LEGE nr. 254 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, cu următoarele modificări şi completări:
1.Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri"
2.La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. I
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:"
3.La articolul I, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia:
a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l), m) şi o);
b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. p)-s);
c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene, pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c);
d) instituţiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universităţi, institute de cercetare, instituţii cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. k).»"
4.La articolul I, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 11
(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi clasa 3811;
e) recuperarea materialelor - grupa 383;
f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;
g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
h) publicitate - grupa 731;
i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;
j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - clasa 7219;
k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);
l) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;
m) creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;
n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140;
o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;
p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;
r) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311;
s) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312;
ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.»"
5.La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
"3. La articolul 12 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
«b1) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul şi beneficiarul trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remuneraţiei să se realizeze cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei;»"
Art. II
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri se modifică în mod corespunzător.
Art. III
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 818 din data de 3 noiembrie 2015