NORMA din 20 iulie 2015 privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii
1.Dispoziţii generale
1.1.Serviciile de dializă pentru bolnavii cu insuficienţă renală cronică în stadiu uremie se decontează în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări de Sănătate, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, denumiţi în continuare furnizori, după cum urmează:
a)furnizori publici;
b)furnizori privaţi.
1.2.Serviciile de dializă sunt:
a)servicii de hemodializă: hemodializa convenţională şi hemodiafiltrarea intermitentă on-line;
b)servicii de dializă peritoneală: continuă şi automată.
1.3.Serviciile de dializă cuprind:
a)serviciul de hemodializă convenţională şi hemodiafiltrarea intermitentă on-line: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator specifice, toate cheltuielile necesare realizării serviciului medical de hemodializă şi transportului nemedicalizat al bolnavilor de la domiciliul bolnavilor la unitatea sanitară şi retur, excepţie făcând copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani şi persoanele cu vârsta de peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluaţi în centrele de dializă de adulţi, pentru care, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective, transportul se suportă din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transportului sanitar, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
b)serviciul de dializă peritoneală continuă şi automată: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator specifice şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor.
1.4.În calitate de parte contractantă de servicii de dializă, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr adecvat de persoane care vor analiza, verifica şi valida declaraţiile de servicii lunare, cu respectarea confidenţialităţii datelor [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu insuficienţă renală cronică (IRC) în stadiu uremie, beneficiari de servicii de dializă, în centrele de dializă ale furnizorilor publici şi privaţi, precum şi sumele aferente], ale furnizorului de servicii de dializă pentru fiecare centru de dializă. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. Numele persoanelor responsabile vor fi comunicate Direcţiei programe curative din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţiunea ca orice modificare ulterioară a acestora să fie comunicată.
1.5.La nivelul centrelor de dializă se acordă servicii de hemodializă atât bolnavilor aflaţi constant în evidenţă, în limita a 152 de şedinţe/an pentru tratamentul continuu, cât şi bolnavilor trataţi temporar (bolnav temporar), precum şi servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflaţi constant în evidenţă, cât şi celor trataţi temporar (bolnav temporar).
1.6.Bolnavul constant este bolnavul tratat prin dializă pentru IRC în stadiu uremie, care necesită tratament substitutiv renal (FG < 15 ml/min./1,73 mp), înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui centru de dializă, în care bolnavul beneficiază de şedinţe de hemodializă mai mult de 6 săptămâni.
1.7.Bolnavul temporar este bolnavul tratat prin dializă într-un centru de dializă pentru mai puţin de 6 săptămâni, respectiv:
a)bolnavul hemodializat pentru IRC în stadiu uremie, înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui alt centru de dializă, transferat temporar, cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor de transfer prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare;
b)bolnavul titular al cardului european de asigurări de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi bolnavii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.
1.8.Bolnavul nou-inclus în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică este bolnavul la care iniţierea tratamentului (primele 6-12 şedinţe de hemodializă, respectiv primele 14-21 de zile de tratament prin dializă peritoneală) s-a realizat într-o unitate sanitară cu paturi, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, aflată în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut şi în bugetul aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, cu respectarea criteriilor de calitate prevăzute în normele de dializă.
1.9.Bolnavul nou poate fi inclus în evidenţa unui centru de dializă pe un post vacantat prin ieşirea din Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică (transplant renal, deces sau alte cauze de ieşire din program) a unui bolnav constant sau pe un loc liber creat prin transferul definitiv al unui bolnav constant într-un alt centru care are un loc vacantat, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de servicii de dializă şi în valoarea de contract, cu respectarea prevederilor ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale curative.
1.10.În cazul în care un bolnav constant al unui centru de dializă îşi exprimă adeziunea de a se transfera definitiv în alt centru de dializă, acest lucru se poate realiza prin încheierea unui act adiţional de diminuare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a fost bolnav constant, şi de majorare a volumului de servicii estimat contractat şi a valoni estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a devenit bolnav constant, respectiv cu modificarea corespunzătoare a prevederilor bugetare.
1.11.În cadrul raportării lunare de servicii de dializă, bolnavul nou-inclus în evidenţa unui centru de dializă va fi raportat de centrul de dializă în care urmează să fie tratat constant, trecând în tabelele prevăzute în anexele A şi B, la rubrica Observaţii: "N", un set minim de informaţii referitoare la bolnav (data iniţierii tratamentului de dializă şi centrul în care s-a făcut iniţierea, centrul de la care provine, după caz, data intrării în centru, modalitatea de includere în centru, după caz). Furnizorii de servicii de dializă vor notifica casele de asigurări de sănătate despre aceste situaţii la sfârşitul perioadei de raportare.
1.12.În situaţii justificate (un centru de dializă nu mai îndeplineşte condiţiile pentru furnizare de servicii de dializă în sistemul de asigurări sociale de sănătate, schimbarea domiciliului unui bolnav inclus în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică), furnizorii de servicii de dializă pot solicita majorarea, respectiv diminuarea volumului estimat de servicii de dializă şi a valorii de contract, notificând în acest sens casele de asigurări de sănătate despre aceste situaţii. Părţile pot conveni să majoreze/diminueze volumul estimat de servicii de dializă şi valoarea de contract prin încheierea unui act adiţional, cu încadrarea în limita numărului de bolnavi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie prin buget, în anul în curs. Casele de asigurări de sănătate vor informa Casa Naţională de Asigurări de Sănătate despre aceste situaţii justificate. Actul adiţional se încheie în urma analizei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi cu avizul acesteia, trimestrial sau, după caz, prin diminuarea volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a fost bolnav constant, şi majorarea volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a devenit bolnav constant.
1.13.Bolnavii noi care nu au fost incluşi în centre pe locuri vacante vor fi raportaţi de către furnizori, iar casele de asigurări de sănătate nu vor deconta serviciile prestate pentru aceşti bolnavi decât după ce vor încheia acte adiţionale, numai cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
1.14.Bolnavii nou-incluşi în evidenţa unui centru de dializă se raportează la Registrul renal român, în termen de 48 de ore, cu obligativitatea înştiinţării Registrului renal român despre orice modificare survenită ulterior (devine bolnav constant, transfer în alt centru, deces, trecere la alt tip de dializă, transplant, pierdere din evidenţă etc.).
1.15.În cazul în care în centrul de dializă sunt trataţi bolnavi transferaţi temporar, aceştia vor fi cuprinşi în raportarea lunară a centrului de dializă la care s-au transferat, urmând ca, trimestrial sau după caz, să fie întocmit un act adiţional de diminuare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul beneficiază de servicii ca bolnav constant. Sumele diminuate trebuie să fie aferente volumului de servicii de care a beneficiat bolnavul pe perioada transferului temporar în alt centru de dializă şi trebuie alocate, prin act adiţional de majorare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate de contract, centrului la care s-a transferat.
1.16.Regularizarea trimestrială sau după caz se efectuează la nivel naţional de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
1.17.La regularizarea trimestrială sau după caz, prin acte adiţionale la contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate şi furnizori se pot realiza: plata bolnavilor transferaţi definitiv, piaţa pentru bolnavii transferaţi temporar şi plata pentru bolnavii titulari ai cardului european de asigurări de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004, precum şi bolnavii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt, cu încadrarea în bugetul alocat programului.
1.18.Pentru regularizarea serviciilor de dializă, casele de asigurări de sănătate vor transmite, spre analiză, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, date referitoare la bolnavii transferaţi temporar, numărul de locuri vacante şi numărul suplimentar de bolnavi (nou-iniţiaţi, transferaţi definitiv de la alte centre), pe CNP/CID/număr card european/număr formular european/ număr paşaport, pentru fiecare terapie contractată, distinct, pe fiecare unitate cu care este în contract.
1.19.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după analiza datelor, va transmite caselor de asigurări de sănătate volumul de servicii estimat şi valoarea estimată contractată, urmând ca acestea să încheie acte adiţionale de regularizare.
1.20.Anual se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate şi validate de casele de asigurări de sănătate pentru bolnavii constanţi ai centrului, în limita a 152 de şedinţe/an.
2.Raportarea serviciilor de dializă
2.1.Furnizorii vor transmite lunar caselor de asigurări de sănătate, în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremie (FG < 15 ml/min./1,73 mp), trataţi prin dializă în centrele de dializă, precum şi sumele aferente], în formatul prevăzut în anexele A şi B. Documentele se certifică pentru exactitatea şi realitatea datelor raportate prin semnătura electronică a reprezentanţilor legali.
2.2.Documentele menţionate la subpct. 2.1 se vor realiza în baza evidenţelor tehnico-operative de la nivelul centrelor de dializă şi se vor transmite în format electronic la casele de asigurări de sănătate lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
2.3.Netransmiterea de către furnizor a documentelor menţionate la subpct. 2.1 exonerează casele de asigurări de sănătate de obligaţia plăţii pentru luna respectivă.
2.4.Nerespectarea de către furnizori a termenului menţionat la subpct. 2.2, precum şi existenţa unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care furnizorul a depăşit termenul, respectiv până la raportarea corectă.
2.5.Casele de asigurări de sănătate, în primele 5 zile lucrătoare de la primirea raportărilor, vor verifica numărul de bolnavi contractaţi, respectarea volumului de servicii estimat prevăzut în contract şi încadrarea în valoarea estimată contractată pe tip de serviciu de dializă: hemodializă şi dializă peritoneală.
2.6.După aplicarea prevederilor subpct. 2.5, casele de asigurări de sănătate vor notifica, în scris, furnizorilor observaţiile lor, după cum urmează:
- valoarea totală a serviciilor validate (numărul de servicii de hemodializă convenţională validate şi suma aferentă acestora, numărul de servicii de hemodiafiltrare intermitentă on-line validate şi suma aferentă acestora, numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă validaţi şi valoarea serviciilor aferente acestor bolnavi şi numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată validaţi şi valoarea serviciilor aferente acestor bolnavi);
- valoarea totală a serviciilor invalidate (numărul de servicii de hemodializă convenţională invalidate şi suma aferentă acestora, numărul de servicii de hemodiafiltrare intermitentă on-line invalidate şi suma aferentă acestora, numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă invalidaţi şi valoarea serviciilor aferente acestor bolnavi, numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată invalidaţi şi valoarea serviciilor aferente acestor bolnavi).
Notificarea va fi semnată de către:
- preşedinte-director general;
- directorul executiv relaţii contractuale/cu furnizorii;
- medicul-şef;
- persoana care întocmeşte documentul.
2.7.Furnizorii, în baza notificărilor primite de la casele de asigurări de sănătate, emit facturi pe care le transmit în format electronic la casele de asigurări de sănătate.
3.Controlul raportării serviciilor de dializă
3.1.Controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori se realizează de casele de asigurări de sănătate trimestrial, la centrele de dializă, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face controlul.
3.2.Controlul va urmări, în principal, următoarele:
a)acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate;
b)eventuale disfuncţionalităţi;
c)respectarea atât a criteriilor medicale de calitate prevăzute în normele de dializă, cât şi a criteriilor de calitate a serviciilor de dializă;
d)orice alte date relevante, inclusiv date prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările ulterioare.
3.3.În urma fiecărui control efectuat la furnizorii de dializă se va întocmi un raport care va fi transmis Direcţiei generale monitorizare, control şi antifraudă din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
3.4.Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului următor.
4.Decontarea serviciilor de dializă
4.1.Casele de asigurări de sănătate decontează lunar contravaloarea serviciilor de dializă realizate în luna anterioară lunii în care se face decontarea, doar pentru bolnavii contractaţi, în conformitate cu termenii contractuali, cu excepţia serviciilor de iniţiere a tratamentului, care nu se decontează din suma aprobată Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.
4.2.Decontarea se face, după caz, prin tarif/şedinţă de hemodializă convenţională sau tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, în funcţie de numărul de şedinţe efectuate, şi, respectiv, tarif/bolnav cu dializă peritoneală continuă/an sau tarif/bolnav cu dializă peritoneală automată/an, tratat continuu o lună completă, înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime).
4.3.Suma decontată lunar se calculează astfel: (i) numărul şedinţelor de hemodializă convenţională înmulţite cu tariful hemodializei convenţionale; (ii) numărul şedinţelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmulţite cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line; (iii) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale continue trataţi înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale continue; şi (iv) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale automate trataţi înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale automate, cu următoarele excepţii:
4.3.1.bolnavul tratat prin ambele tipuri de servicii de dializă (hemodializă şi dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat şedinţe de hemodializă (plătite la tarif/şedinţă) se scade din numărul de zile din lună în care a efectuat dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. zile cu dializă peritoneală);
4.3.2.bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;
4.3.3.bolnavul cu dializă peritoneală care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;
4.3.4.bolnavul cu hemodializă care schimbă tipul de hemodializă în cursul lunii va fi decontat prin tariful/şedinţă aferent fiecărui tip de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul de şedinţe de hemodializă şi în valoarea de contract pentru hemodializă;
4.3.5.bolnavul cu dializă peritoneală care schimbă tipul de dializă peritoneali în cursul lunii va fi decontat prin tariful/bolnav/zi aferent tipului de dializă peritoneală efectuat, cu încadrarea în valoarea de contract pentru dializă peritoneală;
4.3.6.nu sunt decontate şedinţele de hemodiafiltrare intermitentă on-line şi nici zilele de dializă peritoneală automată efectuate bolnavilor, decât pentru un număr de maximum 7% din totalul bolnavilor dializaţi pe tipuri de servicii de dializă (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializaţi, respectiv maximum 7% din totalul bolnavilor cu dializă peritoneală) şi cu încadrarea în numărul de bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line, respectiv în numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată următoarelor categorii de bolnavi:
a)bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;
b)bolnavi tineri cu şanse mari de supravieţuire prin dializă, dar cu şanse mici de transplant renal;
c)bolnavi cu polineuropatie "uremică" în ciuda tratamentului eficient prin hemodializă convenţională;
d)bolnavi cu comorbidităţi cardiovasculare sau cu diabet zaharat.
Dializa peritoneală automată este indicată următoarelor categorii de bolnavi dializaţi peritoneal:
a)bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână ori ultrafiltrat < 1.000 ml/24 de ore sau absent ori negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;
b)copii preşcolari la care hemodializa şi dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic şi cu multiple posibile accidente şi complicaţii;
c)bolnavi cu hernii sau eventraţii abdominale, care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA;
d)bolnavi dializaţi care pot şi vor să urmeze studiile şcolare şi universitare;
e)bolnavi dializaţi care pot şi vor să presteze activitate profesională;
f)bolnavi cu dizabilităţi care nu îşi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie şi la care familia sau asistenţa la domiciliu poate efectua conectarea şi deconectarea la/de la aparatul de dializă peritoneală automată;
4.3.7.serviciile de dializă se decontează numai în limita fondurilor contractate pe tip de servicii de dializă: hemodializă şi dializă peritoneală;
4.3.8.la regularizarea anuală, în condiţiile în care valoarea serviciilor de dializă realizate pe un tip de terapie este mai mică decât valoarea estimată contractată, decontarea se poate face, indiferent de tipul de serviciu de dializă: hemodializă sau dializă peritoneală, pentru bolnavii constanţi ai centrului, cu încadrarea în valoarea totală de contract.
4.4.Furnizorul are obligaţia de a nominaliza la rubrica "Cumpărător din factură, pe lângă casele de asigurări de sănătate, în calitate de achizitor, şi centrul de dializă, în calitate de beneficiar.
Datele de identificare ale furnizorilor trebuie să corespundă cu cele din contract.
Rubrica "Descrierea produselor" se va completa cu "servicii de hemodializă convenţională", "servicii de hemodiafiltrare intermitentă on-line", respectiv "servicii de dializă peritoneală continuă", "servicii de dializă peritoneală automată", valoarea serviciilor exprimată în lei la tarifele prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi numărul contractului încheiat cu casele de asigurări de sănătate.
4.5.Suma decontată lunar va corespunde cu:
4.5.1.suma transmisă prin notificare pentru hemodializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line), în concordanţă cu numărul şedinţelor prestate, verificate şi validate înmulţit cu tariful/şedinţă de hemodializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line);
4.5.2.suma transmisă prin notificare pentru dializă peritoneală (dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată), în concordanţă cu numărul pacienţilor supuşi dializei peritoneale, calculată conform subpct. 4.2 şi 4.3.
4.6.Contractele pentru serviciile de dializă se încheie după aprobarea bugetului anual al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
4.7.Dacă bugetul anual al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate nu a fost aprobat cu cel puţin 3 zile înainte de 31 decembrie, caz în care limitele de cheltuieli nu pot depăşi 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, se încheie acte adiţionale de prelungire a contractelor existente, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
5.Contabilitatea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate
5.1.Contabilitatea operaţiunilor rezultate din contractele încheiate de furnizori se ţine utilizându-se următoarele conturi:
- 628 "Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi";
- 401 "Furnizori";
- 7705 "Finanţarea din bugetul FNUASS".
5.2.Înregistrările contabile ocazionate de derularea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate cu furnizorii sunt următoarele:
a)primirea facturilor lunare şi înregistrarea obligaţiei de plată:
- 628 "Alte cheltuielile cu servicii executate de terţi" = 401 "Furnizori";
b)decontarea serviciilor de dializă facturate:
- 401 "Furnizori" = 7705 "Finanţarea din bugetul FNUASS".
6.Dispoziţii finale
6.1.Pentru trimestrul al II-lea 2015, regularizarea trimestrială a serviciilor de dializă care fac obiectul contractelor încheiate între casele de asigurări de sănătate şi furnizorii privaţi de servicii de dializă se realizează de către casele de asigurări de sănătate pentru serviciile efectuate în lunile mai şi iunie 2015, având în vedere că pentru luna aprilie 2015 contractarea şi decontarea tuturor serviciilor efectuate pentru bolnavii constanţi şi transferaţi temporar, precum şi decontarea în funcţie de ponderea relativă a serviciilor de dializă peritoneală continuă au fost realizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în baza art. 38 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor de sănătate pentru anii 2015 şi 2016.
6.2.Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentele norme.
-****-
ANEXA nr. 1: ANEXA A - DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂ
(- ANEXA A la norme)
Furnizor
Casa de Asigurări de Sănătate .................
Centrul de dializă ...................
Raportare pentru luna ...................
DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂ
Centralizator
Tabelul 1: Hemodializă

Serviciul de hemodializă, din care:

Bolnavi trataţi

Şedinţe de tratament

Suma de decontat (lei)

Observaţii

contractaţi

din care, realizat:

contractate

pentru bolnavi constanţi

pentru bolnavi transferaţi temporar

TOTAL

constanţi*)

transferaţi temporar

TOTAL

C0

C1

C2

C3

C4=C2+C3

C5

C6

C7

C8=C6+C7

C9=C8*tarif

C10

Hemodializă convenţională

          

Hemodiafiltrare intermitentă on-line

          

TOTAL:

          
__
*) Prin bolnavi trataţi constant se va înţelege numărul total de bolnavi trataţi în centru.
Tabelul 2: Dializă peritoneală

Serviciul de dializă peritoneală, din care:

Număr de bolnavi

Suma de decontat (lei)

Observaţii

contractaţi

constanţi*)

transferaţi temporar

C0

C1

C2

C3

C4

C5

Dializă peritoneală continuă

     

Dializă peritoneală automată

     

TOTAL:

     
__
*) Prin bolnavi trataţi constant se va înţelege numărul total de bolnavi trataţi în centru.
Tabelul 3: Suma de decontat

Hemodializă, din care:

Dializă peritoneală:

TOTAL

Hemodializă convenţională

Hemodiafiltrare intermitentă on-line

Dializă peritoneală continuă

Dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5=C1 +C2+C3+C4

     
C1 din tabelul 3 = C9 Hemodializă convenţională din tabelul 1
C2 din tabelul 3 = C9 Hemodiafiltrare intermitentă on-line din tabelul 1
C3 din tabelul 3 = C4 Dializă peritoneală continuă din tabelul 2
C4 din tabelul 3 = C4 Dializă peritoneală automată din tabelul 2
Certificat în privinţa exactităţii şi realităţii
Furnizor
(reprezentant legal),
................
ANEXA nr. 2: ANEXA B - DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂ Desfăşurător privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC beneficiari de hemodializă şi dializă peritoneală şi a sumelor de decontat
(- ANEXA B la norme)
Furnizor
Casa de Asigurări de Sănătate ................
Centrul de dializă ..................
Raportare pentru luna ..................
DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂ Desfăşurător privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC beneficiari de hemodializă şi dializă peritoneală şi a sumelor de decontat
I.HEMODIALIZĂ
a)Tabelul I.A - Bolnavi constanţi trataţi prin hemodializă convenţională

Nr. crt.

CNP bolnavi cu hemodializă convenţională

Număr de înregistrare fişă

Număr şedinţe hemodializă convenţională realizate

Tarif/şedinţă hemodializă convenţională (lei)

Suma de decontat

(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

1

      

2

      

TOTAL:

      
b)Tabelul I.B - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodializă convenţională

Nr. crt.

CNP bolnavi cu hemodializă convenţională transferaţi temporar

Număr de înregistrare fişă

Număr şedinţe hemodializă convenţională realizate

Tarif/şedinţă hemodializă convenţională (lei)

Suma de decontat
(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

1

      

2

      

TOTAL:

      
c)Tabelul I.C - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodializă convenţională - cetăţeni străini

Nr. crt.

CNP bolnavi cu hemodializă convenţională transferaţi temporar

Număr de înregistrare fişă

Număr şedinţe hemodializă convenţională realizate

Tarif/şedinţă hemodializă convenţională
(lei)

Suma de decontat
(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

1

      

2

      

TOTAL:

      
d)Tabelul 1 - Bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

TOTAL

Bolnavi cu hemodializă convenţională

Şedinţe hemodializă convenţională

Suma de decontat
(lei)

C1

C2

C3

   
C1 = total C1 din tabelul I.A + total C1 din tabelul I.B + total C1 din tabelul I.C
C2 = total C4 din tabelul I.A + total C4 din tabelul I.B + total C4 din tabelul I.C
C3 = total C6 din tabelul I.A + total C6 din tabelul I.B + total C6 din tabelul I.C
II.HEMODIAFILTRARE INTERMITENTĂ ON-LINE
a)Tabelul II.A - Bolnavi constanţi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

Nr. crt.

CNP bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line

Număr de înregistrare fişă

Număr şedinţe hemodiafiltrare intermitentă on-line realizate

Tarif/şedinţă hemodiafiltrare intermitentă on-line
(lei)

Suma de decontat
(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

1

      

2

      

TOTAL:

      
b)Tabelul II.B - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

Nr. crt.

CNP bolnavi cu hemodiafiltrare intermitenta on-line transferaţi temporar

Număr de înregistrare fişă

Număr şedinţe hemodiafiltrare intermitentă on-line realizate

Tarif/şedinţă hemodiafiltrare intermitentă on-line
(lei)

Suma de decontat
(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

1

      

2

      

TOTAL:

      
c)Tabelul II.C - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line - cetăţeni străini

Nr. crt.

CNP bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line transferaţi temporar

Număr de înregistrare fişă

Număr şedinţe hemodiafiltrare intermitentă on-line realizate

Tarif/şedinţă hemodiafiltrare intermitentă on-line
(lei)

Suma de decontat
(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

1

      

2

      

TOTAL:

      
d)Tabelul 2 - Bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

TOTAL

Bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line

Şedinţe hemodiafiltrare intermitentă on-line

Suma de decontat
(lei)

C1

C2

C3

   
C1 = total C1 din tabelul II.A + total C1 din tabelul II.B + total C1 din tabelul II.C
C2 = total C4 din tabelul II.A + total C4 din tabelul II.B + total C4 din tabelul II.C
C3 = total C6 din tabelul II.A + total C6 din tabelul II.B + total C6 din tabelul II.C
III.DIALIZA PERITONEALĂ CONTINUĂ
a)Tabelul III.A - Bolnavi cu dializă peritoneală continuă

Nr. crt.

CNP bolnavi cu dializă peritoneală continuă

Număr de înregistrare fişă

Număr zile cu dializă peritoneală continuă

Suma de decontat
(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

1

     

2

     

TOTAL:

     
b)Tabelul III.B - Bolnavi transferaţi temporari cu dializă peritoneală continuă - cetăţeni străini

Nr. crt.

CNP bolnavi cu dializă peritoneală continuă transferaţi temporar

Număr de înregistrare fişă

Număr zile cu dializă peritoneală continuă

Suma de decontat
(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

1

     

2

     

TOTAL:

     
c)Tabelul 3 - Bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

TOTAL

Bolnavi cu dializă peritoneală continuă

Suma de decontat
(lei)

C1

C2

  
C1 = total C1 din tabelul III.A + total C1 din tabelul III. B
C2 = total C5 din tabelul III.A + total C5 din tabelul III. B
IV.DIALIZA PERITONEALĂ AUTOMATĂ
a)Tabelul IV.A - Bolnavi cu dializă peritoneală automată

Nr. crt.

CNP bolnavi cu dializă peritoneală automată

Număr de înregistrare fişă

Număr zile cu dializă peritoneală automată

Suma de decontat
(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

1

     

2

     

TOTAL:

     
b)Tabelul IV.B - Bolnavi transferaţi temporar cu dializă peritoneală automată - cetăţeni străini

Nr. crt.

CNP bolnavi cu dializă peritoneală automată transferaţi temporar

Număr de înregistrare fişă

Număr zile cu dializă peritoneală automată

Suma de decontat
(lei)

Observaţii

C1

C2

C3

C4

C5

C6

1

     

2

     

TOTAL:

     
c)Tabelul 4 - Bolnavi cu dializă peritoneală automată

TOTAL

Bolnavi cu dializă peritoneală automată

Suma de deconta
(lei)

C1

C2

  
C1 = total C1 din tabelul IV.A + total C1 din tabelul IV.B
C2 = total C5 din tabelul IV.A + total C5 din tabelul IV.B
d)Tabelul 5 - Bolnavi dializaţi

TOTAL

Bolnavi cu dializă

Suma de decontat
(lei)

C1

C2

  
C1 = total C1 din tabelul 1 + total C1 din tabelul 2 + total C1 din tabelul 3 + total C1 din tabelul 4
C2 = total C3 din tabelul 1 + total C3 din tabelul 2 + total C2 din tabelul 3 + total C2 din tabelul 4
Certificat în privinţa exactităţii şi realităţii
Furnizor
(reprezentant legal),
.............
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 656 din data de 31 august 2015