ORDIN nr. 841 din 7 iulie 2015 pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile
Luând în considerare prevederile art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 955/2011 pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 5 decembrie 2011, se abrogă.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

ANEXĂ: CERTIFICAT DE AUDITOR DE SECURITATE A AVIAŢIEI CIVILE

ROMÂNIA

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

CERTIFICAT DE AUDITOR DE SECURITATE A AVIAŢIEI CIVILE

Nn RO/ASAvC .......... din .................

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. p) şi art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, şi art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe,

Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite prezentul Certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile

 

d-nei(d-lui) ................................

 

născut(ă) la data de ............, în ......................

Titularul beneficiază de toate drepturile stabilite de legislaţia în vigoare.

 

Emitent,

(Semnătura şi ştampila)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 524 din data de 14 iulie 2015