NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2013 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispoziţiilor legale privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, inclusiv documentaţia necesară şi procedura de avizare a decontărilor.
CAPITOLUL II: Decontarea cheltuielilor de transport
SECŢIUNEA 1: Decontarea cheltuielilor de transport efectuate în interes de serviciu
Art. 2
Deplasarea funcţionarilor publici cu statut special, cu mijloacele de transport prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în interesul serviciului, delegare, detaşare sau în alte situaţii prevăzute de hotărârea menţionată, se face numai cu aprobarea directorului unităţii.
Art. 3
(1)Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza documentelor justificative, cum ar fi: bonul de carburant, abonamentele, legitimaţiile de călătorie, biletele de tren, biletele de avion, tichetele, documente care fac dovada achitării taxelor prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. c)-f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ataşate ordinului de serviciu, vizat de sosire şi de plecare în localitatea în care s-a efectuat deplasarea.
(2)Documentele justificative trebuie să aibă înscrise preţul şi data eliberării.
(3)Conducătorul autoturismului are obligaţia de a prezenta copia certificatului de înmatriculare, certificată ca fiind conformă cu originalul, şi bonul de carburant.
(4)Bonul fiscal de carburant poate fi emis anterior plecării, în timpul efectuării misiunii sau ulterior sosirii din misiune.
(5)Decontarea cheltuielilor de transport se face numai pentru conducătorul autoturismului, chiar dacă se deplasează mai multe persoane cu aceeaşi maşină.
(6)Dacă în timpul deplasării apar modificări de rută, la înapoierea în unitate acestea se justifică în scris şi se aprobă de directorul unităţii.
SECŢIUNEA 2: Decontarea cheltuielilor de transport în situaţiile reglementata de art. 6 alin. (1) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările fi completările ulterioare
Art. 4
(1)Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în limita a 70 km dus şi 70 km întors, în situaţiile în care se deplasează la şi de la locul de muncă, dacă domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea.
(2)Pentru funcţionarii publici cu statut special care domiciliază la o distanţă mai mare de 70 km faţă de localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru 70 km dus şi 70 km întors.
Art. 5
Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors după cum urmează:
a)cu trenul, în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b)cu mijloace de transport auto în comun, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
c)cu autoturismul.
Art. 6
Decontarea cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare în format tipizat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; verificarea documentelor justificative şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către compartimentul financiar-contabilitate, fiind aprobate de directorul unităţii.
Art. 7
Pentru situaţiile reglementate de art. 6 alin. (1) lit. a)-c)din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de decontare se întocmeşte lunar până pe data de 5 a lunii următoare şi va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:
a)copia cărţii sau a buletinului de identitate;
b)abonamente, legitimaţii de călătorie, bilete de tren, tichete de transport, dovada achitării taxelor prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. c)-f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007, cu modificările şi completările ulterioare, valabile pentru perioada pentru care se solicită decontarea;
c)copia certificatului de înmatriculare al autoturismului utilizat, certificată ca fiind conformă cu originalul;
d)bonul fiscal de carburant.
Art. 8
(1)Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul se face pentru utilizatorul de drept al autoturismului.
(2)În situaţia în care transportul personalului este asigurat de către unitate, acesta se face cu titlu gratuit.
(3)Nu se decontează drept cheltuieli de transport cheltuielile funcţionarului public cu statut special care are asigurat, de către unitate, transportul gratuit din localitatea în care are domiciliul sau locuinţă proprietate personală.
Art. 9
Dacă în timpul deplasării apar modificări de rută, la înapoierea în unitate acestea se justifică în scris şi se aprobă de directorul unităţii.
SECŢIUNEA 3: Decontarea cheltuielilor de transport în cazul concediului de odihnă
Art. 10
(1)Pentru deplasarea în concediul de odihnă în alte localităţi din ţară decât cea de domiciliu sau reşedinţă, funcţionarul public cu statut special beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, în baza ordinului de serviciu şi a documentelor justificative:
a)copia certificatului de înmatriculare al autoturismului utilizat, certificată ca fiind conformă cu originalul;
b)bonul fiscal de carburant.
(2)În situaţia în care efectuează concediul de odihnă fracţionat, funcţionarul public cu statut special beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport o singură dată pe an.
CAPITOLUL III: Alte dispoziţii
Art. 11
În cazul deplasării cu autoturismul, funcţionarilor publici cu statut special li se decontează contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă dintre localităţi, distanţă calculată pe drumuri cel puţin de rang public; pentru stabilirea distanţelor se va utiliza un calculator de rute.
Art. 12
Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din instituţiile subordonate.
-****-
ANEXĂ:
Aprob.
Director
Propun spre aprobare,
(reprezentant Compartiment financiar-contabilitate)
Domnului .........................
Director ...........................
Stimate domnule director,
Vă rog să binevoiţi a-mi aproba, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, de la domiciliu la locul de muncă, având în vedere că domiciliez în localitatea .............................., situată la ................. km distanţă faţă de localitatea .................., unde îmi desfăşor activitatea.
Deplasarea s-a efectuat cu ..................... şi în luna .................. am efectuat ..................... deplasări.
- Anexez la prezenta cerere documentele justificative conform procedurii de decontare/deciziei directorului.
Cu stimă,
Data ....................
Gradul, numele şi prenumele solicitantului
...........................
Vizat.
Şef structură solicitant
În luna .................... a fost prezent la serviciu ......................... zile.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 93 din data de 14 februarie 2013