ORDIN nr. 416 din 1 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009
În baza prevederilor art. 80 alin. (2) şi art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
- formularul "Plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1;
- formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2;
- după anexa 30b.1 "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de ............" se introduce formularul "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013" (anexa 30b.2 la situaţiile financiare), care va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3.
Art. II
(1)Formularul "Plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) se completează începând cu luna mai pentru raportările lunii aprilie şi următoarele, pentru luna martie 2013 fiind întocmit formularul utilizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Termenul de depunere la Ministerul Finanţelor Publice este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.
(2)Formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare) se completează începând cu luna mai pentru raportările lunii aprilie şi următoarele, pentru luna martie 2013 fiind întocmit formularul utilizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi se prezintă la direcţiile finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, la termenul prevăzut la art. 49 alin. (131) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Formularul centralizat pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti se depune la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 10 a lunii următoare celei de raportare.
(3)Formularul "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013" (anexa 30b.2 la situaţiile financiare) se completează numai pentru arieratele înregistrate la finele lunii martie 2013, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru arieratele bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale raportate în formularul anexa 30b "Plăţi restante", pentru codul 40, şi se raportează până la data de 6 aprilie 2013 la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, în format electronic şi pe suport hârtie.
Art. III
Formularul "Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013" (anexa 30b.2 la situaţiile financiare) se arhivează la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi nu se centralizează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.
Art. IV
(1)Ordonatorii de credite au obligaţia de a analiza sumele raportate ca plăţi restante şi arierate în litigiu şi de a dispune măsurile necesare pentru raportarea în categoria acestora numai a acelor datorii care sunt certe, lichide şi exigibile.
(2)Eventualele erori constatate în contabilitate în urma analizei efectuate potrivit alin. (1) se corectează în perioada în care se constată, astfel încât sumele aferente datoriilor cu exigibilitate sau valoare incertă să fie înregistrate în contabilitate ca provizioane în condiţiile prevederilor legii.
Art. V
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. VI
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.
Art. VII
Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. VIII
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1:
(- Anexa 30 la situaţiile financiare)
MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) .......................
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ...............................
INSTITUŢIA ............................
PLĂŢI RESTANTE
Cod .................*)
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rând

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care:

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

PLĂŢI RESTANTE-TOTAL
(rd. 07+12+27+32+37+42+47)

01

   

din care:

 

X

X

X

- sub 30 de zile
(rd. 7.1+12.1+27,1+32.1+37.1+42.1+47,1)

02

   

- peste 30 de zile
(rd. 8+13+28+33+38+43+47.2)

03

   

- peste 90 de zile
(rd. 9+14+29+34+39+44+47.3)

04

   

- peste 120 zile
(rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)

05

   

- peste 1 an
(rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)

06

   

Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct. 401, ct. 403, ct. 404 ct. 405+462) din care: (rd. 07.1+08+09+10+11)

07

   

- sub 30 de zile

7.1

   

- peste 30 de zile

08

   

- peste 90 de zile din care:

09

   

-(ct. 462)

9.1

   

- peste 120 zile

10

   

- peste 1 an

11

   

Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat
(rd. 17+rd. 18+rd. 19+22) din care:

12

   

- sub 30 de zile (rd. 17.1+18.1+19.1+22.1)

12.1

   

- peste 30 de zile (rd. 17.2+18.2+19.2+23)

13

   

- peste 90 de zile (rd. 17.3+18.3+19.3+24)

14

   

- peste 120 zile (rd. 17.4+18.4+19.4+25)

15

   

- peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)

16

   

Plăţi restante faţă de bugetul de stat
(ct. 4423, ct. 444, ct. 446, ct. 4481)
( rd. 17.1 + 17.2+17.3+17.4+17.5)

17

   

- sub 30 de zile

17.1

   

- peste 30 de zile

17.2

   

- peste 90 de zile

17.3

   

- peste 120 zile

17.4

   

- peste 1 an

17.5

   

Plăţi restante faţă de bugetul asigurărilor sociale de sănătate
(ct. 4313, ct. 4314, ct. 4315, ct. 4317)
(rd. 18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)

18

   

- sub 30 de zile

18.1

   

- peste 30 de zile

18.2

   

- peste 90 de zile

18.3

   

- peste 120 de zile

18.4

   

- peste 1 an

18.5

   

Plăţi restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:

19

   

- sub 30 de zile (rd. 20.1+21.1)

19.1

   

- peste 30 de zile (rd. 20.2+21.2)

19.2

   

- peste 90 de zile (rd. 20.3+21.3

19.3

   

- peste 120 de zile (rd. 20.4+21.4)

19.4

   

- peste 1 an (rd. 20.5+21.5)

19.5

   

- contribuţia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat
(ct. 4311, ct. 4312)
(rd. 20.1 +20.2+20.3+20.4+20.5)

20

   

- sub 30 de zile

20.1

   

- peste 30 de zile

20.2

   

- peste 90 de zile

20.3

   

- peste 120 de zile

20.4

   

- peste 1 an

20.5

   

- contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj
(ct. 4371, ct. 4372, ct. 4373)
(rd. 21.1 +21.2+21.3+21.4+21.5)

21

   

- sub 30 de zile

21.1

   

- peste 30 de zile

21.2

   

- peste 90 de zile

21.3

   

- peste 120 de zile

21.4

   

- peste 1 an

21.5

   

Plăţi restante faţă de bugetele locale,
(ct. 446, ct. 4481) din care:
(rd. 22.1+23+24+25+26)

22

   

- sub 30 de zile

22.1

   

- peste 30 de zile

23

   

- peste 90 de zile

24

   

- peste 120 zile

25

   

- peste 1 an

26

   

Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale),
(ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 ct. 4281) din care:
(rd. 27.1+28+29+30+31)

27

   

- sub 30 de zile

27.1

   

- peste 30 de zile

28

   

- peste 90 de zile

29

   

- din care ct. (4271+4273)

29.1

   

- peste 120 zile

30

   

- peste 1 an

31

   

Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane,
(ct. 422, ct. 424, ct. 4272, ct. 4273, ct. 429, ct. 438) din care:
(rd. 32.1+33+34+35+36)

32

   

- sub 30 de zile:

32.1

   

- peste 30 de zile:

33

   

- peste 90 de zile din care:
(rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)

34

   

- ct.(422+424)

34.1

   

- ct.(4272+4273)

34.2

   

- ct.(429)

34.3

   

- ct.(438)

34.4

   

- peste 120 zile

35

   

- peste 1 an

36

   

Împrumuturi nerambursate la scadenţă,
(ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1641, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5194, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198), din care:
(rd. 37.1+38+39+40+41)

37

   

- sub 30 de zile

37.1

   

- peste 30 de zile

38

   

- peste 90 de zile

39

   

- peste 120 zile

40

   

- peste 1 an

41

   

Dobânzi restante, din care:
(aferente celor de la rd. 37), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1684, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186), din care:
(rd. 42.1+43+44+45+46)

42

   

- sub 30 de zile

42.1

   

- peste 30 de zile

43

   

- peste 90 de zile

44

   

- peste 120 zile

45

   

- peste 1 an

46

   

Creditori bugetari (ct. 467), din care:
(rd. 47.1 + 47.2 + 47.3 + 47.4 + 47.5)

47

   

- sub 30 de zile

47.1

   

- peste 30 de zile

47.2

   

- peste 90 de zile

47.3

   

- peste 120 zile

47.4

   

- peste 1 an

47.5

   
_______
*) Se completează cu următoarele coduri:
40 - pentru total plăţi restante
41 - pentru plăţi restante din bugetul de stat
43 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor sociale de stat
44 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor de şomaj
45 - pentru plăţi restante din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
46 - pentru plăţi restante din credite externe
47 - pentru plăţi restante din credite interne
48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile
49 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii
Conducătorul instituţiei
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
ANEXA nr. 2:
(- Anexa 30b la situaţiile financiare)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ............................
INSTITUŢIA ............................
cod .................*)
PLĂŢI RESTANTE la data de ....................
I._
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rând

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care:

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

PLĂŢI RESTANTE-TOTAL
(rd. 150+300), din care:

1

   

- sub 30 de zile (rd. 151+301)

2

   

- peste 30 de zile (rd. 152+302)

3

   

- peste 90 de zile (rd. 153+303)

4

   

- peste 120 zile (rd. 154+304)

5

   

- peste 1 an (rd. 155+305)

6

   

PLĂŢI RESTANTE - TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
(rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:

150

   

- sub 30 de zile
(rd. 161 + 171 +241 +251 +271+281 +291)

151

   

- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)

152

   

- peste 90 de zile
(rd. 163+173+243+253+273+283+293)

153

   

- peste 120 zile
(rd. 165+174+245+257+274+284+294)

154

   

- peste 1 an
(rd. 166+175+246+258+275+285+295)

155

   

Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale
(ct. 401, ct. 403, 462)
(rd. 161+162+163+165+166), din care:

160

   

- sub 30 de zile

161

   

- peste 30 de zile

162

   

- peste 90 de zile, din care:

163

   

- (ct. 462)

164

   

- peste 120 zile

165

   

- peste 1 an

166

   

Plăti restante faţă de bugetul general consolidat
(rd. 171+172+173+174+175), din care:

170

   

- sub 30 de zile

171

   

- peste 30 de zile

172

   

- peste 90 de zile

173

   

- peste 120 zile

174

   

- peste 1 an

175

   

Plăţi restante faţă de salariaţi
(drepturi salariale),
(ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273, ct. 4281)
(rd. 241 +242+243+245+246), din care:

240

   

- sub 30 de zile

241

   

- peste 30 de zile

242

   

- peste 90 de zile

243

   

- din care ct. (4271+4273)

244

   

- peste 120 zile

245

   

- peste 1 an

246

   

Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438)
(rd. 251 +252+253+257+258), din care:

250

   

- sub 30 de zile:

251

   

- peste 30 de zile:

252

   

- peste 90 de zile, din care:
(rd. 254+255+256)

253

   

- ct.(4273)

254

   

- ct.(429)

255

   

- ct.(438)

256

   

- peste 120 zile

257

   

- peste 1 an

258

   

Împrumuturi nerambursate la scadenţă,
(ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198)
(rd. 271+272+273+274+275), din care:

270

   

- sub 30 de zile

271

   

- peste 30 de zile

272

   

- peste 90 de zile

273

   

- peste 120 zile

274

   

- peste 1 an

275

   

Dobânzi restante, din care:
(aferente celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186)
(rd. 281 +282+283+284+285), din care:

280

   

- sub 30 de zile

281

   

- peste 30 de zile

282

   

- peste 90 de zile

283

   

- peste 120 zile

284

   

- peste 1 an

285

   

Creditori bugetari (ct. 467)
(rd. 291+292+293+294+295), din care:

290

   

- sub 30 de zile

291

   

- peste 30 de zile

292

   

- peste 90 de zile

293

   

- peste 120 zile

294

   

- peste 1 an

295

   

PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE
(rd. 310+320+330), din care:

300

   

- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)

301

   

- peste 30 de zile (rd. 312+322+332)

302

   

- peste 90 de zile (rd. 313+323+333)

303

   

- peste 120 zile (rd. 315+324+334)

304

   

- peste 1 an ( rd. 316+325+335)

305

   

Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale
(ct. 404, ct. 405+462)
(rd. 311+312+313+315+316), din care:

310

   

- sub 30 de zile

311

   

- peste 30 de zile

312

   

- peste 90 de zile, din care:

313

   

-(ct. 462)

314

   

- peste 120 zile

315

   

- peste 1 an

316

   

Împrumuturi nerambursate la scadenţă,
(ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198)
(rd. 321 +322+323+324+325), din care:

320

   

- sub 30 de zile

321

   

- peste 30 de zile

322

   

- peste 90 de zile

323

   

- peste 120 zile

324

   

- peste 1 an

325

   

Dobânzi restante, din care:
(aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186)
(rd. 331+332+333+334+335), din care:

330

   

- sub 30 de zile

331

   

- peste 30 de zile

332

   

- peste 90 de zile

333

   

- peste 120 zile

334

   

- peste 1 an

335

   
II.Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de .....................

Nr. rd.

Explicaţie

Plăţi restante

Plăţi restante aferente programelor naţionale

Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)

Total**)

din care: arierate***)

total

din care: arierate

total

din care: arierate

total

din care: arierate

 

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

sold la finele lunii precedente

        

2

sold la finele perioadei

        

3

% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)

X

 

X

X

X

X

X

X

___
*) Se completează cu următoarele coduri:
40 - pentru total plăţi restante;
42 - pentru plăţi restante din bugetele locale (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);
46 - pentru plăţi restante din credite externe (secţiune dezvoltare);
47 - pentru plăţi restante din credite interne (secţiune dezvoltare);
48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plăţi restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);
52 - pentru plăţi restante ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b
****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.
*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepţia celor de la sursa 08.
Conducătorul instituţiei
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
ANEXA nr. 3: SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂŢII ADMlNISTRATIV - TERITORIALE *) la data de ................ 31.03.2013
(- Anexa 30b.2 la situaţiile financiare)
- lei -

Nr. rd.

Explicaţie

Total arierate

Arierate aferente programelor naţionale ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii

FEN

Total arierate ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

Sume care fac obiectul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013

Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii

Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii

  

1

2

3

4

5

6=1-2-3-4-5

1

Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:

     

X

1.1

- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puţin arieratele aflate în litigiu

      

2

Sold la finele perioadei, din care:

     

X

2.2

- sold la finele perioadei, mai puţin arieratele aflate în litigiu

      

3

% diminuare arierate luna raportare **) (rd.3=1-rd.2.2/rd.1.1)

X

X

X

X

X

 
___
*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăţi restante.
**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 85%.
Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40, pentru rândul 2
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru rândul 2
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru rândul 2
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru rândul 2
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru rândul 2
Conducătorul instituţiei
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 190 din data de 4 aprilie 2013