HOTĂRÂRE nr. 814 din 18 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Segarcea", la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 34.
2.La anexa nr. 14 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bistreţ", la secţiunea I "Bunuri imobile", la poziţia nr. 80:
- coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de exploatare De 410 Bistreţ-Călugăreni";
- coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime = 2 km, Suprafaţă = 51.871 mp";
- coloana 5 va avea următorul cuprins: "22.137";
- coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Bistreţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2006, modificată prin Hotărârea nr. 18/2013".
3.La anexa nr. 70 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ostroveni", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 131 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 132, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
4.La anexa nr. 71 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Perişor", la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 2 şi 11.
Art. II
- Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXĂ: Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ostroveni

Secţiunea I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

132

-

Teren extravilan

Suprafaţa de 25,6386 ha, amplasată după cum urmează:

1. T 133, P 1168 - suprafaţa de 10,0384 ha, cu următorii vecini:

N - De 1161

E - P1168/1

S - De 1169

V - De 1170

2. T 140, P1198 - suprafaţa de 15,6002 ha, cu următorii vecini:

N - păşune 1187

E - limită teritorială cu Bechet

S - teren agricol P 1199/2

V - drum de exploatare agricolă De 1169

2010

85.372,344

Domeniul public al comunei Ostroveni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2013

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 655 din data de 24 octombrie 2013