HOTĂRÂRE nr. 2H din 10 martie 2014 privind interpretarea unor prevederi legale referitoare la ştampilele birourilor electorale şi la copiile de pe listele electorale permanente
Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare că, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de votare din ţară care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare,
având în vedere dispoziţiile art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre prima numerotare a secţiilor de votare,
văzând că în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 104/2014 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, se menţionează că pe ştampila de control a secţiei de votare pentru judeţe şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin ordin al prefectului,
totodată, luând în considerare dispoziţiile art. 44 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se realizează prin grija Ministerului Afacerilor Externe,
văzând că, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) teza a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 103/2014 pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare din străinătate se asigură de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti,
ţinând cont de faptul că în anexa nr. 3 "Modelul ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate", precum şi în anexa nr. 6 "Modelul ştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate" la Hotărârea Guvernului nr. 104/2014 se prevede că ştampilele pentru aceste birouri electorale se confecţionează prin grija Ministerului Afacerilor Externe,
întrucât, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, lege care la art. 26 alin. (10) stipulează că "copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc de către primari în două exemplare (...). Un exemplar se păstrează de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secţiilor de votare",
având în vedere faptul că, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, birourile electorale ale secţiilor de votare primesc de la primari, cu două zile înainte de ziua de referinţă, două copii de pe listele electorale permanente,
văzând că art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, face trimitere la art. 11 alin. (17) şi (18), alineate care nu se mai regăsesc în forma la zi a actului normativ, precum şi faptul că la art. 11 alin. (2) se precizează că dispoziţiile din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind întâmpinările şi contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se aplică în mod corespunzător,
văzând că Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 26 alin. (7) posibilitatea primarului de a se pronunţa asupra întâmpinărilor şi contestaţiilor referitoare la omisiunile din listele electorale şi de a se pronunţa, prin dispoziţie asupra acestora, ceea ce poate determina modificări în aceste liste,
luând în considerare faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, Biroul Electoral Central asigură aplicarea şi interpretarea unitară a dispoziţiilor legale,
în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare,
Biroul Electoral Central hotărăşte:
Art. 1
La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, pe ştampilele de control ale secţiilor de votare din ţară se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
Art. 2
Confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor de control pentru secţiile de votare din străinătate se realizează prin grija Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 3
Cele două exemplare ale copiei de pe lista electorală permanentă întocmite de primar vor fi înaintate, în termenul prevăzut de lege, către biroul electoral al secţiei de votare.
Art. 4
Trimiterea din art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la prevederile art. 11 alin. (17) şi (18) se face la prevederile art. 11 alin. (2) din aceeaşi lege, cu raportare la prevederile art. 26 alin. (7) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Biroului Electoral Central,

judecător Florentin Sorin Drăguţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 176 din data de 11 martie 2014