HOTĂRÂRE nr. 665 din 31 iulie 2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil destinat construcţiei Complexului Naţional de Tenis din cadrul Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 10, 20 şi 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilului identificat în anexă, pe perioada realizării Complexului Naţional de Tenis de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
Art. 3
La data finalizării construcţiei, respectiv la data semnării procesului-verbal de recepţie finală, dar nu mai târziu de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, imobilul revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu".
Art. 4
După revenirea imobilului în domeniul public al statului se constituie, în condiţiile legii, un drept de folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei Române de Tenis.
Art. 5
Ministerul Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din inventar şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", care se actualizează

Nr. M.F.

Cod de clasificaţie

Adresa

Administratorul

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice

Valoarea imobilului

(în lei)

Se va atribui de MF

8.26.02

Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 2, bd. Basarabia nr. 37-39

Ministerul Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Bucureşti

(CUI 4203890)

Imobil teren + construcţie

Teren în suprafaţă totală de 18.468 mp şi construcţie C1 - depozit materiale şi echipament sportiv cu suprafaţa construită desfăşurată de 958 mp CF 232735

28.838.258

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 598 din data de 11 august 2014