LEGE nr. 20 din 6 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul 2 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) administrator - orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat/de minimis în numele furnizorului;
...............
d) ajutor de stat - avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre;"
2.La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:
"h1) avantaj economic - orice formă de acordare a unui avantaj cuantificabil în bani, indiferent de forma acestuia: subvenţii, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor şi impozitelor, renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale, garanţii acordate în condiţii preferenţiale, participări cu capital ale statului, ale autorităţilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent, reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la serviciile prestate de către autorităţi publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului sau autorităţilor publice locale, sub preţul pieţei, crearea unei pieţe sau întărirea poziţiei beneficiarului pe o piaţă etc.;"
3.La articolul 2 alineatul (1), după litera j) se introduc două noi litere, literele j1) şi j2), cu următorul cuprins:
"j1) data acordării ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
j2) data plăţii ajutorului de stat - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;"
4.La articolul 2 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:
"ţ) surse şi resurse de stat - fonduri publice sau ale autorităţilor, instituţiilor ori întreprinderilor publice."
5.La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Harta ajutorului regional se notifică, în vederea autorizării, Comisiei Europene, conform procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, şi este aprobată prin hotărâre a Guvernului."
6.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis trebuie să fie însoţit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea respectivelor măsuri în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.
(2) Măsurile finanţate din fonduri europene, precum şi cele iniţiate de autorităţile publice locale nu necesită obţinerea memorandumului prevăzut la alin. (1).
(3) Memorandumul prevăzut la alin. (1) va fi iniţiat de Secretariatul General al Guvernului, de regulă semestrial, în urma consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat».
(4) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis iniţiate de autorităţile publice locale, pentru asigurarea coerenţei cu politicile economico - bugetare şi financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoţite de dovada informării Instituţiei Prefectului şi a consiliului judeţean cu privire la intenţia de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizată conform art. 3 alin. (4).
(5) Orice documentaţie, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul Concurenţei numai dacă este însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) sau (4), după caz.
(6) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmită de furnizor/iniţiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenţei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.
(7) Avizele Consiliului Concurenţei vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei imediat după adoptare."
7.La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, precum şi alte entităţi controlate de stat sau care administrează resurse ale statului pot iniţia consultări prealabile cu Consiliul Concurenţei pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenţionează a fi instituite prin respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum şi condiţiile în care respectiva măsură poate fi implementată.
..............
(3) Consiliul Concurenţei se pronunţă cu privire la documentaţia primită şi, dacă este cazul, invită furnizorii/iniţiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins între 10 şi 20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentaţia este completă"
8.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Consiliul Concurenţei emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (6) într-un termen cuprins între 10 şi 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care iniţiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării."
9.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
Modificarea actelor normative/administrative şi a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare în special la durată, buget, beneficiari, condiţii de eligibilitate şi de acordare, se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14."
10.După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:
"Art. 151
(1) Cu prilejul analizării legalităţii actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin de către autorităţile locale, prefectul are obligaţia de a verifica existenţa avizului emis de Consiliul Concurenţei.
(2) În cazul măsurilor de ajutor de minimis, cu prilejul analizării existenţei avizului Consiliului Concurenţei, prefectul va verifica şi îndeplinirea prevederilor legale în materia ajutorului de stat.
(3) În situaţia adoptării de către autorităţile publice locale, fără avizul Consiliului Concurenţei, a unor măsuri prin care se acordă un avantaj economic unei întreprinderi, prefectul va solicita punctul de vedere al Consiliului Concurenţei cu privire la incidenţa normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat."
11.Articolul 18 se abrogă.
12.La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Autorităţile publice centrale şi locale, furnizorii şi iniţiatorii se consultă cu Consiliul Concurenţei la elaborarea răspunsurilor, explicaţiilor, formulărilor de poziţii sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei şi al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană."
13.La articolul 26, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) În situaţia în care datele şi informaţiile transmise de furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară a măsurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţii furnizorului.
(4) Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport prin care, dacă este cazul, se va solicita furnizorului să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, într-un termen de 20 de zile lucrătoare, obiecţiuni care vor fi transmise Consiliului Concurenţei spre analiză şi opinie."
14.După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:
"Art. 321
Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, nesuspendate conform legislaţiei comunitare în vigoare, reprezintă titlu executoriu pentru recuperarea sumelor de către furnizor de la beneficiarii ajutorului de stat ilegal."
15.Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38
Furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, după caz, transmit lunar Consiliului Concurenţei date, informaţii şi documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat."
16.După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cuprinzând nouă noi articole, articolele 381-389, cu următorul cuprins:
"- CAPITOLUL VI1: Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune iniţierea procedurii de investigaţie
Art. 381
În cazul în care Comisia Europeană dispune declanşarea unei investigaţii privind existenţa unui ajutor de stat ilegal, se aplică termenele şi procedura prevăzute la art. 34 şi 35.
Art. 382
În cazul în care este declanşată procedura de investigaţie de către Comisia Europeană privind acordarea unui presupus ajutor ilegal, furnizorul solicită instituirea măsurilor asigurătorii, în condiţiile Codului de procedură fiscală, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, într-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal analizat de Comisia Europeană, astfel cum este acesta estimat de furnizor.
Art. 383
(1) În cazul în care Comisia Europeană a decis deschiderea unei proceduri de investigaţie pentru măsuri de ajutor de stat dispuse printr-un titlu executoriu ce constă într-o hotărâre judecătorească sau arbitrală, de la data comunicării deciziei Comisiei Europene privind declanşarea procedurii de investigaţie către furnizor, orice executare silită a acestui titlu nu poate începe sau, după caz, se suspendă de drept.
(2) Furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, decizia Comisiei Europene privind declanşarea procedurii de investigaţie şi suspendarea de drept a executării silite a titlului prevăzut la alin. (1) către posibilul beneficiar de ajutor de stat, devenit creditor al său conform titlului executoriu, şi, după caz, către executorul judecătoresc, precum şi tuturor persoanelor la care s-au înfiinţat popriri şi la care s-au instituit sechestre.
(3) În vederea punerii în executare a titlului executoriu, în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării prevăzută la alin. (2), furnizorul ajutorului de stat solicită Trezoreriei Statului, la care acesta are deschise conturile, deschiderea unui cont cu afectaţiune specială, purtător de dobânzi, pe numele creditorilor şi, după caz, la dispoziţia executorului judecătoresc. Dobânda aplicabilă la disponibilităţile în contul cu afectaţiune specială este dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului, iar sursa de plată a acestei dobânzi este bugetul Trezoreriei Statului. Solicitarea de deschidere a contului conţine numele creditorilor şi, după caz, al executorului judecătoresc la dispoziţia cărora se deschide contul, codificat cu codul de identificare fiscală 8609468.
(4) În termen de maximum 30 de zile de la data deschiderii contului pe numele creditorilor şi, după caz, la dispoziţia executorului judecătoresc, furnizorul ajutorului de stat consemnează, în contul deschis la Trezoreria Statului, suma necesară stingerii obligaţiei care face obiectul titlului executoriu, precum şi, după caz, a cheltuielilor de executare silită efectuate până la data suspendării de drept, mai puţin obligaţiile stinse până la data suspendării de drept. La calculul sumelor consemnate, furnizorul ţine cont de modalitatea de calcul al dobânzii avută în vedere la stabilirea sumelor din titlurile executorii, inclusiv de cele emise de executorul judecătoresc. După consemnarea sumelor în contul deschis la Trezoreria Statului, furnizorul informează, de îndată, creditorii şi executorul judecătoresc.
(5) La data consemnării sumelor conform alin. (4) actele de executare prin care s-au înfiinţat popriri şi cele prin care s-au instituit sechestre asupra averii furnizorului ajutorului de stat, până la data suspendării prevăzute la alin. (1), se desfiinţează de drept. Celelalte acte de executare rămân supuse termenelor şi condiţiilor de contestare prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Dovada consemnării sumelor conform alin. (4), prin care s-a pus în executare titlul executoriu prevăzut la alin. (1), se comunică de către furnizor tuturor persoanelor la care s-au înfiinţat popriri şi la care s-au instituit sechestre, cărora li se notifică şi desfiinţarea de drept a acestor măsuri.
Art. 384
(1) Creditorii nemulţumiţi de cuantumul sumelor consemnate, precum şi executorul judecătoresc nemulţumit de cuantumul cheltuielilor de executare consemnate pot solicita furnizorului majorarea sumei.
(2) În termen de 15 zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), furnizorul ajutorului de stat are obligaţia de a soluţiona cererea.
(3) Împotriva modului de soluţionare sau a refuzului de a soluţiona cererea în termenul prevăzut la alin. (2), persoana care se consideră vătămată se poate adresa instanţei de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 385
Furnizorul ajutorului de stat are obligaţia de a modifica suma consemnată conform art. 383 alin. (4) în funcţie de hotărârile instanţelor judecătoreşti în eventualele acţiuni judiciare, prin majorarea sau diminuarea sumei consemnate, după caz, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a acestora.
Art. 386
(1) Nevirarea sumelor în termenul prevăzut la art. 383 alin. (4) sau, după caz, nemodificarea cuantumului acestora în termenul prevăzut la art. 385 atrage încetarea suspendării executării silite.
(2) În cazul consemnării sumelor pe numele creditorilor, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat, însoţită de o copie a deciziei Comisiei Europene privind declanşarea procedurii de investigaţie, Trezoreria Statului indisponibilizează suma consemnată conform art. 383 alin. (4) şi art. 385 până la comunicarea deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piaţa internă către furnizor.
Art. 387
(1) La finalizarea investigaţiei, furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piaţa internă creditorilor şi, după caz, executorului judecătoresc.
(2) De la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată compatibilitatea ajutorului de stat cu piaţa internă, pe baza acesteia, încetează indisponibilizarea sumei consemnate conform art. 383 alin. (4) şi art. 385 sau, după caz, suspendarea executării silite.
(3) Furnizorul de ajutor de stat transmite unităţii Trezoreriei Statului, la care a fost deschis contul prevăzut la art. 383 alin. (3), decizia Comisiei Europene şi lista cuprinzând sumele individualizate care pot fi utilizate de către fiecare creditor sau executor judecătoresc, după caz, precum şi datele de identificare şi specimenele de semnături ale persoanelor care pot dispune operaţiuni din cont.
(4) Sumele consemnate în plus faţă de sumele care se cuvin creditorilor/executorului judecătoresc se virează de Trezoreria Statului într-un cont de venituri bugetare distinct, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat.
(5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată incompatibilitatea ajutorului de stat cu piaţa internă, furnizorul de ajutor de stat comunică această decizie, titlu executoriu în conformitate cu art. 321, Trezoreriei Statului şi solicită executarea prin virarea sumelor consemnate într-un cont de venituri bugetare distinct.
(6) De la data comunicării prevăzute la alin. (5), suspendarea executării silite încetează, executarea putând continua pentru eventualele sume rămase de executat, ca diferenţă dintre titlul executoriu prevăzut la art. 383 alin. (1) şi titlul executoriu prevăzut la art. 321.
Art. 388
(1) Sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 383 alin. (4) şi art. 385 se achită de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată stabilită prin hotărârea judecătorească sau arbitrală.
(2) Furnizorul ajutorului de stat are obligaţia, în termenul prevăzut la art. 383 alin. (4) şi art. 385, să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare şi introducere de subdiviziuni bugetare în buget, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din subordine a sumelor necesare consemnării la Trezoreria Statului.
(3) Virările de credite prevăzute la alin. (2) se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole bugetare, inclusiv de la cheltuieli de investiţii.
(4) În cazul imposibilităţii asigurării sumelor conform alin. (1)-(3), prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele necesare consemnării la Trezoreria Statului conform art. 383 alin. (4) şi art. 385 se pot aloca, prin hotărâre a Guvernului, ordonatorilor principali de credite şi din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului.
Art. 389
(1) Continuarea executării silite după suspendarea de drept prevăzută la art. 383 alin. (1) şi până la încetarea acesteia prevăzută la art. 387 alin. (6) constituie abatere disciplinară şi poate fi sancţionată, în funcţie de gravitatea faptei, cu excluderea din profesie, dacă faptele nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, iar actele de executare efectuate în acest interval sunt nule de drept.
(2) Constatarea şi sancţionarea abaterii disciplinare se realizează în condiţiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
17.După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII1, cuprinzând două noi articole, articolele 411 şi 412, cu următorul cuprins:
"- CAPITOLUL VII1: Rolul instanţelor naţionale în domeniul ajutorului de stat
Art. 411
(1) Instanţele naţionale vor asigura aplicabilitatea directă a art. 108 alin. (3) din TFUE, adoptând orice măsuri necesare conform normelor procedurale naţionale aplicabile. Hotărârea instanţei poate impune, inter alia: suspendarea plăţii unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului ilegal, recuperarea dobânzii corespunzătoare, despăgubiri pentru concurenţii afectaţi.
(2) Instanţele naţionale au obligaţia de a verifica dacă măsura contestată a fost declarată sau nu ajutor de stat de către Comisia Europeană sau de furnizor. În cazul în care măsura a fost declarată de Comisia Europeană ca ajutor de stat, instanţa naţională nu poate modifica caracterul de ajutor de stat al măsurii de sprijin.
(3) Consiliul Concurenţei şi/sau Comisia Europeană pot interveni în cauză în calitate de amicus curiae.
(4) Dacă furnizorul acordă ajutorul, prin încălcarea obligaţiei de notificare sau a clauzei suspensive, instanţele naţionale pot adopta măsurile necesare pentru protejarea părţilor interesate, inclusiv prin măsuri provizorii, dacă este cazul.
(5) Beneficiarul unui ajutor de stat ilegal nu poate primi niciun alt ajutor înainte de ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin hotărârea instanţei naţionale prin care s-a dispus recuperarea.
(6) Întreprinderile afectate de acordarea unui ajutor ilegal pot formula acţiune în contradictoriu cu furnizorul împotriva acestei măsuri, la Curtea de Apel Bucureşti.
Art. 412
În cazurile în care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis, iar beneficiarul ajutorului se află în procedură de insolvenţă, instanţa naţională ce derulează respectiva procedură de insolvenţă va accepta să înscrie creanţa privitoare la restituirea ajutorului în cauză în tabelul creanţelor şi va asigura recuperarea imediată a ajutorului de stat/de minimis, chiar dacă acest lucru presupune încetarea activităţii întreprinderii."
18.La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cu excepţia prevederilor art. 29 şi a prevederilor referitoare la raportare şi monitorizare, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică ajutorului de stat sau ajutoarelor de minimis pentru agricultură şi piscicultura, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte rolul de autoritate naţională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, alţi furnizori de ajutor."
Art. II
(1)Dispoziţiile art. 382-389 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări şi completări prin prezenta lege, se aplică şi ajutoarelor de stat aflate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în procedură de investigaţie derulată de Comisia Europeană.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), executările silite aflate în derulare împotriva furnizorilor se suspendă de drept la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3)Pentru investigaţiile deja declanşate la data intrării în vigoare a prezentei legi, termenul prevăzut la art. 383 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări şi completări de prezenta lege, se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. III
Dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări şi completări de prezenta lege, intră în vigoare la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. IV
Procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobată cu modificări şi completări de prezenta lege, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. V
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, cu modificările şi completările dispuse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 160 din data de 6 martie 2015