HOTĂRÂRE nr. 145 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1.La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Perioada de finanţare pentru contractele în derulare având ca obiect finanţarea cheltuielilor cu lucrările de investiţii, reparaţii capitale şi/sau furnizarea de produse aferente acestora la centrele de zi şi rezidenţiale se poate prelungi cu până la maximum 12 luni peste termenul de 3 ani prevăzut la alin. (4), la solicitarea beneficiarilor, cu o prealabilă verificare a documentelor justificative de către reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în următoarele cazuri:
a) întârzieri în semnarea contractelor de lucrări care nu se datorează autorităţii contractante şi nici beneficiarilor, din cauza contestaţiilor şi/sau acţiunilor în justiţie ale ofertanţilor care au dus la întârzieri mai mari de 6 luni faţă de data prevăzută în documentaţia de atribuire a lucrărilor;
b) extinderea perioadei iniţiale de finalizare a execuţiei lucrărilor de investiţii şi/sau reparaţiilor capitale, ca urmare a ivirii unor evenimente sau situaţii imprevizibile, precum: incendiu, dezastre naturale, condiţii climatice adverse excepţionale, descoperirii unor vestigii arheologice, alunecări de teren, noi cerinţe rezultate din adoptarea de noi reglementări comunitare sau naţionale ori condiţii tehnice care nu ar fi putut fi prevăzute iniţial;
c) tergiversarea executării lucrărilor cauzată de apariţia unor litigii cu executantul lucrărilor izvorâte din culpa acestuia, determinate de neîndeplinirea la datele scadente prevăzute în graficul de execuţie a obligaţiilor şi a termenelor asumate prin contract."
2.La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Beneficiarul are obligaţia ca în termenul prevăzut la alin. (4) sau în cel extins, pentru cazurile indicate la alin. (5), să finalizeze obiectivul pentru care a primit finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."
3.La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În situaţia în care în termenul maxim prevăzut la art. 6 alin. (4) ori în termenul convenit ulterior prin act adiţional de până la maximum 12 luni peste cel iniţial de 3 ani, conform art. 6 alin. (5), beneficiarul nu finalizează obiectivul, acesta va restitui Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sumele încasate, în termen de cel mult 12 luni de la expirarea perioadei de finanţare."
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 190 din data de 14 martie 2016