ORDIN nr. 2727 din 26 octombrie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative
Având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 60 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 207/2015,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă modelul şi conţinutul formularisticii prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, după cum urmează:
a)"Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România", prevăzută în anexa nr. 1;
b)"Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României", prevăzută în anexa nr. 2.
(2)Formularele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, astfel:
a)Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România", prevăzute în anexa nr. 3;
b)Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României", prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 2
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 3
Entităţile raportoare au obligaţia depunerii declaraţiilor informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România şi privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.
Art. 4
Declaraţiile se depun în format electronic sub forma unor fişiere PDF, care au ataşate fişiere XML.
Art. 5
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:
  

PAG 1

Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România

402

|_| Declaraţie rectificativă

Perioada de raportare

Anul |_|_|_|_|

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI DE VENIT

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DENUMIRE

Adresa (judeţ, sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apart., cod poştal)

Tip plătitor

Forma juridică de organizare

B. REZUMAT DECLARAŢIE

Suma de control

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Numele

Prenumele

Funcţia

Semnătura

Loc rezervat autorităţii competente

Număr înregistrare ................ Data înregistrării ................

Număr operator de date cu caracter personal 759

 

PAG 2

C. BENEFICIARII DE VENIT

C1. Date de identificare ale beneficiarului de venit

1. Nume şi Prenume 2. Naţionalitate 3. Data naşterii 4. NIF în statul de rezidenţă 5. Paşaport/Act de identitate 6. Adresa în statul de rezidenţă 7. Identificat prin CNP/NIF în România 8. În calitate de 9. Tip adresă 10. Categorie beneficiar de venit

C2. Impozit anual

C3. Veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora

1. Tip remuneraţie 2. Venit declarat în D112 (DA/NU) 3. Data de început 4. Data de sfârşit 5. Periodicitatea 6. Regimul fiscal 7. Suma anuală 8. Moneda 9. Contul

C1. Date de identificare ale beneficiarului de venit

1. Nume şi Prenume

2. Naţionalitate (statul)

3. Data naşterii

4. NIF în statul de rezidenţă

5. Paşaport/Act de identitate (serie nr.)

6. Adresa în statul de rezidenţă

6.1. Statul de rezidenţă

6.2. Localitate

6.3. Strada

6.4. Nr.

6.5. Cod poştal

7. Identificat prin CNP/NIF în România

8. În calitate de

9. Tip adresă

10. Categorie beneficiar de venit

C2. Impozit anual asupra veniturilor/remuneraţiilor obţinute de beneficiarii de venit

1. Impozit anual asupra veniturilor/remuneraţiilor obţinute de beneficiarii de venit

C3. Veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora

1. Tipul de venit de natură salarială sau asimilat salariilor/remuneraţie primită de administratori şi de alte persoane asimilate acestora

2. Venit declarat în D112 (DA/NU)

3. Data de început

4. Data de sfârşit

5. Periodicitatea obţinerii tipului de venit/remuneraţie de către beneficiarul de venit

6. Regimul fiscal al tipului de venit/remuneraţie

7. Suma anuală a veniturilor/remuneraţiilor obţinute de beneficiarii de venit

8. Moneda

9. Contul (BIC, IBAN, OBAN, ISIN, OSIN)

ANEXA nr. 2:
  

PAG 1

Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României

403

|_| Declaraţie rectificativă

Perioada de raportare

Anul |_|_|_|_|

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ENTITĂŢII RAPORTOARE

1. Cod de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Denumire

3. Judeţ

4. Sector

5. Localitate

6. Adresa (strada, nr., bloc, scara, etaj, apart., cod poştal)

7. Rezidenţă în ţara

8. Forma juridică de organizare

9. Tip adresa

10. Sediul declarat este sediul permanent (DA/NU)

11. Reprezentantul legal/împuternicitul pentru entitatea raportoare

11.1. Denumire/Nume şi Prenume

11.2. CIF/CNP/NIF (în România)

11.3. Adresa

B. REZUMAT DECLARAŢIE

NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR DECLARATE

 

SUMA VALORILOR DECLARATE

 

Sub sancţiunile aplicare faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Numele

Semnătura

Prenumele

Funcţia

Loc rezervat autorităţii competente

Număr înregistrare ................ Data înregistrării ................

Număr operator de date cu caracter personal 759

 

PAG 2

C. DATE AFERENTE POLIŢEI

C1. Poliţa

1. DESCRIERE POLIŢĂ

1.1. Numărul poliţei

1.2. Tipul poliţei

1.3. Tratamentul fiscal al contribuţiilor (primelor de asigurare)

1.4. Frecvenţa de plată a contribuţiilor (primelor de asigurare)

1.5. Dată de început poliţă

1.6. Dată de sfârşit poliţă

2. DURATA CONTRIBUŢIEI [PRIMEI DE ASIGURARE) A POLIŢEI

3. DURATA BENEFICIULUI

2.1. Tip termen înscris în poliţă

2.2. Nr. minim de ani

3.1. Tipul beneficiului

3.2. Nr. minim de ani

4. OPŢIUNILE POLIŢEI

4.1. Tip opţiune

5. VALOAREA DE CAPITAL A POLIŢEI

5.1. Tip valoare de capital

5.2. Valoare

5.3. Moneda

C2. Persoana care face obiectul raportării

1. Calitate persoană (beneficiar/asigurat/plătitor de primă/contractant (titular))

2. Tip persoană (PF/PJ)

3. Denumire/Nume şi Prenume

4. Adresa/Sediul persoanei în statul de rezidenţă

Statul de rezidenţă

Localitate

Strada

Nr.

Cod poştal

5. CNP/NIF/CUI în România

6. CIF în statul de rezidenţă

7. Alte date de identificare pentru persoana fizică

7.1. Naţionalitate (statul)

7.2. Data naşterii

7.3. Paşaport/Act de identitate (serie nr.)

7.4. În calitate de

7.5. Tip adresa

8. Alte date de identificare pentru persoana juridică

8.1. Tip persoana juridică

8.2. Sediul declarat este sediul permanent (DA/NU)

9. Reprezentantul legal/împuternicitul pentru persoana juridică

9.1. Tip reprezentant (PF/PJ)

9.2. Denumire/Nume şi Prenume

9.3. CIF/CNP/NIF (în România)

9.4. Adresa (în România)

10. BENEFICIAR

10.1. Tip beneficiar

 

PAG 3

10.2. Unic/mai mulţi/necunoscut

10.3. Cota parte deţinută în poliţa de asigurare

10.4. Stare beneficiar

C3. Eveniment

1. EVENIMENT

1.1. Data actuală a evenimentului

1.2. Data de referinţă a evenimentului

1.3. Tipul evenimentului

1.4. Tip transfer

1.5. Periodicitatea evenimentului

2. INFORMAŢII FISCALE DESPRE EVENIMENT

2.1. Status eveniment

2.2. Regimul fiscal aplicat pentru eveniment

2.3. Tipul bazei impozabile a evenimentului

3. INFORMAŢII FINANCIARE DESPRE EVENIMENT

3.1. Suma

3.2. Moneda

3.3. Data plăţii

3.4. Contul bancar (BIC/IBAN/OSIN)

4. INFORMAŢII DESPRE IMPOZITARE

4.1. Tipul de tratament fiscal aplicat pentru eveniment

4.2. Modalitatea în care s-a realizat impunerea

5. INFORMAŢII FISCALE ŞI FINANCIARE PRIVIND IMPOZITAREA

5.1. Suma impozitului reţinut şi plătit la bugetul statului

5.2. Moneda

5.3. Data plăţii

5.4. Contul bancar (BIC/IBAN/OSIN)

ANEXA nr. 3: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului "Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România"
CAPITOLUL I: Depunerea declaraţiei
SUBCAPITOLUL 1: Modul de depunere
(1)Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, denumiţi în continuare entităţi raportoare, care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile din astfel de remuneraţii, transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin completarea declaraţiei informative, informaţiile necesare realizării schimbului automat de informaţii, cu privire la rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din România în calitate de administratori sau funcţii de conducere asimilate administratorilor, potrivit legislaţiei în vigoare în România.
(2)Persoanele, denumite în continuare beneficiari de venit, pentru care se completează prezenta declaraţie informativă, sunt persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care:
- au realizat venituri din România din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, dar şi din orice alte activităţi dependente, la entităţile raportoare din România;
- au realizat venituri de la entităţile raportoare din România, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activităţii de conducere şi administrare, exercitate în sensul legislaţiei în materie din România (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administraţie).
Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care are ataşat fişierul XML.
Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
Pentru depunerea declaraţiei, entitatea raportoare trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
Declaraţia se poate depune şi pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la prezentul ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat, se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui evidenţă entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire, în condiţiile legii.
Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.
Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia entităţilor raportoare gratuit de către unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro
SUBCAPITOLUL 2: Termenul de depunere
Anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat
SUBCAPITOLUL 3: Organul fiscal competent
Declaraţia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este înregistrată în evidenţa fiscală.
CAPITOLUL II: Completarea declaraţiei
SUBCAPITOLUL 1:
1.Caseta "Perioada de raportare"
Anul", pentru care se completează declaraţia, se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2014).
2.Caseta "Declaraţie rectificativă"
Se bifează cu X în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale entităţilor raportoare. Declaraţia se va completa integral, nu numai pentru diferenţe.
Declaraţia informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora realizate de beneficiarii de venit, poate fi corectată de entităţile raportoare din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
- a) corectarea unor elemente de identificare ale beneficiarului de venit;
- b) corectarea altor informaţii cuprinse de formular.
Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular precum declaraţia iniţială, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.
Declaraţia rectificativă se completează integral înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
Declaraţia rectificativă se depune ori de câte ori este cazul, potrivit legislaţiei în vigoare.
SUBCAPITOLUL 2:
SECŢIUNEA 1: Secţiunea A "Date de identificare ale plătitorului de venit"
La această secţiune se completează date referitoare la plătitorul de venit.
Date de identificare ale plătitorului de venit
- Cod de identificare fiscală - se completează codul de identificare fiscală al entităţii raportoare;
- Denumirea - se completează denumirea entităţii raportoare;
- Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal al entităţii raportoare;
- Tip plătitor - se selectează din listă una dintre valorile menţionate mai jos, după tipul de capital:
- stat, unitate administrativ-teritorială, autorităţi locale;
- sectorul privat;
- societăţi cu capital de stat şi privat;
- altă situaţie.
Forma juridică de organizare - se alege una dintre formele de mai jos:
- persoane juridice;
- autorităţi şi instituţii publice;
- organizaţie internaţională sau reprezentanţă a acesteia pe teritoriul României;
- organizaţii nonprofit;
- organisme de plasament colectiv;
- parteneriat/asociere în participaţiune;
- fiducie;
- altele.
SECŢIUNEA 2: Secţiunea B "Rezumat declaraţie"
- Suma de control
SECŢIUNEA 3: Secţiunea C "Beneficiarii de venit"
La această secţiune se completează date referitoare la fiecare beneficiar de venit.
SUBSECŢIUNEA 1: Subsecţiunea C1 "Date de identificare ale beneficiarului de venit"
1.Nume şi prenume - se completează numele şi prenumele beneficiarului de venit;
2.Naţionalitate - se completează naţionalitatea beneficiarului de venit;
3.Data naşterii - se completează data naşterii beneficiarului de venit;
4.NIF în statul de rezidenţă - se completează codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit;
5.Paşaport/Act de identitate - se completează numărul şi seria actului de identitate al beneficiarului de venit;
6.Adresa în statul de rezidenţă al beneficiarului de venit:
6.1.Statul de rezidenţă;
6.2.Localitatea;
6.3.Strada;
6.4.Nr.;
6.5.Cod poştal.
7.Identificat prin CNP/NIF în România - se completează CNP/NIF al beneficiarului de venit atribuit de autoritatea competentă din România.
8.În calitate de - se alege din listă calitatea persoanei care face obiectul raportării:
- în interes personal - se alege în situaţia în care persoana care face obiectul raportării încheie poliţă de asigurare în alt scop decât pentru activitatea de afaceri;
- în scop de afaceri - se alege în situaţia în care persoana care face obiectul raportării desfăşoară activitate de afaceri;
- în interes personal şi de afaceri;
- altele.
9.Tip adresă - se alege din listă una dintre valorile menţionate mai jos:
- de domiciliu sau de la locul de afacere;
- de domiciliu;
- de la locul de afacere.
10.Categorie beneficiar de venit - se alege din listă categoria beneficiarului de venit:
- dependent - se alege în situaţia în care persoana care face obiectul raportării se află într-o relaţie de angajare cu entitatea raportoare de la care obţine venitul;
- alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor - se alege în situaţia în care persoana care face obiectul raportării nu se află într-o relaţie de angajare (nu este salariat) cu entitatea raportoare de la care obţine venitul.
SUBSECŢIUNEA 2: Subsecţiunea C2 "Impozit anual asupra veniturilor/remuneraţiilor obţinute de beneficiarii de venit"
1.Impozit anual asupra veniturilor/remuneraţiilor obţinute de beneficiarii de venit - se completează cu suma reprezentând impozitul aferent venitului declarat, stabilită prin cumularea impozitului reţinut de entitatea raportoare, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform Codului fiscal. Conform Codului fiscal, remuneraţiile obţinute de beneficiarii de venit sunt asimilate salariilor şi sunt impozitate.
SUBSECŢIUNEA 3: Subsecţiunea C3 "Veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora"
1.Tipul de venit de natură salarială sau asimilat salariilor/remuneraţie primită de administratori şi de alte persoane asimilate acestora
Pentru fiecare tip de venit/remuneraţie se va genera câte un rând în tabel.
Se selectează din lista de valori, pentru fiecare beneficiar de venit, tipul de venit de natură salarială sau asimilat salariului/remuneraţie corespunzătoare:
- indemnizaţie brută a administratorilor;
- sume din profitul net;
- remuneraţii obţinute de directori în baza unui contract de mandat;
- remuneraţii suplimentare obţinute de membrii consiliului de administraţie;
- indemnizaţii ale directorilor - se alege din listă în situaţia în care există alte indemnizaţii şi venituri de natură salarială, altele decât cele specificate la punctele anterioare, realizate în legătură cu activitatea de director sau altă funcţie de conducere asimilată, cum ar fi: indemnizaţii de conducere, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere;
- venituri brute din salarii - se alege din listă în situaţia în care există salarii brute, realizate în perioada de raportare;
- bonusuri, comisioane, onorarii - se completează în situaţia în care beneficiarii de venit obţin astfel de tipuri de remuneraţie;
- indemnizaţie de loialitate - se alege din listă în situaţia în care există indemnizaţii lunare plătite, conform legii, de entităţile raportoare pe perioada de neconcurenţă;
- indemnizaţii în legătură cu mutarea (reinstalarea) în cadrul serviciului - se alege din listă atunci când sumele sunt primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
- avantaje primite în legătură cu activitatea desfăşurată - se alege din listă în situaţia în care există avantaje, respectiv utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepţia deplasării pe distanţa dus-întors de la domiciliu la locul de muncă;
- avantaje reprezentând cazare sau beneficii similare - se alege din listă în cazul în care există beneficii sub formă de cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei;
- primele de asigurare plătite de către entitatea raportoare pentru beneficiar de venituri, altele decât contribuţiile obligatorii;
- avantaje sub formă de stock options şi acţiuni - se va selecta în vederea declarării avantajelor sub formă de stock options plan, la momentul angajării şi implicit la momentul acordării, potrivit Codului fiscal;
- daune - se alege din listă în situaţia în care există interese primite de administratori ca urmare a revocării fără justă cauză (conform art. 1371 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
2.Venit declarat în D112 (DA/NU)
3.Dată început - se completează data la care beneficiarul de venit începe să realizeze venitul.
4.Dată sfârşit - se completează data la care beneficiarul de venit a încetat să realizeze venit.
5.Periodicitatea obţinerii tipului de venit/remuneraţie de către beneficiarul de venit - se completează cu perioada obţinerii tipului de venit/remuneraţie (lunar, trimestrial, semestrial, anual, ocazional).
6.Regimul fiscal al tipului de venit/remuneraţie - se selectează din lista de valori de mai jos regimul fiscal aplicabil, pentru fiecare tip de remuneraţie primită de beneficiarul de venit:
- venit/remuneraţie impozabil(ă) - se selectează în situaţia în care venitul/remuneraţia realizat(ă) face parte din categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal;
- venit/remuneraţie neimpozabil(ă) - se selectează în situaţia în care venitul/remuneraţia realizat(ă) nu face parte din categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal;
- venit/remuneraţie scutit(ă) - se selectează în situaţia în care venitul/remuneraţia realizat(ă) face parte din categoriile de venituri scutite de impozit, potrivit Codului fiscal.
7.Suma anuală a veniturilor/remuneraţiilor obţinute de beneficiarii de venit - se completează suma totală anuală obţinută de beneficiarii de venit, pentru fiecare tip de venit/remuneraţie obţinută de beneficiarii de venit, stabilită prin cumularea fiecărui tip de venit brut al fiecărei luni.
8.Moneda - se completează cu moneda în care s-a efectuat plata venitului/remuneraţiei.
9.Contul - se completează în cazul în care plata este efectuată prin transfer bancar - se completează cu contul (BIC, IBAN, OBAN, ISIN, OSIN) în care s-a efectuat plata venitului/remuneraţiei.
ANEXA nr. 4: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului "Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"
CAPITOLUL I: Depunerea declaraţiei
SUBCAPITOLUL 1: Modul de depunere
Asigurătorii, definiţi conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare entităţi raportoare (respectiv societăţile de asigurare persoane juridice române autorizate să desfăşoare activitate de asigurare, societăţile mutuale de asigurare şi sucursalele societăţilor de asigurare dintr-un stat membru sau dintr-un stat terţ), transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin completarea declaraţiei informative, informaţii necesare realizării schimbului automat de informaţii, cu privire la rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, care au calitatea de asigurat, beneficiar, plătitor de primă, contractant (titular) în cadrul unor poliţe de asigurări de viaţă încheiate pe teritoriul României, denumiţi în continuare persoane care fac obiectul raportării.
Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin, care are ataşat fişierul XML.
Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Pentru depunerea declaraţiei, entitatea raportoare trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
Declaraţia se poate depune şi pe suport electronic, însoţită de anexa nr. 2 la prezentul ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat, se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui evidenţă entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire, în condiţiile legii.
Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.
Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia entităţilor raportoare gratuit de către unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.
SUBCAPITOLUL 2: Termenul de depunere
Anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, pentru informaţii referitoare la produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României
SUBCAPITOLUL 3: Organul fiscal competent
Declaraţia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este înregistrată în evidenţa fiscală.
CAPITOLUL II: Completarea declaraţiei
SUBCAPITOLUL 1:
1.Caseta "Perioada de raportare"
Anul" pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2014).
2.Caseta "Declaraţie rectificativă"
Se bifează cu X în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale entităţilor raportoare. Declaraţia se va completa integral, nu numai pentru diferenţe.
Declaraţia informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României poate fi corectată de entităţile raportoare din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
- a) corectarea unor elemente de identificare ale persoanei care face obiectul raportării;
- b) corectarea altor informaţii cuprinse de formular.
Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular precum declaraţia iniţială, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.
Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
Declaraţia rectificativă se depune ori de câte ori este cazul, potrivit legislaţiei în vigoare.
SUBCAPITOLUL 2:
SECŢIUNEA 1: Secţiunea A "Date de identificare ale entităţii raportoare"
- se vor completa datele de identificare ale asigurătorului.
1.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii raportoare;
2.Denumire - se înscrie denumirea entităţii raportoare;
3.Judeţ - se înscrie judeţul sediului entităţii raportoare;
4.Sector - se înscrie sectorul sediului entităţii raportoare;
5.Localitate - se înscrie localitatea sediului entităţii raportoare;
6.Adresa - se înscriu strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal al sediului entităţii raportoare;
7.Rezidenţă în ţara - se alege din listă ţara de rezidenţă a entităţii raportoare;
8.Forma juridică de organizare - se alege una dintre formele de mai jos:
- persoană juridică română;
- persoană juridică civilă (societate mutuală de asigurări);
- sediu permanent al unei societăţi de asigurare (sucursale ale societăţilor de asigurare dintr-un stat membru sau dintr-un stat terţ);
- altele.
9.Tip adresă: se alege din listă tipul adresei:
- rezidenţă;
- locul activităţii de afaceri;
- sediu social.
10.Sediul declarat este sediul permanent - se alege una dintre valorile:
- Da;
- Nu.
11.Reprezentantul legal/împuternicitul pentru entitatea raportoare
11.1.Denumire/Nume şi prenume - se completează denumirea sau numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicitului;
11.2.CIF/CNP/NIF (în România) - se completează CIF/CNP/NIF al reprezentantului legal/împuternicitului;
11.3.Adresa - se completează adresa reprezentantului legal/împuternicitului.
SECŢIUNEA 2: Secţiunea B "Rezumat declaraţie"
- NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR DECLARATE;
- SUMA VALORILOR DECLARATE.
SECŢIUNEA 3: Secţiunea C "Date aferente poliţei"
Toate informaţiile descrise mai jos se completează pentru fiecare poliţă.
SUBSECŢIUNEA 1: C.1. Poliţa
1.Descriere poliţă:
1.1.Numărul poliţei - se completează cu numărul poliţei.
1.2.Tipul poliţei - se alege una dintre valorile de mai jos, în funcţie de tipul poliţei încheiate cu asigurătorul:
- poliţă risc - se completează în cazul în care se încheie o poliţă de risc aferentă asigurării de viaţă;
- alt tip de poliţă - se completează pentru orice altă poliţă aferentă asigurărilor de viaţă.
1.3.Tratamentul fiscal al contribuţiilor (primele de asigurare) - se alege tipul tratamentului fiscal:
- impozabil - se alege în situaţia în care contribuţia (prima de asigurare) reprezintă venit impozabil;
- scutit/neimpozabil - se alege în situaţia în care contribuţia (prima de asigurare) este scutită de la plata impozitului pe venit sau reprezintă un venit neimpozabil;
- deductibilă - se alege în situaţia în care contribuţia (prima de asigurare) este o cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe profit;
- dedusă - se alege în situaţia în care contribuţia (prima de asigurare) este dedusă;
- nu se aplică - se alege în situaţia în care nu se aplică pentru niciunul din câmpurile menţionate anterior.
1.4.Frecvenţa de plată a contribuţiilor (primelor de asigurare): o singură plată/plăţi eşalonate.
1.5.Dată de început poliţă - se completează data de la care începe contractul de asigurare.
1.6.Dată de sfârşit poliţă - se completează data de la care se termină valabilitatea contractului de asigurare.
2.Durata contribuţiei (primei de asigurare) a poliţei:
2.1.Tip termen înscris în poliţă - se alege tipul termenului înscris în poliţa încheiată:
- poliţă cu termen fix - se completează pentru poliţele de asigurare cu opţiune de termen fix;
- poliţă pe durata vieţii - se completează pentru poliţele de asigurare de viaţă, pe durată nelimitată.
2.2.Numărul minim de ani - se completează numărul minim de ani pentru care contribuţia (prima de asigurare) trebuie plătită.
3.Durata beneficiului:
3.1.Tipul beneficiului - se alege tipul beneficiului care indică momentul când vor fi plătite beneficiile în viitor (anuităţi):
- anuitate/rentă viageră - se alege în cazul asigurărilor de viaţă care reprezintă o serie de plăţi regulate, la un anumit interval de timp, efectuate de entitatea raportoare pe întreaga viaţă a persoanei care face obiectul raportării;
- anuităţi pe o perioadă determinată - se alege în cazul asigurărilor de viaţă care reprezintă o serie de plăţi regulate, la un anumit interval de timp, efectuate de entitatea raportoare pe o anumită perioadă determinată;
- suma totală - se alege în situaţia în care suma este plătită în totalitate;
- alte tipuri de anuităţi - se alege în situaţia în care apar alte tipuri de anuităţi faţă de cele enumerate anterior.
3.2.Număr minim de ani - se completează numărul minim de ani pe parcursul cărora se plăteşte beneficiul.
4.Opţiunile poliţei:
4.1.Tip opţiune - se alege tipul de opţiune care indică dacă răscumpărarea anticipată (înainte de scadenţă) a poliţei este sau nu posibilă:
- opţiune de cesionare - se alege pentru poliţele încheiate cu opţiune de cesionare;
- opţiune transfer - se alege pentru poliţele încheiate cu opţiune de transfer;
- opţiune de răscumpărare - se alege pentru poliţele încheiate cu opţiune de răscumpărare anticipată.
5.Valoarea de capital a poliţei - se alege una sau mai multe valori de capital asociate poliţei:
5.1.Tip valoare de capital - se alege în situaţia în care se indică valoarea de răscumpărare şi valoarea de piaţă a poliţei:
- valoarea de răscumpărare - se alege în situaţia în care suma garantată pentru a fi plătită clientului în situaţia în care acesta renunţă la contractul său de asigurare înainte de maturitate;
- valoarea de piaţă (valoarea contului) - se alege în situaţia în care un activ poate fi tranzacţionat sau o obligaţie decontată într-o tranzacţie obiectivă, pe baza unor preţuri determinabile pe o piaţă activă, dezvoltată şi lichidă, utilizată de entitatea raportoare;
- altele - se alege pentru orice altă valoare de asigurare reprezentând limita maximă până la care entitatea raportoare răspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate şi în funcţie de care se stabileşte mărimea primei de asigurare;
- necunoscut - se alege în situaţia în care nu sunt cunoscute tipurile de valori de capital:
5.2.Valoarea - se completează, după caz: valoarea de răscumpărare/valoarea de piaţă (valoarea contului)/altele/necunoscut.
5.3.Moneda - se completează moneda din poliţa de asigurare.
SUBSECŢIUNEA 2: C.2. Persoana care face obiectul raportării
- se completează informaţii despre persoana aflată în oricare dintre următoarele calităţi: asigurat, beneficiar, plătitor de primă, contractant (titular) în cadrul unor poliţe de asigurări de viaţă încheiate pe teritoriul României. Cel puţin una dintre aceste persoane trebuie să fie rezident al altor state membre ale Uniunii Europene.
1.Calitate persoană - [beneficiar/asigurat/plătitor de primă/contractant (titular)] - se alege din listă calitatea persoanei în cadrul poliţei:
- beneficiar;
- asigurat;
- plătitor de primă;
- contractant (titular).
2.Tip persoană - se alege tipul persoanei:
- persoană fizică; şi
- persoană juridică.
3.Denumire/Nume şi prenume:
4.Adresa/Sediul persoanei în statul de rezidenţă: - se completează cu adresa din statul de rezidenţă; statul de rezidenţă, localitatea, strada, nr., cod poştal.
5.CNP/NIF/CUI în România.
6.CIF în statul de rezidenţă - se completează numai pentru persoanele rezidente în alt stat membru al UE.
7.Alte date de identificare pentru persoana fizică:
7.1.Naţionalitatea (statul);
7.2.Data naşterii;
7.3.Paşaport/Act de identitate (serie nr.);
7.4.În calitate de: se alege din listă calitatea persoanei care face obiectul raportării:
- în interes personal - se alege în situaţia în care persoana care face obiectul raportării încheie poliţă de asigurare în alt scop decât pentru activitatea de afaceri;
- în scop de afaceri - se alege în situaţia în care persoana care face obiectul raportării desfăşoară activitate de afaceri;
- în interes personal şi de afaceri;
- altele.
7.5.Tip adresă - se alege din listă tipul adresei:
- rezidenţă sau locul activităţii de afaceri;
- rezidenţă;
- locul activităţii de afaceri;
- sediul social;
- alt tip de adresă.
8.Alte date de identificare pentru persoana juridică
8.1.Tip persoana juridică - se alege din listă tipul persoanei juridice:
- persoane juridice;
- autorităţi şi instituţii publice;
- organizaţie internaţională sau reprezentanţă a acesteia pe teritoriul României;
- organizaţii nonprofit;
- organisme de plasament colectiv;
- parteneriat/asociere în participaţiune;
- fiducie;
- altele.
8.2.Sediul declarat este sediul permanent - se alege una dintre valorile:
- Da;
- Nu.
9.Reprezentantul legal/împuternicitul pentru persoana juridică;
9.1.Tip reprezentant:
- persoană fizică;
- persoană juridică;
9.2.Denumire/Nume şi prenume;
9.3.CIF/CNP/NIF (în România);
9.4.Adresa (în România).
10._
a)În cazul în care tip persoană este beneficiar:
10.Beneficiar
10.1.Tip beneficiar - se alege una dintre valorile:
- cu drepturi depline - se alege în situaţia în care persoana îndreptăţită/desemnată în contractul de asigurare să încaseze sumele cuvenite în cazul producerii unui eveniment asigurat este beneficiarul direct şi nu există nicio persoană care acţionează în numele său;
- în numele - se alege în situaţia în care beneficiarul este o terţă persoană;
- beneficiar final - se completează în situaţia în care persoana îndreptăţită/desemnată în contractul de asigurare să încaseze sumele cuvenite în cazul producerii unui eveniment asigurat este beneficiarul efectiv care este reprezentat în cadrul operaţiunii de către o altă persoană care acţionează în numele său;
- necunoscut - se alege în situaţia în care persoana îndreptăţită/desemnată să încaseze sumele cuvenite în cazul producerii unui eveniment asigurat nu este cunoscută.
10.2.Unic/Mai mulţi/Necunoscut - se alege una dintre valorile enumerate.
10.3.Cota-parte deţinută în poliţa de asigurare - se completează cota-parte deţinută.
10.4.Stare beneficiar - se alege una dintre valorile:
- revocabil;
- irevocabil.
b)În cazul în care tip persoană este asigurat:
10.Asigurat
10.2.Unic/mai mulţi/necunoscut - se alege una dintre valorile enumerate.
10.3.Cota-parte deţinută în poliţa de asigurare - se completează cota-parte.
10.4.Relaţia cu beneficiarul - se alege în situaţia în care asiguratul este diferit faţă de beneficiar, prin selectarea uneia dintre valorile:
- angajator;
- soţul/partenerul;
- părinte/copii;
- propria afacere/entitate conexă.
c)În cazul în care tip persoană este plătitor de contribuţii (prime de asigurare):
10.Plătitor de contribuţii (prime).
10.1.Tip plătitor: se alege una dintre valorile:
- cu drepturi depline - se alege în situaţia în care persoana are obligaţia plăţii contribuţiilor (primelor de asigurare);
- în numele - se alege în situaţia în care o terţă persoană are calitatea de plătitor de contribuţii (prime de asigurare);
- necunoscut - se alege în situaţia în care persoana care deţine calitatea de plătitor nu se cunoaşte.
10.2.Unic/Mai mulţi/Necunoscut - se alege una dintre valorile enumerate;
10.3.Cota-parte deţinută în poliţa de asigurare - se completează cota-parte deţinută.
10.4.Relaţia cu beneficiarul: se alege în situaţia în care plătitorul de contribuţii (primei de asigurare) este diferit de beneficiar, prin selectarea uneia dintre valorile:
- angajator;
- soţul/partenerul;
- părinte/copii;
- propria afacere/entitate conexă.
d)În cazul în care tip persoană este contractant/titular
10.Contractant/Titular.
10.1.Tip contractant/titular: se alege una dintre valorile:
- cu drepturi depline - se alege în situaţia în care persoana care încheie un contract de asigurare are şi obligaţia achitării contribuţiilor (primelor de asigurare) corespunzătoare;
- în numele - se alege în situaţia în care există o terţă persoană care are calitatea de reprezentant/împuternicit;
- necunoscut - se alege în situaţia în care persoana care deţine calitatea de titular/contractant nu se cunoaşte.
10.2.Unic/Mai mulţi/Necunoscut - se alege una dintre valorile enumerate.
10.3.Cota-parte deţinută în poliţa de asigurare - se completează cota-parte.
10.4.Relaţia cu beneficiarul - se alege în situaţia în care contractantul/titularul este diferit faţă de beneficiar, prin selectarea uneia dintre următoarele valori:
- angajator;
- soţul/partenerul;
- părinte/copii;
- propria afacere/entitate conexă.
SUBSECŢIUNEA 3: C.3. Eveniment
1.Eveniment
1.1.Data actuală a evenimentului - se completează cu data evenimentului: zi/lună/an.
1.2.Data de referinţă a evenimentului - se completează cu data de referinţă a evenimentului: zi/lună/an.
1.3.Tipul evenimentului - se alege tipul poliţei de asigurare din lista de valori:
IN
- prima de asigurare eşalonată - se alege tipul de contribuţie (primei de asigurare) aferent poliţei de asigurare;
- primă suplimentară - se alege atunci când tipul de contribuţie (primei de asigurare) diferă de cel menţionat anterior;
OUT
- rentă - se alege pentru asigurările de viaţă care reprezintă o serie de plăţi regulate, la un anumit interval de timp, efectuate de entitatea raportoare, pe o anumită perioadă determinată sau pe întreaga viaţă a asiguratului;
- indemnizaţia poliţei la maturitate - se alege atunci când indemnizaţia la maturitatea contractului se încasează integral;
- deces - se alege atunci când sunt încheiate poliţe cu opţiune de deces;
- invaliditate/accident - se alege atunci când sunt încheiate poliţe cu opţiune de invaliditate/accident;
- boală - se alege atunci când sunt încheiate poliţe cu opţiune de boală;
- drepturi de răscumpărare - se alege atunci când poliţa este răscumpărată înainte de maturitate, total sau parţial;
- alte plăţi - se alege atunci când sunt efectuate alte plăţi către beneficiar;
TRANSFER IN
- transfer IN - se alege atunci când are loc un transfer al valorii contului de pe o poliţă pe alta;
- transfer IN la nivel naţional - se alege atunci când are loc un transfer de la o poliţă către altă poliţă, localizate în cadrul aceleiaşi ţări, ţinând cont de noua poliţă;
- transfer IN la nivel internaţional - se alege atunci când are loc un transfer de la o poliţă către altă poliţă localizată în altă ţară, ţinând cont de noua poliţă;
- alt tip de transfer IN - se alege în situaţia în care are loc un alt tip de transfer;
TRANSFER OUT
- transfer OUT la nivelul schemei - se alege atunci când au loc plăţi pe baza unei scheme, transfer efectuat în cadrul aceleiaşi poliţe;
- transfer la nivel naţional - se alege în situaţia în care au loc plăţi la nivel naţional, transfer efectuat de la o poliţă către altă poliţă, localizate în cadrul aceleiaşi ţări, ţinând cont de vechea poliţă;
- transfer la nivel internaţional - se alege în situaţia în care au loc plăţi la nivel internaţional, transfer efectuat de la o poliţă la o altă poliţă localizată în altă ţară, ţinând cont de vechea poliţă;
- alt tip de transfer - se alege în cazul în care transferul este diferit faţă de cele menţionate anterior;
ALTE TIPURI
Evenimente
- garanţie - se alege atunci când există cesiuni către o terţă parte, de regulă o instituţie financiară;
- avans IN - se alege în situaţia în care plata contribuţiei (primelor de asigurare) a fost efectuată în avans;
- avans OUT - se alege atunci când sunt efectuate plăţi în avans din valoarea indemnizaţiilor;
- restituirea primelor - se alege în condiţiile în care se permite titularului poliţei să renunţe la contract în termen de 20 de zile de la încheierea acestuia, conform codului civil, şi restituirea contribuţiilor (primelor de asigurare) plătite;
- acordul beneficiarului - se alege atunci când are loc acceptarea de către beneficiar a beneficiilor poliţei de asigurare aferente contractului încheiat de titularul poliţei;
- altele - se alege în situaţia producerii altor tipuri de evenimente;
Beneficiu:
- beneficiu - se alege în vederea completării câştigurilor generate de poliţa de asigurare pe durata unui an fiscal;
- altele - alte beneficii/câştiguri.
1.4.Tip transfer - se alege, după caz:
- cadou;
- cumpărare;
- moştenire;
- necunoscut.
1.5.Periodicitatea evenimentului - se completează în situaţia în care evenimentul s-a produs o singură dată/de mai multe ori/necunoscut.
2.Informaţii fiscale despre eveniment - se completează cu valori care indică regimul fiscal al evenimentului.
2.1.Status eveniment - se alege una dintre următoarele valori:
- prima totală plătită;
- despăgubirea plătită.
2.2.Regimul fiscal aplicat pentru eveniment - câmpul se completează cu valori care generează aplicarea impozitului:
- impozabil - se completează în situaţia în care contribuţia (prima de asigurare)/despăgubirea este un venit impozabil;
- scutit de impozit/neimpozabil - se completează în situaţia în care prima de asigurare/despăgubirea este scutită de impozit sau este un venit neimpozabil.
2.3.Tipul bazei impozabile a evenimentului - se alege după caz:
- efectiv;
- contractual;
- noţional;
- altele.
3.Informaţii financiare despre eveniment:
3.1.Suma;
3.2.Moneda - se completează moneda în care a fost efectuată plata;
3.3.Data plăţii - se completează data la care a fost efectuată plata;
3.4.Contul bancar BIC/IBAN/OSIN.
4.Informaţii despre impozitare - se completează cu date care indică modalitatea de impozitare a evenimentului:
4.1.Tipul de tratament fiscal aplicat pentru eveniment - se alege din listă, după caz:
- la plata contribuţiei (primelor de asigurare);
- la plata beneficiului;
- la transfer în - se alege în situaţia în care taxarea se face când are loc un transfer de bani în contul poliţei de asigurare;
- la transfer din - se alege în situaţia în care taxarea se face când are loc un transfer de bani generat de poliţa de asigurare;
- taxa de capital - se alege în cazul în care se taxează returnarea anticipată a poliţei sau mărirea valorii de capital a poliţei în cursul anului fiscal;
- alta.
4.2.Modalitatea în care s-a realizat impunerea:
- fără reţinere la sursă - se completează în situaţia în care nu există obligaţia reţinerii la sursă;
- cu reţinere la sursă - se completează în situaţia în care se reţine impozit în momentul plăţii sumei.
5.Informaţii fiscale şi financiare privind impozitarea:
5.1.Suma impozitului reţinut şi plătit la bugetul statului;
5.2.Moneda;
5.3.Data plăţii - se completează data la care a fost efectuată plata impozitului;
5.4.Contul bancar (BIC/IBAN/OSIN).
ANEXA nr. 5: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
1.Denumire:
a)402 "Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România"
b)403 "Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"
2.Format: A4/t2
3.U/M: seturi
4.Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.
5.Se difuzează gratuit.
6.Se utilizează pentru transmiterea informaţiilor referitoare la contribuabilii rezidenţi din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea unui bun imobil în România.
7.Se tipăreşte în două exemplare de entitatea raportoare sau de împuternicitul acestuia, după caz.
8.Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia, la entitatea raportoare.
9.Se arhivează la organul fiscal:
- formatul hârtie, la dosarul entităţii raportoare;
- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 924 din data de 14 decembrie 2015