NORME METODOLOGICE din 27 noiembrie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, denumită în continuare lege, sunt aplicabile pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, data intrării în vigoare a legii.
Art. 2
În sensul legii, sintagma "pensionari aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii" înseamnă pensionarii ale căror drepturi de pensie sunt cuvenite, aflate în plată, sau suspendate de la plată la data de 1 octombrie 2014 inclusiv.
Art. 3
Prevederile legii nu se aplică persoanelor care, la data de 1 octombrie 2014, se aflau în evidenţa sistemului public de pensii, însă ulterior acestei date s-a constatat, în mod retroactiv, că la data de 1 octombrie 2014 nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea acestora, fiind scoase din această evidenţă din cauza încetării calităţii de pensionar.
CAPITOLUL II: Scutirea de la plată a debitelor provenite din pensii
Art. 4
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din lege sunt scutite de la plată sumele rămase de recuperat, înscrise în evidenţa debitorilor la data de 1 octombrie 2014, din debitele constituite anterior acestei date.
Art. 5
Sunt scutite, de asemenea, de la plată, conform legii, debitele constatate ulterior datei intrării în vigoare a legii în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la această dată, corespunzătoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014.
Art. 6
Conform legii, debitele prevăzute la art. 4 şi 5, care au drept cauză culpa debitorului, nu se scutesc de la plată.
Art. 7
Fac obiectul scutirii de la plată sumele reprezentând:
a)pensii stabilite conform legislaţiei sistemului public de pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi pensii de serviciu;
b)indemnizaţia socială pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
c)indemnizaţia pentru însoţitor, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.
Art. 8
Beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) din lege, cu respectarea prevederilor art. 4-7, următoarele categorii de pensionari:
a)pensionarii sistemului public de pensii;
b)pensionarii beneficiari de pensii de serviciu.
Art. 9
Debitele aflate în evidenţă la data de 1 octombrie 2014, care fac obiectul legii, se scutesc de la plată în baza deciziei emise de casa de pensii competentă, întocmită potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice. Deciziile se emit în 3 exemplare, din care unul se comunică pensionarului. În temeiul acestor decizii debitele se scad din evidenţa contabilă.
Art. 10
În situaţiile în care, ulterior intrării în vigoare a legii, respectiv după data de 1 octombrie 2014, se constată debite reprezentând sume plătite necuvenit în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii, se procedează la revizuirea pensiilor, iar pe deciziile de modificare a drepturilor se va înscrie menţiunea "Suma de ........ lei, încasată necuvenit în perioada ............. 1 octombrie 2014, se scuteşte de la plată în temeiul Legii nr. 125/2014".
Pentru sumele plătite necuvenit corespunzătoare perioadei de după data de 1 octombrie 2014 se emite decizie de recuperare a acestor sume.
Art. 11
Sumele prevăzute la art. 10, scutite de la plată, se evidenţiază într-un cont în afara bilanţului.
Art. 12
În situaţia în care se constată plata unor sume necuvenite ca urmare a mai multor cauze, dintre care unele sunt din culpa debitorului, prin decizie a casei de pensii competente, se va stabili cuantumul corect şi legal al pensiei, valoarea debitului care urmează a fi recuperat şi sumele scutite de la plată din totalul debitului stabilit.
Art. 13
Nu fac obiectul prevederilor art. 1 alin. (1) din lege debitele stabilite în sarcina pensionarilor prevăzuţi la art. 8, care au drept cauză culpa acestora, respectiv:
a)depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor documente eliberate cu nerespectarea reglementărilor legale în vigoare, ulterior infirmate de către angajator sau de către deţinătorul de drept al arhivei angajatorului;
b)depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor carnete de muncă sau adeverinţe în care sunt înscrise date neconforme realităţii, respectiv: date personale, stagiu de cotizare, venituri asigurate, care au suferit modificări necertificate conform prevederilor legale în vigoare şi care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realităţii;
c)depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor acte de identitate sau a unor documente de stare civilă care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realităţii;
d)depunerea, la dosarul de pensionare, a unor decizii medicale asupra capacităţii de muncă, care s-au dovedit ulterior că au fost neconforme realităţii sau au fost obţinute fără ca titularii să fi urmat procedura de încadrare în grad de invaliditate sau de revizuire medicală prevăzută de lege;
e)depunerea, la dosarul de pensionare, a unor certificate de persoană cu handicap care s-au dovedit ulterior că au fost neconforme realităţii sau au fost obţinute în lipsa derulării procedurilor prevăzute de lege;
f)declararea nesinceră sau nedeclararea unor situaţii pentru care legea prevede declaraţia pe propria răspundere ca act necesar pentru acordarea dreptului respectiv;
g)necomunicarea de către beneficiar sau de către reprezentantul legal către casa de pensii competentă a modificărilor intervenite în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilit şi s-a plătit dreptul respectiv;
h)încasarea, de către aceeaşi persoană, cu încălcarea prevederilor legale, a două prestaţii de asigurări sociale incompatibile între ele, dintre cele prevăzute la art. 7, obţinute ca urmare a depunerii a două solicitări sau a nedeclarării tuturor drepturilor de care beneficiază;
i)cumularea pensiei cu venituri de natură salarială, în cazurile interzise de reglementările legale în vigoare;
j)utilizarea, la calculul drepturilor de pensie, a unor documente în cazul cărora s-a constatat nulitatea;
k)orice alte cauze care au condus la plata unor sume necuvenite din culpa pensionarului.
CAPITOLUL III: Procedura de efectuare a restituirii sumelor reprezentând debite recuperate până la data de 1 octombrie 2014
Art. 14
Restituirea sumelor, reprezentând debite recuperate de la pensionari, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014, se face numai către titularul dreptului de pensie, al indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau al indemnizaţiei pentru însoţitor, aflat în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, la cererea acestuia.
Art. 15
Conform prevederilor art. 2 din lege nu fac obiectul restituirii sumele reprezentând debite care au drept cauză culpa debitorului.
Art. 16
Fac obiectul restituirii sumele recuperate din debitele reprezentând:
a)pensii stabilite conform legislaţiei sistemului public de pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010, precum şi pensii de serviciu;
b)indemnizaţia socială pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
c)indemnizaţia pentru însoţitor, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.
Art. 17
Nu fac obiectul restituirii sumele reprezentând debite instituite pensionarilor sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu data de 2 octombrie 2014.
Art. 18
Sumele prevăzute la art. 16, care fac obiectul restituirii, sunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2011 şi recuperate, total sau parţial, după caz, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014. Aceste sume se evidenţiază prin contul de creditori.
Art. 19
Restituirea se face la cererea titularului dreptului de pensie, al indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau al indemnizaţiei pentru însoţitor, depusă la casa de pensii competentă, în a cărei evidenţă se află titularul dreptului, respectiv a tutorelui, curatorului, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, a mandatarului.
Art. 20
Restituirea sumelor care fac obiectul legii se efectuează în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2019, în cinci tranşe anuale egale.
Art. 21
După înregistrarea cererii, casa de pensii procedează la verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru restituirea sumelor recuperate şi calculează suma totală de restituit, precum şi cuantumul celor cinci tranşe anuale, corespunzătoare perioadei anilor 2015-2019. În situaţia în care suma totală de restituit nu se divide în mod egal la cinci, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor, urmând ca în ultima tranşă să se facă regularizarea.
Art. 22
Restituirea primei tranşe către solicitant se efectuează în maximum 3 luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii.
Art. 23
În situaţia cererilor depuse la casele de pensii în cursul anului 2014, dar nu mai devreme de 1 octombrie, eşalonarea la plată este cea corespunzătoare cererilor înregistrate în luna ianuarie 2015.
Art. 24
Tranşele următoare de restituire se fac anual, în luna octombrie a fiecărui an.
Art. 25
În funcţie de data depunerii cererii, casa de pensii poate achita mai multe tranşe cumulate, maximum cinci.
Art. 26
Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleaşi mijloace de plată. Pe talonul de plată a drepturilor se va înscrie distinct suma restituită ce face obiectul legii.
Art. 27
În situaţia persoanelor care, la data efectuării tranşei de plată, nu mai sunt în evidenţa sistemului public de pensii, suma de restituit se achită prin mandat poştal.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014