ORDIN nr. 792 din 20 iunie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
Văzând referatele de aprobare nr. E.N. 6.319 din 19 iunie 2013 şi D.G. 1.222 din 21 iunie 2013,
În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare, ale art. 3 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Metodologia privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă prevăzute la alin. (1) reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 278/2013, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.
Art. 2
Verificarea şi certificarea datelor se fac de către comisiile constituite la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, iar rezultatele analizei efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de constatare.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Leana Stoea

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 426 din data de 12 iulie 2013