HOTĂRÂRE nr. 814 din 30 septembrie 2015 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2015, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Suma de 106.437 mii lei se repartizează şi se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
2.La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Secretariatul General al Guvernului alocă lunar fondurile destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cuprinse la lit. a) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015, respectiv în anexa nr. 1, în cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa nr. 1."
3.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
4.La anexa nr. 2, penultima liniuţă va avea următorul cuprins:
"- premiul pentru literatura în limba maternă şi premiul pentru literatura în limbile minorităţilor naţionale, precum şi premii în obiecte, onorarii (lectori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, şcolilor de vară, artişti, meşteşugari), achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, închirierea, amenajarea şi decorarea cu aranjamente florale a spaţiilor destinate manifestărilor;"
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice,

Amet Aledin,

subsecretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: MODUL DE REPARTIZARE ŞI UTILIZARE a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2015)
I._
Total sume: 102.401 mii lei (91.443 mii lei), alocate pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, prin acoperirea parţială a:
- cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestora;
- cheltuielilor de personal;
- cheltuielilor pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii;
- cheltuielilor pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate;
- cheltuielilor pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor;
- cheltuielilor privind participarea la programe realizate din fonduri europene şi internaţionale, cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi cofinanţarea acestora.

Nr. crt.

Organizaţia

Sumele alocate

- mii lei -

1.

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT.

2.197,23

2.

Asociaţia Liga Albanezilor din România

1.853,61

3.

Asociaţia Macedonenilor din România

2.481,36

4.

Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa"

14.434,43

5.

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

5.661,04

6.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

3.385,45

7.

Forumul Democrat al Germanilor din România

8.087,90

8.

Uniunea Democrată Maghiară din România

22.201,08

9.

Uniunea Armenilor din România

4.413,35

10.

Uniunea Bulgară din Banat - România

3.650,50

11.

Uniunea Croaţilor din România

2.557,96

12.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

1.564,98

13.

Uniunea Democrată Turcă din România

3.938,66

14.

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

3.602,67

15.

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

4.258,20

16.

Uniunea Elenă din România

3.946,60

17.

Uniunea Polonezilor din România

2.666,58

18.

Uniunea Sârbilor din România

4.039,66

19.

Uniunea Ucrainenilor din România

7.459,74

TOTAL

 

102.401,00

II._
Formular A1
Organizaţia
Sume necesare pentru activităţile organizaţiei în luna 2015 (lei)

Fonduri necesare pentru luna ...

din care: contribuţie proprie

Fonduri solicitate de la bugetul de stat pentru luna ...

din care pentru:

% sume solicitate de la bugetul de stat din fondurile necesare

suma

%

Funcţionare sedii şi filiale, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

Cheltuieli de personal

Presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii

Acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

Cofinanţare programe realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

           

Preşedinte,

......................

Responsabil financiar-contabil,

............

III._
Formular A2
Organizaţia
Situaţia lunară a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
luna ............... anul 2015
Date despre cheltuieli

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015

Suma cheltuită

- lei -

1

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2), din care:

1.1. funcţionarea sediilor şi filialelor

1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

 

2

Cheltuieli de personal

 

3

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale şcolare

3.4. publicaţii

 

4

Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

 

5

Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

 

6

Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

 

7

Total cheltuieli în luna ....................... (7.1 + 7.2), din care:

7.1. Cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

Preşedinte,

......................

Responsabil financiar-contabil,

............

IV._
Formular A3
Organizaţia
Situaţia anuală a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
Anul 2015
Date generale despre suma alocată de la bugetul de stat
  

- lei -

1

Suma alocată în anul 2015

 

2

Suma rămasă necheltuită din anul anterior

 

3

Suma totală (1 + 2)

 
Date despre cheltuieli

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015

Suma cheltuită

- mii lei -

1

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2), din care:

1.1. funcţionarea sediilor şi filialelor

1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

 

2

Cheltuieli de personal

 

3

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale şcolare

3.4. publicaţii

 

4

Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

 

5

Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

 

6

Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

 

7

Total cheltuieli în anul 2015 (7.1+7.2), din care:

7.1. cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

8

Suma alocată de la bugetul de stat rămasă necheltuită la sfârşitul anului 2015

 

Preşedinte,

......................

Responsabil financiar-contabil,

............

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 744 din data de 5 octombrie 2015