HOTĂRÂRE nr. 21 din 27 ianuarie 2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, datelor de identificare şi schimbării unităţii de administrare pentru imobilul aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 155.276, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, modificării datelor de inventar şi schimbării unităţii de administrare

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Unitatea care administrează imobilul

Unitatea la care se transmite imobilul

Denumirea după transfer

Caracteristici tehnice

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

155.276

8.19.01

47-111

Judeţul Argeş

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Logistică

(CUI) 4267060

Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

(CUI) 12558583

58-15

Teren*

604 mp

CF 80668

10.444,16

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 2 februarie 2016