HOTĂRÂRE nr. 861 din 14 octombrie 2015 privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi darea acesteia în folosinţă gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), 869 şi 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.
Art. 2
(1)Se aprobă darea în folosinţa gratuită a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, pe termen limitat, de 20 de ani, a părţii de imobil prevăzute la art. 1.
(2)Darea în folosinţă gratuită se realizează în vederea finalizării, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, parohia "Naşterea Maicii Domnului", a ansamblului arhitectural "IN MEMORIAM", edificat pentru comemorarea eroilor neamului.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Justiţiei şi Secretariatul General al Guvernului îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a părţii din imobilul aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Nr. M.F.P.

Adresă/Carte funciară/ Număr cadastral

Caracteristici tehnice ale bunului care se transferă

Valoarea părţii bunului care se transfera
(lei)

Administratorul de la care se transmite bunul/C.U.I.

Administratorul la care se transmite bunul/C.U.I.

34818 (parţial)

România, municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62/C.F.
Nr. 38704,
Nr. top 1392; 1503/2

Teren

Suprafaţa = 240 mp, din teren cu suprafaţa totală = 10.244 mp

90702,47 lei, din valoarea totală = 3.871.484 lei

Ministerul Justiţiei

C.U.I 4265841

Secretariatul de Stat pentru Culte C.U.I. 26429279

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 779 din data de 20 octombrie 2015