relevant, indicată de Beneficiar.
C)Personalul Băncii
Banca va fi responsabilă pentru determinarea componenţei adecvate a echipelor care sunt necesare pentru furnizarea serviciilor de consultanţă rambursabile. Personalul alocat de Bancă va include experţi specializaţi în domeniile ......... .
D)Parteneri şi Facilităţi
Beneficiarul va pune la dispoziţie următoarele facilităţi, în sprijinul procesului de furnizare a serviciilor de consultanţă rambursabile:
1.Beneficiarul va pune la dispoziţie spaţii pentru organizarea de ateliere de lucru, după cum este convenit în cadrul prezentului acord. Pentru toate atelierele de lucru şi pentru toate activităţile de formare care se vor desfăşura în baza prezentului acord, Beneficiarul poate acoperi cheltuielile, în limite rezonabile, necesare pentru desfăşurarea cu succes a fiecărui atelier de lucru, inclusiv costul fotocopierii, gustări, băuturi răcoritoare şi alte produse alimentare pentru participanţi.
2.Beneficiarul poate pune la dispoziţie spaţii de birouri pentru personalul Băncii, pentru o interacţiune maximă cu partenerii şi eficienţa activităţilor de consolidare a capacităţilor sale.
3.În cadrul procesului de furnizare a serviciilor de consultanţă rambursabile, Beneficiarul trebuie să faciliteze contactul dintre Bancă şi personalul Beneficiarului şi orice alţi factori interesaţi relevanţi.
E)Evidenţe
Banca va ţine evidenţe adecvate ale serviciilor de consultanţă rambursabile, în conformitate cu practicile curente de ţinere a evidenţelor, şi va oferi Beneficiarului informaţii privitoare la respectivele servicii de consultanţă rambursabile pe care acesta le va solicita în mod rezonabil. Prin urmare, Banca va ţine evidenţe adecvate pentru o perioadă de şapte ani de la sfârşitul anului fiscal al Băncii la care se referă respectivele evidenţe.
PARTEA 21^1: FORMATUL ORIENTATIV AL RAPORTULUI DE PROGRES
Document ataşat la anexă
FORMATUL ORIENTATIV AL RAPORTULUI DE PROGRES
I.Perioada de timp care face obiectul raportului: .........
II.Rezumat
- Situaţia globală a activităţilor
- Constatări şi probleme
III.Progrese înregistrate pe livrabile
1.Livrabilul 1:
a)Activităţi şi analize finalizate
b)Paşii următori
2.Livrabilul 2:
a)Activităţi şi analize finalizate
b)Paşii următori
.........
IV.Concluzii
PARTEA 22: ANEXĂ - TERMENI ŞI CONDIŢII STANDARD
1.Standardele de performanţă; neexclusivitate. Prin prezentul acord, Banca se angajează să furnizeze serviciile de consultanţă rambursabile cu aceeaşi grijă şi diligenţă pe care le manifestă în cadrul oricărei altei activităţi analitice şi de consultanţă. Implicarea Băncii în cadrul prezentului acord, în calitate de consultant al Beneficiarului, este neexclusivă şi nu poate restricţiona angajarea de către Beneficiar a altor consultanţi pe teme similare sau colaterale.
2.Personalul Băncii. Banca, la propria discreţie, va stabili componenţa echipei (inclusiv personalul care va participa la şedinţele cu consultantul) ("personalul Băncii") alocate pentru furnizarea serviciilor de consultanţă rambursabile. Anexa la prezentul acord conţine o listă orientativă de categorii de personal al Băncii, care poate fi implicat în furnizarea serviciilor de consultanţă rambursabile; cu condiţia, totuşi, ca Banca să îşi rezerve în orice moment dreptul de a aloca orice altă persoană sau alte persoane în plus faţă de sau în locul oricărei persoane care figurează deja pe lista respectivă, după cum poate fi considerat necesar sau adecvat de către Bancă, pentru îndeplinirea îndatoririlor care îi revin în baza prezentului acord, în cazul în care are motive rezonabile de insatisfacţie faţă de prestaţia unuia sau mai multor angajaţi ai Băncii, Beneficiarul poate solicita Băncii să înlocuiască respectiva persoană sau respectivele persoane. Pentru evitarea oricăror nelămuriri, părţile convin şi înţeleg că prezentul acord nu dă naştere niciunei relaţii de angajare sau alte relaţii contractuale între Beneficiar şi personalul Băncii.
3.Aportul Beneficiarului. Beneficiarul va desfăşura activităţile şi va asigura toate facilităţile şi toate celelalte aranjamente prevăzute în anexa la prezentul acord.
4.Politicile operaţionale ale Băncii. Banca va furniza consultanţă într-o manieră consecventă cu politicile proprii şi relevante de siguranţă a mediului şi socială.
5.Confidenţialitate. Părţile convin ca prezentul acord şi livrabilele prevăzute în anexa la acord să fie puse la dispoziţia publicului numai după ce Beneficiarul îşi dă acordul în scris cu privire la o astfel de divulgare. În acest sens, Beneficiarul prin prezenta autorizează Banca să facă publice livrabilele prevăzute în anexa la acord doar în forma finală a acestora. Cu privire la informaţiile de bază furnizate de către părţi în sprijinul serviciilor de consultanţă rambursabile, fiecare parte îşi rezervă dreptul de a stabili caracterul confidenţial al informaţiilor respective. Părţile pot face publice orice astfel de informaţii numai după ce partea în cauză şi-a exprimat consimţământul în prealabil.
6.Proprietate intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală ale părţilor asupra oricăror date sau documente preexistente utilizate de către Bancă în legătură cu Serviciile de consultanţă rambursabile revin părţii care le deţine. Drepturile de proprietate intelectuală asupra noilor materiale întocmite de către Bancă în legătură cu serviciile de consultanţă rambursabile revin Beneficiarului; cu condiţia, totuşi, ca Banca să deţină dreptul global, neexclusiv, perpetuu (pe întreaga durata a dreptului de autor respectiv), care poate fi sublicenţiat integral şi fără redevenţe, de a utiliza, copia, afişa, distribui, publica şi crea lucrări derivate ale tuturor sau ale unora dintre aceste materiale şi includerea informaţiilor în orice activitate de cercetare, în publicaţii, pagini de internet şi în alte medii, fără consimţământul Beneficiarului, sub rezerva restricţiilor privind divulgarea informaţiilor confidenţiale şi a respectării drepturilor terţilor, după cum se arată la alin. 5, Confidenţialitate, al prezentei anexe.
7.Reprezentarea opiniilor Băncii şi utilizarea denumirii, mărcii şi siglei Băncii
a)Beneficiarul convine să nu reprezinte sau să nu permită reprezentarea opiniilor Băncii fără consimţământul scris acordat în prealabil de către Bancă.
b)De asemenea, Beneficiarul se angajează să nu utilizeze sau să permită utilizarea denumirii Băncii, a mărcilor sau siglelor acesteia în nicio reclamă, materiale promoţionale sau informaţii, fără consimţământul Băncii exprimat în scris şi, în cazul în care i se acordă acest consimţământ, să utilizeze denumirea, mărcile şi siglele doar în strictă conformitate cu permisiunea acordată şi doar însoţite de avertismentele curente ale Băncii.
c)Ambele părţi vor include toate declaraţiile de atribuire şi avertismentele legale în toate materialele noi elaborate în legătură cu Serviciile de consultanţă rambursabile.
8.Avertismente şi răspunderi
a)Deşi Banca va depune eforturi susţinute pentru a-şi îndeplini sarcinile care îi revin în legătură cu serviciile de consultanţă rambursabile, aceasta nu dă nicio declaraţie sau garanţie explicită sau implicită cu privire la succesul care poate fi obţinut în implementarea oricărei recomandări conţinute în oricare dintre livrabilele întocmite de către sau cu asistenţa Băncii sau a personalului Băncii.
b)Fără a se limita la imunităţile şi privilegiile care îi revin Băncii în baza propriului statut, precum şi în baza altor legi şi reglementări aplicabile, Banca nu va putea fi ţinută răspunzătoare în faţa Beneficiarului sau a oricărui terţ pentru niciun fel de pierderi, costuri, daune sau răspundere pe care Beneficiarul le poate suporta ca urmare a serviciilor de consultanţă rambursabile, cu excepţia celor care rezultă dintr-o neglijenţă gravă sau din comportamentul dolosiv al Băncii sau al personalului acesteia. Fără a aduce atingere niciunei prevederi a prezentului act, răspunderea Băncii, dacă există, în faţa Beneficiarului nu se va extinde asupra niciunor daune indirecte, daune cu caracter punitiv sau subsecvente, pierderi, pierderi de profituri sau de oportunităţi de afaceri şi nici nu va putea depăşi valoarea onorariilor primite de către Bancă în baza prezentului acord.
c)Părţile sunt de acord şi confirmă că formarea de parteneriate, societăţi mixte sau alte aranjamente similare, prin care părţile ar putea fi ţinute responsabile în solidar în faţa unor terţi, nu constituie obiectul prezentului acord, care nu se încheie în alte scopuri decât cele enunţate mai sus. Niciuna dintre prevederile prezentului acord nu poate fi considerată drept un angajament din partea Băncii de a furniza finanţare Beneficiarului în legătură cu un proiect sau în alt mod.
9.Lege aplicabilă. Prezentul acord este guvernat de şi trebuie interpretat în conformitate cu legislaţia în vigoare în Anglia.
10.Soluţionarea litigiilor
a)Părţile prezentului acord vor depune eforturi, cu bună-credinţă, pentru a soluţiona în mod amiabil orice neînţelegeri şi litigii pe care le-ar putea avea în baza prezentului acord sau în legătură cu acesta. Orice litigiu survenit în legătură cu sau care rezultă din prezentul acord, care nu este soluţionat prin acordul părţilor, va fi soluţionat definitiv prin arbitraj, conform Regulilor de arbitraj UNCITRAL în vigoare la data prezentului acord. În cazul oricărui conflict între Regulile de arbitraj UNCITRAL şi prevederile prezentului acord, prevederile acestuia din urmă vor prevala.
b)Nici Beneficiarul şi nici Banca nu au dreptul, în cadrul niciunei acţiuni în instanţă iniţiată în baza alin. (a) al prezentei secţiuni, să pretindă ca oricare dintre prevederile acestor Condiţii standard sau ale Acordului SCR este nevalabilă sau inaplicabilă în virtutea oricărei prevederi a Statutului Băncii.
11.Privilegii şi imunităţi; imunitate fiscală. Beneficiarul admite şi va lua toate măsurile, în limite rezonabile, pentru a se respecta statutul, imunităţile şi privilegiile Băncii şi ale personalului acesteia, aşa cum sunt acestea prevăzute în Statutul Băncii şi în orice alte acte legislative aplicabile. Părţile confirmă şi convin că nicio prevedere a prezentului acord, precum şi nici recursul la arbitraj de către Bancă nu va constitui şi nu va implica o derogare, renunţare, încetare sau modificare de către Bancă în legătură cu orice privilegiu, imunitate sau scutire a Băncii, acordat(ă) în baza Statutului Băncii şi în baza oricăror altor reglementări legale aplicabile. Acestea includ, printre altele, imunitatea Băncii, a activelor acesteia, a veniturilor sale, a operaţiunilor şi tranzacţiilor sale, faţă de orice impozitare, taxare şi plată a vreunei taxe vamale.
12.Modificări. Orice modificare sau derogare de la orice prevedere a prezentului acord sau orice consimţământ dat în baza oricărei prevederi a prezentului acord se va face în scris, în cazul unui act adiţional, acesta trebuie semnat de către părţi.
13.Protejarea drepturilor. Nicio conduită anterioară a părţilor şi nicio exercitare cu întârziere sau neexercitare a oricăror puteri, remedii, puteri de decizie, autorităţi sau alte drepturi care le revin în baza prezentului acord nu va afecta şi nu va fi interpretată ca o renunţare sau o acceptare a renunţării la acestea sau la orice alte puteri, remedii, puteri de decizie, autorităţi sau alte drepturi care le revin în baza prezentului acord şi nici nu va împiedica în vreun fel exercitarea acestora suplimentară sau viitoare.
14.Succesori şi cesionare; cesiunea consimţită de cealaltă parte. Prezentul acord este obligatoriu şi oferă beneficii respectivilor succesori şi cesionari ai părţilor, cu condiţia ca niciunul dintre aceştia să nu poată cesiona total sau parţial prezentul acord, în lipsa consimţământului prealabil al celeilalte părţi.
15.Întregul Acord şi exemplarele acestuia
a)Prezentul acord, împreună cu documentul ataşat şi anexa, constituie întregul acord între părţile prezentului acord şi prevalează asupra oricăror altor acorduri, înţelegeri şi aranjamente anterioare, încheiate verbal sau în scris de către părţi cu privire la obiectul prezentului acord.
b)Prezentul acord poate fi încheiat în mai multe exemplare, fiecare având valoare de original, constituind împreună acelaşi acord.
16.Încetarea Acordului. Chiar şi în situaţia în care prezentul acord este reziliat sau îi încetează valabilitatea, prevederile prezentului acord privind (i) obligaţia de confidenţialitate stipulată în secţiunea 5 a prezentei anexe, (ii) obligaţiile enumerate în secţiunea 6 privind proprietatea intelectuală şi secţiunea 11 privind privilegiile şi imunităţile din prezenta anexă; şi (iii) obligaţia Beneficiarului de a achita Băncii onorariile datorate pentru serviciile de consultanţă rambursabile efectuate înaintea datei rezilierii sau încetării valabilităţii prezentului acord, precum şi rambursarea oricăror altor costuri rezonabile aferente rezilierii acordului la iniţiativa Beneficiarului vor continua să fie integral aplicabile.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 204 din data de 18 martie 2016