NORMĂ nr. 28 din 17 iunie 2016 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanţă
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) şi art. 30 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 16 iunie 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. 1
Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA privind măsurile alternative de performanţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.
Art. 2
Emitenţii şi/sau persoanele responsabile pentru prospect au obligaţia respectării prevederilor ghidului menţionat la art. 1 în legătură cu măsurile alternative de performanţă făcute publice de către aceştia atunci când publică informaţii reglementate şi prospecte sau modificări ale acestora.
Art. 3
În aplicarea prezentei norme, termenii de "măsuri alternative de performanţă", "emitent", "informaţii reglementate" şi "prospect" utilizaţi la art. 2 au înţelesul prevăzut în ghidul menţionat la art. 1.
Art. 4
Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează potrivit dispoziţiilor titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 3 iulie 2016.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

ANEXĂ: GHID privind măsuri alternative de performanţă
SECŢIUNEA I: Domeniu de aplicare
(1)Cui i se aplică?
1.Prezentul ghid se adresează:
- emitenţilor care sunt persoane fizice sau entităţi juridice reglementate de dreptul public sau privat, altele decât statele, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care trebuie să publice informaţiile reglementate prevăzute prin Directiva privind transparenţa.
În cazul certificatelor de depozit admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, emitent înseamnă emitentul valorilor mobiliare reprezentate, indiferent dacă respectivele valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
- persoanelor responsabile pentru prospect în temeiul art. 6 alin. (1) din Directiva privind prospectul.
2.Prezentul ghid se aplică tuturor autorităţilor competente (AC) conform Directivei privind transparenţa, Regulamentului privind abuzul de piaţă sau Directivei privind prospectul.
(2)Ce se aplică?
3.Prezentul ghid se aplică în legătură cu măsurile alternative de performanţă (MAP) publicate de către emitenţi sau de către persoane responsabile pentru prospect atunci când publică informaţii reglementate şi prospecte (şi suplimente). Printre exemplele de informaţii reglementate se află rapoartele conducerii, care sunt publicate pe piaţă conform Directivei privind transparenţa, precum şi publicaţiile emise conform cerinţelor art. 17 din Regulamentul privind abuzul de piaţă, de exemplu publicaţiile ad-hoc care includ rezultate privind câştiguri financiare.
4.Prin derogare de la pct. 3, prezentul ghid nu se aplică măsurilor alternative de performanţă (MAP):
- prezentate în situaţiile financiare, astfel cum sunt definite la secţiunea II din prezentul ghid;
- prezentate în temeiul legislaţiei aplicabile, alta decât cadrul de raportare financiară aplicabil1, care prevede cerinţe specifice de reglementare a stabilirii unor astfel de măsuri. Prin urmare, ghidul nu se aplică în cazul măsurilor incluse în prospecte, precum informaţii financiare indicative, tranzacţii cu părţile afiliate, predicţii de profit, estimări de profit, declaraţii de capital de lucru, capitalizare şi gradul de îndatorare pentru care se aplică cerinţele specifice ale sistemului prospectului. În mod similar, ghidul nu trebuie să fie aplicabil în cazul măsurilor prudenţiale care includ măsurile definite în Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (CRR) şi Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE (CRD)
1Deşi prezentul ghid nu se aplică în cazul situaţiilor financiare, acesta se aplică în cazul altor secţiuni care formează rapoartele financiare anuale şi semestriale, în mod specific al rapoartelor conducerii sau al rapoartelor intermediare ale conducerii, după caz.
(3)Când se aplică?
5.Prezentul ghid se aplică în legătură cu măsurile alternative de performanţă (MAP) publicate de către emitenţi sau de către persoane responsabile pentru prospect atunci când publică informaţii reglementate sau prospecte la data de 3 iulie 2016 sau după această dată.
SECŢIUNEA II: Referinţe şi definiţii
1.Referinţe legislative

Regulamentul ESMA

Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/Ce a Comisiei

Regulamentul privind abuzul de piaţă

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei

Directiva privind transparenţa

Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de modificare a Directivei 2001/34/CE2

2Astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2013/50/UE. În cazul în care este relevant, până la încheierea perioadei de transpunere a Directivei 2013/50/UE trimiterile la Directiva privind transparenţa se citesc ca trimiteri la dispoziţiile aflate în vigoare înainte de modificarea adusă de Directiva 2013/50/UE.

Directiva de punere în aplicare a Directivei privind transparenţa

Directiva 2007/14/CE a Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

Directiva privind prospectul

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE.

2.Abrevieri

MAP

măsură alternativă de performanţă

SEE

Spaţiul Economic European

ESMA

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe

GAAP

principii contabile general acceptate

IASB

Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate

IFRS

Standarde internaţionale de raportare financiară

AC

Autorităţi competente

3.Definiţii
Dacă nu se specifică altfel, termenii utilizaţi şi definiţi în Directiva privind transparenţa, Directiva privind prospectul şi Regulamentul privind abuzul de piaţă păstrează acelaşi sens şi în prezentul ghid. Unii dintre termenii definiţi sunt reamintiţi mai jos pentru facilitarea consultării. În plus, se aplică următoarele definiţii:

Cadrul de raportare financiară aplicabil

În sensul prezentului ghid se aplică oricare dintre următoarele:

(i) Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), astfel cum au fost adoptate în UE conform Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate; sau

(ii) cerinţele de contabilitate care decurg din transpunerea Directivelor europene de contabilitate (78/660/CEE şi 83/349/CEE sau 2013/34/CE) în sistemul juridic al statelor membre ale Uniunii Europene; sau

(iii) Principiile contabile general acceptate (GAAP) care prevăd cerinţe echivalente conform Regulamentului (CE) nr. 1.569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenţei standardelor de contabilitate aplicate de emitenţi de valori mobiliare din ţări terţe, în conformitate cu directivele 2003/71/CE şi 2004/109/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în cazul emitenţilor care sunt scutiţi de cerinţa de a elabora IFRS, astfel cum s-a aprobat în UE.

Situaţii financiare

În sensul prezentului ghid, situaţiile financiare se referă la situaţii financiare anuale, semestriale şi informaţii financiare periodice suplimentare elaborate conform cadrului de raportare financiară aplicabil şi publicate de către emitenţi sau persoane responsabile pentru prospect conform Directivei privind transparenţa sau Directivei privind prospectul.

Prospect

În sensul prezentului ghid, prospectul se referă la un document elaborat conform Directivei 2003/71/CE.

Emitent

În sensul prezentului ghid, un emitent este o persoană fizică sau o entitate juridică reglementată de dreptul public sau privat, alta decât un stat, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

În cazul certificatelor de depozit admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, emitent înseamnă emitentul valorilor mobiliare reprezentate, indiferent dacă respectivele valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Informaţie reglementată

Toate informaţiile pe care emitentul sau orice altă persoană care a depus o cerere pentru admiterea de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată fără acordul emitentului trebuie să le publice în temeiul Directivei privind transparenţa, Regulamentului privind abuzul de piaţă sau al legilor, regulamentelor sau dispoziţiilor administrative ale unui stat membru adoptate în temeiul art. 3 alin. (1) din Directiva privind transparenţa (transpunerea Directivei privind transparenţa)3

3Începând cu 3 iulie 2016, trimiterile la Directiva 2003/6/CE se interpretează ca fiind trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei şi se citesc conform tabelului de corespondenţă prevăzut la anexa II din acest regulament.

Titluri de valoare

Valorile mobiliare, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 18 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, cu excepţia instrumentelor pieţei monetare, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 19 din directiva respectivă, care au o scadenţă mai mică de 12 luni, pentru care poate fi aplicabilă legislaţia naţională

SECŢIUNEA III: Scop
6.Ghidul vizează promovarea utilităţii şi transparenţei MAP-urilor incluse în prospecte sau informaţii reglementate. Respectarea ghidului va îmbunătăţi comparabilitatea, fiabilitatea şi/sau gradul de înţelegere a MAP-urilor. Emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect care respectă prezentul ghid vor asigura o reprezentare fidelă a informaţiilor financiare publicate pe piaţă.
7.În opinia ESMA, emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect, care decid să furnizeze MAP-uri, trebuie să facă acest lucru în mod adecvat şi util pentru factorii decizionali ai utilizatorilor. În sfera competenţelor sale prevăzute în Regulamentul ESMA, ESMA poate emite orientări în temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA în legătură cu acte menţionate la art. 1 alin. (2) din Regulamentul ESMA, care includ Directiva privind transparenţa, Directiva privind prospectul şi Regulamentul privind abuzul de piaţă.
8.Pe baza obiectivului Directivei privind transparenţa de a asigura un grad echivalent de protecţie a investitorilor la nivelul UE şi a principiului subiacent de a oferi o imagine reală şi corectă a activelor, pasivelor, poziţiei financiare şi contului de profit şi pierdere ale emitentului, care se urmăresc prin dispoziţiile sale, ESMA consideră că este necesară o abordare comună a MAP-urilor pentru a asigura practici de supraveghere coerente, eficiente şi eficace şi o aplicare uniformă şi coerentă a Directivei privind transparenţa (şi, prin extindere, a Regulamentului privind abuzul de piaţă).
9.În concordanţă cu scopul de a promova protecţia investitorilor reali şi a celor potenţiali, art. 5 din Directiva privind prospectul enunţă principiul conform căruia toate informaţiile incluse într-un prospect trebuie să fie prezentate sub o formă uşor de analizat şi de înţeles. În opinia ESMA, în cazul în care persoanele responsabile pentru prospect decid să includă MAP-uri într-un prospect, acest principiu al facilitării înţelegerii presupune ca aceste MAP-uri să fie definite şi prevăzute cu etichete semnificative şi comparate cu situaţiile financiare, iar relevanţa şi fiabilitatea acestora trebuie să fie explicate.
10.În baza consideraţiilor de mai sus, ESMA a decis să emită prezentul ghid. Ghidul prezintă o abordare comună a MAP-urilor şi se doreşte a fi benefic utilizatorilor şi a contribui la promovarea încrederii pieţei.
SECŢIUNEA IV: Conformitate şi obligaţii de raportare
a)Statutul ghidului
11.Prezentul document conţine orientări emise în temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA, care se adresează emitenţilor sau persoanelor responsabile pentru prospect şi autorităţilor competente. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul.
12.Pentru a înlătura orice dubii, prezentul ghid nu elimină nicio obligaţie de respectare a cerinţelor prevăzute în regulamentele sau directivele respective. În mod corespunzător trebuie să se respecte cerinţele din Regulamentul privind abuzul de piaţă, care se referă la divulgarea promptă a informaţiilor pe piaţă sau către public, astfel cum se impune prin legile şi regulamentele aplicabile.
13.Autorităţile competente cu responsabilităţi de supraveghere a cerinţelor Directivei privind transparenţa şi ale Regulamentului privind abuzul de piaţă trebuie să integreze prezentul ghid în practicile lor de supraveghere şi să monitorizeze respectarea acestora de către emitenţi.
14.Autorităţile competente cu responsabilităţi legate de aprobarea prospectelor trebuie să integreze prezentul ghid în practicile lor de supraveghere pentru a asigura respectarea acestora de către persoanele responsabile pentru prospect.
b)Cerinţe de raportare
15.În termen de două luni de la data publicării de către ESMA, autorităţile competente cărora le este adresat prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă respectă sau intenţionează să respecte ghidul, precizând motivele în cazul nerespectării, la adresa corporate.reporting@esma.europa.eu. În absenţa unui răspuns până la acest termen se va considera că autorităţile competente nu se conformează. Un model pentru notificări este disponibil pe site-ul ESMA.
SECŢIUNEA V: Orientări privind măsurile alternative de performanţă
a)_
16.Prezentul ghid prezintă principiile cu caractere aldine, cu paragrafe ulterioare explicative, detaliate şi exemplificative. Pentru a respecta prezentul ghid, emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect trebuie să respecte ghidul integral.
b)Ce reprezintă o MAP?
17.În sensul prezentului ghid, o MAP este înţeleasă ca fiind o măsură financiară a performanţei financiare istorice sau viitoare, a poziţiei financiare sau a fluxurilor de numerar, alta decât măsura financiară definită sau menţionată în cadrul de raportare financiară aplicabil.
18.De regulă, MAP-urile provin sau sunt bazate pe situaţii financiare elaborate conform cadrului de raportare financiară aplicabil, de cele mai multe ori prin adăugarea sau scăderea sumelor din cifrele prezentate în situaţiile financiare. Printre exemplele de MAP-uri se află: câştigurile din exploatare, câştigurile în numerar, câştigurile înainte de aplicarea unică a taxelor, câştigurile înainte de aplicarea dobânzilor, a taxelor, a deprecierii şi amortizării (EBITDA), datoriile nete, creşterea autonomă sau termeni similari care semnifică ajustări ale elementelor-rând din declaraţiile complexe de venit, situaţiile privind poziţia financiară sau situaţiile fluxului de numerar.
19.Conform definiţiei de la pct. 17, prezentul ghid nu se aplică în cazurile următoare:
- măsurilor definite sau menţionate în cadrul de raportare financiară aplicabil, precum veniturile, contul de profit şi pierdere sau câştigurile pe acţiune;
- măsurilor fizice sau nefinanciare cum ar fi numărul de angajaţi, numărul de persoane înscrise, vânzări pe metru pătrat (atunci când cifrele vânzărilor sunt extrase direct din situaţiile financiare) sau măsurilor sociale şi de mediu precum emisiile de gaze cu efect de seră, clasificarea forţei de muncă în funcţie de tipul contractului sau locaţia geografică;
- informaţiilor privind acţionari principali, achiziţia sau cedarea de acţiuni proprii şi numărul total de drepturi de vot;
- informaţiilor explicative referitoare la conformitatea cu termenii unui acord sau cu o cerinţă legislativă, cum ar fi angajamentele de împrumut, sau la baza de calculare a remuneraţiei directorului sau a personalului conducerii executive.
c)Principiile publicării
20.Emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect trebuie să definească MAP-urile utilizate şi componentele acestora, precum şi baza de calcul adoptată, inclusiv detaliile cu privire la orice ipoteze sau presupuneri semnificative utilizate. Emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect trebuie să indice, de asemenea, dacă MAP sau oricare dintre componentele acesteia se referă la performanţa (preconizată) a perioadei de raportare trecute sau viitoare.
d)Prezentare
21.Emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect trebuie să publice definiţiile tuturor MAP-urilor utilizate în mod clar şi uşor de citit.
22.MAP-urile publicate trebuie să aibă alocate etichete semnificative care să reflecte conţinutul şi baza de calcul al acestora pentru a evita transmiterea de mesaje înşelătoare utilizatorilor.
23.Spre exemplu, emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect nu trebuie să folosească etichete excesiv de optimiste sau pozitive precum "profit garantat" sau "venituri protejate".
24.Emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect nu trebuie să utilizeze etichete, titluri sau descrieri de măsuri definite în cadrul de raportare financiară aplicabil care sunt identice sau similare în mod confuz atunci când se referă la MAP-uri.
25.Emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect nu trebuie să eticheteze greşit elementele ca fiind nerecurente, nefrecvente sau neobişnuite. Spre exemplu, elementele care au afectat perioade trecute şi vor afecta perioade viitoare vor fi considerate rareori nerecurente, nefrecvente sau neobişnuite (cum ar fi costurile de restructurare sau pierderile din depreciere).
e)Concordanţe
26.Trebuie să se publice concordanţa dintre MAP şi elementul-rând cel mai direct concordant prezentat ca subtotal sau total în situaţiile financiare ale perioadei aferente, cu identificarea şi explicarea separată a elementelor concordante semnificative.
27.Emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect trebuie să prezinte, de asemenea, elementul-rând cel mai direct concordant prezentat ca subtotal sau total în situaţiile financiare relevante pentru MAP-ul respectiv.
28.În cazul în care situaţiile financiare cuprind elemente concordante, utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a le identifica în situaţiile financiare respective. Atunci când din situaţiile financiare nu se poate extrage direct un element concordant, concordanţa trebuie să indice modul în care se calculează valoarea.
29.În cazul în care MAP se poate identifica direct din situaţiile financiare, nu este necesară stabilirea concordanţei. Spre exemplu, acest lucru este valabil atunci când o MAP reprezintă un total sau subtotal din situaţiile financiare.
30.În cazul în care situaţiile financiare ale perioadei aferente nu sunt încă publicate, trebuie să se stabilească concordanţa dintre MAP-uri şi elementul-rând cel mai direct concordant, subtotal sau total, care va fi inclus în acele situaţii financiare atunci când acestea sunt publicate (de exemplu, rezultate de câştiguri prezentate înaintea situaţiilor financiare).
31.În cazul în care situaţiile financiare ale perioadei aferente nu vor fi publicate, trebuie să se stabilească concordanţa dintre MAP-uri şi elementul-rând cel mai direct concordant, subtotal sau total, care va fi inclus în acele situaţii financiare dacă acestea sunt publicate. Elementul-rând cel mai direct concordant, subtotal sau total, utilizat pentru a stabili concordanţa cu MAP trebuie să fie calculat şi prezentat în mod consecvent cu elementul-rând, subtotalul sau totalul corespondent inclus în situaţiile financiare anuale ale emitentului, care au fost publicate cel mai recent.
32.În cazul în care nu se poate stabili concordanţa cu o MAP prezentată deoarece aceasta nu este derivată din situaţiile financiare, cum ar fi estimarea profitului, proiecţiile viitoare sau predicţiile de profit, emitentul trebuie să explice conformitatea MAP-ului respectiv cu politicile de contabilitate aplicate de către emitent în situaţiile financiare întocmite conform cadrului de raportare financiară aplicabil.
f)Explicarea utilizării MAP-urilor
33.Emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect trebuie să explice utilizarea MAP-urilor pentru a permite utilizatorilor să înţeleagă relevanţa şi fiabilitatea acestora.
34.Emitenţii sau persoanele responsabile pentru proiect trebuie să explice de ce cred că o MAP oferă informaţii utile cu privire la poziţia financiară, fluxuri de numerar sau performanţa financiară, precum şi scopurile utilizării MAP respective.
g)Proeminenţa şi prezentarea MAP-urilor
35.MAP-urile nu trebuie să fie afişate mult mai proeminent, accentuat sau autoritar decât măsurile care decurg direct din situaţiile financiare.
36.Prezentarea MAP-urilor nu trebuie să distragă atenţia de la prezentarea măsurilor care decurg direct din situaţiile financiare.
h)Valori comparative
37.MAP-urile trebuie să fie însoţite de valori comparative pentru perioadele anterioare corespondente. În situaţiile în care MAP-urile se referă la previziuni sau estimări, valorile comparative trebuie să fie raportate la ultimele informaţii istorice disponibile.
38.Emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect trebuie să prezinte concordanţe pentru toate valorile comparative prezentate.
39.În cazul în care nu este posibil să se ofere valori comparative, emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect trebuie să publice imposibilitatea respectivă şi să explice de ce nu este posibil să se ofere acele valori comparative.
40.În cazul în care emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect reformulează valori comparative, aceştia trebuie să folosească numai informaţii disponibile la sfârşitul perioadei financiare pentru care s-a prezentat MAP şi nu trebuie să integreze efectele evenimentelor care apar după acea dată, adică nu trebuie să se recurgă la o înţelegere a situaţiei atunci când se prezintă valorile comparative reformulate.
i)Consecvenţa
41.Definiţia şi calcularea unei MAP trebuie să fie consecvente în timp. În situaţii excepţionale în care emitenţii sau persoanele responsabile pentru prospect decid să redefinească o MAP, emitentul trebuie:
(i)să explice schimbările;
(ii)să explice motivele pentru care aceste schimbări determină informaţii fiabile şi mai relevante cu privire la performanţa financiară; şi
(iii)să ofere valori comparative reformulate.
42.Dacă un emitent nu mai publică o MAP, acesta trebuie să explice motivul pentru care consideră că această MAP nu mai oferă informaţii relevante.
43.Atunci când o anumită MAP este înlocuită cu alta care atinge mai bine aceleaşi obiective, emitenţii trebuie să explice de ce noua MAP oferă informaţii fiabile şi mai relevante comparativ cu MAP utilizată anterior.
44.MAP-urile incluse în prospecte trebuie să fie utilizate în mod consecvent pentru perioadele financiare cuprinse în prospect. Prezentul ghid nu trebuie să se extindă la cazurile în care persoanele responsabile pentru prospect decid să înlocuiască o MAP sau să înceteze prezentarea unei MAP în diferite prospecte din punct de vedere temporal sau al naturii valorilor mobiliare emise (de exemplu, persoanele responsabile pentru prospect nu trebuie să explice de ce se folosesc diferite MAP-uri într-un prospect pentru emiterea titlurilor de capital şi un prospect pentru emiterea de titluri, altele decât cele de capital, ţinând cont de faptul că relevanţa măsurilor de performanţă poate fi diferită în funcţie de tipul valorilor mobiliare emise).
j)Conformitatea prin trimitere
45.Exceptând prospectele care sunt reglementate de un sistem separat de integrare prin trimitere4 şi exceptând acele state membre care nu permit conformitatea prin trimitere, principiile publicării menţionate în prezentul ghid pot fi înlocuite cu trimiterea directă la alte documente publicate anterior, care conţin aceste cazuri de publicare a MAP-urilor şi sunt accesibile utilizatorilor imediat şi cu uşurinţă. În acest caz, conformitatea cu ghidul va fi evaluată prin citirea colectivă a documentelor. Cu toate acestea, conformitatea prin trimitere nu trebuie să anuleze celelalte principii din prezentul ghid.
4 - Articolul 11 din Directiva 2003/71/CE.
46.MAP-urile trebuie să fie însoţite de valori comparative pentru perioadele anterioare corespondente şi, astfel, conformitatea prin trimitere nu trebuie să fie înţeleasă ca o permisiune de eliminare a acestor valori comparative şi înlocuirea acestora cu trimiterile.
47.Trimiterile trebuie să orienteze utilizatorii spre informaţiile solicitate prin prezentul ghid, cum ar fi hyperlinkurile la documentele în care sunt disponibile informaţiile. Această trimitere trebuie să fie suficient de precisă, precum identificarea paginii, secţiunii sau capitolului specific din documentele în care se pot citi aceste informaţii.
48.În sensul prezentului ghid, accesul imediat şi uşor la documente presupune faptul că investitorii nu trebuie să se înregistreze pe site-uri, să plătească taxe pentru acces la aceste informaţii sau să caute aceste documente printr-un mijloc de căutare sau o succesiune de linkuri.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 482 din data de 28 iunie 2016