ORDIN nr. 617 din 25 martie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
Ţinând cont de prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 6 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 21 iunie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
2.După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
3.Punctul 2 din anexa nr. 5 se abrogă.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Corina Lupu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: CERERE de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
(- Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006)
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
CERERE de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
Datele de identificare ale persoanei juridice:
Denumirea: ............................, cu sediul în: judeţul .................., localitatea ....................., codul poştal ................., sectorul ......, str. ..... nr. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, codul de identificare fiscală ......................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ...................., telefon/fax ...................... .
Solicit eliberarea unui Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, pentru a servi la .............................
Numele şi prenumele solicitantului ........................
Funcţia .......................
Semnătura ....................
Se va bifa, obligatoriu, una dintre opţiuni:
|_| Certificatul de atestare se transmite la sediul contribuabilului prin serviciile poştale;
|_| Certificatul de atestare se transmite la sediul contribuabilului prin servicii de curierat rapid, cu plata la destinaţie;
|_| Certificatul de atestare se transmite la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, persoanei împuternicite.
Se va completa, obligatoriu, anexa - Declaraţie pe propria răspundere.
ANEXA nr. 2: Declaraţie pe propria răspundere
(- Anexa nr. 31 la Ordinul ministrului mediului şi gospodării apelor nr. 594/2006)
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul(a), ......................................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I., seria .............. nr. ............, domiciliat(ă) în ....................., în calitate de reprezentant legal al ................ (Se menţionează denumirea unităţii.) ................, cu sediul în ......................, CUI .................., declar, sub sancţiunea aplicării prevederilor Codului penal privind falsul în declaraţii, că în ultimii 5 (cinci) ani fiscali societatea mai sus menţionată: ....................... (Se completează obligatoriu prin tehnoredactare, şi nu manual, şi se marchează cu X în dreptul rubricii A sau B.) ............... .
A.S-a încadrat/Se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele contribuţii/taxe*:
1.Contribuţia/Taxa ................., de la ............... până la ....................;
2.Contribuţia/Taxa ................, de la ............... până la ....................;
3.Contribuţia/Taxa ................, de la ................ până la ...................;
4.Contribuţia/Taxa ................, de la ............... până la ....................;
5.Contribuţia/Taxa ................, de la .............. până la ...................... .
SAU
B.Nu s-a încadrat şi nu se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Dau prezenta declaraţie, fiind necesară la soluţionarea cererii de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
Data şi semnătura
...................
___
*Se menţionează contribuţia/taxa şi perioada aferentă (luna şi anul).
Exemplu: Ambalaje de la ianuarie 2010 - până în prezent.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 305 din data de 21 aprilie 2016