HOTĂRÂRE nr. 23 din 4 mai 2016 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României
Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (1) şi (4), precum şi ale art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Registrul secţiilor de votare publicat pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente,
În temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se actualizează numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, potrivit listei prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 18/2014 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 şi 709 bis din 29 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

___
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 350 din data de 6 mai 2016