DECIZIE nr. 679 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b din Legea nr. 63/2011, precum şi ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu

Augustin Zegrean

- preşedinte

Vaier Dorneanu

-judecător

Petre Lăzăroiu

-judecător

Mircea Ştefan Minea

-judecător

Daniel Marius Morar

- Judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Bianca Draghici

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la aceasta, excepţie ridicată de Sindicatul Liber Învăţământ Zona Caracal, în numele membrilor săi de sindicat Olga Deaconescu şi alţii, în Dosarul nr. 1.785/104/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 328/D2015.
2. La apelul nominal lipsesc părţile, procedura de citare fiind legai îndeplinită.
3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 329D/2015, nr. 395D/2015, nr. 396D/2015, nr. 473D/2015 şi nr. 474D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, respectiv excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 63/2011, excepţie ridicată de Sindicatul Liber învăţământ Zona Caracal, în numele membrilor săi de sindicat Maria Antonie şi alţii, în Dosarul nr. 1.790/104/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă, de Sindicatul Liber învăţământ Satu Mare, în numele membrilor săi de sindicat Ştefan Bihari şi alţii, în Dosarul nr. 1.513/83/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă, de Sindicatul Liber "Educaţia" din Galaţi, în numele membrilor săi de sindicat Carmen Agafitei şi alţii, în Dosarul nr. 3.860/121/2014/a1 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, şi de Sindicatul Liber "Educaţia" din Galaţi, în numele membrilor săi de sindicat Angela Ciochină si alţii în dosarele nr. 5.632/121/2014 şi nr. 5.550/121/2014 ale Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă.
4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
5. Magistratul-asistent referă asupra faptului că în dosarele nr. 396D/2015, nr. 473D/2015 şi nr. 474D/2015 Sindicatul Liber "Educaţia" din Galaţi a depus concluzii scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.
6. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 328D/2015, nr. 329D/2015, nr. 395D/2015, nr. 396D/2015, nr. 473D/2015şi nr. 474D/2015, pune în discuţie, din oficiu, conexarea cauzelor.
7. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
8. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 329D/2015, nr. 395D/2015, nr. 396D/2015, nr. 473D/2015 şi nr. 474D/2015, la Dosarul nr. 328D/2015, care este primul înregistrat.
9. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
10. Prin încheierile din 10 februarie 2015, pronunţate în dosarele nr. 1.785/104/2014 şi nr. 1.790/104/2014, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şl art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la aceasta. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber învăţământ Zona Caracal, în numele membrilor săi de sindicat Olga Deaconescu, Maria Antonie şi alţii, cu ocazia soluţionării unor cauze având ca obiect acordare de drepturi băneşti.
11. Prin încheierea din 17 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr 1.513/83/2014, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la aceasta. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber învăţământ Satu Mare, în numele membrilor săi de sindicat Ştefan Bihari şi alţii, cu ocazia soluţionării unei cauze având ca obiect acordarea de drepturi băneşti.
12. Prin Decizia civilă nr. 20/R/2015 din 17 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.860/121/2014/a1, Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şl didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber "Educaţia" Galaţi, în numele membrilor săi de sindicat Carmen Agafiţei şi alţii, cu ocazia soluţionării unei cauze având ca obiect acordarea de drepturi băneşti.
13. Prin sentinţele civile nr. 238/2015 din 19 februarie 2015 si nr. 169/2015 din 12 februarie 2015, pronunţate în dosarele nr. 5.632/121/2014 şi nr. 5.550/121/2014, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber "Educaţia" Galaţi, în numele membrilor săi de sindicat Angela Ciochină şi alţii, cu ocazia soluţionării unor cauze având ca obiect acordarea de drepturi băneşti.
14. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia arată că prin Legea nr. 63/2011 salariile de încadrare ale cadrelor didactice au fost micşorate, deşi, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011, reîncadrarea salarială a cadrelor didactice, începând cu data de 1 ianuarie 2010, trebuia făcută în raport cu salariile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr 15/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008, adică prin luarea în calcul a unui coeficient de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400 lei. Conform considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011 şi celor ale deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3/2011 şi nr. 11/2012, salariile cadrelor didactice trebuiau să revină, începând cu data de 1 ianuarie 2011, la cuantumul avut în luna iunie 2010, deci la nivelul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008.
15. Arată că, în fapt, Legea nr. 63/2011 a readus valorile salariale ale cadrelor didactice la nivelul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, care a fost declarată neconstituţională, ceea ce a condus la o scădere a cuantumului salariilor de 25%. în acest sens, susţin că, după pronunţarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877/2011, Guvernul avea obligaţia să respecte prevederile art 1 alin, (5) din Constituţie şi să modifice salariile prevăzute în anexele Legii nr. 63/2011 prin raportarea lor la valorile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008.
16. În concluzie, autorii excepţiei susţin că dispoziţiile Legii nr. 63/2011 sunt neconstituţionale, întrucât contravin prevederilor art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, deoarece aceste dispoziţii "perpetuează prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, chiar dacă introduc în locui coeficienţilor de multiplicare rezultatul înmulţirii acestora". Soluţia constituţională pentru uniformizarea salariilor din învăţământ "era raportarea valorilor la cele rezultate din prevederile Legii nr. 221/2008, constituţională."
17. Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă îşi exprimă opinia în sensul că textele de lege criticate nu sunt contrare dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie, întrucât legea supusă controlului de constituţionalitate stabileşte drepturile salariale ale cadrelor didactice de la data intrării sale în vigoare şi până la finele anului 2011, aşadar pentru viitor, fiară a afecta drepturile salariale dobândite în perioada anterioară intrării sale în vigoare.
18. Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, câtă vreme legiuitorului îi aparţine competenţa stabilirii sistemului de salarizare al personalului bugetar, iar în realizarea politicilor sale, raportat la condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat, poate prevedea un regim salarial distinct pentru anumite categorii de bugetari.
19. Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale îşi exprimă opinia în sensul caracterului neîntemeiat al excepţiei, deoarece Legea nr. 63/2011 reglementează drepturile salariale ale cadrelor didactice de la data intrării sale în vigoare şi până la finele anului 2011, aşadar pentru viitor, fără a afecta drepturile salariale dobândite în perioada anterioară intrării sale în vigoare.
20. Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă apreciază că prevederile de lege criticate ce fac obiecta! excepţiei de neconstituţionalitate sunt constituţionale.
21. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
22. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile scrise, depuse de autorul excepţiei Sindicatul Liber "Educaţia" din Galaţi, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
23. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
24. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr 2 şi nr. 3b din Legea nr. 63/2011, precum şi ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011. Dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 au următorul conţinut:
- Art. 1: "(1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până ia 31 decembrie 2011, personalul didactic şl didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.
(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a fi 3b, după caz.[... ]
(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.
- Art. 2: "(1) încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele ia prezenta lege. [... ]";
- Art. 6: "Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă."
Anexa nr. 2 are următorul titlu: "Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar", iar anexa nr. 3b, "Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar".
25. Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011.
26. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că asupra aceloraşi dispoziţii de lege, criticate din aceeaşi perspectivă, s-a pronunţat prin numeroase decizii, cum sunt: Decizia nr. 99 din 3 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 292 din 29 aprilie 2015, Decizia nr. 211 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 11 iunie 2015, Decizia nr. 213 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 361 din 26 mai 2015, Decizia nr. 355 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 30 iunie 2015, constatând constituţionalitatea acestora în raport cu criticile formulate.
27. Prin aceste decizii, Curtea a reţinut că principala critică a autorilor excepţiei de neconstituţionalitate este aceea că salariile personalului didactic şi didactic auxiliar trebuiau să revină, începând cu data de 1 ianuarie 2011, la cuantumul (calculat pe baza coeficientului de multiplicare 1,000 de 400 lei) prevăzut de Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr, 15/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008, coroborată cu Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Astfel, autorii excepţiei critică noua reglementare a salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar - Legea nr. 63/2011, cu privire la care Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 623 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2015, constatând constituţionalitatea acestora.
28. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 1 alin. (5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la calitatea legii, prin Decizia nr. 623 din 4 noiembrie 2014, precitată, Curtea a constatat că exigenţele referitoare la previzibilitatea normelor juridice şi protecţia aşteptărilor legitime ale cetăţenilor nu sunt încălcate, câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. în plus, Curtea a reţinut că drepturile câştigate nu sunt cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate.
29. Curtea a reţinut că, în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare, şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar. în acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, reglementarea criticată dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ.
30. De asemenea, prin Decizia nr. 575 din 4 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 26 mai 2011, Curtea s-a pronunţat în cadrul controlului a priori de constituţionalitate asupra Legii privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ (devenită Legea nr. 63/2011), reţinând că legea a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii socioprofesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. Această lege temporară a fost promovată în scopul de a crea premisele necesare pentru ca statul să îşi îndeplinească obligaţiile constituţionale menţionate, prin aplicarea măsurilor preconizate urmând să se asigure existenţa fondurilor necesare pentru ca întreg personalul din învăţământ să îşi poată primi drepturile cuvenite, în aceleaşi condiţii, fără discriminări.
31. Referitor la invocarea de către autorii excepţiei de neconstituţionalitate a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 octombrie 2011, Curtea a reţinut următoarele: considerentele rezultate din Decizia Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011 şi din deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3 din 4 aprilie 2011 şi nr. 11 din 8 octombrie 2012 nu pot fi aplicate mutatis mutandis la situaţia legislativă actuală, şi anume la Legea nr. 63/2011, pentru că se referă la soluţii legislative diferite. Deciziile pronunţate în cadrul soluţionării unor recursuri în interesul legii reprezintă rezultatul unei activităţi de interpretare a legii, iar nu de legiferare, şi îşi găsesc aplicabilitatea atât timp cât norma interpretată este îh vigoare.
32. Curtea a mai observat că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011, legiuitorul a reglementat prin art. 2 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, o majorare cu până la 10% a salariilor de bază şi a sporurilor, indemnizaţiilor şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază, pentru anumite categorii de personal didactic din învăţământul preuniversitar, începând cu ianuarie 2014, iar prin art. 2 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, o majorare cu 5% a salariilor de bază şi a sporurilor, indemnizaţiilor şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază al personalului didactic şi didactic auxiliar începând cu 1 martie 2015 şi cu 5% începând cu 1 septembrie 2015.
33. În final, Curtea a subliniat că, deşi legiuitorul are dreptul, potrivit Constituţiei, de a reglementa salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar, iar Legea nr. 63/2011 a fost concepută ca o lege temporară (a cărei aplicabilitate a fost prelungită succesiv până la sfârşitul anului 2015), totuşi, în activitatea de legiferare în această materie, legiuitorul trebuie să ţină seama că învăţământul constituie prioritate naţională, iar salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar trebuie să fie în acord cu rolul şi importanţa activităţii prestate.
34. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţiile pronunţate de Curte prin deciziile mai sus menţionate, îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
35. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Liber învăţământ Zona Caracal, în numele membrilor săi de sindicat Olga Deaconescu, Maria Antonie şi alţii, în dosarele nr. 1.785/104/2014 şl nr. 1.790/104/2014 ale Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă, de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare, în numele membrilor săi de sindicat Ştefan Bihari şi alţii, în Dosarul nr. 1.513/83/2014 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă, de Sindicatul Liber "Educaţia" din Galaţi, în numele membrilor săi de sindicat Carmen Agafiţei şi alţii, în Dosarul nr. 3.860/121/2014/a1 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, şi de Sindicatul Liber "Educaţia" din Galaţi, în numele membrilor săi de sindicat Angela Ciochină şi alţii, în dosarele nr. 5 632/121/2014 şi nr. 5.550/121/2014 ale Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic Şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b din Legea nr. 63/2011, precum şi ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă, Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă, Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 20 octombrie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 25 din data de 14 ianuarie 2016