HOTĂRÂRE nr. 1267 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
Sediul: Mediaş, P-ţa C.I. Motas nr. 1
Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
   

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Propunere rectificare

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.531.668

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.482.486

 

a)

din producţia vândută

3

1.463.395

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

c)

din subvenţii de exploatate aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
  

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

d)

producţia de imobilizări

8

504

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

18.563

2

 

Venituri financiare, din care:

10

49.207

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

4

c)

din dobânzi

13

12.159

d)

alte venituri financiare

14

37.044

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.092.175

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.063.101

 

a)

cheltuieli materiale

18

162.276

b)

alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)

19

7.412

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

332.450

 

d1

ch. cu salariile

22

190.584

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

78.631

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

62.872

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.157

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

14.012

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

590

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

63.234

   

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

12.182

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 
    

d3.2) tichete de masă

32

10.147

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

 
  

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

219.836

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

164.598

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

176.530

   

i1) contract de mandat (2 contracte)

39

226

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

1.137

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

715

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

2.882

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

144.919

 

2

 

cheltuieli financiare, din care:

48

29.074

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

8.600

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

20.474

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

439.493

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

84.399

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

355.094

 

1

 

Rezerve legale

55

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 
 

6

 

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

355.094

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

61

10.712

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

310.935

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

44.159

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
  

b)

cheltuieli salariale

67

 
  

c)

cheltuieli privind prestaţiile externe

68

 
  

d)

cheltuieli cu reclama publicitate

69

 
  

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

290.439

 

1

 

Surse proprii

72

257.817

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 
 

3

 

Credite bancare

74

 
  

a)

- interne

75

 
  

b)

- externe

76

 
 

4

 

Fonduri europene

77

32.623

 

5

 

Alte surse (tarif racordare)

78

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

290.439

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

248.118

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

42.321

  

a)

interne

82

42.321

  

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

0

 

1

 

Rezerve legale

85

 
 

2

 

Rezerve statutare

86

 
 

3

 

Alte rezerve

87

 

XI

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

1.531.668

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.092.175

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

5.175

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

5.081

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

241.636,4

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

190.485,8

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

98,4

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

51.052,2

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.94/rd.92)/12*1000

97

3.124

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000

98

3.963

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd.89/92)

99

301

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.89/92*ICP)

100

 
 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (lucrări reabilitare conducte: km/salariat)

101

0,2464

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(rd.16/rd.1) x 1000

102

713

 

11

 

Plăţi restante

103

 
  

a)

preţuri curente

104

314

  

b)

preţuri comparabile

105

314

 

12

 

Creanţe restante

106

 
  

a)

preţuri curente

107

77.271

  

b)

preţuri comparabile

108

77.271

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 890 din data de 27 decembrie 2012