REZOLUŢIE nr. MSC.343(91) din 30 noiembrie 2012 - Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare
Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare "Convenţia") şi funcţiile pe care Protocolul din 1978 privind Convenţia (denumit în continuare "Protocolul din 1978 la SOLAS") le conferă Comitetului de siguranţă maritimă, de luare în considerare şi adoptare a amendamentelor la Protocolul din 1978 la SOLAS,
recunoscând necesitatea alinierii conţinutului modelului Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri şi al Certificatului de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri, prezentate în apendicele Protocolului din 1978 la SOLAS, cu acela din Convenţie şi din Protocolul din 1988 la SOLAS,
luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1978 la SOLAS, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS,
1.adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 1978 la SOLAS, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părţile la Protocolul din 1978 la SOLAS sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;
3.invită părţile interesate să noteze că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie şi cu articolul II din Protocolul din 1978 la SOLAS, să transmită tuturor părţilor la Protocolul din 1978 la SOLAS copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;
5.solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Protocolul din 1978 la SOLAS.
-****-
APENDICE
Modelele existente de Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri şi de Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri se înlocuiesc cu următoarele:
I.MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A CONSTRUCŢIEI PENTRU NAVELE DE MĂRFURI
(1)CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A CONSTRUCŢIEI PENTRU NAVA DE MĂRFURI
(sigiliul oficial)
(statul)
Emis în virtutea prevederilor
din împuternicirea Guvernului
.................
(numele statului)
de către ................. (persoana sau organizaţia autorizată) .................
Caracteristicile navei1
__
1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.
Numele navei ........................
Numărul sau literele distinctive ...................
Portul de înmatriculare .................................
Tonajul brut ..........................
Deadweight navă (tone metrice)2 ..................
__
2 Numai pentru petroliere, nave-cisternă pentru transport produse chimice şi nave pentru transport gaz.
Numărul IMO3 ..........................
__
3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizare.
Tipul navei4
__
4 Ştergeţi după caz.
Vrachier
Petrolier
Navă-cisternă pentru transport produse chimice
Navă pentru transport gaz
Navă pentru transportul mărfurilor, altele decât cele de mai sus
Data construcţiei:
Data de contract pentru construcţie .......................
Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie ..................
Data de livrare ......................
Data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră (dacă este cazul) ......................
Toate datele aplicabile trebuie să fie completate.
(2)SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:
1.Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/10 din Convenţie.
2.În urma inspecţiei s-a constatat că starea structurii, maşinilor şi echipamentului, astfel cum sunt definite în regula de mai sus, este satisfăcătoare şi nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale capitolelor II-1 şi II-2 din Convenţie (altele decât cele referitoare la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi la planurile de combatere a incendiilor).
3.În aplicarea regulii I/6(b) Guvernul a stabilit:
- inspecţii anuale obligatorii;
- inspecţii neplanificate.
4.S-a emis/Nu s-a emis4 un Certificat de scutire.
5.Nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-1/55/II-2/174 din Convenţie.
6.Un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului4/este/nu este4 anexat prezentului certificat.
Prezentul certificat este valabil până la .......................... .
Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat ................. (zz/ll/aaaa) ..................
Emis la .................... (locul de emitere a certificatului) .................
..........................
(data emiterii)
........................
(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)
(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)
__
4 Ştergeţi după caz.
(3)INSPECŢIA INTERMEDIARĂ (pentru nave-cisternă cu o vechime de 10 ani şi mai mult)
Se certifică prin prezentul că la inspecţia intermediară cerută conform regulii I/10 din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, s-a constatat că nava este conformă cu cerinţele relevante ale Convenţiei.
Semnat: .......................
(semnătura persoanei oficiale autorizate) ......................
Locul: .................
Data: ..................
(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)
Semnat: ....................
(semnătura persoanei oficiale autorizate)
Locul: ......................
Data: .........................
(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)
(4)INSPECŢII ANUALE OBLIGATORII SAU INSPECŢII NEPLANIFICATE
Se certifică prin prezentul că nava a fost inspectată în conformitate cu regula I/6(b) din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, şi cu recomandările corespunzătoare ale Organizaţiei5.

1-a inspecţie anuală obligatorie4,6

1-a inspecţie neplanificată4

 

 

a 2-a inspecţie anuală obligatorie4,6

a 2-a inspecţie neplanificată4

Semnat: ....................

Locul: .......................

Data: ........................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Semnat: .....................

Locul: ..........................

Data: .................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

___
4 Ştergeţi după caz.
5 Se face referire la Instrucţiunile privind inspecţiile cerate de Protocolul din 1978 la SOLAS, Codul internaţional privind transportul produselor chimice în vrac şi Codul internaţional pentru navele care transportă gaze, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.560(14), amendată de MSC.84(70), şi la părţile aplicabile din Instrucţiunile de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), aşa cum pot fi amendate, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.1053(27).
6 O inspecţie intermediară, dar nu o inspecţie neplanificată, poate înlocui o inspecţie anuală obligatorie.

a 3-a inspecţie anuală obligatorie4,6

a 3-a inspecţie neplanificată4

 

 

a 4-a inspecţie anuală obligatorie4,6

a 4-a inspecţie neplanificată4

Semnat: ..........................

Locul: .............................

Data: ...............................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Semnat: .............................

Locul: .............................

Data: ...............................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

__
4 Ştergeţi după caz.
6 O inspecţie intermediară, dar nu o inspecţie neplanificată, poate înlocui o inspecţie anuală obligatorie.
II.MODEL DE CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A ECHIPAMENTULUI PENTRU NAVELE DE MĂRFURI
(1)CERTIFICAT DE SIGURANŢĂ A ECHIPAMENTULUI PENTRU NAVA DE MĂRFURI
Prezentul certificat se va suplimenta cu o Listă a echipamentului de siguranţă pentru nava de marfă
(formular E)
(sigiliul oficial)
(statul)
Emis în virtutea prevederilor Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978 referitor la aceasta
din împuternicirea Guvernului
............................
(numele statului)
de către
..........................
(persoana sau organizaţia autorizată)
Caracteristicile navei1
__
1 În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în casete.
Numele navei ..............................
Numărul sau literele distinctive ......................
Portul de înmatriculare .................................
Tonajul brut ...............................................
Deadweight navă (tone metrice)2 ...............................
__
2 Numai pentru petroliere, nave-cisternă pentru transport produse chimice şi nave pentru transport gaz.
Lungimea navei (regula III/3.12) ...............................
Numărul IMO3 ......................................
__
3 Schema cu numerele IMO de identificare a navelor în conformitate cu Rezoluţia A.600(15), adoptată de Organizaţie.
Tipul navei4
___
4 Ştergeţi după caz.
Vrachier
Petrolier
Navă-cisternă pentru transport produse chimice
Navă pentru transport gaz
Navă pentru transportul mărfurilor, altele decât cele de mai sus
Data la care a fost pusă chila sau data la care nava a fost într-un stadiu similar de construcţie ori, dacă este cazul, data la care au început lucrările pentru o conversie, o transformare sau modificare majoră ...........................................
(2)SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:
1.Nava a fost inspectată în conformitate cu cerinţele regulii I/8 din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978.
2.În urma inspecţiei s-a constatat că:
2.1.nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la instalaţiile şi mijloacele de protecţie contra incendiului şi planurile de combatere a incendiilor;
2.2.mijloacele de salvare şi echipamentele bărcilor de salvare, plutelor de salvare şi ale bărcilor de urgenţă au fost prevăzute în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.3.nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei şi instalaţii radio folosite la mijloacele de salvare în conformitate cu cerinţele Convenţiei;
2.4.nava respectă cerinţele Convenţiei cu privire la echipamentul de navigaţie de la bord, mijloacele de ambarcare pentru piloţi şi publicaţiile nautice;
2.5.nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere a semnalelor sonore şi a semnalelor de alertare pentru cazuri de pericol în conformitate cu cerinţele Convenţiei şi cu Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare;
2.6.nava respectă din toate celelalte puncte de vedere cerinţele relevante ale Convenţiei;
2.7.nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu regula/regulile II-2/17/III/384 din Convenţie;
2.8.un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare4 este/nu este4 anexat prezentului certificat.
3.Nava este exploatată în conformitate cu regula III/26.1.1.15 în limitele zonei de exploatare
4.În aplicarea regulii I/6(b) Guvernul a stabilit:
- inspecţii anuale obligatorii;
- inspecţii neplanificate.
5.S-a emis/Nu s-a emis4 un Certificat de scutire.
Prezentul certificat este valabil până la ...................................
Data terminării inspecţiei pe baza căreia a fost eliberat acest certificat ..................... (zz/ll/aaaa) ...............
Emis la .................... (locul de emitere a certificatului) .........................

.........................

(data emiterii)

.........................

(semnătura persoanei oficiale autorizate care emite certificatul)

(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)
___
4 Ştergeţi după caz.
5 Se referă la amendamentele din 1983 la SOLAS [MSC.6(48)] aplicabile navelor construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998, pentru ambarcaţiuni de salvare parţial închise cu autoredresare de la bord.
(3)INSPECŢIA INTERMEDIARĂ
(pentru nave-cisternă cu o vechime de 10 ani şi mai mult)
Se certifică prin prezentul că la inspecţia intermediară cerută conform regulii I/8 din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, s-a constatat că nava este conformă cu cerinţele relevante ale Convenţiei.
Semnat: .................... (semnătura persoanei oficiale autorizate) ...............
Locul: .......................
Data: .........................
(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)
(4)INSPECŢII ANUALE OBLIGATORII SAU INSPECŢII NEPLANIFICATE
Se certifică prin prezentul că nava a fost inspectată în conformitate cu regula I/6(b) din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, şi cu recomandările corespunzătoare ale Organizaţiei6.
 
 

inspecţia anuală obligatorie4,7

inspecţia neplanificată4

Semnat: .......................

Locul: ............................

Data: ................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Conform prevederilor regulii I/14 din Convenţie, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978, valabilitatea acestui certificat se prelungeşte până la
Semnat: ..........................
Locul: ..............................
Data: ...............................
(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)
__
4 Ştergeţi după caz.
6 Se face referire la Instrucţiunile privind inspecţiile cerute de Protocolul din 1978 la SOLAS, Codul internaţional privind transportul produselor chimice în vrac şi Codul internaţional pentru navele care transportă gaze, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.560(14), amendată de MSC.84(70), şi la părţile aplicabile din Instrucţiunile de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat da inspectare şi certificare (HSSC), aşa cum pot fi amendate, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.1053(27).
7 O inspecţie intermediară, dar nu o inspecţie neplanificată, poate înlocui o inspecţie anuală obligatorie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 363 din data de 16 mai 2014