HOTĂRÂRE nr. 711 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
Art. I
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 83 alineatul (1), punctele 5, 9 şi 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"5. Condica şedinţelor de judecată în acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare şedinţă, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.
La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele penale şi una pentru cauzele civile.
La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte o condică pentru fiecare secţie; la instanţele unde nu există secţii, condicile se ţin pe materii.
La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă instanţă, de apel şi de recurs.
Se vor ţine condici separate pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de consiliu, pentru şedinţele de judecată privind adopţia, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor, efectuarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice, emiterea încheierilor privind soluţionarea solicitărilor de transmitere a datelor reţinute în baza Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi pentru şedinţele de judecată a recursurilor soluţionate prin încheiere.
................
9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport în acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului, data înregistrării cererii persoanei vătămate; numărul dosarului instanţei; data pronunţării încheierii; soluţia pe scurt, numărul de autorizaţie, data şi ora emiterii; numele, prenumele, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; judecătorul care a emis autorizaţia; data comunicării încetării operaţiunii de interceptare şi înregistrare înainte de expirarea duratei autorizaţiei; data prelungirii.
Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice tip de suport nu este destinat publicităţii.
...............
25. Registrul de evidenţă a încheierilor emise în baza Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului, numărul dosarului instanţei şi data înregistrării; data pronunţării încheierii; soluţia pe scurt, echipamentul de comunicaţie al utilizatorului sau dispozitivele ce servesc utilizatorului drept echipament; perioada pentru care este aprobată măsura; numele şi prenumele judecătorului care a pronunţat încheierea.
Registrul de evidenţă a încheierilor emise în baza Legii nr. 82/2012 nu este destinat publicităţii."
2.La articolul 92, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi emiterea încheierilor privind soluţionarea solicitărilor de transmitere a datelor reţinute în baza Legii nr. 82/2012 pot ti consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (2) teza finală, în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parţial doar de persoanele menţionate la alin. (2) teza finală."
3.După articolul 95 se introduce un nou articol, articolul 951, cu următorul cuprins:
"Art. 951
(1) În cauzele cu mai mulţi învinuiţi/inculpaţi cercetaţi în acelaşi dosar de urmărire penală, dacă se formulează distinct sau la date diferite propuneri de arestare preventivă pentru unii dintre aceştia, judecătorul care a soluţionat prima propunere de arestare preventivă în cursul urmăririi penale cu privire la unul ori mai mulţi învinuiţi/inculpaţi soluţionează şi următoarele propuneri de arestare preventivă cu privire la alţi învinuiţi/inculpaţi din aceeaşi cauză.
(2) Judecătorul care a soluţionat propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale cu privire la unul sau mai mulţi învinuiţi/inculpaţi cercetaţi în acelaşi dosar de urmărire penală soluţionează şi propunerile de prelungire a arestării preventive a acestora, dacă există asemenea cereri.
(3) Cauzele prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor înregistra în sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidenţiate în legătură cu dosarul având ca obiect prima propunere de arestare preventivă în acelaşi dosar de urmărire penală.
(4) Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea procurorului de arestare preventivă sau de prelungire a arestării preventive, verifică în sistemul ECRIS dacă în dosarul de urmărire penală respectiv au fost formulate şi alte cereri similare şi întocmeşte un proces-verbal pe care îl depune la dosar. Dosarele formate pentru propunerile ulterioare de arestare preventivă sau de prelungire a arestării preventive se repartizează judecătorului iniţial învestit."
4.La articolul 98, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
"(31) Cauzele în care toţi judecătorii unei secţii au devenit incompatibili să judece se repartizează ciclic între secţiile care judecă în aceeaşi materie. Dacă nu există o altă secţie care judecă în aceeaşi materie, cauza se repartizează ciclic între completele speciale pentru aceste incompatibilităţi stabilite de colegiul de conducere anual. În componenţa acestor complete intră judecători de la alte secţii selectaţi după următoarele criterii:
a) au funcţionat anterior în secţia în care s-a ivit incidentul;
b) au a doua specializare în acea materie;
c) au soluţionat anterior cauze în aceeaşi materie;
d) au susţinut concursul de promovare în funcţii de execuţie în acea materie;
e) au pregătirea profesională în acea materie realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, referate sau lucrări în congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii apărute în publicaţii de specialitate.
(32) În situaţiile prevăzute în alin. (31), dacă nu există niciun judecător care să îndeplinească vreunul dintre criteriile enumerate, cauza va fi repartizată aleatoriu între completele secţiei care judecă în materia cea mai apropiată."
5.La articolul 991, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) În cazurile în care calea de atac împotriva hotărârilor judecătorului sindic este apelul, pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile următoare privind aceeaşi procedură, exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunţate de judecătorul-sindic în acelaşi dosar de insolvenţă. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător, menţiunea de pe coperta dosarului fiind «supliment apel».
(4) În cauzele având ca obiect recursuri sau, după caz, apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, verifică în sistemul ECRIS dacă există alt dosar format în apel/recurs privind aceeaşi procedură de insolvenţă, întocmind în acest sens un referat în care menţionează rezultatul verificării, pe care îl ataşează la dosar, şi repartizează dosarele ulterioare completului care a soluţionat primul apel/recurs."
6.La articolul 105, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 105
(1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica şedinţelor de judecată pe suport hârtie se face de preşedintele completului ori de un alt judecător, membru al acestuia, iar în sistem informatizat, de către grefierul de şedinţă. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute al instanţei şi li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor pronunţate în cauze penale, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 468 din data de 29 iulie 2013