ORDIN nr. 3271 din 25 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012
În conformitate cu prevederile art. 253, 262 şi art. 263 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 şi 64 bis din 30 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 9 alineatul (9), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) absolvenţi cu diplomă ai şcolilor postliceale sau ai şcolilor de maiştri cu specializări în profilul postului, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) şi cu diplomă de absolvire sau de licenţă ai învăţământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată."
2.La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 29
(1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileşte după asigurarea normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4), după soluţionarea întregirilor de normă didactică de predare-învăţare-evaluare a titularilor, conform art. 24, după soluţionarea completărilor normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a titularilor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, conform art. 25 alin. (5) şi (6), şi după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ, conform art. 48 alin. (2) şi (3)."
3.La articolul 31, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer/modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare/detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei metodologii, pot participa şi cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, din învăţământul de stat şi particular acreditat, înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2013. Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. Posturile didactice ale/catedrele acestor cadre didactice se vacantează după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. În situaţia în care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2013, nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate începând cu 1 septembrie 2012."
4.La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 34
(1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) şi (8), precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), aflate în restrângere de activitate."
5.La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 51
(1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante după soluţionarea completărilor de normă didactică se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) şi (8), precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, considerând cu prioritate apropierea de domiciliu."
6.La articolul 55 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau va dobândi definitivarea în învăţământ până la 1 septembrie 2013;"
7.După articolul 55 se adaugă un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:
"Art. 551
De prevederile art. 54 şi 55 beneficiază şi cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursul de titularizare în anul 2012, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la acest concurs ori cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, şi au ocupat un post didactic/o catedră pe perioadă determinată în baza acestor rezultate, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013."
8.La articolul 56, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
"(61) Cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obţinut cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, poate folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar pentru angajare pe perioadă determinată, sesiunea 2013. În situaţia în care candidatul optează şi pentru susţinerea inspecţiei speciale la clasă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, la media finală a concursului se ia în calcul nota obţinută la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului."
9.La articolul 56, alineatele (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului sau cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, conform alin. (61), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului sau cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, conform alin. (61), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4."
10.La articolul 74, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) În etapa de repartizare prevăzută la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detaşare şi pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, pentru candidaţii care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 şi/sau 2012, se ocupă numai de persoanele care beneficiază de continuitate la detaşare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, conform prezentei metodologii."
11.La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 82
(1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante/rezervate după concurs se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7)-(9) şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), prin detaşare în interesul învăţământului."
12.La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 84
(1) Posturile didactice/Catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detaşare în interesul învăţământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7)-(9) şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10), prin detaşare la cerere."
13.La articolul 84, după alineatul (11) se adaugă un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) În etapa de detaşare în interesul învăţământului nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru continuitate la detaşare, pentru candidaţii care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 şi/sau 2012. În etapele de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, pentru candidaţii care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare din anii 2011 şi/sau 2012."
14.La anexa nr. 2 punctul IV, după subpunctul 1) se introduce un nou subpunct, subpunctul 11), cu următorul cuprins:
"11) În mod excepţional, în situaţia în care învăţătorii/institutorii din învăţământul primar/profesorii pentru învăţământul primar cu o vechime de cel mult 5 ani în învăţământ au întrerupt activitatea la catedră şi evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani şcolari, se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a cel mult 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi."
15.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie,

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 3 la metodologie)
Se certifică exactitatea datelor
Director
............... (numele şi prenumele)
Domnule Director,
Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui), ............, născut(ă) la data de ...............,
COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cu domiciliul în localitatea .................., judeţul (sectorul) ..............., strada ............... nr. ......, bloc ....., sc. ...., ap. ......, TELEFON: ..............., posesor al B.I./carte de identitate seria ........, nr. ..............., eliberat(ă) de Poliţia ..............., la data de ..........., vă rog să-mi aprobaţi încadrarea ca TITULAR începând cu anul şcolar 2013-2014, pe postul didactic/catedra ............... de la (unitatea/unităţile de învăţământ) ......................., localitatea ..............., în baza notei ............... şi a rezultatului "admis" la proba practică/orală de(*) ............., obţinute la concursul de titularizare din anul 2009 sau la concursul de titularizare din anul 2010 sau la concursul de titularizare din anul 2011 şi/sau în baza notei la proba practică/orală/inspecţia specială la clasa ......... şi a notei la proba scrisă ............ (media .......) obţinute la concursul de titularizare din anul 2012.
(1)Prezint următoarea situaţie:
1.Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
a)Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ..............., Facultatea .............., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ..............., cu durata studiilor de ............ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........... cu specializarea principală ............, secundară ..........., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ..............., media de departajare ...............;
b)Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ..............., Facultatea .............., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ..............., cu durata studiilor de ............ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........... cu specializarea principală ............, secundară ..........., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ..............., media de departajare ...............;
c)Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ..............., Facultatea .............., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ..............., cu durata studiilor de ............ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........... cu specializarea principală ............, secundară ..........., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ..............., media de departajare ...............;
2.După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licenţă/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează:
a)Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ..............., specializarea ..............., cu durata studiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........., media de absolvire ..............., media de departajare ...............;
b)Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ..............., specializarea ..............., cu durata studiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........., media de absolvire ..............., media de departajare ...............;
c)Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ..............., specializarea ..............., cu durata studiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........., media de absolvire ..............., media de departajare ...............;
3.Am obţinut definitivatul în anul .........., cu media ............, gradul II în anul ........., cu media .........., gradul I în anul ........, cu media ........, doctoratul în anul ........, la specialitatea .................. echivalat cu gradul didactic I în anul .......... .
4.Sunt înscris la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, în judeţul ............../municipiul Bucureşti.
5.În anul şcolar 2012-2013 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de ............, de la ........... .
6.La 1 septembrie 2012 am avut .............. ani întregi ............ vechime în învăţământ.
7.Avize şi atestate:
Tipul avizului de culte: ...............
Tipul avizului de alternativă: ...............
Tipul avizului unităţii de învăţământ militar: ...............
Atestat educaţie specială: |_| Aviz IGP/ARR: |_| Avizul liceului pedagogic: |_|
8.CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2010/2011 ............... şi în anul şcolar 2011/2012 ...............;
NOTĂ:
a)Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013.
b)Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2011-2012 şi calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013.
c)În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
9.Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul ..............., cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar ............, prin decizia nr. ......, conform art. ..... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10.Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. Am ........... copii în întreţinere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.
11.Prezint avizul medical nr. ........, din data ..............., emis de ..............., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 234 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.
(*)Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe practice/ora le în cadrul concursului.
RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate.

Data ..............

Semnătura ..............

(2)ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde funcţionez în anul şcolar 2012-2013:
1.Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual de perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013
2.Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul
3.Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul)
4.Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă)
5.Copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avize şi atestate
6.Adeverinţe privind calificativele acordate pentru anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012, respectiv calificativul parţial pentru anul şcolar 2012-2013 (conform fişei de evaluare)
7.Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative
8.Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice
9.Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă
10.Adeverinţa de vechime în învăţământ
11.Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare
12.Acordul Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul)
13.Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor
14.Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 27 februarie 2013