Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
(1)Solicitarea activării asistenţei financiare, în condiţiile prevăzute în Acord şi Memorandum, se realizează de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de reprezentant al împrumutatului.
(2)În cazul activării asistenţei financiare, în condiţiile prevăzute în Acord şi Memorandum, Ministerul Finanţelor Publice efectuează tragerile din împrumutul care se constituie în conformitate cu prevederile Acordului.
(3)Sumele trase se virează în contul în valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează, pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.
Art. 4
(1)Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice.
(2)Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului se efectuează la data transferului, în conformitate cu prevederile Acordului. Dobânda bonificată pentru perioada cuprinsă între data transferului şi data scadenţei se face venit la bugetul de stat.
Art. 5
(1)Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Băncii Naţionale a României şi de comun acord cu Uniunea Europeană, să introducă amendamente la textul Acordului şi al Memorandumului.
(2)Amendamentele la Acord, convenite cu Uniunea Europeană, potrivit alin. (1), care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Uniunea Europeană, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar amendamentele la Memorandum, convenite cu Uniunea Europeană, potrivit alin. (1), se ratifică prin act normativ cu putere de lege.
(3)Activarea asistenţei financiare şi valoarea împrumutului astfel constituit nu sunt considerate amendamente la Acord.
-****-
Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 267 din data de 11 aprilie 2014