LEGE nr. 42 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, cu următoarele modificări:
1.La articolul I punctul 4, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
Instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi 3 se finanţează integral din venituri proprii obţinute din prestaţii şi servicii specifice, pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor."
2.La articolul I punctul 5, alineatele (4)-(6) şi (8) ale articolului 95 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Membrii consiliului de conducere sunt selectaţi din rândul specialiştilor cu experienţă în domeniul feroviar, cu respectarea prevederilor legale privind garanţiile de independenţă şi imparţialitate specifice AGIFER, şi sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile legii.
(5) Conducerea executivă a AGIFER este exercitată de un director general, cu experienţă în domeniul feroviar, selectat în condiţiile legii şi numit prin ordin al ministrului transporturilor.
(6) Criteriile de selecţie şi de numire a directorului general şi a membrilor consiliului de conducere al AGIFER sunt următoarele:
a) au absolvit studii superioare de lungă durată de specialitate în domeniul transporturilor, absolvite cu diplomă de licenţă;
b) au experienţă profesională şi de conducere de cel puţin 5 ani în sistemul feroviar;
c) nu se află într-o situaţie de incompatibilitate şi/sau conflict de interese, potrivit legii.
.................................................
(8) Mandatul de director general al AGIFER încetează în condiţiile prevăzute de lege."
3.La articolul I punctul 5, articolul 98 se abrogă.
4.La articolul II punctul 4, alineatele (51) şi (52) ale articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(51) Conducerea executivă a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română este exercitată de un director, cu experienţă în domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile legii. Criteriile de selecţie şi de numire a directorului Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română sunt următoarele:
a) a absolvit studii superioare de lungă durată de specialitate în domeniul transporturilor, absolvite cu diplomă de licenţă;
b) are experienţă profesională şi de conducere de cel puţin 5 ani în sistemul feroviar;
c) nu se află într-o situaţie de incompatibilitate şi/sau conflict de interese, potrivit legii.
(52) Mandatul de director al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română încetează în condiţiile prevăzute de lege."
5.La articolul II punctul 6, alineatele (9) şi (10) ale articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(9) Conducerea executivă a Organismului Notificat Feroviar Român este exercitată de un director, cu experienţă în domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile legii. Criteriile de selecţie şi de numire a directorului Organismului Notificat Feroviar Român sunt următoarele:
a) a absolvit studii superioare de lungă durată de specialitate în domeniul transporturilor, absolvite cu diplomă de licenţă;
b) are experienţă profesională şi de conducere de cel puţin 5 ani în sistemul feroviar;
c) nu se află într-o situaţie de incompatibilitate şi/sau conflict de interese, potrivit legii.
(10) Mandatul de director al Organismului Notificat Feroviar Român încetează în condiţiile prevăzute de lege."
6.La articolul II punctul 13, alineatele (6) şi (7) ale articolului 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(6) Conducerea executivă a Organismului de Licenţe Feroviare Român este exercitată de un director, cu experienţă în domeniul feroviar, numit prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile legii. Criteriile de selecţie şi de numire a directorului Organismului de Licenţe Feroviare Român sunt următoarele:
a) a absolvit studii superioare de lungă durată de specialitate în domeniul transporturilor, absolvite cu diplomă de licenţă;
b) are experienţă profesională şi de conducere de cel puţin 5 ani în sistemul feroviar;
c) nu se află într-o situaţie de incompatibilitate şi/sau conflict de interese, potrivit legii.
(7) Mandatul de director al Organismului de Licenţe Feroviare Român încetează în condiţiile prevăzute de lege."
7.Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. III
Directorii Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române, Organismului Notificat Feroviar Român, precum şi Organismului de Licenţe Feroviare Român sunt selectaţi în condiţiile legii şi numiţi prin ordin al ministrului transporturilor."
Art. II
În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va modifica şi completa Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 716/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu modificările aduse prin prezenta lege.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 29 martie 2016