ORDIN nr. 1229 din 31 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură
Văzând Referatul de aprobare nr. 80.369 din 25 octombrie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,
având în vedere prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură
Art. 1
(1)Cantităţile maxime de motorină cu acciză redusă ce se pot achiziţiona în anii 2013 şi 2014 în sectorul producţiei primare de produse agricole pentru lucrări mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare, sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
(2)Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare, trimestrial, pentru motorina achiziţionată de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 până la data de 30 septembrie 2014 pentru efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare şi reprezintă diferenţa dintre acciza standard şi acciza redusă în limita cantităţilor prevăzute la alin. (1).
(3)În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor depăşesc cantităţile prevăzute la alin. (1), cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele prevăzute.
Art. 2
(1)Beneficiarii ajutorului de stat prevăzut la art. 1 sunt beneficiarii prevăzuţi în cuprinsul dispoziţiilor art. 3 lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările ulterioare.
(2)Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii acordului prealabil pentru finanţare prevăzut la art. 5 alin. (1).
(3)Prevederile prezentelor proceduri specifice nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a)sunt consideraţi întreprinderi aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
b)sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
Art. 3
Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 2 care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectoarele - vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare - în care îşi desfăşoară activitatea:
a)să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (să deţină ID fermier);
b)să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;
c)să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solare), după caz;
d)să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/ familii de albine/viermi de mătase, după caz;
e)suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
f)să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
g)să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.
Art. 4
(1)Pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii completează o cerere de acord prealabil pentru finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a sau 1b, după caz, pe care o depun astfel:
a)la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au depus cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă; sau
b)la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
(2)Cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune însoţită de:
a)copie de pe cartea/buletinul de identitate a/al solicitantului/reprezentantului legal/administratorului, după caz;
b)copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
c)adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi/sau solare), după caz;
d)copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
e)anexele nr. 4, 5 sau 6, după caz, privind: lista suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care se solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată/efectivul mediu anual de animale/păsări/familii de albine/cutii viermi de mătase şi/sau cantitatea de apă pentru irigaţii aferente anului agricol 2013-2014 (10 octombrie 2013-30 septembrie 2014);
f)dovada că subsemnatul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
g)copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
h)angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, după caz.
(3)După ce au fost autorizaţi ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) depun documentele prevăzute la alin. (2) lit. d, după caz.
(4)Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate.
Art. 5
(1)Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil pentru finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a, întocmesc şi depun cereri de plată trimestriale pentru rambursare.
(2)Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) pentru care a fost emis acordul prealabil pentru finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2b, întocmesc şi depun cereri de plată trimestriale pentru rambursare numai după ce au fost autorizaţi ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Cererile de plată trimestriale pentru rambursare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se depun însoţite de următoarele documente, după caz:
a)situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate pentru obţinerea producţiei primare în agricultură, aferente trimestrului pentru care se face solicitarea;
b)situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, după caz;
c)copii de pe facturile de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitanţilor, aferente trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat pentru sectoarele declarate în cererea de acord prealabil;
d)anexa nr. 4 şi/sau anexa nr. 5 cu structura culturilor şi suprafeţele realizate/producţia de ciuperci realizată/efectivul mediu realizat/nr. de familii de albine realizat/nr. de cutii de viermi de mătase realizat, după caz;
e)situaţia cu calculul efectivului mediu trimestrial, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;
f)anexa nr. 4, anexa nr. 5 şi/sau anexa nr. 6, corectate/ completate, numai dacă au intervenit modificări în structura acestora, fără a fi depăşită cantitatea de motorină stabilită în acordul prealabil de finanţare, după caz;
g)copii de pe facturile de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar aferent trimestrului respectiv, după caz;
h)situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat, după caz;
i)documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
j)dovadă cont trezorerie.
(4)Odată cu cererea de plată trimestrială pentru rambursare aferentă trimestrului II 2014 - sector vegetal se va depune şi copia cererii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole, din care să reiasă suprafeţele de teren pe care le exploatează (să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha).
(5)Persoanele fizice depun copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data primirii acordului prealabil pentru finanţare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare.
(6)Termenul-limită pentru ajutorul de stat aferent anului 2013 până la care persoanele fizice pot depune documentul care atestă autorizarea ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, este 31 ianuarie 2014, termenul-limită de depunere a cererii de plată trimestriale pentru rambursarea motorinei achiziţionate de la data autorizării.
(7)Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant.
(8)Cantitatea de motorină aprobată anual în urma cererilor de plată trimestriale pentru rambursare nu poate depăşi cantitatea de motorină prevăzută în acordul prealabil pentru finanţare.
Art. 6
(1)Cererea de acord prealabil pentru finanţare şi cererile de plată trimestriale pentru rambursare pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Împuternicirea este emisă de către administratorul/ reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
(2)Cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune pentru anul 2013, după 20 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013, dar nu mai târziu de 13 decembrie 2013, iar pentru anul 2014, cererea se depune în perioada 1-31 decembrie 2013.
(3)Acordul prealabil pentru finanţare se emite de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare.
(4)Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil pentru finanţare depun cererile de plată trimestriale pentru rambursare până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea.
Art. 7
(1)Reprezentanţii centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti:
a)primesc, înregistrează şi verifică cererile de acord prealabil pentru finanţare, cererile de plată trimestriale pentru rambursare şi documentele justificative anexate, conform procedurilor elaborate;
b)stabilesc cantitatea de motorină conform datelor din cerere şi cantităţile de motorină cu acciză redusă care se pot achiziţiona anual în baza cererii de acord prealabil pentru finanţare depuse de către beneficiar şi emit acordul prealabil pentru finanţare, având în vedere perioada de derulare a schemei de sprijin pentru fiecare an de acordare, respectiv 10 octombrie 2013-31 decembrie 2013 şi 1 ianuarie 2014-30 septembrie 2014;
c)emit acordurile prealabile pentru finanţare în ordinea depunerii cererilor prealabile pentru finanţare de către beneficiari, completate conform art. 4 alin. (1) şi (2), în funcţie de data şi ora înregistrării cererii la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, în limita cantităţii de motorină alocate prin acordul prealabil;
d)calculează cantitatea de motorină aferentă fiecărui an de acordare prin împărţirea cantităţii anuale determinate la numărul de trimestre aferente anului (pentru anul 2013 - un trimestru, iar pentru anul 2014-3 trimestre);
e)stabilesc cantitatea de motorină aferentă cererii de plată trimestriale pentru trimestrul IV 2013 care este egală cu cantitatea de motorină determinată în acordul prealabil, iar pentru anul 2014 cantitatea de motorină aferentă fiecărei cereri de plată trimestriale este de maximum 1/3 din acordul prealabil aferent.
(2)În cazul contestaţiilor, sesizărilor, reclamaţiilor sau altele asemenea vor fi efectuate controale asupra documentelor care au stat la baza întocmirii cererii de acord prealabil pentru finanţare, respectiv cererii de plată trimestriale pentru rambursare, inclusiv documentelor justificative depuse în copie la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Controalele pot fi efectuate de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi/sau Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.
Art. 8
Persoanele fizice care nu s-au autorizat ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data primirii acordului prealabil pentru finanţare, nu vor beneficia de ajutorul de stat.
Art. 9
Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013.
Art. 10
(1)Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti
întocmesc, după finalizarea verificărilor, şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 cu beneficiarii, cantităţile de motorină determinate la plată şi valoarea acestora aferente trimestrului anterior, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8a), 8b) şi 8c).
(2)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trimestrial, pentru trimestrul anterior, situaţia centralizatoare prevăzută la art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 cu cantităţile de motorină determinate la plată şi valoarea acestora pentru fiecare centru judeţean, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, şi situaţia centralizatoare cu beneficiarii, cantităţile de motorină determinate la plată şi valoarea acestora aferente trimestrului anterior (în format electronic).
(3)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte centralizatorul justificativ al sumelor cuvenite cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă prevăzut în anexa nr. 10 şi stabileşte prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cantităţile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în conformitate cu art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013.
(4)După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 11
(1)Beneficiarii ajutorului de stat prin rambursare au următoarele obligaţii:
a)să utilizeze cantităţile de motorină achiziţionate cu acciză redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale;
b)să prezinte, la solicitarea reprezentanţilor centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, documente suplimentare, dacă este cazul;
c)să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de acord prealabil pentru finanţare şi cererile de plată trimestriale pentru rambursare orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferenţiată) şi a suprafeţei totale, modificarea efectivului de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantităţii de apă ori cazurile excepţionale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanţe naturale pentru care s-au solicitat determinarea şi acordarea ajutorului de stat.
(2)Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute şi acordarea ajutorului de stat prin furnizarea de date înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate care nu sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile atrag obligaţia beneficiarului la plata sumelor primite ca ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, cu aplicarea prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
Art. 12
În baza prevederilor prezentelor proceduri specifice, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează manuale de proceduri, aprobate de către directorul general şi avizate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 13
Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 3-7, 8a, 8b, 8c, 9-11 fac parte integrantă din prezentele proceduri specifice.
-****-
ANEXA nr. 11^a: CERERE de acord prealabil pentru finanţare
(- ANEXA nr. 1a la procedurile specifice)

Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Operator date cu caracter personal: 9596

Centrul judeţean......................

 

Nr. de înregistrare...................

Data...........................

Cod ANSVSA (dacă este cazul)

Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)

Nr. înregistrare/autorizare sanitar-veterinară (dacă este cazul)

CERERE de acord prealabil pentru finanţare
PERSOANE JURIDICE/PFA/ÎI/ÎF

Denumirea persoanei juridice/ PFA/ÎI/ÎF

 

Cod unic de înregistrare (CUI)/ Cod de identificare fiscală (CIF)

          

Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal

Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal

  

CNP-ul titularului/administratorului/ reprezentantului legal

             

Codul ţării şi nr. actului de identitate (pentru altă cetăţenie)

 
SEDIUL SOCIAL PJ/ PFA/ÎI/ÎF

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

Numele

Prenumele

CNP

             

Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, solicit acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză pentru cantitatea de motorină aferentă anului 2013, respectiv 2014, după cum urmează:

Cantitatea de motorină anuală aferentă anului agricol (20132014) (litri)

Cantitatea de motorină aferentă anului 2013 (*)

(litri)

Cantitatea de motorină aferentă anului 2014 (*)

(litri)

(1)

(2)

(3)

   
(1)= cantitatea de motorină determinată conform calculului pentru anul agricol (litri).
(2)= cantitatea de motorină aferentă anului 2013 (litri), calculată astfel: (1)/4 x 1.
(3)= cantitatea de motorină aferentă anului 2014 (litri), calculată astfel: (1)/4 x 3.
NOTĂ:
Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
(*) Se va completa în dreptul anului pentru care se solicită acordul prealabil, pentru cantitatea de motorină rezultată din următoarele:
1.suprafaţa totală de ..................... ha şi structura culturilor, prevăzută în anexa nr. 4 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 (procedurile specifice) aferentă anului agricol (2013-2014);
2.producţia de ciuperci totală de .................. tone, prevăzută în anexa nr. 4 la procedurile specifice, aferentă anului agricol (2013-2014);
3.efectivul mediu pentru specia porcine/bovine/ovine/caprine/păsări/, respectiv .................... UVM, prevăzută în anexa nr. 5 la procedurile specifice;
4.număr ........................ familii de albine/număr ........................ cutii viermi de mătase, prevăzută în anexa nr. 5 la procedurile specifice;
5.volumul de..................... .mc apă pentru irigaţii aferent suprafeţei de ...................... ha şi structura culturilor, prevăzută în anexa nr. 4 la procedurile specifice.
Cantitatea anuală de motorină se determină ca produs între volumul de apă (mii metri cubi) de la pct. 5 şi 50 litri motorină/1.000 metri cubi de apă.
- Anexez la prezenta următoarele documente (*):
___
(*) Se bifează DA/NU/Nu este cazul, în funcţie de documentele depuse. Documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul". Vor fi semnate şi ştampilate de beneficiar. Anexele se întocmesc înscriindu-se numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.

Nr. crt.

Documente ataşate cererii de acord prealabil

DA

NU

DA

NU

Nu este cazul

1.

copie de pe cartea/buletinul de identitate a/al reprezentantului legal/administratorului, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

 

2.

copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

 

3.

documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole, din care să reiasă suprafeţele de teren pe care le exploatează (să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha.

În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.), după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

4.

adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solare), după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

5.

copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară-veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

6.

anexa nr. 4 la procedurile specifice privind lista suprafeţelor şi a structurii culturilor, respectiv producţia de ciuperci pentru care solicită ajutorul de stat

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

7.

anexa nr. 5 la procedurile specifice privind efectivul mediu estimat anual de animale/păsări, respectiv efectivele estimate de familii de albine/cutii viermi de mătase

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

8.

anexa nr. 6 la procedurile specifice privind cantitatea de apă pentru irigaţii

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

9.

dovada că nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

10.

copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

Semnătura beneficiarului .........................
Data ........................
Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat cererea ...................
Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură.
Numele şi prenumele operatorului.......................
Semnătura operatorului......................................
___
DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE
Subsemnatul,.................................., CNP ............................., administrator/reprezentant legal al..................(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) ........................, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul penal republicat, cu modificările şi completările ulterioare, declar
următoarele:
1.Am luat cunoştinţă de:
- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale pe care mă angajez să le respect;
- notificarea în scris către centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare, a oricăror modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment;
- faptul că pentru anul 2013 şi/sau 2014 pot beneficia de ajutor de stat pentru motorina achiziţionată începând cu data publicării Hotărârii Guvernului nr. 763/2013.
2.Drept care declar şi mă angajez la următoarele:
- Declar că datele înscrise în formularul/formularele de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
- Declar că SC/PFA/ÎF/ÎI ......................... nu este întreprindere în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004), respectiv întreprindere ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.
- Declar că împotriva SC/PFA/ÎF/ÎI ........................ nu a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
- Mă oblig să utilizez motorina cu acciză redusă numai în scopul destinat, iar în caz contrar mă oblig să restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau a altor instituţii abilitate, fără a prejudicia astfel eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
- Mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului.
3.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului

Ştampila
(dacă este cazul)

Data.............

ANEXA nr. 11^b: CERERE de acord prealabil pentru finanţare
(- ANEXA nr. 1b la procedurile specifice)

Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Operator date cu caracter personal: 9596

Centrul judeţean.........................

 

Nr. de înregistrare.......................

Data...................

Cod ANSVSA (dacă este cazul)

Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)

Nr. înregistrare/autorizare sanitar-veterinară (dacă este cazul)

CERERE de acord prealabil pentru finanţare
PERSOANE FIZICE

Numele

   

Prenumele

        
             

CNP

             

Codul ţării şi nr. actului de identitate
(pentru altă cetăţenie)

         
DOMICILIUL

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, solicit acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză pentru cantitatea de motorină aferentă anului 2013, respectiv 2014, după cum urmează:

Cantitatea de motorină anuală aferentă anului agricol
(2013-2014) (litri)

Cantitatea de motorină aferentă
anului 2013 (*)

(litri)

Cantitatea de motorină aferentă
anului 2014 (*)
(litri)

(1)

(2)

(3)

   
(1)= cantitatea de motorină determinată conform calculului pentru anul agricol (litri).
(2)= cantitatea de motorină aferentă anului 2013 (litri), calculată astfel: (1)/4x1.
(3)= cantitatea de motorină aferentă anului 2014 (litri), calculată astfel: (1)/4x3.
NOTĂ:
Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
(*) Se va completa în dreptul anului pentru care se solicită acordul prealabil, pentru cantitatea de motorină rezultată din următoarele:
1.suprafaţa totală de ...................... ha şi structura culturilor, prevăzută în anexa nr. 4 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 (procedurile specifice), aferentă anului agricol (2013-2014);
2.producţia de ciuperci totală de ............. tone, prevăzută în anexa nr. 4 la procedurile specifice, aferentă anului agricol (2013-2014);
3.efectivul mediu pentru specia porcine/bovine/ovine/caprine/păsări/, respectiv ................ UVM, prevăzută în anexa nr. 5 la procedurile specifice;
4.număr ................ familii de albine/număr .............. cutii viermi de mătase, prevăzută în anexa nr. 5 la procedurile specifice;
5.volumul de .............. mc apă pentru irigaţii aferent suprafeţei de .............. ha şi structura culturilor, prevăzută în anexa nr. 4 la procedurile specifice.
Cantitatea anuală de motorină se determină ca produs între volumul de apă (mii metri cubi) de la pct. 5 şi 50 litri motorină/1.000 metri cubi de apă.
- Anexez la prezenta următoarele documente (*):
___
(*) Se bifează DA/NU/Nu e cazul în funcţie de documentele depuse. Documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul". Vor fi semnate şi ştampilate de beneficiar. Anexele se întocmesc înscriindu-se numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.

Nr. crt.

Documente ataşate cererii de acord prealabil

DA

NU

DA

NU

Nu este cazul

1.

copie de pe cartea/buletinul de identitate a/al solicitantului

|_|

|_|

|_|

|_|

 

2.

documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole, din care să reiasă suprafeţele de teren pe care le exploatează (să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.), după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

3.

adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi/sau solare), după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

4.

copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară-veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

5.

anexa nr. 4 la procedurile specifice privind lista suprafeţelor şi a structurii culturilor, respectiv producţia de ciuperci pentru care solicită ajutorul de stat

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

6.

anexa nr. 5 la procedurile specifice privind efectivul mediu estimat anual de animale/păsări, respectiv efectivul estimat de familii de albine/cutii viermi de mătase

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

7.

anexa nr. 6 la procedurile specifice privind cantitatea de apă pentru irigaţii

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

8.

dovada că nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

9.

copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

10.

angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (anexa nr. 7 la procedurile specifice)

|_|

|_|

|_|

|_|

 
Semnătura beneficiarului .....................
Data .......................
Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat cererea ...........................
Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Numele şi prenumele operatorului ........................
Semnătura operatorului ..........................................
DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE
Subsemnatul,........................., CNP ......................, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul penal republicat, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:
1.Am luat cunoştinţă de:
- faptul că pot beneficia de ajutor de stat numai pentru cantitatea de motorină achiziţionată după autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
- condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale, pe care mă angajez să le respect;
- notificarea în scris către centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare, a oricăror modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
- faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.
2.Drept care declar şi mă angajez la următoarele:
- Mă angajez să mă autorizez ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, voi fi exclus de la schema de finanţare.
- Declar că datele înscrise în formularul/formularele de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
- Mă oblig să utilizez motorina cu acciză redusă numai în scopul destinat, iar în caz contrar mă oblig să restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau a altor instituţii abilitate, fără a prejudicia astfel eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
- Mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului.
3.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului

Ştampila
(dacă este cazul)

Data ...............

ANEXA nr. 12^a: ACORD PREALABIL pentru finanţare
(- ANEXA nr. 2a la procedurile specifice)
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean .......................
Nr. de înregistrare ....................
Data ...................
ACORD PREALABIL pentru finanţare
În baza cererii de acord prealabil pentru finanţare nr. ........../..........., depusă de:

Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF

 

CUI/CIF

           

ID fermier (RO)

R

O

         

Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal

Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal

  

CNP-ul

titularului/administratorului/ reprezentantului legal

             

Codul ţării şi nr. actului de identitate (pentru altă cetăţenie)

 

Codul ANSVSA RO

 

Nr. de înregistrare sau nr. autorizaţiei sanitar-veterinare

 
SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ ÎF/ÎF

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

se constată următoarele:
1.Sectorul vegetal:
- suprafaţa totală declarată este de .................. ha;
- producţia de ciuperci este de ............... tone;
- cantitatea de motorină determinată anual este de ................. litri;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de ............. litri, calculată astfel: (1)/4 x 1;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de ............... litri, calculată astfel: (1)/4 x 3.
2.Sectorul zootehnic:
- efectiv mediu anual estimat de animale/păsări/albine/viermi de mătase ................ UVM/familie/cutie;
- cantitatea de motorină determinată anual este de ................. litri;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de .............. litri, calculată astfel: (1)/4 x 1;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de .............. litri, calculată astfel: (1)/4 x 3.
3.Sectorul îmbunătăţiri funciare:
- volumul de apă declarat a fi consumat este de ..................... mc;
- cantitatea de motorină determinată anual este de ................. litri;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de ............ litri, calculată astfel: (1)/4x1;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de ............... litri, calculată astfel: (1)/4x3.
Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2013 este de ............ litri.
Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2014 este de ............ litri.
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, puteţi beneficia de ajutorul de stat prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză dacă depuneţi cererea/cererile de solicitare a ajutorului de stat prin rambursare şi îndepliniţi condiţiile legale prevăzute.
Director executiv centrul judeţean,
........................
Şef serviciu,
....................
Întocmit
...................
ANEXA nr. 12^b: ACORD PREALABIL pentru finanţare, pentru persoane fizice ce urmează a se autoriza conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
(- ANEXA nr. 2b la procedurile specifice)
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean .......................
Nr. de înregistrare ..................
Data .......................................
ACORD PREALABIL pentru finanţare, pentru persoane fizice ce urmează a se autoriza conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură
În baza cererii de acord prealabil pentru finanţare nr. ........../............, depusă de:
PERSOANE FIZICE

Numele

Prenumele

  

CNP

             

Codul ţării şi nr. actului de identitate
(pentru altă cetăţenie)

 

Codul ANSVSA RO

 

Nr. de înregistrare sau nr. autorizaţiei sanitar-veterinare

 
DOMICILIUL

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

se constată următoarele:
1.Sectorul vegetal:
- suprafaţa totală declarată este de .............. ha;
- producţia de ciuperci este de ..................... tone;
- cantitatea de motorină determinată anual este de ............... litri;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de ............ litri, calculată astfel: (1)/4 x 1;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de ............ litri, calculată astfel: (1)/4 x 3.
2.Sectorul zootehnic:
- efectiv mediu anual estimat de animale/păsări/albine/viermi de mătase ............. UVM/familie/cutie;
- cantitatea de motorină determinată anual este de ............. litri;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de ............ litri, calculată astfel: (1)/4 x 1;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de ............ litri, calculată astfel: (1)/4 x 3.
3.Sectorul îmbunătăţiri funciare:
- volumul de apă declarat a fi consumat este de ............ mc;
- cantitatea de motorină determinată anual este de ........ litri;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de ... litri, calculată astfel: (1)/4 x 1;
- cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de ....... litri, calculată astfel: (1)/4 x 3.
Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2013 este de ........... litri.
Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2014 este de ........... litri.
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, puteţi beneficia de ajutorul de stat prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză dacă depuneţi cererea/cererile de solicitare a ajutorului de stat prin rambursare şi îndepliniţi condiţiile legale prevăzute şi dacă vă autorizaţi ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv centrul judeţean,
......................
Şef serviciu,
...................
Întocmit
...................
ANEXA nr. 13: CERERE DE PLATĂ trimestrială pentru rambursare
(- ANEXA nr. 3 la procedurile specifice)
(1)_

Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 

Operator date cu caracter personal: 9596

 

Centrul judeţean......................

 

Nr. de înregistrare.....................

Data.......................

Cod ANSVSA (dacă este cazul)

Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)

Nr. înregistrare/autorizare sanitar-veterinară (dacă este cazul)

CERERE DE PLATĂ trimestrială pentru rambursare
Trimestrul .............. anul ..............
PERSOANE JURIDICE/PFA/ÎI/ÎF

Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF

 

Cod unic de înregistrare (CUI)/
Cod de identificare fiscală (CIF)

          

Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal

Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal

  

CNP-ul titularului/administratorului/ reprezentantului legal

             

Codul ţarii şi nr. actului de identitate (pentru altă cetăţenie)

 
SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

COORDONATE BANCARE BENEFICIAR

Trezoreria

Localitatea

IBAN

                        
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

Numele

Prenumele

CNP

             

Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a acordului prealabil pentru finanţare prin rambursare nr. .............. din ........... pentru cantitatea aferentă anului 2013/2014 de ............. litri motorină: .............. litri motorină sector vegetal,..............litri motorină sector zootehnic,............litri motorină sectorul îmbunătăţiri funciare, solicit ajutor de stat prin rambursare în sumă de .......... lei, reprezentând ............... litri motorină cu acciză redusă achiziţionată în perioada .............., conform centralizatorului facturilor fiscale anexat, după cum urmează:
1.Sectorul vegetal:
- suprafaţa .............. ha;
- cantitatea de ciuperci ................. tone;
- cantitatea de motorină ................ litri.
2.Sectorul zootehnic:
- efectiv mediu de animale/păsări/albine/viermi de mătase ................ UVM/familii/cutii;
- cantitatea de motorină .............. litri.
3.Sectorul îmbunătăţiri funciare:
- volumul de apă consumat ............... mc;
- cantitatea de motorină .............. litri.
- Anexez la prezenta următoarele documente, după caz (*):
___
(*) Se bifează toate documentele depuse. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împuternicit cu verificarea şi avizarea solicitării. Anexele se întocmesc folosind capul de tabel al acestora, înscriindu-se numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.

Nr. crt.

Documente ataşate cererii de acord prealabil

DA

NU

DA

NU

Nu este cazul

1.

situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate, aferente trimestrului pentru care se face solicitarea

|_|

|_|

|_|

|_|

 

2.

situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

3.

copiile facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitanţilor, aferente trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat pentru sectoarele declarate în cererea de acord prealabil

|_|

|_|

|_|

|_|

 

4.

anexa nr. 4 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 (procedurile specifice), cu structura culturilor şi suprafeţele realizate, respectiv producţia de ciuperci, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

 

5.

anexa nr. 5 la procedurile specifice cu efectivul mediu realizat

|_|

|_|

|_|

|_|

 

6.

situaţia cu calculul efectivului mediu anual, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz (anexa nr. 11 la procedurile specifice)

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

7.

anexa nr. 4 la procedurile specifice corectată/completată privind lista suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

8.

anexa nr. 5 la procedurile specifice corectată/completată privind efectivul mediu anual de animale/păsări/familii de albine/cutii viermi de mătase

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

9.

anexa nr. 6 la procedurile specifice corectată/completată privind cantitatea de apă pentru irigaţii

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

10.

copiile facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar aferent trimestrului respectiv, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

11.

situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

12.

documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

13.

dovadă cont trezorerie

|_|

|_|

|_|

|_|

 

14.

copia cererii unice pe suprafaţă pentru anul 2014 (începând cu cererea de plată pentru trimestrul II), după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

Semnătura beneficiarului ......................
Data ........................
Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat cererea.......................
Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Numele şi prenumele operatorului ..........................
Semnătura operatorului .........................

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului

Ştampila
(dacă este cazul)

Data ............

(2)_
SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ................
CUI/CNP ...........................
ID APIA .............................
Sediul/Domiciliul ..............
Localitatea .........................
Judeţul ..................................
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a facturilor de achiziţionare a motorinei cu acciză redusă
Perioada ........................

Nr. crt.

Furnizorul

Nr. facturii

Data facturii

Cantitatea de motorină

(l)

     
     
     
     

TOTAL:

 
Data .............................
Numele şi prenumele .................................
Funcţia ...................... (administrator, reprezentant legal, după caz) .............................
Semnătura şi ştampila, după caz ...................................
(3)_
SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ............................
CUI/CNP ........................................
ID APIA ........................................
Sediul/Domiciliul ........................
Localitatea .....................................
Judeţul ..............................................
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a facturilor de apă pentru irigaţii
Perioada .......................................

Nr. crt.

Furnizorul

Nr. facturii fiscale

Data facturii fiscale

Cantitatea de apă
(l)

     
     
     
     

TOTAL:

 
Data ............................
Numele şi prenumele..............................
Funcţia ........................... (administrator, reprezentant legal, după caz) ............................
Semnătura şi ştampila, după caz .........................
ANEXA nr. 14: LISTA suprafeţelor/producţiei de ciuperci şi a structurii culturilor în anul.........................
(- ANEXA nr. 4 la procedurile specifice)
Sectorul vegetal
SC/PFA/ÎI/ÎF/PF .....................
CUI/CNP ................................
ID APIA ...............................
Sediul/Domiciliul ...................
Localitatea ................................
Judeţul ..........................................
LISTA suprafeţelor/producţiei de ciuperci şi a structurii culturilor în anul.........................
(Se vor completa numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.)

Categoria

Consumul (litri/ha)

Subcategoria conform SAPS

Codul SAPS

Suprafaţa (ha)

Cantitatea de motorină anuală
(litri)

Cantitatea de motorină cuvenită pentru anul 2013/2014 (litri)
(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) x (5)

(7)

Cereale

78,00

grâu comun

101

   

grâu dur

102

   

triticale

103

   

secară

104

   

orz

105

   

orzoaică

106

   

ovăz

107

   

porumb

108

   

porumb zaharat

109

   

sorg

110

   

mei

112

   

hrişcă

113

   

alte cereale pentru boabe

114

   

lot semincer

500

   

Orez

96,00

orez

111

   

Leguminoase boabe

78,00

plante proteice (leguminoase pentru boabe):

mazăre pentru boabe

151

   

fasole pentru boabe

152

   

linte

153

   

bob

154

   

lupin

155

   

alte leguminoase pentru boabe (năut)

156

   

Oleaginoase

78,00

plante industriale şi medicinale:

floarea-soarelui

201

   

rapiţă

202

   

soia

203

   

in pentru ulei

204

   

alte oleaginoase

205

   

in pentru fibră

206

   

cânepă pentru fibră

207

   

Tutun şi hamei

140,00

tutun

208

   

hamei

750

   

Plante medicinale şi aromatice

100,00

alte plante medicinale şi aromatice

213

   

alte plante industriale

214

   

arahide

215

   

mac

216

   

ricin

217

   

susan

218

   

şofrănel

219

   

fenicul

209

   

levănţică

210

   

mentă

211

   

anason

212

   

cicoare

805

   

Cartof

150,00

plante tuberculifere:

cartofi timpurii

251

   

cartofi semitimpurii

252

   

cartofi târzii

253

   

alte culturi de cartofi

254

   

cartofi pentru sămânţă

255

   

Sfeclă de zahăr

139,00

plante rădăcinoase:

sfeclă de zahăr

301

   

sfeclă furajeră

302

   

Legume cultivate în câmp

148,00

legume proaspete:

legume proaspete (altele decât tomatele destinate procesării)

351

   

tomate destinate procesării

353

   

Legume cultivate în spaţii protejate

75,00

legume cultivate în spaţii protejate

x

   

Pepeni verzi şi galbeni

150,00

pepeni verzi şi galbeni

352

   

Căpşun, alţi arbuşti fructiferi

65,00

căpşun

803

   

arbuşti fructiferi:

zmeur

801

   

coacăz

802

   

alţi arbuşti fructiferi

804

   

Flori şi plante ornamentale

100,00

flori şi plante ornamentale

400

   

Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare

30,00

pajişti temporare

450

   

pajişte permanentă:

păşuni naturale

601

   

fâneţe naturale

602

   

păşuni comunale utilizate în comun

603

   

pajişti permanente utilizate în comun

604

   

pajişti permanente comunale utilizate individual

605

   

pajişti permanente utilizate individual

606

   

Plante de nutreţ + însilozare

130,00

plante de nutreţ

451

   

Livezi

130,00

cultură permanentă:

meri

651

   

peri

652

   

pruni

653

   

caişi şi zarzări

654

   

piersici

655

   

cireşi şi vişini

656

   

gutui

657

   

duzi

658

   

alţi pomi fructiferi

659

   

livadă tradiţională utilizată extensiv

660

   

castani

701

   

nuci şi aluni

702

   

alte specii

703

   

Pepiniere pomicole, viticole, plantaţii portaltoi, altele

40,00

pepiniere:

pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi

901

   

pepiniere pomicole

902

   

pepiniere forestiere

903

   

alte pepiniere

904

   

Teren în pregătire pentru livezi, vii, alte culturi permanente

150,00

alte culturi permanente:

teren în pregătire pentru livezi

950

   

teren în pregătire pentru vii

951

   

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

952

   

Viţa-de-vie

125,00

vie:

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

961

   

vii pe rod cu struguri de masă

962

   

vii tinere neintrate pe rod

963

   

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

964

   

vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie

965

   

suprafaţa defrişată prin programul de primă defrişare

966

   

Plante energetice nonalimentare

100,00

plante energetice nonalimentare (nonagricole)

953

   

Total:

    

Ciuperci

80,00 litri/tonă

ciuperci

    

Total general:

    
___
(*) Coloana (7) se calculează după cum urmează:
- pentru anul 2013: (7) = (6)/4 x 1;
- pentru anul 2014: (7) = (6)/4 x 3.
Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
Data...........
Numele şi prenumele ...............
Funcţia ....................... (administrator, reprezentant legal, după caz) ..............
Semnătura şi ştampila, după caz ..................
ANEXA nr. 15:
(- ANEXA nr. 5 la procedurile specifice)
Sectorul zootehnic
SC/PFA/ÎI/ÎF/PF .............
CUI/CNP ........................
ID APIA .........................
Sediul/Domiciliul .................
Localitatea ......................
Judeţul .............................
CANTITĂŢILE MAXIME de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul zootehnic în anul ..............

Specificare

Consumul specific (U.M.)

Efectivul mediu (UVM)/efectivul de familii/cutii

Cantitatea de motorină anuală
(litri)

Cantitatea de motorină cuvenită pentru anul 2013/2014 (litri)
(*)

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) x (3)

(5)

Păsări

39 litri/UVM

   

Porcine

6 litri/UVM

   

Bovine

56 litri/UVM

   

Ovine, caprine

6,75 litri/UVM

   

Albine şi viermi de mătase

18 litri/familie/cutie

   
(*) Coloana (5) se calculează după cum urmează:
- pentru anul 2013: (5) = (4)/4 x 1;
- pentru anul 2014: (5) = (4)/4 x 3.
Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.

Calculul UVM pentru determinarea cantităţii de motorină

Specia

Rata de conversie (UVM)

Efectivul mediu anual de animale/păsări

(**)

Efectivul (UVM) pentru coloana (3)

Găini ouătoare

0,014

  

Alte păsări

0,003

  

Total păsări

X

X

 

Scroafe reproducătoare > 50 kg

0,5

  

Alte porcine

0,3

  

Total porcine

X

X

 

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani

1,0

  

Bovine între 6 luni şi 2 ani

0,6

  

Bovine de mai puţin de 6 luni

0,4

  

Total bovine

X

X

 

Ovine

0,15

  

Caprine

0,15

  

TOTAL:

X

X

 
(**) Efectivul mediu estimat anual, respectiv realizat se calculează după formula:

Efectiv la începutul perioadei
(cap.)

Total intrări
(cap.)

Efectiv iniţial plus intrări
(cap.)

Total ieşiri (cap.)

Efectiv la sfârşitul perioadei
(cap.)

Zile animale furajate anual
(zaf)

Efectivul
mediu anual

       
zaf anual = a + b - c
a = efectivul de animale de la începutul anului x 365
b = total intrări în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)
c = total ieşiri în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)
Efectivul mediu anual = zaf anual/365

Ratele de conversie a animalelor în unităţi vită mare (UVM)

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani

1,0 UVM

Bovine între 6 luni şi 2 ani

0,6 UVM

Bovine de mai puţin de 6 luni

0,4 UVM

Ovine

0,15 UVM

Caprine

0,15 UVM

Scroafe reproducătoare > 50 kg

0,5 UVM

Alte porcine

0,3 UVM

Găini ouătoare

0,014 UVM

Alte păsări*)

0,003 UVM

*) Această rată de conversie poate fi mărită pe baza unor dovezi ştiinţifice care trebuie explicate şi justificate temeinic în programele de dezvoltare rurală.

Data ..............................
Numele şi prenumele ..............................
Funcţia .......................... (administrator, reprezentant legal, după caz) .............................
Semnătura şi ştampila, după caz ...................................
ANEXA nr. 16:
(- ANEXA nr. 6 la procedurile specifice)
Sectorul îmbunătăţiri funciare
SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ..........................
CUI/CNP ....................................
ID APIA ........................................
Sediul/Domiciliul .........................
Localitatea ...................................
Judeţul ..........................................
CANTITĂŢILE MAXIME de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătăţiri funciare în anul......

Specificare Îmbunătăţiri funciare

Consumul specific
(U.M.)

Cantitatea de apă contractată (mc)

Suprafaţa irigată
(ha)

Cantitatea de motorină anuală
(litri)

Cantitatea de motorină cuvenită pentru anul 2013/2014

(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) x (3)

(6)

Instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice

50 l/1.000 mc apă

    
(*) Punctul (6) se calculează după cum urmează:
- pentru anul 2013: (6) = (5)/4 x 1;
- pentru anul 2014: (6) = (5)/4 x 3.
Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
Declar pe propria răspundere că deţin în exploatare instalaţii de irigat acţionate cu un număr de .... motoare termice pentru suprafaţa de ........... ha.
Data ................
Numele şi prenumele ....................
Funcţia ........................ (administrator, reprezentant legal, după caz) ........................
Semnătura şi ştampila, după caz ............................
ANEXA nr. 17: ANGAJAMENT conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 - (persoane fizice)
(- ANEXA nr. 7 la procedurile specifice)
ANGAJAMENT conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013
(persoane fizice)
Subsemnatul,........................, CNP ....................... cu domiciliul în ....................., str. ............... nr. ..................., judeţul ..................., mă oblig ca, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii acordului prealabil pentru finanţare, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2014, să mă autorizez şi să depun certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.
Mă oblig să depun cereri de plată trimestriale pentru rambursare pentru motorina achiziţionată de la data autorizării.
În caz contrar, voi fi exclus de la schema de finanţare.
Data .............................
Semnătura ...................
ANEXA nr. 18^a: SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă - sectorul vegetal
(- ANEXA nr. 8a) la procedurile specifice)
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean ...........................................
Nr. de înregistrare .......................................
Data ............................................................
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă - sectorul vegetal
Perioada ......................................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele/ Denumirea

CNP/CUI/CF

Cantitatea de motorină determinată
(litri)

Valoarea accizelor cuvenită
(lei)

1

2

3

4

5

     
     

TOTAL:

  
Director executiv centrul judeţean,
.......................
Şef serviciu,
.....................
Întocmit
.....................
ANEXA nr. 18^b: SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă - sectorul zootehnic
(- ANEXA nr. 8b) la procedurile specifice)
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean .........................
Nr. de înregistrare ......................
Data ...........................................
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă - sectorul zootehnic
Perioada .....................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele/ Denumirea

CNP/CUI/CF

Cantitatea de motorină determinată
(litri)

Valoarea accizelor cuvenită
(lei)

1

2

3

4

5

     
     

TOTAL:

  
Director executiv centrul judeţean,
........................
Şef serviciu,
.....................
Întocmit
....................
ANEXA nr. 18^c: SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă - sectorul îmbunătăţiri funciare
(- ANEXA nr. 8c) la procedurile specifice)
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Operator de date cu caracter personal: 9596
Centrul judeţean ..................
Nr. de înregistrare ...............
Data ......................................
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă - sectorul îmbunătăţiri funciare
Perioada ......................

Nr. crt.

Numele şi prenumele/ Denumirea

CNP/CUI/CF

Cantitatea de motorină determinată pentru volumul de apă consumat conform facturii emise de furnizorul de apă
(litri)

Valoarea accizelor cuvenită
(lei)

1

2

3

4

5

     
     

TOTAL:

  
Director executiv centrul judeţean,
.......................
Şef serviciu,
.....................
Întocmit
..................
ANEXA nr. 19: SITUAŢIA CENTRALIZATOARE cu sumele aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă
(- ANEXA nr. 9 la procedurile specifice)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE cu sumele aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă
Perioada .....................

Nr. crt.

Judeţul

Nr. de beneficiari

Cantitatea de motorină determinată
(litri)

Valoarea ajutorului de stat
(lei)

1

Alba

   

2

Arad

   

3

Argeş

   

4

Bacău

   

5

Bihor

   

6

Bistriţa-Năsăud

   

7

Botoşani

   

8

Braşov

   

9

Brăila

   

10

Buzău

   

11

Caraş-Severin

   

12

Călăraşi

   

13

Cluj

   

14

Constanţa

   

15

Covasna

   

16

Dâmboviţa

   

17

Dolj

   

18

Galaţi

   

19

Giurgiu

   

20

Gorj

   

21

Harghita

   

22

Hunedoara

   

23

Ialomiţa

   

24

Iaşi

   

25

Ilfov

   

26

Maramureş

   

27

Mehedinţi

   

28

Mureş

   

29

Neamţ

   

30

Olt

   

31

Prahova

   

32

Satu Mare

   

33

Sălaj

   

34

Sibiu

   

35

Suceava

   

36

Teleorman

   

37

Timiş

   

38

Tulcea

   

39

Vaslui

   

40

Vâlcea

   

41

Vrancea

   

42

Bucureşti

   

TOTAL:

  
NOTĂ:
Situaţia centralizatoare cu beneficiarii, conform art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 763/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, este prezentată pe suportul electronic ataşat (CD) cu........fişiere şi.......beneficiari.
Director general,
.............................
ANEXA nr. 110: CENTRALIZATORUL JUSTIFICATIV al sumelor cuvenite cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă
(- ANEXA nr. 10 la procedurile specifice)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Se aprobă
Ordonator principal de credite,
.................
CENTRALIZATORUL JUSTIFICATIV al sumelor cuvenite cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă
Perioada .........................

Nr. crt.

Judeţul

Nr. de beneficiari

Cantitatea de motorină determinată
(litri)

Valoarea ajutorului de stat
(lei)

1

Alba

   

2

Arad

   

3

Argeş

   

4

Bacău

   

5

Bihor

   

6

Bistriţa-Năsăud

   

7

Botoşani

   

8

Braşov

   

9

Brăila

   

10

Buzău

   

11

Caraş-Severin

   

12

Călăraşi

   

13

Cluj

   

14

Constanţa

   

15

Covasna

   

16

Dâmboviţa

   

17

Dolj

   

18

Galaţi

   

19

Giurgiu

   

20

Gorj

   

21

Harghita

   

22

Hunedoara

   

23

Ialomiţa

   

24

Iaşi

   

25

Ilfov

   

26

Maramureş

   

27

Mehedinţi

   

28

Mureş

   

29

Neamţ

   

30

Olt

   

31

Prahova

   

32

Satu Mare

   

33

Sălaj

   

34

Sibiu

   

35

Suceava

   

36

Teleorman

   

37

Timiş

   

38

Tulcea

   

39

Vaslui

   

40

Vâlcea

   

41

Vrancea

   

42

Bucureşti

   

TOTAL:

  
Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
Director general,
...........................
ANEXA nr. 111: SITUAŢIA cu calculul efectivului mediu realizat
(- ANEXA nr. 11 la procedurile specifice)
SC/PFA/ÎI/ÎF/PF.................
CUI/CNP...........................
Sediul/Domiciliul....................
Localitatea.............................
Judeţul...................................
Avizat
Medic împuternicit de liberă practică,
....................................
(semnătura şi parafa)
SITUAŢIA cu calculul efectivului mediu realizat
Trimestrul....
Subsemnatul,..................., CNP ......................, administrator/reprezentant legal al ..................... (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) ..................................., declar următoarele:
Calculul efectivului mediu estimat anual, respectiv realizat se face după formula:

Efectiv la începutul perioadei (cap.)

Total intrări (cap.)

Efectiv iniţial plus intrări (cap.)

Total ieşiri (cap.)

Efectiv la sfârşitul perioadei (cap.)

Zile animale furajate anual (zaf)

Efectivul mediu anual

       
zaf anual = a + b - c
a = efectivul de animale de la începutul anului x 365
b = total intrări în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)
c = total ieşiri în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)
Efectivul mediu anual = zaf anual/365
Semnătura şi ştampila
......................................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 1 noiembrie 2013