LEGE nr. 142 din 10 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 28 august 2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 29 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior provin din: încasări din prestări de servicii de educaţie, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic, formare profesională şi culturală, sume obţinute pe bază de contracte câştigate în urma unor competiţii publice, liberalităţi, sponsorizări, dobânzi, taxe, fonduri asigurate în baza unor parteneriate internaţionale pentru organizarea de programe de educaţie şi formare profesională, încasări din activităţi editoriale, din prestări servicii şi închirieri de bunuri, valorificări de bunuri, sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor în subordinea cărora funcţionează, fonduri externe nerambursabile, alte venituri conform legii."
2.După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile şi serviciile de natura echipamentului studenţilor şi promoţiilor de absolvenţi din instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. d) şi lit. e) pct. (iii) şi (iv), pot fi achiziţionate şi de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ale altor instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din bugetele proprii.
(2) Bunurile şi serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate, cu titlu gratuit, de către instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, în condiţiile protocoalelor încheiate în acest sens."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 415 din data de 11 iunie 2015