HOTĂRÂRE nr. 382 din 27 mai 2016 privind aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.089 al Comisiei din 6 iulie 2015 de stabilire, pentru anul 2015, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de stabilire a cotei privind rezerva specială pentru deminare pentru Croaţia,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 şi art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă plafonul pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine, care se acordă pentru anul de plată 2015, în limita sumei de 203.152.561 euro, respectiv 897.446,7 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, şi se distribuie astfel:
a)27.785.785 euro, respectiv 122.746,5 mii lei, pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine;
b)116.770.266 euro, respectiv 515.844,3 mii lei, pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine;
c)58.596.510 euro, respectiv 258.855,9 mii lei, pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.
(2)Cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii prevăzute la alin. (1) se calculează astfel:
a)prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. a) la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile;
b)prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. b) la efectivele de bovine eligibile;
c)prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. c) la efectivele de femele ovine/caprine eligibile.
(3)Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic se acordă potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Se aprobă plafonul maxim de 113.356,5 mii euro, care se acordă pentru anul de plată 2015, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de animale din speciile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020, repartizat astfel:
a)1.330 mii euro pentru specia bovine, categoria bivoliţe de lapte;
b)24.500 mii euro pentru speciile ovine/caprine;
c)10.500 mii euro pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora;
d)76.999,5 mii euro pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;
e)27 mii euro pentru specia viermi de mătase.
(2)Cuantumul pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) la efectivul de animale determinate/kg gogoşi crude de mătase determinate.
(3)Plăţile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se acordă potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Plăţile schemelor de ajutoare naţionale tranzitorii şi sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2015.
Art. 4
Beneficiarii plăţilor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, prevăzute la art. 1 şi 2, sunt cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniela Giurcă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 404 din data de 27 mai 2016