DECIZIE nr. 1945 din 9 decembrie 2014 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 8 octombrie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Aleea Valea Siretului nr. 2, bl. P3, sc. 7, et. 1, ap. 128, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/6939/16.04.2008, cod unic de înregistrare 23737452/16.04.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK - 554/23.02.2009,
a constatat următoarele:
a)Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor societăţii FN/28.02.2014, transmisă şi înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/20466/03.03.2014, s-a hotărât "Suspendarea activităţii societăţii ..... pentru o perioadă de 3 ani".
b)Societatea a notificat societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de suspendare a activităţii, cu excepţia societăţilor "Carpatica Asig" - S.A. şi "Uniqa" - S.A., care au reziliat unilateral contractul de intermediere încheiat cu Societatea LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
c)Conform evidenţelor Societăţii "LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE" - S.R.L., precum şi evidenţelor societăţilor de asigurare cu care a colaborat, brokerul nu înregistrează debite (prime nedecontate şi/sau documente cu regim special nereturnate) în relaţia cu acestea.
d)Societatea a iniţiat procesul de notificare a propriilor clienţi cu privire la hotărârea de suspendare, la cerere, a activităţii şi de îndrumare a acestora către societăţile de asigurare pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.
e)Societatea nu are litigii cu asigurători, intermediari în asigurări, angajaţi/foşti angajaţi, clienţi/foşti clienţi sau orice alţi terţi.
f)Societatea nu înregistrează debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.
g)Societatea a asigurat condiţiile de păstrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabilă cu administrarea arhivei şi a comunicat Autorităţii de Supraveghere Financiară adresa unde se află arhiva societăţii şi datele de contact ale persoanei responsabile.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
-****-
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, a activităţii Societăţii LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Aleea Valea Siretului nr. 2, bl. P3, sc. 7, et. 1, ap. 128, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/6939/16.04.2008, cod unic de înregistrare 23737452/16.04.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK - 554/23.02.2009.
Art. 2
Societatea are obligaţia să îşi notifice toţi clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 3
După data suspendării activităţii, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
(1)Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de asigurare.
(2)Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 5
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 962 din data de 30 decembrie 2014