HOTĂRÂRE nr. 967 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 12 februarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează;
1.Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă cu atribuţii în verificarea, monitorizarea şi recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare."
2.După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Regulamentul privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi supravegherea activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P,), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor externe,

Leonard Orban

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 690 din data de 8 octombrie 2012