NORME METODOLOGICE din 24 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului
Prezentele norme stabilesc metodologia de control al operaţiunilor de import de produse cu dublă utilizare menţionate în art. 1 din Regulamentul (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, denumit în continuare Regulament, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare ANCEX.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)sucursală, contract sau tranzacţie, autoritate competentă, teritoriul vamal al Uniunii, resurse economice, fonduri, produse, persoană, entitate sau organism iranian, Comitetul de sancţiuni - definite şi având înţelesul conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010;
b)Comisie mixtă, înaltul reprezentant, JCPOA - definite şi având înţelesul conform prevederilor Regulamentului;
c)produse cu dublă utilizare, utilizare finală militară, declaraţie destinatar final, destinatar, destinatar final, utilizare finală, destinaţie finală, asistenţă tehnică, regimuri internaţionale de control al exporturilor, organisme şi tratate - definite şi având înţelesul conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare;
d)import - totalitatea operaţiunilor cu caracter comercial prin care se introduc pe teritoriul vamal al României produse cu dublă utilizare achiziţionate din Iran (originare sau nu din Iran);
e)importator - persoană fizică sau juridică română ori rezidentă în România, care derulează operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare şi asistenţă tehnică corespunzătoare acestor produse importate din Iran;
f)autorizaţie individuală de import - o autorizaţie acordată unui anumit importator, pentru importul în teritoriul vamal al României al unuia sau mai multor produse cu dublă utilizare din Iran.
Art. 2
(1)În cadrul procesului de autorizare prin licenţă a operaţiunilor pentru importul de produse cu dublă utilizare, solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:
a)stabilirea caracterului de produs cu dublă utilizare prin compararea caracteristicilor acestuia cu cele cuprinse în listele de produse cu dublă utilizare supuse regimului de control la import, prevăzute în anexele la Regulament, ţinând cont şi de destinaţia şi utilizarea finală a produsului, precum şi de stabilirea necesităţii solicitării unei autorizaţii de import;
b)completarea şi depunerea la sediul ANCEX a formularelor pentru cererea de licenţă şi a documentaţiei prevăzute de normele metodologice şi, după caz, de autorizaţia eliberată de organismele abilitate sau alte documente solicitate de ANCEX;
c)primirea răspunsului de la ANCEX.
(2)Corelarea termenelor procesului de autorizare prin licenţă a importului de produse cu dublă utilizare din Iran cu termenele prevăzute în documentele comerciale cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului.
Art. 3
(1)Persoanele juridice, inclusiv autorităţile publice care desfăşoară operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare din Iran, trebuie să desemneze cel puţin o persoană competentă, cunoscătoare a legislaţiei în domeniu, împuternicită să coordoneze derularea operaţiunilor în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale prezentelor norme metodologice, să depună şi să ridice de la ANCEX documentele referitoare la autorizarea prin licenţă şi să notifice activităţile respective, denumită persoană de contact.
(2)Datele de identificare şi împuternicirile persoanelor de contact vor fi transmise la ANCEX.
Art. 4
(1)Persoanele care desfăşoară operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare din Iran trebuie să participe la activităţile organizate de ANCEX pentru informarea periodică a acestora cu privire la obligaţiile ce le revin în aplicarea legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în domeniu.
(2)Persoanele care desfăşoară operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare din Iran trebuie să se informeze cu privire la ultimele evoluţii în domeniul controlului importului de astfel de produse.
(3)Persoanelor române sau rezidente în România le este interzis să pună la dispoziţie, direct ori indirect, fonduri sau resurse economice persoanelor ori entităţilor iraniene listate.
Art. 5
(1)Persoanele care desfăşoară operaţiuni de import de produse cu dublă utilizare din Iran trebuie să ţină liste detaliate care să cuprindă informaţii privind: facturile, modul de ambalare a mărfurilor, mijlocul de transport, documentele de transport, documentele vamale sau alte documente care cuprind informaţii suficiente pentru a identifica:
a)denumirea şi cantitatea produselor cu dublă utilizare importate din Iran;
b)numele şi adresa exportatorului;
c)utilizarea finală a produselor cu dublă utilizare;
d)utilizatorul final al produselor importate.
(2)Toate documentele referitoare la derularea operaţiunilor de import de produse cu dublă utilizare din Iran supuse regimului de control trebuie păstrate timp de 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste operaţiuni.
CAPITOLUL II: Acordarea consultanţei
Art. 6
Acordarea consultanţei de specialitate se face conform procedurii descrise în cap. II din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 914/2012, denumite în continuare Norme, şi se solicită prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 5 din normele menţionate.
CAPITOLUL III: Licenţa individuală de import
Art. 7
(1)Pentru eliberarea licenţelor individuale de import, solicitantul depune la ANCEX următoarele documente:
a)formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, completate, semnate de către persoana solicitantă şi ştampilate. Instrucţiunile de completare şi tipărire sunt prezentate în anexa nr. 4;
b)contractul comercial încheiat cu partenerul extern sau alte documente comerciale justificative;
c)documente privind utilizarea finală: declaraţia de utilizare finală emisă şi semnată de destinatarul final, conform anexei nr. 6 din Norme, alte documente justificative;
d)un document de prezentare a societăţii (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);
e)certificatul de înregistrare al societăţii, documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale ale societăţii, în copie;
f)autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în cazul importului de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear din Iran, în original şi în copie certificată de solicitant;
g)alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele cu dublă utilizare care fac obiectul cererii de licenţă.
(2)Documentele specificate la lit. d) şi e) se depun numai la prima solicitare de licenţă şi ori de câte ori apar modificări.
(3)Valabilitatea licenţei individuale de import este de maximum un an de la data emiterii şi poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată la ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
(4)Importatorul va transmite la ANCEX, în termen de cel mult 10 zile de la data efectuării importului, documentele doveditoare privind efectuarea livrării, respectiv documentul administrativ unic, facturi externe şi documente de transport.
CAPITOLUL IV: Termenul de soluţionare a cererilor de licenţă individuală de import
Art. 8
(1)Cererile de licenţă solicitate conform art. 7 se soluţionează de către ANCEX în termen de cel mult 45 de zile de la data depunerii acestora şi a documentaţiei de susţinere complete.
(2)În termenul prevăzut la alin. (1) ANCEX desfăşoară activităţi de verificare, documentare, evaluare şi informare privind obiectul cererii şi condiţiile desfăşurării operaţiunii.
(3)Cererile pentru licenţe individuale de import pentru produse cu dublă utilizare, menţionate în Regulamentul (UE) 2015/1.861 al Consiliului, se aprobă sau se resping în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 666/2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare.
CAPITOLUL V: Condiţiile utilizării licenţei de import şi declararea eventualelor modificări
Art. 9
(1)Condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei individuale de import trebuie menţinute până la data efectuării operaţiunii.
(2)Titularul licenţei trebuie să declare, în scris, la ANCEX, orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în aceasta, constatate în documente, precum şi cu ocazia derulării operaţiunii respective.
(3)În cazul în care aceste modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată licenţa, aceasta este anulată prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(4)Declararea acestor modificări sau diferenţe se efectuează în scris şi este însoţită de o nouă cerere de licenţă, după caz.
CAPITOLUL VI: Refuzul eliberării licenţei de import şi posibilitatea contestării refuzului eliberării licenţei de import
Art. 10
Eliberarea licenţei de import se refuză în următoarele cazuri:
a)împotriva persoanei solicitante a fost început procesul penal pentru săvârşirea unor infracţiuni de nerespectare a regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare sau persoana se află în curs de executare silită;
b)durata de funcţionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiinţare, a expirat;
c)solicitantul nu are capacitatea de a se conforma reglementărilor privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;
d)alte cazuri prevăzute expres de lege.
Art. 11
(1)În cazul refuzului eliberării licenţei de import, persoana solicitantă este informată, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului de respingere a solicitării de licenţă, cu privire la principalele motive care au condus la refuz.
(2)Persoana solicitantă poate contesta refuzul eliberării licenţei în termen de cel mult 15 zile de la comunicare, în conformitate cu prevederile legii.
CAPITOLUL VII: Anularea, suspendarea, revocarea sau retragerea unei licenţe individuale de import
Art. 12
Licenţele de import eliberate de ANCEX, în conformitate cu prevederile legii, pot fi anulate, suspendate, revocate sau retrase, conform prevederilor art. 43 din Norme.
CAPITOLUL VIII: Eliberarea certificatului internaţional de import şi a certificatului de control al livrării
Art. 13
La solicitarea persoanelor care efectuează operaţiuni de import produse cu dublă utilizare din Iran, ANCEX eliberează certificatul internaţional de import (Cil) şi certificatul de control al livrării (CCL), conform procedurii descrise în cap. VII din Norme.
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 14
(1)În situaţia în care apar neclarităţi cu privire la documentele prezentate la ANCEX, operatorii economici solicitanţi au obligaţia să prezinte, la cererea ANCEX, originalele documentelor respective, care vor fi restituite după consultare.
(2)ANCEX poate solicita, după caz, copii autentificate sau traduceri autorizate ale unor documente.
Art. 15
(1)Licenţa poate fi utilizată numai de către titularul acesteia, cu respectarea condiţiilor prevăzute în aceasta.
(2)În cazul pierderii, deteriorării sau furtului licenţei, titularul este obligat să notifice ANCEX şi poate solicita eliberarea unei noi licenţe.
(3)În situaţia menţionată la alin. (2), titularul va prezenta ANCEX, după caz, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul.
(4)Prin ordin al ministrului afacerilor externe se va elibera o nouă licenţă cu aceleaşi condiţii ca ale celei pierdute, deteriorate sau furate, care se anulează.
Art. 16
Titularul licenţei este răspunzător de modul de utilizare a acesteia în conformitate cu condiţiile în temeiul cărora a fost eliberată.
Art. 17
(1)Formularele de licenţă de import din Iran pentru produse cu dublă utilizare sunt cele din anexele care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice:
1.anexa nr. 1 "Cerere pentru eliberarea licenţei individuale de import";
2.anexa nr. 1 bis "Formular suplimentar la cererea pentru eliberarea licenţei individuale de import";
3.anexa nr. 2 "Licenţa individuală de import - formular pentru importator";
4.anexa nr. 2 bis "Formular suplimentar la Licenţa individuală de import - formular pentru importator";
5.anexa nr. 3 "Licenţa individuală de import";
6.anexa nr. 3 bis "Formular suplimentar la Licenţa individuală de import";
7.anexa nr. 3-verso "Formular pentru menţiuni ale autorităţii vamale la licenţa individuală de import";
8.anexa nr. 4 "Instrucţiuni privind completarea formularelor pentru eliberarea licenţei individuale de import".
(2)Formularele anexelor menţionate la alin. (1) sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către ANCEX, pe pagina electronică www.ancex.ro.
ANEXA nr. 1:

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

1.

1. Importator

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare

3. Data expirării

CERERE

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40374306950, Fax: +40374306924, e-mail: consultanta.sdu@mae.ro

5. Exportator

6. Autoritatea emitentă

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Department for Export Controls - ANCEX)

Str. Polonă nr. 8, sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent/Reprezentant (dacă diferă de exportator)

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

8. Ţara de origine

Cod

9. Ţara de expediere

Cod

10. Utilizator final (dacă diferă de importator)

11. Statul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de import

Cod

12. Ţara de destinaţie finală

Cod

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate (după caz, cu 8 cifre, numărul CAS, dacă este disponibil)

15. Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din anexele regulamentului)

 

Anexe

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitatea produselor

INDIVIDUALĂ DE IMPORT

18. Utilizarea finală

19. Data contractului (dacă este cazul)

20. Procedura vamală de import

21. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională

Dacă solicitantul are cunoştinţă că produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeană, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproliferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| DA |_| NU

Subsemnatul (prenume, nume, funcţie) .............., reprezentant legal al .............., certific exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

Semnătură şi ştampila

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

Spaţiu rezervat autorităţii emitente

 

Numele

Ştampila

Semnătura

Data ...............

ANEXA nr. 1bis:

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

1.

bis

1. Importator

2. Număr de identificare

3. Data expirării

CERERE

   

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

INDIVIDUALĂ DE IMPORT

14. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

ANEXA nr. 2:

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

2.

1. Importator

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare

3. Data expirării

IMPORTATOR

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40374306950, Fax: +40374306924, e-mail: consultanta.sdu@mae.ro

5. Exportator

6. Autoritatea emitentă

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Department for Export Controls - ANCEX)

Str. Polonă nr. 8, sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent/Reprezentant (dacă diferă de exportator)

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

8. Ţara de origine

Cod

9. Ţara de expediere

Cod

10. Utilizator final (dacă diferă de importator)

11. Statul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de import

Cod

12. Ţara de destinaţie finală

Cod

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate (după caz, cu 8 cifre, numărul CAS, dacă este disponibil)

15. Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din anexele regulamentului)

 

Anexe

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitatea produselor

INDIVIDUALĂ DE IMPORT

18. Utilizarea finală

19. Data contractului (dacă este cazul)

20. Procedura vamală de import

21. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională

Dacă solicitantul are cunoştinţă că produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeană, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproliferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| DA |_| NU

Subsemnatul (prenume, nume, funcţie) .............., reprezentant legal al .............., certific exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

Semnătură şi ştampila

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

Spaţiu rezervat autorităţii emitente

 

Numele

Ştampila

Semnătura

Data ...............

ANEXA nr. 2bis:

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

2.

bis

1. Importator

2. Număr de identificare

3. Data expirării

IMPORTATOR

   

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

INDIVIDUALĂ DE IMPORT

14. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

ANEXA nr. 3:

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

3.

1. Importator

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

2. Numărul de identificare

3. Data expirării

LICENŢĂ

4. Date de contact

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

Tel: +40374306950, Fax: +40374306924, e-mail: consultanta.sdu@mae.ro

5. Exportator

6. Autoritatea emitentă

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Department for Export Controls - ANCEX)

Str. Polonă nr. 8, sector 1, 010501, Bucureşti, ROMÂNIA

7. Agent/Reprezentant (dacă diferă de exportator)

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

8. Ţara de origine

Cod

9. Ţara de expediere

Cod

10. Utilizator final (dacă diferă de importator)

11. Statul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de import

Cod

12. Ţara de destinaţie finală

Cod

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate (după caz, cu 8 cifre, numărul CAS, dacă este disponibil)

15. Numărul articolului din lista de control (pentru produsele din anexele regulamentului)

 

Anexe

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitatea produselor

INDIVIDUALĂ DE IMPORT

18. Utilizarea finală

19. Data contractului (dacă este cazul)

20. Procedura vamală de import

21. Informaţii suplimentare prevăzute de legislaţia naţională

Dacă solicitantul are cunoştinţă că produsul este supus regimului de control sau restricţiilor impuse de Uniunea Europeană, organizaţii internaţionale, regimuri internaţionale de neproliferare sau face obiectul controlului prin liste naţionale

|_| DA |_| NU

Subsemnatul (prenume, nume, funcţie) .............., reprezentant legal al .............., certific exactitatea datelor din prezenta cerere şi declar că recent nu am mai adresat o solicitare asemănătoare unei alte autorităţi din Uniunea Europeană

Semnătură şi ştampila

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

Spaţiu rezervat autorităţii emitente

 

Numele

Ştampila

Semnătura

Data ...............

ANEXA nr. 3bis:
(1)_

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

3.

bis

1. Importator

2. Număr de identificare

3. Data expirării

LICENŢĂ

   

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

INDIVIDUALĂ DE IMPORT

14. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

TIP DE LICENŢĂ SOLICITAT:

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

13. Descrierea produselor

14. Cod al sistemului armonizat sau al nomenclaturii combinate

15. Nr. articolului din lista de control

16. Moneda şi valoarea

17. Cantitate

(2)ANEXA nr. 3-verso

UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPORT DE PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE Reg. (UE) 2015/1861

Notă: În secţiunea 1 a coloanei 24 se înscrie cantitatea care este încă disponibilă şi în secţiunea a 2-a a coloanei 23 se înscrie cantitatea dedusă (livrată) cu această ocazie.

22. Cantitatea netă/valoare (masa netă/altă unitate de măsură cu indicarea acesteia)

25. Document vamal (tipul şi numărul) sau extras (nr.) şi data deducerii (livrării)

26. Numele, semnătura şi ştampila biroului vamal care a efectuat operaţiunea

23. Cantitatea în cifre

24. În litere pentru cantitate/valoarea dedusă (livrată)

1

     

2

1

     

2

1

     

2

1

     

2

1

     

2

1

     

2

1

     

2

ANEXA nr. 4: INSTRUCŢIUNI privind completarea formularelor pentru licenţa individuală de import
1.Generalităţi
1.1.Documentele se completează on-line, se tipăresc, se semnează de persoana fizică sau de managerul persoanei juridice ori de altă persoană împuternicită de acesta, se ştampilează şi se depun, fără ştersături, suprascriere sau oricare alt tip de modificări, în original, la sediul Ministerului Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX.
1.2.Exemplarele se identifică prin număr şi caracterul lor, identificare situată pe marginea laterală stânga. Ordinea exemplarelor este următoarea:
- exemplarele 1 şi 1 bis: sunt destinate autorităţii care emite licenţa, respectiv Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;
- exemplarele 2 şi 2 bis: sunt prezentate la biroul vamal şi păstrate apoi de către titular;
- exemplarele 3, 3-verso (tipărit obligatoriu pe verso "ex.3-LICENŢĂ") şi 3 bis: sunt destinate prezentării la biroul vamal.
1.3.Formularele "bis" sunt utilizate drept formulare suplimentare (tipărite pe pagini separate) în cazul unei cereri care cuprinde cel puţin două produse diferite.
2.Rubrici
Caseta 1. Importator: titularul licenţei de import, numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail)
Caseta 2. Numărul de identificare: rezervat autorităţii emitente pentru înscrierea numărului licenţei
Caseta 3. Data-limită de valabilitate: rezervat autorităţii emitente
Caseta 4. Date de contact: rezervat autorităţii emitente
Caseta 5. Exportator: numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail)
Caseta 6. Autoritate emitentă: rezervat autorităţii emitente
Caseta 7. Agent (dacă diferă de exportator): numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail)
Caseta 8. Ţara de origine: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166
Caseta 9. Ţara de expediere: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166
Caseta 10. Utilizatorul final: numele utilizatorului final (în cazul în care diferă de importatorul menţionat în caseta 1) şi coordonatele sale complete (adresă, telefon, fax, e-mail)
Caseta 11. Statul membru în care se intenţionează parcurgerea procedurii vamale de import: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166, al statului membru la care se face referire
Caseta 12. Ţara de destinaţie finală: denumirea, codul de ţară, conform ISO 3166. Această indicaţie trebuie să corespundă elementelor cuprinse în caseta 10.
Caseta 13. Descrierea produselor: denumirea comercială a produsului. Descrierea trebuie să conţină elemente specifice care să permită identificarea produsului.
Anexe. Se va indica numărul de formulare suplimentare bis ale formularului de bază şi se vor anexa.
Caseta 14. Codul vamal al produselor: se va indica cel puţin codul de 8 cifre din nomenclatura combinată.
Caseta 15. Codul din listele de control: fiecare produs are un cod unic. Se va înscrie obligatoriu codul întreg.
Caseta 16. Valuta şi valoarea: pentru valută se va trece codul alfanumeric al unităţii monetare conform nomenclatorului din Ghidul de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1 (vezi şi ISO 4217).
Caseta 17 Cantitatea: în funcţie de natura produsului, se vor indica numărul şi unitatea de măsură. Pentru unitatea de măsură se va utiliza lista abrevierilor unităţilor de măsură, conform Ghidului de utilizare al tarifului vamal al României, capitolul C1.
Caseta 18. Utilizarea finală: se va menţiona ce utilizare are produsul la utilizatorul final.
Caseta 19. Data din contract: se va indica acest element, dacă este cunoscut.
Caseta 20. Procedura vamală de export: se va indica codul regimului de export, conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarul de control T5R, emis de Autoritatea Naţională a Vămilor, cod format din 4 cifre.
Caseta 21. Menţiuni speciale şi informaţii complementare prevăzute de legislaţia naţională: se va menţiona oricare element util cu privire la licenţă, mai ales alte documente care pot fi solicitate pentru a fi adăugate cererii. În subdiviziunea casetei 21 referitoare la declaraţia solicitantului privind produsele care fac obiectul cererii de export se va răspunde obligatoriu întrebării, bifând răspunsul care corespunde.
Pagina cuprinzând casetele de la 22 la 26 se va tipări numai pe spatele exemplarului licenţă şi a exemplarului bis corespunzător. Casetele 22, 23 şi 24 sunt concepute astfel încât o licenţă să poată acoperi o tranzacţie care implică un număr diferit de transferuri care se efectuează secvenţial. Completarea casetelor 25 şi 26 se face de către autoritatea vamală competentă.

ATENŢIONARE

Se va avea în vedere ca:

1. exemplarele să fie scrise citeţ, iar casetele să fie completate conform indicaţiilor de mai sus;

2. angajamentul să fie datat şi semnat, indicând numele şi calitatea celui care semnează, fără a uita aplicarea ştampilei;

3. să fie anexate documentele în susţinerea cererii de licenţă, conform celor precizate în prezentele norme.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 177 din data de 9 martie 2016