HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 martie 2016 privind modificarea şi completarea Statutului Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012
În temeiul art. 433 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România hotărăşte:
Art. I
Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 7 mai 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
2.La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor se vor stabili printr-un regulament electoral aprobat de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România."
3.La articolul 130, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Numărul maxim de mandate succesive în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional ce pot fi primite, respectiv exercitate este de 5 mandate."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 268 din data de 8 aprilie 2016