HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 februarie 2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi a acordării ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Constanţa, Galaţi şi Iaşi
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 480 mii lei, necesare desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei din judeţele Galaţi (130 mii lei) şi Iaşi (210 mii lei) afectate de căderile abundente de zăpadă însoţite de viscol, respectiv a populaţiei din judeţul Constanţa (140 mii lei) pentru evitarea deversării acumulării Hazarlâc, constând în 68 tone motorină, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va scădea din gestiune, la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 "Cheltuieli privind rezerva de stat", cantităţile de produs aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de instituţiile prefectului din judeţele Constanţa, Galaţi şi Iaşi.
(2)Reîntregirea stocului cu cantităţile acordate se va face în anul 2014, finanţarea fiind asigurată din bugetul de stat.
Art. 3
(1)Transportul produsului până la locurile indicate de instituţiile prefectului din judeţele Constanţa, Galaţi şi Iaşi se va efectua în regim de urgenţă cu mijloace auto din dotare şi/sau ale unor societăţi comerciale angajate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
(2)Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în limita bugetului aprobat.
(3)Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produsului acordat ca ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.
Art. 4
(1)Instituţiile prefectului din judeţele Constanţa, Galaţi şi Iaşi vor justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei afectate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.
(2)Documentele justificative privind distribuirea produsului vor fi păstrate la sediile instituţiilor prefectului din judeţele Constanţa, Galaţi şi Iaşi în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Cătălin-Ştefăniţă Zisu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ: REPARTIZAREA CANTITĂŢII DE MOTORINĂ care se scoate din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Constanţa, Galaţi şi Iaşi

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantităţi

Constanţa

Galaţi

Iaşi

TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

1

Motorină

tone

20,0

18,0

30,0

68,0

VALOARE

mii lei

140,0

130,0

210,0

480,0

NOTĂ:
Cantităţile de motorină pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitatea maximă a autocisternei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 83 din data de 7 februarie 2013