HOTĂRÂRE nr. 455 din 28 mai 2014 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L.
Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4
Se aprobă Actul adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 5
(1)În anul 2014, pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel:
a)pe total sistem, compensaţia programată acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 30% în funcţie de indicatorul călători-km şi 70% în funcţie de indicatorul tren-km;
b)pe total sistem, compensaţia programată aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio;
c)pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.
(2)Valorile compensaţiei acordate potrivit alin. (1), pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
a)pentru trenurile Interregio, 57,357 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km;
b)pentru trenurile Regio, 251,225 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km.
(3)În situaţia în care indicatorii realizaţi de operatori nu ating nivelul programat, acordarea compensaţiei se face potrivit realizării fiecărui indicator în parte.
Art. 6
Pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, Ministerul Transporturilor va aloca compensaţia prevăzută prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 pentru susţinerea transportului feroviar de călători, cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Conform prevederilor art. XX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, acordarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând compensaţie pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferentă lunii anterioare din care se deduce suma aferentă contravalorii carburanţilor primiţi de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
Art. 8
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: ACT ADIŢIONAL Nr. 1 PE ANUL 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
Încheiat între:
Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului şi ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.
Părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., după cum urmează:
Articol unic
Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prevăzut în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3, alineatele (2) şi (8) vor avea următorul cuprins:
"(2) Numărul minim şi categoriile de trenuri care vor circula pe secţiile de circulaţie, care reprezintă pachetul minim social, se pot modifica pentru adaptarea la condiţiile concrete de piaţă sau la eventualele modificări intervenite la starea tehnică a infrastructurii şi cu reglarea corespunzătoare a compensaţiei acordate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
........................................................
(8) C.F.R. Călători va asigura pe toată durata contractului de servicii publice condiţiile minime obligatorii privind viteza comercială, confortul şi serviciile la bord, în funcţie de categoria trenului, în condiţii normale de circulaţie. Condiţiile minime de confort în trafic intern valabile pentru perioada 2012-2015 sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători. În situaţiile în care restricţiile de viteză impuse de Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. sau posibilităţile de încadrare în grafic vor conduce la scăderea vitezelor comerciale pe anumite sectoare din parcursul trenurilor, categoria trenurilor va fi stabilită de C.F.R. Călători în funcţie de calitatea confortului şi a serviciilor oferite la bord."
2.La articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Ministerul Transporturilor va susţine finanţarea de la bugetul de stat, în condiţiile legii şi cu respectarea legislaţiei privind acordarea ajutorului de stat, a investiţiilor necesare, pentru anul 2014, pentru realizarea programelor prioritare, precum şi a proiectelor care asigură interoperabilitatea în sistemul de transport feroviar european. În funcţie de sumele alocate în cursul anului de la bugetul de stat pentru proiectele de investiţii necesare pentru transportul feroviar public de călători în anul 2014 se va completa în mod corespunzător actul adiţional numărul 1 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A."
3.La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Compensaţia cuvenită C.F.R. Călători pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adiţional pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 se stabileşte şi se acordă potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adiţional, după cum urmează:
1. În anul 2014 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio.
2. Procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.
3. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
a) pentru trenurile Interregio, 57,357 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km;
b) pentru trenurile Regio, 251,225 lei pe mia de călători-km şi 18.174,65 lei pe mia de tren-km."
4.Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.
5.Anexa nr. 3 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.
6.Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.
7.Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.
8.Anexa nr. 7 la Contractul de servicii publice al C.F.R. Călători pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.
9.Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

S.C. C.F.R. CĂLĂTORI - S.A.

Director general,

Valentin Dorobanţu

ANEXA nr. 11: Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători
(- Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al "C.F.R. Călători" - S.A.)

Indicatorul 2014

Total trenuri Interregio şi Regio

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Tren-km (mii)

22.312,61

26.901,18

49.213,79

Călători-km (mii)

1.700.000

1.254.054

2.954.054

ANEXA nr. 12: Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014 care face obiectul contractelor de servicii publice
(- Anexa nr. 3 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al "C.F.R. Călători" - S.A.)
Trenuri cu circulaţie regulată
Secţii interoperabile

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km.)

Rang tren

Regim de circulaţie

Nr. zile circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi

(col2xcol6)

Tren km/an

(col5xcol7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

1

Adjud - Buzău

116,20

regio

Z

365

3

348,60

127.239,00

Total

3

348,60

127.239,00

2

Adjud - Paşcani

142,20

regio

Z

365

2

284,40

103.806,00

Total

2

284,40

103.806,00

3

Adjud - Suceava Nord

205,30

regio

Z

365

2

410,60

149.869,00

Total

2

410,60

149.869,00

4

Arad - Ciumeghiu

71,20

regio

Z

365

2

142,40

51.976,00

Total

2

142,40

51.976,00

5

Arad - Chişineu Criş

47,50

regio

Z

365

1

47,50

17.337,50

regio

E

261

2

95,00

24.795,00

Total

3

142,50

42.132,50

6

Arad - Curtici

17,00

regio

Z

365

8

136,00

49.640,00

regio

E

261

4

68,00

17.748,00

regio

V

176

2

34,00

5.984,00

Total

14

238,00

73.372,00

7

Arad - Mangalia

871,70

interregio

S

80

2

1.743,40

139.472,00

Total

2

1.743,40

139.472,00

8

Arad - Simeria

157,40

regio

Z

365

6

944,40

344.706,00

regio

E

261

2

314,80

82.162,80

Total

8

1.259,20

426.868,80

9

Baia Mare - Cluj Napoca

192,80

regio

Z

365

1

192,80

70.372,00

regio

D

313

1

192,80

60.346,40

Total

2

385,60

130.718,40

10

Baia Mare - Jibou

57,80

regio

Z

365

6

346,80

126.582,00

regio

D

313

1

57,80

18.091,40

regio

A

252

2

115,60

29.131,20

regio

V

176

2

115,60

20.345,60

Total

11

635,80

194.150,20

11

Bacău - Adjud

58,20

regio

Z

365

2

116,40

42.486,00

Total

2

116,40

42.486,00

12

Bacău - Bicaz

86,00

regio

Z

365

4

344,00

125.560,00

Total

4

344,00

125.560,00

13

Bacău - Iaşi

159,70

regio

Z

365

5

798,50

291.452,50

Total

5

798,50

291.452,50

14

Bacău - Mărăşeşti

83,90

interregio

Z

365

1

83,90

30.623,50

regio

Z

365

1

83,90

30.623,50

Total

2

167,80

61.247,00

15

Bacău - Paşcani

84,00

regio

D

313

2

168,00

52.584,00

Total

2

168,00

52.584,00

16

Bacău - Piatra Neamţ

60,20

regio

Z

365

8

481,60

175.784,00

regio

D

313

1

60,20

18.842,60

Total

9

541,80

194.626,60

17

Bacău - Suceava Nord

147,10

regio

Z

365

4

588,40

214.766,00

Total

4

588,40

214.766,00

18

Băbeni - Călimăneşti Hm.

35,80

regio

F

304

2

71,60

21.766,40

Total

2

71,60

21.766,40

19

Băbeni - Sibiu

119,20

regio

D

313

1

119,20

37.309,60

Total

1

119,20

37.309,60

20

Băile Tuşnad - Miercurea Ciuc

28,50

regio

Z

365

1

28,50

10.402,50

Total

1

28,50

10.402,50

21

Bârlad - Tecuci

50,30

regio

Z

365

1

50,30

18.359,50

Total

1

50,30

18.359,50

22

Beclean pe Someş - Ilva Mică

47,70

regio

Z

365

1

47,70

17.410,50

Total

1

47,70

17.410,50

23

Bistriţa Nord - Beclean pe Someş

35,60

regio

V

176

1

35,60

6.265,60

Total

1

35,60

6.265,60

24

Bistriţa Nord - Cluj Napoca

119,00

regio

Z

365

2

238,00

86.870,00

regio

D

313

2

238,00

74.494,00

regio

F

304

1

119,00

36.176,00

Total

5

595,00

197.540,00

25

Bistriţa Nord - Deda

57,50

regio

Z

365

2

115,00

41.975,00

Total

2

115,00

41.975,00

26

Bistriţa Nord - Sărăiţel

10,70

regio

Z

365

2

21,40

7.811,00

Total

2

21,40

7.811,00

27

Bistriţa Nord - Dej Călători

60,20

regio

Z

365

2

120,40

43.946,00

regio

F

304

1

60,20

18.300,80

regio

A

252

1

60,20

15.170,40

regio

V

176

1

60,20

10.595,20

Total

5

301,00

88.012,40

28

Bistriţa Nord - Târgu Mureş

111,80

regio

Z

365

2

223,60

81.614,00

Total

2

223,60

81.614,00

29

Bistriţa Nord - Vatra Dornei

158,70

regio

Z

365

2

317,40

115.851,00

Total

2

317,40

115.851,00

30

Botoşani - Suceava Nord

61,80

regio

Z

365

6

370,80

135.342,00

regio

ES

285

2

123,60

35.226,00

regio

S

80

2

123,60

9.888,00

Total

10

618,00

180.456,00

31

Botoşani - Vereşti

44,50

regio

Z

365

4

178,00

64.970,00

Total

4

178,00

64.970,00

32

Bratca - Huedin

43,10

regio

V

176

2

86,20

15.171,20

Total

2

86,20

15.171,20

33

Braşov - Adjud

253,30

interregio

Z

365

2

506,60

184.909,00

Total

2

506,60

184.909,00

34

Braşov - Constanţa

391,30

interregio

Z

365

2

782,60

285.649,00

Total

2

782,60

285.649,00

35

Braşov - Copşa Mica

176,20

regio

Z

365

2

352,40

128.626,00

Total

2

352,40

128.626,00

36

Braşov - Curtici

449,90

interregio

Z

365

2

899,80

328.427,00

Total

2

899,80

328.427,00

37

Braşov - Episcopia Bihor

541,10

interregio

Z

365

4

2.164,40

790.006,00

Total

4

2.164,40

790.006,00

38

Braşov - Făgăraş

65,00

regio

D

313

1

65,00

20.345,00

regio

U

52

1

65,00

3.380,00

Total

2

650,00

23.725,00

39

Braşov - Galaţi

310,50

interregio

Z

365

2

621,00

226.665,00

Total

2

621,00

226.665,00

40

Braşov - Gheorghieni

150,30

regio

D

313

2

300,60

94.087,80

Total

2

300,60

94.087,80

41

Braşov - Izvoru Oltului

120,30

regio

Z

365

2

240,60

87.819,00

Total

2

240,60

87.819,00

42

Braşov - Miercurea Ciuc

95,00

regio

Z

365

1

95,00

34.675,00

Total

1

95,00

34.675,00

43

Braşov - Ploieşti Sud

110,40

regio

Z

365

2

220,80

80.592,00

Total

2

220,80

80.592,00

44

Braşov - Rupea

73,80

regio

Z

365

1

73,80

26.937,00

regio

D

313

1

73,80

23.099,40

Total

2

147,60

50.036,40

45

Braşov - Sfântu Gheorghe

32,10

regio

Z

365

2

64,20

23.433,00

regio

D

313

2

64,20

20.094,60

Total

4

128,40

43.527,60

46

Braşov - Sibiu

148,90

regio

Z

365

7

1.042,30

380.439,50

regio

D

313

2

297,80

93.211,40

Total

9

1.340,10

473.650,90

47

Braşov - Siculeni

103,20

regio

Z

365

1

103,20

37.668,00

Total

1

103,20

37.668,00

48

Braşov - Sighişoara

127,40

regio

Z

365

3

382,20

139.503,00

Total

3

382,20

139.503,00

49

Braşov - Teiuş

227,50

regio

Z

365

1

227,50

83.037,50

Total

1

227,50

83.037,50

50

Braşov - Topliţa

184,30

regio

Z

365

2

368,60

134.539,00

Total

2

368,60

134.539,00

51

Bucureşti Nord Gr.A - Curtici via Craiova

607,50

interregio

Z

365

2

1.215,00

443.475,00

Total

2

1.215,00

443.475,00

52

Bucureşti Nord Gr.A - Arad via Braşov

603,80

interregio

ES

285

2

1.207,60

344.166,00

Total

2

1.207,60

344.166,00

53

Bucureşti Nord Gr.A - Bacău

302,50

interregio

Z

365

1

302,50

110.412,50

Total

1

302,50

110.412,50

54

Bucureşti Nord Gr.A - Bicaz

388,50

interregio

Z

365

2

777,00

283.605,00

Total

2

777,00

283.605,00

55

Bucureşti Nord Gr.A - Braşov

166,30

interregio

Z

365

4

665,20

242.798,00

regio

Z

365

8

1.330,40

485.596,00

Total

12

1.995,60

728.394,00

56

Bucureşti Nord Gr.A - Buzău

128,10

interregio

Z

365

2

256,20

93.513,00

regio

Z

365

5

640,50

233.782,50

Total

7

896,70

327.295,50

57

Bucureşti Nord Gr.A -Constanţa

225,00

interregio

Z

365

5

1.125,00

410.625,00

interregio

ES

285

3

675,00

192.375,00

Total

8

1.800,00

603.000,00

58

Bucureşti Nord Gr.A - Cluj Napoca via Simeria

621,20

interregio

Z

365

1

621,20

226.738,00

Total

1

621,20

226.738,00

59

Bucureşti Nord Gr.A - Craiova via Piteşti

250,10

interregio

Z

365

8

2.000,80

730.292,00

Total

8

2.000,80

730.292,00

60

Bucureşti Nord Gr.A - Craiova via Videle

209,00

interregio

Z

365

4

836,00

305.140,00

Total

4

836,00

305.140,00

61

Bucureşti Nord Gr. A - Dej Cal.

490,80

interregio

Z

365

2

981,60

358.284,00

Total

2

981,60

358.284,00

62

Bucureşti Nord Gr.A - Drobeta Tr. Severin

322,70

interregio

Z

365

2

645,40

235.571,00

Total

2

645,40

235.571,00

63

Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi via Buzău

259,60

interregio

Z

365

2

519,20

189.508,00

Total

2

519,20

189.508,00

64

Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi via Urziceni

229,40

interregio

Z

365

6

1.376,40

502.386,00

Total

6

1376,40

502.386,00

65

Bucureşti Nord Gr.A - Giurgiu via Videle

117,20

regio

D

313

2

234,40

73.367,20

regio

I

104

1

117,20

12.188,80

Total

3

351,60

85.556,00

66

Bucureşti Nord Gr.A - Giurgiu Nord

113,90

interregio

Z

365

2

227,80

83.147,00

Total

2

227,80

83.147,00

67

Bucureşti N Gr.A - Iaşi via Tecuci-Bârlad

405,50

interregio

Z

365

8

3.244,00

1.184.060,00

Total

8

3.244,00

1.184.060,00

68

Bucureşti Nord Gr.A - Mangalia

267,90

interregio

S

80

4

1.071,60

85.728,00

Total

4

1.071,60

85.728,00

69

Bucureşti Nord Gr.A - Păuşa H

294,70

interregio

Z

365

2

589,40

215.131,00

Total

2

589,40

215.131,00

70

Bucureşti Nord Gr. A - Piatra Olt

187,80

interregio

Z

365

1

187,80

68.547,00

Total

1

187,80

68.547,00

71

Bucureşti Nord Gr.A - Piteşti

108,00

interregio

Z

365

14

1.512,00

551.880,00

regio

Z

365

2

216,00

78.840,00

Total

16

1.728,00

630.720,00

72

Bucureşti Nord Gr.A - Ploieşti Sud

59,50

interregio

E

285

4

238,00

67.830,00

regio

Z

365

2

119,00

43.435,00

regio

A

252

1

59,50

14.994,00

Total

7

416,50

126.259,00

73

Bucureşti Nord Gr.A - Râmnicu Vâlcea

274,40

interregio

Z

365

2

548,80

200.312,00

Total

2

548,80

200.312,00

74

Bucureşti Nord Gr.A - Roşiori Nord

100,10

interregio

C

353

2

200,20

70.670,60

Total

2

200,20

70.670,60

75

Bucureşti N Gr.A - Salva

487,80

interregio

Z

365

2

975,60

356.094,00

Total

2

975,60

356.094,00

76

Bucureşti Nord Gr.A - Satu Mare via Dej

748,10

interregio

Z

365

2

1.496,20

546.113,00

Total

2

1.496,20

546.113,00

77

Bucureşti N Gr.A - Satu Mare via Cluj N-Oradea

781,00

interregio

Z

365

2

1.562,00

570.130,00

Total

2

1.562,00

570.130,00

78

Bucureşti Nord Gr.A - Sibiu via Brasov

315,20

interregio

Z

365

2

630,40

230.096,00

Total

2

630,40

230.096,00

79

Bucureşti Nord Gr.A - Slobozia Veche

132,70

regio

Z

365

2

265,40

96.871,00

Total

2

265,40

96.871,00

80

Bucureşti Nord Gr.A - Suceava

447,10

interregio

Z

365

6

2.682,60

979.149,00

Total

6

2.682,60

979.149,00

81

Bucureşti Nord Gr.A - Suceava Nord

449,60

interregio

Z

365

2

899,20

328.208,00

Total

2

899,20

328.208,00

82

Bucureşti Nord Gr.A - Târgovişte

79,70

regio

Z

365

6

478,20

174.543,00

regio

A

252

3

239,10

60.253,20

Total

9

717,30

234.796,20

83

Bucureşti Nord Gr.A - Târgu Jiu

320,90

interregio

Z

365

1

320,90

117.128,50

regio

Z

365

1

320,90

117.128,50

Total

2

641,80

234.257,00

84

Bucureşti Nord Gr.A - Târgu Mureş

448,80

interregio

Z

365

2

897,60

327.624,00

Total

2

897,60

327.624,00

85

Bucureşti N Gr.A - Timişoara Nord via Orşova

533,30

interregio

Z

365

5

2.666,50

973.272,50

Total

5

2.666,50

973.272,50

86

Bucureşti N Gr.A - Timişoara Nord via Sibiu

652,50

interregio

Z

365

2

1.305,00

476.325,00

Total

2

1.305,00

476.325,00

87

Bucureşti N Gr.A - Tulcea Oraş

334,20

interregio

Z

365

2

668,40

243.966,00

Total

2

668,40

243.966,00

88

Bucureşti Nord Gr.A - Ungheni

481,60

interregio

Z

365

2

963,20

351.568,00

Total

2

963,20

351.568,00

89

Bucureşti Nord Gr.A - Urziceni

70,70

regio

Z

365

16

1.131,20

412.888,00

Total

16

1.131,20

412.888,00

90

Bucureşti Nord Gr.A - Vatra Dornei Băi hc.

563,50

interregio

Z

365

2

1.127,00

411.355,00

Total

2

1.127,00

411.355,00

91

Bucureşti Nord Gr. A - Videle

50,90

regio

Z

365

1

50,90

18.578,50

Total

1

50,90

18.578,50

92

Bucureşti Nord Gr.B - Piteşti

107,40

regio

Z

365

6

644,40

235.206,00

Total

6

644,40

235.206,00

93

Bucureşti Nord Gr.B - Ploieşti Sud

58,90

regio

Z

365

3

176,70

64.495,50

regio

A

252

1

58,90

14.842,80

Total

4

235,60

79.338,30

94

Bucureşti Nord Gr.B - Roşiori Nord

99,40

regio

Z

365

13

1.292,20

471.653,00

regio

A

252

1

99,40

25.048,80

Total

14

1.391,60

496.701,80

95

Bucureşti Nord Gr.B - Târgovişte

79,10

regio

Z

365

1

79,10

28.871,50

regio

D

313

2

158,20

49.516,60

regio

A

252

1

79,10

19.933,20

Total

4

316,40

98.321,30

96

Bucureşti Obor - Constanţa

215,00

regio

Z

365

4

860,00

313.900,00

Total

4

860,00

313.900,00

97

Bucureşti Obor - Feteşti

136,40

regio

Z

365

6

818,40

298.716,00

Total

6

818,40

298.716,00

98

Buzău - Brazi

76,70

regio

Z

365

4

306,80

111.982,00

Total

4

306,80

111.982,00

99

Buzău - Bucureşti Nord Gr.B

127,50

regio

Z

365

3

382,50

139.612,50

Total

3

382,50

139.612,50

100

Buzău - Făurei

40,40

regio

Z

365

2

80,80

29.492,00

Total

2

80,80

29.492,00

101

Buzău - Galaţi

131,50

regio

Z

365

6

789,00

287.985,00

Total

6

789,00

287.985,00

102

Buzău - Mărăşeşti

90,50

regio

Z

365

7

633,50

231.227,50

regio

D

313

1

90,50

28.326,50

regio

E

261

1

90,50

23.620,50

Total

9

814,50

283.174,50

103

Buzău - Ploieşti Sud

68,60

regio

Z

365

3

205,80

75.117,00

regio

D

313

2

137,20

42.943,60

Total

5

343,00

118.060,60

104

Buzău - Ţăndărei

98,50

regio

Z

365

4

394,00

143.810,00

Total

4

394,00

143.810,00

105

Călăraşi Sud - Ciulniţa

27,00

regio

Z

365

9

243,00

88.695,00

Total

9

243,00

88.695,00

106

Călăraşi Sud - Feteşti

64,50

regio

Z

365

1

64,50

23.542,50

Total

1

64,50

23.542,50

107

Câmpulung Mold. - Ilva Mică

112,50

regio

Z

365

1

112,50

41.062,50

Total

1

112,50

41.062,50

108

Caracal - Petroşani

211,00

interregio

Z

365

2

422,00

154.030,00

Total

2

422,00

154.030,00

109

Caracal - Piteşti

130,40

regio

D

313

1

130,40

40.815,20

Total

1

130,40

40.815,20

110

Caracal - Sibiu

218,60

interregio

Z

365

1

218,60

79.789,00

Total

1

218,60

79.789,00

111

Caransebeş - Orşova

88,30

regio

Z

365

6

529,80

193.377,00

regio

CV

162

1

88,30

14.304,60

Total

7

618,10

207.681,60

112

Caransebeş - Reşiţa Nord

39,40

regio

Z

365

9

354,60

129.429,00

regio

V

176

3

118,20

20.803,20

Total

12

472,80

150.232,20

113

Carei - Zalău Nord

88,10

regio

Z

365

2

176,20

64.313,00

Total

2

176,20

64.313,00

114

Ciulniţa - Slobozia Veche

16,80

regio

Z

365

11

184,80

67.452,00

Total

11

184,80

67.452,00

115

Ciumeghiu - Oradea

49,40

regio

A

252

1

49,40

12.448,80

Total

1

49,40

12.448,80

116

Cluj Napoca - Câmpia Turzii

51,50

regio

D

313

2

103,00

32.239,00

Total

2

103,00

32.239,00

117

Cluj Napoca - Ciucea

71,80

regio

Z

365

2

143,60

52.414,00

regio

D

313

2

143,60

44.946,80

Total

4

287,20

97.360,80

118

Cluj Napoca - Dej Călători

58,80

regio

Z

365

4

235,20

85.848,00

regio

D

313

1

58,80

18.404,40

regio

F

304

1

58,80

17.875,20

regio

A

252

2

117,60

29.635,20

regio

V

176

1

58,80

10.348,80

Total

9

529,20

162.111,60

119

Cluj Napoca - Episcopia Bihor

157,80

interregio

Z

365

4

631,20

230.388,00

Total

4

631,20

230.388,00

120

Cluj Napoca - Huedin

49,40

regio

Z

365

1

49,40

18.031,00

regio

D

313

2

98,80

30.924,40

regio

A

252

4

197,60

49.795,20

regio

V

176

2

98,80

17.388,80

Total

9

444,60

116.139,40

121

Cluj Napoca - Iaşi

458,20

interregio

Z

365

2

916,40

334.486,00

Total

2

916,40

334.486,00

122

Cluj Napoca - Jibou

135,00

regio

Z

365

1

135,00

49.275,00

Total

1

135,00

49.275,00

123

Cluj Napoca - Oradea

152,10

interregio

Z

365

4

608,40

222.066,00

regio

Z

365

2

304,20

111.033,00

Total

6

912,60

333.099,00

124

Cluj Napoca - Poieni

64,70

regio

D

313

2

129,40

40.502,20

Total

2

129,40

40.502,20

125

Cluj Napoca - Râmnicu Vâlcea

297,90

interregio

VSD

156

2

595,80

92.944,80

Total

2

595,80

92.944,80

126

Cluj Napoca - Satu Mare

282,80

regio

Z

365

2

565,60

206.444,00

Total

2

565,60

206.444,00

127

Cluj Napoca - Sighetu Marmaţiei

223,40

regio

A

252

2

446,80

112.593,60

Total

2

446,80

112.593,60

128

Cluj Napoca - Târgu Jiu

306,10

regio

Z

365

1

306,10

111.726,50

Total

1

306,10

111.726,50

129

Cluj Napoca - Teiuş

102,10

regio

Z

365

9

918,90

335.398,50

regio

A

252

2

204,20

51.458,40

Total

11

1.123,10

386.856,90

130

Comăneşti - Oneşti

36,00

regio

Z

365

2

72,00

26.280,00

Total

2

72,00

26.280,00

131

Constanţa - Călăraşi Sud

143,10

regio

Z

365

2

286,20

104.463,00

Total

2

286,20

104.463,00

132

Constanţa - Feteşti

78,60

regio

ES

285

2

157,20

44.802,00

Total

2

157,20

44.802,00

133

Constanţa - Iaşi

484,40

interregio

ES

285

2

968,80

276.108,00

Total

2

968,80

276.108,00

134

Constanţa - Mangalia

42,90

regio

ES

285

12

514,80

146.718,00

regio

A*

205

2

85,80

17.589,00

Total

14

600,60

164.307,00

135

Constanţa - Medgidia

34,60

regio

C

353

2

69,20

24.427,60

Total

2

69,20

24.427,60

136

Constanţa - Ţăndărei

109,20

regio

Z

365

5

546,00

199.290,00

Total

5

546,00

199.290,00

137

Constanţa - Tulcea Oraş

178,40

regio

Z

365

2

356,80

130.232,00

Total

2

356,80

130.232,00

138

Copşa Mică - Sibiu

44,90

regio

Z

365

1

44,90

16.388,50

Total

1

44,90

16.388,50

139

Craiova - Băileşti

70,50

regio

F

304

2

141,00

42.864,00

Total

2

141,00

42.864,00

140

Craiova - Calafat

107,80

regio

Z

365

2

215,60

78.694,00

regio

C

353

2

215,60

76.106,80

regio

D

313

2

215,60

67.482,80

Total

6

646,80

222.283,60

141

Craiova - Caracal

53,60

regio

V

176

2

107,20

18.867,20

Total

2

107,20

18.867,20

142

Craiova - Drobeta Tr. Severin

113,70

regio

D

313

2

227,40

71.176,20

Total

2

227,40

71.176,20

143

Craiova - Orşova

137,70

regio

Z

365

2

275,40

100.521,00

Total

2

275,40

100.521,00

144

Craiova - Petroşani

157,40

regio

Z

365

4

629,60

229.804,00

regio

F

304

3

472,20

143.548,80

Total

7

1.101,80

373.352,80

145

Craiova - Piteşti

142,10

regio

D

313

2

284,20

88.954,60

Total

2

284,20

88.954,60

146

Craiova - Roşiori Nord

108,90

regio

Z

365

8

871,20

317.988,00

regio

C

353

2

217,80

76.883,40

regio

F

304

2

217,80

66.211,20

Total

12

1.306,80

461.082,60

147

Craiova - Sibiu

230,30

interregio

Z

365

4

921,20

336.238,00

regio

Z

365

2

460,60

168.119,00

Total

6

1.381,80

504.357,00

148

Craiova - Târgu Jiu via Cărbuneşti

106,10

regio

Z

365

4

424,40

154.906,00

regio

U

52

1

106,10

5.517,20

Total

5

530,50

160.423,20

149

Craiova - Târgu Jiu

112,80

regio

Z

365

2

225,60

82.344,00

regio

C

353

2

225,60

79.636,80

regio

D

313

1

112,80

35.306,40

Total

5

564,00

197.287,20

150

Deda - Miercurea Ciuc

133,20

regio

Z

365

2

266,40

97.236,00

Total

2

266,40

97.236,00

151

Deda - Târgu Mureş

54,30

regio

Z

365

4

217,20

79.278,00

regio

D

313

2

108,60

33.991,80

Total

6

325,80

113.269,80

152

Dej Călători - Beclean pe Someş

24,60

regio

Z

365

1

24,60

8.979,00

Total

1

24,60

8.979,00

153

Dej Călători - Ilva Mică

72,30

regio

Z

365

1

72,30

26.389,50

regio

D

313

1

72,30

22.629,90

regio

V

176

3

216,90

38.174,40

Total

5

361,50

87.193,80

154

Dej Călători - Jibou

76,20

regio

D

313

3

228,60

71.551,80

regio

V

176

2

152,40

26.822,40

Total

5

381,00

98.374,20

155

Deva - Bucureşti Nord Gr.A

455,60

interregio

Z

365

1

455,60

166.294,00

Total

1

455,60

166.294,00

156

Deva - Simeria

9,20

interregio

Z

365

1

9,20

3.358,00

regio

Z

365

2

18,40

6.716,00

Total

3

27,60

10.074,00

157

Deva - Teiuş

81,90

regio

Z

365

2

163,80

59.787,00

Total

2

163,80

59.787,00

158

Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea

52,80

regio

V

176

1

52,80

9.292,80

Total

1

52,80

9.292,80

159

Drobeta Tr. Severin - Orşova

24,00

regio

Z

365

1

24,00

8.760,00

regio

U

52

1

24,00

1.248,00

Total

2

48,00

10.008,00

160

Făurei - Urziceni

67,60

regio

Z

365

1

67,60

24.674,00

Total

1

67,60

24.674,00

161

Filiaşi - Craiova

35,80

regio

E

261

1

35,80

9.343,80

regio

U

52

1

35,80

1.861,60

Total

2

71,60

11.205,40

162

Filiaşi - Drobeta Tr. Severin

77,90

regio

D

313

1

77,90

24.382,70

Total

1

77,90

24.382,70

163

Filiaşi - Târgu Jiu via Cărbuneşti

70,30

regio

C

353

1

70,30

24.815,90

Total

1

70,30

24.815,90

164

Galaţi - Constanţa via Făurei

258,40

interregio

Z

365

2

516,80

188.632,00

Total

2

516,80

188.632,00

165

Galaţi - Făurei

91,10

regio

Z

365

1

91,10

33.251,50

regio

E

261

1

91,10

23.777,10

regio

A*

217

2

182,20

39.537,40

Total

4

364,40

96.566,00

166

Galaţi - Mărăşeşti

103,70

regio

Z

365

9

933,30

340.654,50

regio

D

313

2

207,40

64.916,20

regio

A*

217

1

103,70

22.502,90

Total

12

1.244,40

428.073,60

167

Giurgiu - Videle

66,30

regio

Z

365

3

198,90

72.598,50

regio

A

252

5

331,50

83.538,00

Total

8

530,40

156.136,50

168

Giurgiu N - Suceava via Buc.N - Bacău

561,00

interregio

Z

365

2

1.122,00

409.530,00

Total

2

1.122,00

409.530,00

169

Iaşi - Adjud via Roman

217,90

regio

Z

365

1

217,90

79.533,50

Total

1

217,90

79.533,50

170

Iaşi - Bârlad

119,80

regio

Z

365

3

359,40

131.181,00

Total

3

359,40

131.181,00

171

Iaşi - Galaţi

254,80

interregio

Z

365

4

1.019,20

372.008,00

Total

4

1.019,20

372.008,00

172

Iaşi - Mangalia

527,30

interregio

S

80

2

1.054,60

84.368,00

Total

2

1.054,60

84.368,00

173

Iaşi - Mărăşeşti via Paşcani

243,60

regio

Z

365

2

487,20

177.828,00

Total

2

487,20

177.828,00

174

Iaşi - Paşcani

75,70

regio

Z

365

4

302,80

110.522,00

regio

E

261

1

75,70

19.757,70

Total

5

378,50

130.279,70

175

Iaşi - Suceava Nord

138,80

regio

Z

365

8

1.110,40

405.296,00

Total

8

1.110,40

405.296,00

176

Iaşi - Tecuci

170,10

regio

Z

365

5

850,50

310.432,50

Total

5

850,50

310.432,50

177

Iaşi - Timişoara Nord via Ilia, Arad

843,70

interregio

Z

365

2

1.687,40

615.901,00

Total

2

1.687,40

615.901,00

178

Iaşi - Timişoara Nord via Ilia, Lugoj

812,50

interregio

Z

365

2

1.625,00

593.125,00

Total

2

1.625,00

593.125,00

179

Iaşi - Timişoara Nord via Oradea, Arad

788,10

interregio

Z

365

2

1.576,20

575.313,00

Total

2

1.576,20

575.313,00

180

Iaşi - Ungheni Prut Hm

21,20

regio

Z

365

10

212,00

77.380,00

regio

E

261

4

84,80

22.132,80

Total

14

296,80

99.512,80

181

Iaşi - Vaslui

67,70

regio

Z

365

6

406,20

148.263,00

regio

D

313

1

67,70

21.190,10

Total

7

473,90

169.453,10

182

Ilia - Lugoj

82,80

regio

Z

365

1

82,80

30.222,00

regio

E

261

1

82,80

21.610,80

Total

 

165,60

51.832,80

183

Ilia - Petosani

112,80

regio

E

261

1

112,80

29.440,80

Total

1

112,80

29.440,80

184

Ilva Mică - Cluj Napoca

131,10

regio

D

313

1

131,10

41.034,30

regio

V

176

1

131,10

23.073,60

Total

 

262,20

64.107,90

185

Ilva Mică - Vatra Dornei

75,40

regio

Z

365

1

75,40

27.521,00

Total

1

75,40

27.521,00

186

Jibou - Carei

111,80

regio

Z

365

1

111,80

40.807,00

regio

D

313

2

223,60

69.986,80

Total

3

335,40

110.793,80

187

Jibou - Sărmăşag

46,00

regio

Z*

245

4

184,00

45.080,00

Total

4

184,00

45.080,00

188

Jibou - Valea lui Mihai

184,40

regio

Z

365

2

368,80

134.612,00

Total

2

368,80

134.612,00

189

Jibou - Zalău Nord

23,70

regio

Z

365

6

142,20

51.903,00

regio

Z*

122

4

94,80

11.565,60

Total

10

237,00

63.468,60

190

Lotru - Piatra Olt

118,40

regio

C

353

1

118,40

41.795,20

regio

A

252

1

118,40

29.836,80

Total

2

236,80

71.632,00

191

Lugoj - Buziaş

27,50

regio

Z

365

2

55,00

20.075,00

regio

V

176

1

27,50

4.840,00

Total

3

82,50

24.915,00

192

Lugoj - Caransebeş

39,40

regio

Z

365

1

39,40

14.381,00

Total

1

39,40

14.381,00

193

Lugoj - Margina

47,30

regio

Z

365

2

94,60

34.529,00

regio

E

261

2

94,60

24.690,60

Total

4

189,20

59.219,60

194

Lugoj - Simeria

115,60

regio

Z

365

2

231,20

84.388,00

regio

I

104

1

115,60

12.022,40

Total

3

346,80

96.410,40

195

Mărăşeşti - Comăneşti

100,30

regio

Z

365

4

401,20

146.438,00

Total

4

401,20

146.438,00

196

Mărăşeşti - Galaţi via Buzău

222,00

regio

Z

365

2

444,00

162.060,00

Total

2

444,00

162.060,00

197

Mărăşeşti - Miercurea Ciuc

184,00

regio

Z

365

6

1.104,00

402.960,00

Total

6

1.104,00

402.960,00

198

Mărăşeşti - Palanca

129,80

regio

Z

365

2

259,60

94.754,00

Total

2

259,60

94.754,00

199

Mărăşeşti - Ploieşti Sud

159,10

regio

Z

365

3

477,30

174.214,50

Total

3

477,30

174.214,50

200

Mărăşeşti - Suceava Nord

231,00

interregio

Z

365

2

462,00

168.630,00

Total

2

462,00

168.630,00

201

Mărăşeşti - Tecuci

19,00

regio

Z

365

4

76,00

27.740,00

Total