HOTĂRÂRE nr. 579 din 30 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor de la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 11 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 1, la articolul 9, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
2.La anexa nr. 1, la articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Secretarul general al Agenţiei este înalt funcţionar public, numit conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare."
3.La anexa nr. 1, la articolul 13, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"Art. 13
(1) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
(2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza servicii, birouri, colective de lucru şi direcţia din subordinea direcţiei generale.
.....................................
(5) Agenţia are un număr de 52 de posturi, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, cu încadrarea în prevederile bugetare."
4.La anexa nr. 1, la articolul 14, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Pe lângă personalul propriu încadrat pe perioadă nedeterminată, Agenţia poate utiliza şi personal detaşat pe perioadă limitată, precum şi personal angajat pe o perioadă determinată, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate."
5.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Încadrarea personalului Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2)Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor de la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 11 decembrie 2009, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

p. Preşedintele Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive,

Augustin Aculai

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2009)
Numărul maxim de posturi: 52 (exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 12 august 2013