DECIZIE nr. 8 din 11 iulie 2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România
În temeiul art. 474, 476, 483, 504 şi 524 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Art. I
Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Certificatul de membru se acordă persoanelor prevăzute la art. 469 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii:
1. deţin un titlu oficial de calificare în medicină dentară, în sensul art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
3. sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist;
4. nu au întrerupt exercitarea profesiei ori nu s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;
5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Dentişti din România în cuantumul prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România."
2.La articolul 3 alineatul (1), punctele 4 şi 12 vor avea următorul cuprins:
"4. dovada exercitării profesiei de medic dentist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă emisă de unitatea în cadrul căreia s-a exercitat profesia de medic dentist;
.......................................................................
12. dovada cunoaşterii la un nivel acceptabil a limbii române şi a prevederilor legislative aplicabile profesiei de medic dentist, în cazul cetăţenilor străini, atestată în urma susţinerii unui interviu organizat la sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România."
3.La articolul 4 alineatul (1), litera h) se abrogă.
4.Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Medicii dentişti au obligaţia de a solicita anual colegiului teritorial în care sunt înscrişi avizarea certificatului de membru pentru anul următor.
(2) Colegiile teritoriale vor aviza anual certificatul de membru pentru medicii dentişti înregistraţi, prin aplicarea de ştampilă sau vignetă autocolantă înseriată pe anexa la certificatul de membru, în baza prezentării de către medicul dentist solicitant a:
a) copiei contractului de asigurare de răspundere civilă profesională;
b) copiilor documentelor care atestă realizarea creditelor de educaţie medicală continuă în cuantumul şi în perioada prevăzute prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
c) dovezii domiciliului, respectiv a reşedinţei, după caz;
d) înscrisului doveditor privind desfăşurarea activităţii de medicină dentară emis de unitatea în cadrul căreia îşi exercită profesia (adeverinţă de încadrare sau înscris echivalent pentru formele independente de exercitare a profesiei) ori declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia de medic dentist la data solicitării avizării certificatului de membru.
(3) Nu este necesară prezentarea anuală a dovezii prevăzute la alin. (2) lit. d) atunci când medicul dentist îşi exercită profesia într-o unitate sanitară publică care virează lunar colegiului teritorial cotizaţia datorată de solicitant Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(4) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate de către medicul dentist solicitant conform prevederilor art. 3 alin. (2).
(5) În cazul medicilor dentişti care au depăşit vârsta legală de pensionare, vizarea certificatului de membru se efectuează în baza avizului anual prevăzut de art. 484 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după prezentarea dovezilor privind realizarea în ultimele 12 luni a numărului de credite de educaţie medicală continuă stabilit prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(6) Avizarea certificatului de membru se va efectua numai după prezentarea dovezii de achitare la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România şi a documentelor prevăzute la alin. (2).
(7) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) reprezintă abatere disciplinară."
5.Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9
Transferul medicilor dentişti dintr-un colegiu teritorial în altul se realizează conform procedurii stabilite prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România."
Art. II
Prezenta decizie intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 1 septembrie 2015