HOTĂRÂRE nr. 917 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2015, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:
"c) controlează implementarea amenajamentelor pastorale conform legislaţiei în vigoare, efectuează controale la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte;"
2.La articolul 6, litera f) va avea următorul cuprins:
"f) datele referitoare la verificări, control şi inspecţie în zootehnie."
3.La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 333."
4.Articolul 16 va avea următorul cuprins:
"Art. 16
Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie, modelul legitimaţiilor, al ştampilelor şi al proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."
Art. II
Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 834 din data de 9 noiembrie 2015