ORDIN nr. 161 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar
În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
în baza art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe, ministrul apărării naţionale, ministrul justiţiei, ministrul culturii, ministrul afacerilor interne, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit prezentul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe, al ministrului apărării, al ministrului justiţiei, al ministrului internelor şi reformei administrative, al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi al ministrului sănătăţii publice nr. 2.036/M 150/2.156/C/292/2.145/1.834/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 28 noiembrie 2007.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Corina Lupu,

secretar de stat

ANEXĂ: REGULAMENT DE FUNCŢIONARE a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar, denumită în continuare CNDIU, înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările şi completările ulterioare, este organ consultativ al Guvernului. Activitatea CNDIU se desfăşoară pe baza legislaţiei naţionale, tratatelor internaţionale la care România este parte şi a prezentului regulament şi are ca obiectiv promovarea şi aplicarea în condiţii optime a dreptului internaţional umanitar, conform atribuţiilor stabilite prin art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Sediul CNDIU este acelaşi cu cel al Secretariatului permanent şi este pus la dispoziţie de către Ministerul Apărării Naţionale. Atribuţiile Secretariatului permanent sunt îndeplinite de Centrul de Drept Internaţional Umanitar, denumit în continuare CNDIU.
Art. 3
Finanţarea activităţilor Secretariatului permanent este asigurată de către Ministerul Apărării Naţionale, a celor de cooperare internaţională, de către ministerul care desemnează reprezentanţii pentru asemenea activităţi, iar a membrilor CNDIU, de către instituţiile care i-au desemnat.
Art. 4
(1)Preşedinţia este asigurată prin rotaţie, pentru o perioadă de un an, de către ministerele nominalizate la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Mandatul preşedintelui CNDIU se exercită de la momentul preluării preşedinţiei şi încetează la momentul predării efective a acesteia către următoarea instituţie responsabilă, potrivit ordinii stabilite la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
(1)Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, CNDIU, prin preşedintele desemnat, poate iniţia acţiuni pentru aplicarea prevederilor dreptului internaţional umanitar, inclusiv stabilirea de contacte cu instituţiile internaţionale cu răspunderi în domeniu.
(2)CNDIU poate fi reprezentată la activităţile unor instituţii internaţionale cu răspunderi în domeniu şi poate organiza astfel de activităţi în ţară. Cheltuielile pentru aceste activităţi sunt suportate de ministerul (ministerele) interesat (interesate) de tematica abordată, potrivit legii.
(3)CNDIU colaborează cu comisii naţionale din alte state, precum şi cu organisme interne şi internaţionale de profil în vederea identificării celor mai adecvate măsuri pentru promovarea dreptului internaţional umanitar.
CAPITOLUL II: Organizare şi funcţionare
Art. 6
(1)Aspectele cu privire la conducerea, organizarea şi gestionarea CNDIU se stabilesc pe timpul sesiunilor ordinare sau extraordinare.
(2)Sesiunile ordinare se desfăşoară trimestrial, la sediul CDIU sau la sediul ministerului care deţine preşedinţia în exerciţiu a CNDIU.
(3)Sesiunile extraordinare au loc la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor CNDIU. Data şi locul vor fi stabilite în raport cu ordinea de zi analizată. Cererea se depune la Secretariatul permanent.
(4)CNDIU îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
Art. 7
În cadrul sesiunilor CNDIU, membrii acesteia acţionează pe baza mandatului primit din partea ministerului pe care îl reprezintă.
Art. 8
(1)CNDIU poate constitui grupuri de lucru pentru elaborarea unor studii, rapoarte, avize şi propuneri necesare CNDIU ca organ consultativ al Guvernului.
(2)Grupurile de lucru sunt conduse de un membru al CNDIU, avându-se în vedere domeniul vizat.
(3)La formarea grupurilor de lucru sunt consultate cu prioritate instituţiile menţionate la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Preşedintele CNDIU poate participa la sesiunile grupurilor de lucru.
Art. 9
(1)Preşedintele sau, în absenţa acestuia, conducerea Secretariatului permanent stabileşte ordinea de zi a sesiunilor, consultându-se şi cu ceilalţi membri ai CNDIU.
(2)Ordinea de zi poate fi completată la începutul fiecărei sesiuni, la propunerea oricărui membru al CNDIU.
Art. 10
Membrii onorifici pot participa, fără drept de vot, la sesiunile CNDIU şi ale grupurilor de lucru constituite în conformitate cu art. 8 alin. (1), la invitaţia preşedintelui acesteia, pe baza propunerii oricărui membru al CNDIU şi a hotărârii adoptate în acest sens la nivelul CNDIU.
Art. 11
Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la art. 8 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şeful Secretariatului permanent asigură:
a)întocmirea unui dosar cu problemele analizate de CNDIU;
b)gestionarea corespondenţei şi întocmirea unor documentare cu privire la activitatea CNDIU;
c)elaborarea, cu sprijinul preşedinţiei în exerciţiu, a proiectului minutelor sesiunilor CNDIU;
d)urmărirea îndeplinirii sarcinilor rezultate în urma dezbaterilor;
e)arhivarea şi păstrarea documentelor cu privire la activitatea CNDIU.
Art. 12
(1)CNDIU se convoacă de ministerul care asigură preşedinţia în exerciţiu în mod direct sau prin intermediul Secretariatului permanent.
(2)Sesiunile CNDIU sunt conduse de preşedinte, iar în absenţa acestuia, de membrul CNDIU din ministerul care asigură preşedinţia în exerciţiu.
Art. 13
(1)Minuta întocmită cu ocazia sesiunilor CNDIU cuprinde următoarele elemente: data sesiunii, membrii şi experţii prezenţi, sinteza punctelor de vedere exprimate de participanţi, concluziile şi hotărârile adoptate.
(2)Proiectul de minută se transmite reprezentanţilor ministerelor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se agreează prin corespondenţă purtată prin intermediul poştei electronice. Forma finală a minutei se comunică acestora, prin grija Secretariatului permanent.
(3)Textele scrise care au fost prezentate de către participanţi sunt transmise Secretariatului permanent.
Art. 14
(1)Participarea la sesiunile CNDIU a unor experţi poate fi asigurată, la invitaţia preşedintelui CNDIU, pe baza propunerii oricărui membru al CNDIU şi a hotărârii adoptate în acest sens la nivelul CNDIU, în funcţie de subiectele aflate pe ordinea de zi.
(2)CNDIU sprijină experţii pentru a avea acces la documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor, cu respectarea prevederilor legale privind accesul la informaţiile de interes public.
Art. 15
(1)Ministerul care deţine preşedinţia CNDIU elaborează un proiect de raport cu privire la activitatea CNDIU pe durata mandatului său, care este transmis spre consultare, prin intermediul poştei electronice, reprezentanţilor ministerelor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerile de modificare şi completare a raportului de activitate se transmit în termen de 15 zile.
(2)Adoptarea raportului de activitate se face în cadrul ultimei sesiuni organizate de către ministerul care deţine preşedinţia CNDIU în anul respectiv.
(3)După adoptare, raportul este înaintat prim-ministrului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 370 din data de 13 mai 2016