ORDIN nr. 440 din 21 iunie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 561/2014
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:
Art. 1
În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 561/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 17 decembrie 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

ANEXĂ: REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 561/2014
În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.
Articol unic
Regulamentul privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 561/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 17 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 14, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Rezultatul cercetării aprofundate va fi consemnat într-o notă de concluzii, aprobată de către comisia desemnată în domeniul concurenţei neloiale, care va cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidenţierea probelor, concluziile, precum şi propunerile echipei de cercetare referitoare la constatarea încălcării, aplicarea amenzii contravenţionale, a măsurii de interzicere a practicilor de concurenţă neloială sau, după caz, a faptului că nu se poate reţine încălcarea pentru motivul prevăzut la alin. (1).
.......................................................
(4) În cazul în care rezultatul cercetării nu a evidenţiat existenţa unei încălcări a legii, preşedintele Consiliului Concurenţei va emite un ordin de închidere a cercetării aprofundate, ce va fi comunicat autorului sesizării şi părţilor implicate."
2.La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Ordinul de închidere a cercetării aprofundate va indica în cuprinsul său datele de identificare ale autorului sesizării şi a părţilor implicate, data de la care dosarul cauzei a fost considerat complet, motivarea pe scurt a aspectelor referitoare la practicile de concurenţă neloială ce au făcut obiectul cercetării aprofundate şi care au condus la concluzia că nu există o încălcare a legii, temeiul legal avut în vedere, precum şi dreptul de a ataca ordinul la Curtea de Apel Bucureşti."
3.La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Cercetarea aprofundată din oficiu se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, pe baza unei note privind propunerea de declanşare elaborată de direcţia de specialitate, aprobată de către comisia în domeniul concurenţei neloiale.
(3) În cazul în care rezultatul cercetării nu a evidenţiat existenţa unei încălcări a legii, preşedintele Consiliului Concurenţei va emite un ordin de închidere a cercetării aprofundate, părţile implicate urmând a fi informate în acest sens."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 514 din data de 7 iulie 2016