HOTĂRÂRE nr. 179 din 16 aprilie 2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La anexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Brăila" la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 şi nr. 378 bis din 4 iunie 2002, la secţiunea I "Bunuri imobile", capitolul B "Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente", poziţia nr. 320 se modifică după cum urmează:
- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Imobil castel de apă";
- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "Str. Grădinii Publice nr. 20C, construcţie din beton armat S + P + 6 E, din care:
- suprafaţă construită 660,00 mp;
- suprafaţă teren 1.672,00 mp";
- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "424.345,84";
- coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al municipiului Brăila, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2013."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 231 din data de 22 aprilie 2013