ACORD din 1 decembrie 2014 între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal
Întrucât Guvernul României şi Guvernul Jersey (denumite în continuare părţile) doresc să extindă şi să faciliteze schimbul de informaţii referitor la impozite,
întrucât este cunoscut faptul că Guvernul Jersey are dreptul, în baza prevederilor împuternicirii acordate acestuia de Regatul Unit, să negocieze, să încheie, să aplice şi, sub rezerva prevederilor prezentului acord, să înceteze valabilitatea unui acord privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal cu Guvernul României,
astfel, prin urmare, părţile au convenit să încheie următorul acord care conţine obligaţii numai pentru părţi:
Art. 1: Obiectul şi scopul acordului
Autorităţile competente ale părţilor îşi vor acorda asistenţă prin schimb de informaţii care se consideră că sunt relevante pentru administrarea şi aplicarea legislaţiei interne a părţilor referitoare la impozitele de orice fel şi natură acoperite de prezentul acord şi percepute în numele părţilor. Astfel de informaţii vor include informaţii care se consideră că sunt relevante pentru determinarea, stabilirea şi colectarea unor astfel de impozite, recuperarea şi executarea titlurilor de creanţă sau investigarea ori urmărirea penală a aspectelor fiscale. Informaţiile vor fi schimbate în conformitate cu prevederile prezentului acord şi vor fi tratate ca fiind confidenţiale conform modalităţii prevăzute la articolul 7. Drepturile şi măsurile de protecţie asigurate persoanelor de legislaţia sau de practica administrativă a părţii solicitate rămân aplicabile în măsura în care acestea nu împiedică sau nu amână în mod nejustificat schimbul efectiv de informaţii.
Art. 2: Jurisdicţia
O parte solicitată nu este obligată să furnizeze informaţii care nu sunt deţinute de autorităţile sale sau care nu se află în posesia ori sub controlul unor persoane sau care pot fi obţinute de persoane aflate în jurisdicţia sa teritorială.
Art. 3: Impozite vizate
Impozitele care fac obiectul prezentului acord sunt impozitele de orice fel şi natură stabilite de legislaţia părţilor.
Art. 4: Definiţii
1.În scopurile prezentului acord, în măsura în care nu este definit în alt mod, termenul:
a)România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România exercită drepturi suverane şi jurisdicţie, în conformitate cu legislaţia sa şi cu normele şi principiile dreptului internaţional;
b)Jersey înseamnă Bailiwick of Jersey, inclusiv marea teritorială;
c)autoritate competentă înseamnă:
(1)(i) în cazul României, ministrul finanţelor publice sau reprezentantul său autorizat;
(2)(ii) în cazul Jersey, ministrul trezoreriei şi resurselor sau reprezentantul său autorizat;
d)persoană include o persoană fizică, o societate şi orice altă asociere de persoane;
e)societate înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată ca fiind o persoană juridică în scopul impozitării;
f)societate cotată la bursă înseamnă orice societate a cărei clasă principală de acţiuni este listată la o bursă de valori recunoscută, cu condiţia ca acţiunile sale listate să poată fi cumpărate sau vândute cu uşurinţă de către public. Acţiunile pot fi cumpărate sau vândute "de către public" atunci când cumpărarea sau vânzarea acţiunilor nu este restricţionată implicit sau explicit la un grup limitat de investitori;
g)clasă principală de acţiuni înseamnă clasa sau clasele de acţiuni reprezentând o majoritate a drepturilor de vot şi a valorii societăţii;
h)bursă de valori recunoscută înseamnă orice bursă de valori asupra căreia convin autorităţile competente ale părţilor;
i)fond sau schemă colectivă de investiţii înseamnă orice vehicul de investiţii cumulate, indiferent de forma juridică. Expresia fond sau schemă publică colectivă de investiţii înseamnă orice fond sau schemă colectivă de investiţii în care unităţile, acţiunile sau alte drepturi într-un fond sau într-o schemă pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţă de către public. Unităţile, acţiunile sau alte drepturi într-un fond sau într-o schemă pot fi cumpărate, vândute sau răscumpărate cu uşurinţă "de către public" atunci când cumpărarea, vânzarea sau răscumpărarea nu este restricţionată implicit sau explicit la un grup limitat de investitori;
j)impozit înseamnă orice impozit pentru care se aplică prezentul acord;
k)parte solicitantă înseamnă partea care solicită informaţii;
l)parte solicitată înseamnă partea căreia îi sunt solicitate informaţii;
m)măsuri de obţinere a informaţiilor înseamnă legi şi proceduri administrative sau judiciare care permit unei părţi să obţină şi să furnizeze informaţiile solicitate;
n)informaţii înseamnă orice fapt, declaraţie, document sau alt înscris sub orice formă posibilă;
o)aspecte fiscale de natură penală înseamnă aspecte fiscale care implică un comportament intenţionat care este supus urmăririi penale în baza legislaţiei de drept penal a părţii solicitante;
p)legislaţie de drept penal înseamnă toate prevederile de drept penal care sunt prevăzute astfel în legislaţia internă, indiferent dacă acestea sunt cuprinse în legislaţia fiscală, în codul penal sau în alte reglementări.
2.În ceea ce priveşte aplicarea prezentului acord în orice moment de o parte, orice termen care nu este definit în acesta va avea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, înţelesul pe care îl are la momentul respectiv în baza legislaţiei acelei părţi, orice înţeles pe care îl are în baza legislaţiei fiscale în vigoare în acea parte prevalând asupra înţelesului pe care termenul îl are în baza altor legi ale acelei părţi.
Art. 5: Schimbul de informaţii la cerere
1.Autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza la cerere informaţii în scopurile prevăzute la articolul 1. Astfel de informaţii vor fi schimbate indiferent dacă partea solicitată are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale proprii sau dacă comportamentul investigat constituie o faptă penală în baza legislaţiei părţii solicitate atunci când un astfel de comportament a avut loc pe teritoriul părţii solicitate. Autoritatea competentă a părţii solicitante va face o solicitare de informaţii în baza prezentului articol numai atunci când aceasta nu poate obţine informaţiile solicitate prin alte mijloace, cu excepţia cazului în care recurgerea la astfel de mijloace ar da naştere unor dificultăţi majore.
2.Atunci când informaţiile aflate în posesia autorităţii competente a părţii solicitate nu sunt suficiente pentru a-i permite acesteia să răspundă solicitării de informaţii, partea solicitată va folosi toate măsurile corespunzătoare de colectare a informaţiilor care sunt necesare pentru a putea transmite părţii solicitante informaţiile solicitate, chiar dacă partea solicitată nu are nevoie de astfel de informaţii pentru scopurile sale fiscale proprii.
3.Atunci când se solicită în mod expres de către autoritatea competentă a părţii solicitante, autoritatea competentă a părţii solicitate va furniza informaţii în baza prezentului articol, în măsura în care legislaţia sa internă îi permite acest lucru, sub formă de depoziţii ale martorilor şi copii autentificate ale înscrisurilor originale.
4.În scopurile menţionate la articolul 1 şi în conformitate cu articolul 2 din prezentul acord, fiecare parte se va asigura că autorităţile sale competente au autoritatea să obţină şi să furnizeze la cerere:
a)informaţii deţinute de bănci, de alte instituţii financiare şi de orice persoană care acţionează ca agent sau în calitate fiduciară, inclusiv împuterniciţii şi administratorii;
b)_
(1)(i) informaţii privind dreptul de proprietate legal şi efectiv asupra societăţilor, parteneriatelor şi a altor persoane, inclusiv informaţii privind dreptul de proprietate asupra tuturor acestor persoane aflate într-un lanţ de proprietate;
(2)(ii) în cazul trusturilor, informaţii privind constituitorii, administratorii, protectorii şi beneficiarii;
(3)(iii) în cazul fundaţiilor, informaţii privind fondatorii, membrii consiliului fundaţiei şi beneficiarii; şi
(4)(iv) în cazul fondurilor sau schemelor colective de investiţii, informaţii privind acţiunile, unităţile şi alte drepturi,
cu condiţia ca prezentul acord să nu stabilească în sarcina unei părţi obligaţia de a obţine şi de a furniza informaţii privind dreptul de proprietate cu privire la societăţile cotate la bursă sau fondurile ori schemele publice colective de investiţii, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii pot fi obţinute fără a da naştere unor dificultăţi majore.
5.Autoritatea competentă a părţii solicitante va furniza în scris următoarele informaţii autorităţii competente a părţii solicitate în momentul în care va face o solicitare de informaţii în baza prezentului acord pentru a demonstra relevanţa previzibilă a informaţiilor pentru cererea respectivă:
a)identitatea persoanei aflate sub examinare sau investigare;
b)perioada pentru care sunt solicitate informaţiile;
c)natura informaţiilor solicitate şi forma în care partea solicitanta ar prefera să le primească;
d)scopul fiscal pentru care sunt necesare informaţiile;
e)motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt deţinute de partea solicitată sau se află în posesia ori sub controlul unei persoane sau pot fi obţinute de o persoană aflată sub jurisdicţia părţii solicitate;
f)în măsura în care sunt cunoscute, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află în posesia ori controlează sau ar putea obţine informaţiile solicitate;
g)o declaraţie din care să rezulte că solicitarea este conformă cu legislaţia şi cu practicile administrative ale părţii solicitante, iar dacă informaţiile solicitate s-ar fi aflat în jurisdicţia părţii solicitante atunci autoritatea competentă a părţii solicitante ar fi fost în măsură să obţină informaţiile în baza legislaţiei părţii solicitante sau în cadrul practicii administrative normale şi că aceasta este conformă cu prezentul acord;
h)o declaraţie din care să rezulte că partea solicitantă a urmat toate mijloacele posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore.
6.Autoritatea competentă a părţii solicitate va confirma autorităţii competente a părţii solicitante primirea solicitării şi va depune toate eforturile necesare pentru a transmite informaţiile solicitate părţii solicitante în cel mai scurt timp posibil.
Art. 6: Posibilitatea de a refuza o solicitare
1.Autoritatea competentă a părţii solicitate poate refuza o solicitare atunci când:
a)solicitarea nu este făcută în conformitate cu prezentul acord;
b)partea solicitantă nu a urmat toate mijloacele posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia cazului în care recurgerea la astfel de mijloace ar fi dat naştere unor dificultăţi majore; sau
c)dezvăluirea informaţiilor solicitate ar fi contrară ordinii publice (ordre public) a părţii solicitate.
2.Prezentul acord nu va impune unei părţi solicitate nicio obligaţie de a obţine sau de a furniza informaţii care:
a)sunt supuse confidenţialităţii dintre evocat şi client, în cazul României, sau sunt supuse privilegiului legal, în cazul Jersey; sau
b)sunt supuse unui secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori unui procedeu de fabricaţie, cu condiţia ca informaţiile prevăzute la paragraful 4 al articolului 5 să nu fie tratate doar din acel motiv ca fiind un secret sau un procedeu de fabricaţie.
3.O solicitare de informaţii nu va putea fi refuzată pe motiv că titlul de creanţă care a dat naştere solicitării este contestat.
4.Partea solicitată nu va fi obligată să obţină şi să furnizeze informaţii pe care partea solicitantă nu le-ar putea obţine în baza legislaţiei sale proprii în scopul administrării sau aplicării legislaţiei sale fiscale proprii sau ca răspuns la o sol citare întemeiată făcută în circumstanţe similare de partea solicitată în baza prezentului acord.
5.Partea solicitată poate refuza o solicitare de informaţii dacă informaţiile sunt solicitate de partea solicitantă în scopul administrării sau aplicării unei prevederi din legislaţia fiscală a părţii solicitante sau a oricărei cerinţe legate de aceasta prin care se face discriminare între un naţional al părţii solicitate şi un naţional al părţii solicitante aflat în aceeaşi situaţie.
Art. 7: Confidenţialitatea
1.Toate informaţiile furnizate şi primite de autorităţile competente ale părţilor vor fi tratate ca fiind confidenţiale.
2.Astfel de informaţii nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decât cele menţionate în articolul 1 fără consimţământul prealabil în scris al autorităţii competente a părţii solicitate.
3.Astfel de informaţii vor fi dezvăluite numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) care au competenţă în ceea ce priveşte scopurile menţionate în articolul 1 şi vor fi utilizate de asemenea persoane sau autorităţi numai în aceste scopuri, inclusiv în soluţionarea unei contestaţii. În acest scop, informaţiile pot fi dezvăluite în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare.
4.Informaţiile furnizate unei părţi solicitante în baza prezentului acord nu pot fi dezvăluite unei alte jurisdicţii.
Art. 8: Costuri
1.Cu excepţia situaţiei în care autorităţile competente ale părţilor convin altceva, costurile obişnuite ocazionate de acordarea de asistenţă vor fi suportate de partea solicitată, iar costurile extraordinare legate de acordarea de asistenţă (inclusiv costurile de angajare a unor consultanţi externi în cazul unor litigii sau în alte scopuri) vor fi suportate de partea solicitantă.
2.Autoritatea competentă a părţii solicitate, înainte de a începe anchetele fiscale ca urmare a unei solicitări de informaţii şi atunci când există o preocupare legată de unele costuri care se presupune că vor fi suportate de partea solicitantă, va informa autoritatea competentă a părţii solicitante în legătură cu acele costuri şi cu suma totală estimată a acestora. În momentul în care va primi informaţiile respective, autoritatea competentă a părţii solicitante va indica dacă mai doreşte ca autoritatea competentă a părţii solicitate să înceapă sau să continue anchetele fiscale.
3.Autorităţile competente ale părţilor se vor consulta din când în când în legătură cu prezentul articol, iar autoritatea competentă a părţii solicitate se va consulta cu autoritatea competentă a părţii solicitante în special atunci când costurile privind furnizarea de informaţii cu privire la o anumită solicitare se presupune că vor fi semnificative.
Art. 9: Legislaţia de implementare
Părţile vor adopta orice legislaţie care este necesară pentru respectarea şi aplicarea termenilor prezentului acord.
Art. 10: Procedura amiabilă
1.Atunci când intervin dificultăţi sau dubii între părţi cu privire la implementarea sau interpretarea prezentului acord, autorităţile competente se vor strădui să rezolve situaţia pe calea unei înţelegeri amiabile.
2.În plus faţă de înţelegerea amiabilă la care se face referire în paragraful precedent, autorităţile competente ale părţilor pot conveni de comun acord cu privire la procedurile care vor fi utilizate în baza articolelor 5 şi 8.
3.Autorităţile competente ale părţilor pot comunica direct între ele în scopul ajungerii la o înţelegere în baza prezentului articol.
4.De asemenea, părţile pot conveni cu privire la alte forme de soluţionare a litigiilor, atunci când acest lucru devine necesar.
Art. 11: Intrarea în vigoare
1.Prezentul acord se supune ratificării în conformitate cu legislaţia părţilor.
2.Fiecare parte va comunica în scris celeilalte părţi îndeplinirea procedurii de ratificare. Prezentul acord va intra în vigoare în a 60-a zi de la data ultimei dintre aceste notificări şi acesta va produce efecte:
a)pentru aspectele fiscale de natură penală, începând cu acea dată; şi
b)pentru toate celelalte aspecte descrise în articolul 1, începând cu acea dată, însă numai în legătură cu perioadele fiscale care încep la acea dată sau după acea dată sau atunci când nu există o perioadă fiscală pentru toate veniturile impozabile obţinute la acea dată sau după acea dată.
Art. 12: Încetarea valabilităţii
1.Prezentul acord va rămâne în vigoare până când una dintre părţi îi va înceta valabilitatea. Orice parte poate înceta valabilitatea prezentului acord prin transmiterea în scris către cealaltă parte a unei notificări prealabile de încetare a valabilităţii.
2.Încetarea valabilităţii va produce efecte în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 6 luni de la data notificării de încetare a valabilităţii.
3.Dacă prezentul acord îşi încetează valabilitatea, părţile vor fi obligate să respecte prevederile articolului 7 cu privire la orice informaţii obţinute în baza prezentului acord.
-****-
Drept care subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător în acest scop, au semnat prezentul acord.
Semnat la Londra la 1 decembrie 2014, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

Ion Jinga,

ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii

şi Irlandei de Nord

PENTRU GUVERNUL

JERSEY Philip Bailhace,

ministrul pentru relaţii externe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 882 din data de 25 noiembrie 2015