ORDIN nr. 1438 din 22 septembrie 2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 29.959 din 2 septembrie 2014 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
În baza prevederilor:
- art. 8 alin. (2) şi art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
- art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;
- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;
- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;
- Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- Acordului de delegare nr. P86(APDRP)/A35(APIA)/26431 (ANSVSA)/59285(AMPNDR) din 12 iulie 2012 pentru implementarea Măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.
Art. 1
Pentru cererile de ajutor şi, respectiv, pentru cererile de plată aferente măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor" - pachet a) - porcine din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, se aprobă sistemul de sancţiuni specific, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Pentru cererile de ajutor şi, respectiv, pentru cererile de plată aferente măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor" - pachet b) - păsări din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 se aprobă sistemul de sancţiuni specific, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 841/2013 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet A porcine" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 29 august 2013, precum şi prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 258/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b) - păsări" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2014.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: SISTEMUL DE SANCŢIUNI pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor" - pachet a) - porcine din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
CAPITOLUL 1:
Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de ajutor aferente măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor" - pachetul a) - plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, depuse de beneficiarii măsurii, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
- neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă beneficiarului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a acestuia;
- intenţia - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare);
- repetiţia:
- pentru condiţii superioare - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată la verificarea anuală (verificare administrativă + control la faţa locului + supracontrol) de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
- pentru ecocondiţionalitate - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul, în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
- amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;
- gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
- persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
Definiţii
- efectiv estimat - efectivele de animale estimate de beneficiar a fi livrate/transferate/mutate/efective medii anuale etc. conform anexei nr. 1 la cererea de ajutor/de plată, pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitar-veterinară, pe cele 3 categorii, pe perioada unui an de angajament. Efectivul estimat din cererea de ajutor/de plată nu poate depăşi capacitatea maximă a spaţiilor de cazare înmulţită cu numărul de serii declarate într-un an, conform tehnologiei de creştere a porcilor. În cazul în care efectivul estimat din cererea de ajutor/de plată este mai mare decât capacitatea maximă a spaţiilor de cazare înmulţită cu numărul de serii declarate într-un an, se va considera la calculul sancţiunilor/plăţii efectivul estimat ca valoare minimă dintre cele două;
- creşterea capacităţii exploataţiei aflate sub angajament
Efectivele estimate în cererea de plată pot creşte faţă de
efectivele estimate în cererea de ajutor având în vedere mărirea capacităţii cu până la 50% a numărului maxim de locuri de cazare/serie din efectivul estimat iniţial. Vor trebui depuse de către beneficiar evidenţe clare în acest sens aferente capacităţilor aflate sub angajament. Astfel, se vor lua ca bază schiţele depuse la cererea de ajutor plus cele aferente măririi capacităţii cu până la 50%.
Dacă creşterea este mai mare de 50% din capacitatea exploataţiei * nr. serii aflate sub angajament, plata se limitează la maximum 50% creştere. Nu se permite încheierea unui nou angajament;
- efectivul livrat anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimate în euro/lei. Suma eligibilă la plata finală, exprimată în euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).
Etapele calculului efectivelor livrate anual eligibile la plată:
Determinarea efectivelor livrate conform documentelor (nr. de capete):
- efective livrate cf. doc. = efective livrate cf. doc. P1 + efective livrate cf. doc. P2 + efective livrate cf. doc. P3 + efective livrate cf. doc. P4,
unde:
P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative sau perioada anuală pentru care au fost depuse documente justificative dacă nu au avut loc livrări.
Determinarea efectivului livrat eligibil (nr. de capete):
Efectiv livrat eligibil = efectiv livrat conform documentelor - efectiv neeligibil
Efectivul neeligibil pentru categoria porci graşi este reprezentat de:
- efectivele care nu îndeplinesc condiţiile generale;
- porcii graşi livraţi la o greutate de sub 50 kg/cap;
- scroafele reformă;
- vierii;
- scrofiţele reformă;
- transferurile/mutaţiile de la categoria porc gras la categoria scrofiţe;
- alte ieşiri (sacrificările din necesitate şi alte asemenea)
- mortalităţile
Efectivul neeligibil pentru categoria scrofiţe este reprezentat de:
- scrofiţele reformă;
- transferurile/mutaţiile de la categoria scrofiţe la categoria porc gras;
- alte ieşiri (sacrificările din necesitate şi alte asemenea);
- mortalităţile.
În cazul subpachetului 3b - efectivul neeligibil transportat este reprezentat de:
- efectivul transportat pe cheltuiala cumpărătorului;
- efectivul pentru care nu se justifică cheltuielile de transport.
Determinarea efectivelor livrate anual eligibile la plată (nr. de capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):
Efectiv livrat anual eligibil la plată = efectivul livrat eligibil - efectivul afectat anual det. cond. min.
Determinarea efectivului afectat anual det. cond. min. (nr. de capete):
Efectiv afectat anual determinat de condiţii minime = efectiv livrat eligibil x Acond.min.(%), unde:
Acond.min.(%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare:
Determinarea procentului de abatere Acond.min. (%):
Acond.min. (%) = efectivul afectat anual cond.min./(efectiv realizat - efectiv afectat anual cond.min.) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%.).
ATENŢIE!: La subpachetul 3a) se va lua în considerare numărul de animale transportat la populare sau depopulare.
Astfel, formula va fi:
A*cond.min.(%) = efectivul afectat anual cond.min./(efectiv transportat - efectiv afectat anual cond.min.) x 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%).
Efectiv realizat = Stoc iniţial la început an + intrări total an - mortalităţi total an
Efectiv afectat anual condiţii minime (număr de capete) = efectivul afectat cond. min. P1 + efectiv afectat cond. min. P2 + efectivul afectat cond. min. P3 + efectivul afectat cond. min. P4 + efectivul afectat condiţii minime rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).
OBSERVAŢIE:
Eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare Acond.sup. (%)
Acond.sup. (%) = efectiv afectat cond.sup./(efectiv realizat - efectiv afectat cond.sup. - efectiv afectat cond.min.) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%.)
ATENŢIE! La subpachetul 3a se va lua în considerare numărul de animale transportat (la populare sau depopulare). Astfel formula va fi:
A * (%) = efectivul afectat anual condiţii superioare/(total efectiv transportat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime) * 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%.)
Efectiv afectat anual cond. sup. = efectiv afectat cond.sup. P1 + efectiv afectat cond.sup. P2 + efectiv afectat cond.sup. P3 + efectiv afectat cond.sup. P4+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).
Ordinea aplicării sancţiunilor.
Calculul sancţiunilor
Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine.
Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calculare:

A.

Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor

B.

Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice

C.

Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului justificativ

D.

Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

E.

Sancţiuni multianuale

Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.
Prin forţă majora se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
a)decesul beneficiarului;
b)incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
c)o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;
d)distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;
e)o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului.
Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaşte, în special, următoarele circumstanţe naturale:
a)moartea unui animal ca urmare a unei boli;
b)moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.
CAPITOLUL 2: A. Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor
Sancţiunile de supradeclarare se calculează pe baza efectivului estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) şi a efectivului livrat anual eligibil la plată (UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de porcine după formula:
% supradeclarare = (efectivul estimat anual - efectivul livrat anual eligibil la plată)/efectivul livrat anual eligibil la plată x 100
Dacă efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) este mai mic decât efectivul livrat anual eligibil la plată (UVM), nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM).
Dacă efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) este mai mare decât efectivul livrat anual eligibil la plată (UVM), se aplică sancţiuni de supradeclarare.
Sancţiunile aplicate în funcţie de intervalele de supradeclarare sunt următoarele:
a)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat în cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet este mai mică sau egală cu 20% din efectivul livrat anual eligibil la plată, se va calcula ajutorul pentru efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, dar nu se vor impune sancţiuni.
b)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat în cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet este mai mare de 20%, dar mai mică sau egală cu 40% din efectivul livrat anual eligibil la plată, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancţiune de 2% din subvenţia datorată.
c)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat în cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet este mai mare de 40%, dar mai mică sau egală cu 60% din efectivul livrat anual eligibil la plată, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancţiune de 5% din subvenţia datorată.
d)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat în cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată este mai mare de 60%, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancţiune de 10% din subvenţia datorată.
e)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat în cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată depăşeşte electivul livrat anual eligibil la plată cu un procent mai mare de 2% din efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru anul respectiv, pe subpachetul respectiv.
f)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat în cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată depăşeşte efectivul livrat anual eligibil la plată cu un procent mai mare de 20% din efectivul livrat anual eligibil la plată, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru întregul subpachet pe anul în cauză şi, în plus, beneficiarul este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre efectivul estimat anual şi efectivul livrat anual eligibil la plată. Valoarea sancţiunii stabilite în plus se constituie în sancţiune multianuală şi se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar în următorii 3 ani calendaristici după anul constatării.
În cazul în care se identifică două nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu: procentul de supradeclarare este cuprins între 23% şi 30% şi supradeclararea efectivelor din cadrul exploataţiei a fost realizată din intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele două sancţiuni aferente neregulilor constatate.
La calculul sancţiunilor pentru supradeclarare se va lua în considerare întregul efectiv livrat eligibil la plată/transferat/mutat/efectiv mediu anual etc. (pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi), fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la pct. B.
CAPITOLUL 3: B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, generale şi specifice

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

2

Se aplică o sancţiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

3

Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

4

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv.

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv, iar, în plus, beneficiarul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe subpachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori, pentru exploataţia respectivă).

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusă de la toată măsura pe anul respectiv, iar, în plus, se returnează toţi banii primiţi pe subpachetul respectiv pentru acea exploataţie până în acel moment (pentru anii anteriori).

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusă de la plată de la toată măsura pe anul respectiv şi în plus pentru anul următor pe toată măsura. Beneficiarul returnează pentru această exploataţie toţi banii primiţi pe pachetul respectiv (a) - porcine) până la acel moment. în acest caz, se consideră că din intenţie beneficiarul nu a respectat condiţiile.

La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an se constată aceeaşi condiţie nerespectată, atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, pentru exploataţia respectivă se aplică pe subpachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte.
În cazul nivelelor 5, 6, 7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
 

Criterii de eligibilitate

Indicator (modalitatea de control)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Generale

Beneficiarul este înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi deţine un cod de exploataţie pe toată perioada de angajament (minimum 5 ani).

Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor

-

Nu se permite încheierea angajamentului pentru exploataţiile care nu îndeplinesc acest criteriu. Dacă pe parcursul perioadei de derulare a angajamentului se constată că acest criteriu nu mai este îndeplinit, se va închide angajamentul şi se vor recupera toţi banii primiţi pentru exploataţia respectivă.

Beneficiarul deţine autorizaţie sanitar - veterinară pentru întreaga exploataţie pe toată perioada de angajament (minimum 5 ani) sau, în cazul exploataţiilor comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcilor, este înregistrat sanitar - veterinar pe toată perioada de angajament (minimum 5 ani).

Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor

-

Nu se permite încheierea angajamentului pentru exploataţiile care nu îndeplinesc acest criteriu. Dacă pe parcursul perioadei de derulare a angajamentului se constată că acest criteriu nu mai este îndeplinit, se va închide angajamentul şi se vor recupera toţi banii primiţi pentru exploataţia respectivă.

Beneficiarul se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii solicitării.

Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor

-

Este exclus de la plată aplicantul care nu îndeplineşte acest criteriu şi se recuperează plăţile acordate necuvenit în anii anteriori de angajament.

Raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este mai mare de 1/50.

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

Exploataţia care deţine abator în aceeaşi locaţie cu spaţiile de creştere a porcilor (subpachetul 3).

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

Exploataţia utilizează apă din reţeaua publică de apă potabilă în fluxurile tehnologice de creştere.

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

 

Criterii de eligibilitate

Indicator (modalitatea de control)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Subpachetul 1a

Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Suprafaţă de pardoseală disponibilă minimă obligatorie:

- porci cu o greutate vie între 50-85 kg - 0,55 m2;

- porci cu o greutate vie între 85-110 kg -0,65 m2;

- porci cu o greutate vie peste 110 kg -1 m2;

- scrofiţe şi scroafe ţinute în grup - 1,64 m2, respectiv 2,25 m2.

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii).

Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 2a

Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi

Condiţii de iluminat minime obligatorii:

- perioadă de minimum 8 ore/zi iluminat;

- intensitate de 40 lucşi (echivalent a cel puţin un bec cu puterea de 100 W la fiecare 42 m2).

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 3a

Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului

Densitatea porcilor în timpul transportului nu trebuie să depăşească 235 kg/m2

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 4a

Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă

4.a. Beneficiarul a prezentat minimum două buletine de analiză/an la sursă

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr

Nerespectarea criteriului (beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize.)

5

Repetiţie

6

Intenţie

8

4.b. Beneficiarul a prezentat minimum 4 analize/an, la intrarea în hală, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor minime:

- nitraţi + nitriţi - 100 (mg/l);

- nitriţi - 10 (mg/l).

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor minime etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 5a

Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

- Praful trebuie să lipsească de pe pereţi şi tavan; concentraţia normală de pulberi din adăpost este de 15 mg/m3.

- Nivelul normal de CO2 trebuie să fie sub 1.000 ppm.

- Valorile parametrilor de microclimat sunt respectate.

Valorile parametrilor de microclimat sunt prevăzute în Ghidul crescătorului privind bunăstarea şi protecţia porcinelor, precum şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 6a

Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor să aibă acces la o zonă de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic şi termic, drenată şi curăţată corespunzător şi care să permită tuturor animalelor să se odihnească în acelaşi timp.

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi Acond.sup. (%)- "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare.
 

Valoarea plăţii compensatorii

Criterii de eligibilitate

Indicator (modalitatea de control)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Codul sancţiunii

Subpachetul 1a

Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Porci graşi 41,40 euro/UVM

Scrofiţe 165 euro/UVM

Scroafe 23,30 euro/UVM

1.1. Suprafaţa de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare:

- porci cu o greutate vie între 50-85 kg - 0,605 m2;

- porci cu o greutate vie între 85-110 kg - 0,715 m2;

- porci cu o greutate vie peste 110 kg - 1,1 m2;

- scrofiţe şi scroafe ţinute în grup - 1,804 m2, respectiv 2,475 m2.

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

1.2. Păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control privind:

- numărul maxim de animale distribuite pe suprafaţa respectivă; şi

- numărul de animale introduse la fiecare repopulare.

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 2a

Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi

Porci graşi 19,10 euro/UVM

Scrofiţe 17,20 euro/UVM

Scroafe 15,80 euro/UVM

2.1. Condiţii de iluminat superioare:

- perioadă de minimum 11 ore/zi de iluminat artificial;

- iluminare de 50 lucşi (cel puţin un bec cu puterea de 150 W la fiecare 33 m2, în intervalul orar stabilit prin angajament)

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

2.2. Păstrarea pentru control a evidenţelor privind utilizarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat artificial

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 3a

Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului

Porci graşi 4,80 euro/UVM

Scrofiţe 4,80 euro/UVM

Scroafe 5,40 euro/UVM

3.1. Densitatea porcilor în timpul transportului nu trebuie să depăşească 165 kg/m2.

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

3.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind transporturile pentru populare fermă şi pentru depopulare către abator

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în cura există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 4a

Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă

Porci graşi 12,00 euro/UVM

Scrofiţe 25,00 euro/UVM

Scroafe 18,50 euro/UVM

4.1a. Beneficiarul a prezentat minimum 4 buletine de analiză/an la sursă

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr

Nerespectarea criteriului (Beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize.)

5

Repetiţie

6

Intenţie

8

4.1b. Beneficiarul a prezentat suplimentar minimum 4 buletine de analiză de la intrarea în fiecare hală, faţă de 4 analize/an în practica curentă, în total minimum 8 buletine/an, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor superioare: Maxim:

- nitraţi -50 (mg/l);

- nitriţi -0,5 (mg/l); [nitraţi/50] + [nitriţi/3] < = 1

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr şi rezultate

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

4.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind analizele efectuate

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor şi/sau necompletarea ori prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 5a

Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Porci graşi 16,80 euro/UVM

Scrofiţe 48,00 euro/UVM

Scroafe 22,90 euro/UVM

5.1. Nivelul noxelor din adăpost îh condiţii superioare de bunăstare:

- max. 10,5 mg/m3 pulberi;

- max. 700 ppm CO2;

- Valorile parametrilor de microclimat sunt respectate.

Valorile parametrilor de microclimat sunt prevăzute în Ghidul crescătorului privind bunăstarea şi protecţia porcinelor, precum şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2012

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

5.2. Păstrarea pentru control a registrului privind măsurătorile efectuate pentru monitorizarea permanentă a microclimatului

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului şi/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care a fost controlat şi a existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu a existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care a existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 6a

Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

Porci graşi 7,20 euro/UVM

Scrofiţe 15,90 euro/UVM

Scroafe 13,10 euro/UVM

6.1. Zona de odihnă în condiţii superioare de bunăstare trebuie să fie uscată în permanenţă prin utilizarea de materiale absorbante corespunzătoare pentru aşternut

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins intre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins intre 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins intre 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mare de 50%

5

Repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

6.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind utilizarea materialelor absorbante

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

CAPITOLUL 4: C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere/nedepunerea cererii de plată/decontului justificativ
Pentru anul I cererea de ajutor reprezintă şi cerere de plată.
La începutul fiecărui an de angajament, din anul 2 de angajament până în anul 5 de angajament inclusiv, se depune anual o cerere de plată conform termenelor prevăzute în ghidul solicitantului (specifice fiecărei perioade de începere a anului de angajament, în funcţie de sesiunea de depunere a cererilor).
Decontul justificativ se depune trimestrial/anual (conform termenelor prevăzute în ghidul solicitantului).
1.Depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului justificativ
Nu se acceptă depunerea cu întârziere a cererii de ajutor/cererii de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative.
- Pentru cererile de ajutor depuse în primul an în afara perioadelor legale de depunere, nu se vor încheia angajamente.
- Cererile de plată depuse în anii următori în afara perioadelor legale de depunere nu vor fi luate în considerare pentru plată, urmând ca beneficiarul să facă în continuare dovada respectării angajamentului conform procedurii de la pct. 3.
- Deconturile justificative/Documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în termen de 10 zile şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării şi a anunţat şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) de această situaţie. Perioada de activitate de producţie minimă pentru categoria porc gras reprezintă un ciclu de producţie, iar pentru scroafe şi scrofiţe perioada de activitate de reproducţie minimă reprezintă cel puţin perioada cuprinsă între montă şi fătare.
Nedesfăşurarea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a porcilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie a unui an de angajament duce la închiderea angajamentului şi returnarea plăţilor primite, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
Depunerea cu întârziere a cererilor de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
2.Depunerea cererii de plată/decontului justificativ cu documente incomplete
În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete, se vor solicita documentele lipsă. În situaţia în care, în urma notificării, nu se vor prezenta documentele solicitate, se va proceda astfel:
- În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau altor documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la pct. B, se vor aplica aceste sancţiuni.
- În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menţionate, se vor/va elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv/subpachetul/ subpachetele pentru care nu s-au prezentat documentele.
3.Nedepunerea cererii de plată/deconturilor/documentelor justificative
- În situaţia în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată electivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, a anunţat inclusiv ANSVSA de această situaţie. Perioada de activitate de producţie minimă pentru categoria porc gras reprezintă un ciclu de producţie, iar pentru scroafe şi scrofiţe perioada de activitate de reproducţie minimă reprezintă cel puţin o perioadă cuprinsă între montă şi fătare.
- În cazul solicitanţilor care nu au depus cereri de plată pentru anii următori de angajament şi nici solicitări de retragere a cererii de ajutor, această situaţie conduce la suspiciuni privind respectarea cerinţelor specifice, în consecinţă instituţiile responsabile trebuie să se asigure de respectarea în continuare a angajamentului.
Astfel, APIA va transmite solicitantului o notificare referitoare la nedepunerea cererii de plată în intervalele menţionate în ghid imediat după expirarea perioadei de depunere a cererilor.
Prin notificare se va solicita beneficiarilor să prezinte acte doveditoare din care să rezulte că îşi continuă respectarea angajamentelor asumate, în mod voluntar, fapt pentru care vor depune şi o declaraţie prin care înştiinţează APIA că nu solicită sprijin pentru anul de angajament, dar continuă să respecte cerinţele specifice subpachetelor accesate în cererea de ajutor. Pentru beneficiarii ce depun o astfel de declaraţie în urma notificării primite, se va solicita control în teren conform Ghidului de efectuare a controlului la faţa locului pentru toate exploataţiile aflate sub angajament.
În cazul în care la controlul pe teren se constată încălcarea cerinţelor specifice pentru subpachetele aflate sub angajament, datele din fişa de control la faţa locului se introduc în aplicaţia electronică, pentru anii anteriori de angajament, în vederea aplicării sancţiunilor corespunzătoare şi recuperării sumelor necuvenite.
Beneficiarii care au primit notificarea şi care doresc să întrerupă angajamentul vor depune o declaraţie prin care înştiinţează APIA că solicită excluderea de la accesarea măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor", iar în cazul în care beneficiarii au avut plăţi în anii precedenţi, aceştia vor returna sumele primite.
Pentru dosarele beneficiarilor cu angajamente care nu au răspuns notificării se va aplica procedura de recuperare a sumelor primite necuvenit.
Conform prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care notificarea beneficiarului nu a fost posibilă sau acesta nu a fost găsit la acel domiciliu, persoana responsabilă cu efectuarea comunicării notificării va trebui să transmită către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor o adresă prin care să se precizeze dacă domiciliul beneficiarului este cel la care a fost transmisă notificarea. Dacă domiciliul comunicat de către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor este cel cunoscut de APIA, notificarea privind încălcarea angajamentului se va afişa/posta la sediul APIA şi pe site-ul APIA, beneficiarul considerându-se notificat în termen de 15 zile de la data afişării/postării. Dacă domiciliul comunicat de către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor este altul decât cel cunoscut de APIA, comunicarea notificării se va face la adresa indicată.
După efectuarea procedurii de comunicare descrise mai sus, pentru cazurile în care beneficiarii nu au răspuns notificării sau refuză primirea notificării, trebuie urmată procedura de recuperare a sumelor primite necuvenit în urma încălcării angajamentului.
4.Retragerea cererii de ajutor/plată
O cerere de ajutor/plată poate fi retrasă total sau parţial în orice moment. În cazul în care autoritatea competentă a informat deja beneficiarul despre neregulile pe care le conţine cererea de ajutor/plată sau în cazul în care l-a avertizat cu privire la intenţia sa de a întreprinde un control la faţa locului şi acest control a dus la constatarea unor nereguli, retragerile nu mai sunt autorizate pentru părţile din cererea de ajutor/plată la care se referă aceste nereguli.
Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, beneficiarul poate retrage cererea de ajutor/plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de ajutor/plată.
Dacă un beneficiar solicită retragerea integrală sau parţială a unei cereri de plată, după efectuarea unor plăţi în anii precedenţi, acesta este obligat să returneze integral sumele primite pentru subpachetele şi categoriile de porcine retrase.
CAPITOLUL 5: D. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
SECŢIUNEA 0:
(1)_
În cazul măsurii 215, ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:
- cerinţele legale în materia de gestionare (SMR 1-SMR 5), în domeniul "Mediu";
- cerinţele legale în materia de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-SMR 8);
- cerinţele legale în materia de gestionare privind sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor (SMR 9- 12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15) şi cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor în domeniul "Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor";
- bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), în domeniul "Bune condiţii agricole şi de mediu".
În cazul în care cerinţele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori a unei omiteri direct imputabile beneficiarului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă ori exclusă.
În cazul neglijenţei, sancţiunea aplicată nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită beneficiarului în cadrul măsurii.
Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor în scris.
(2)Nerespectarea datorată neglijenţei
Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui beneficiar, sancţiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.
Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1 %, să se crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care este definită o toleranţă printr-o zonă-tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depăşească 1 ha în valoare absolută.
Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită în cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.
(3)Nerespectarea Intenţionată
Dacă beneficiarul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul în cauză până la maximum 15% sau, după caz, să se mărească până la 100% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3).
În cazul nerespectării intenţionate, beneficiarul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic în cauză (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate este majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, beneficiarul va fi exclus de la măsura respectivă şi în anul calendaristic următor.
SECŢIUNEA 1:
I.Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor
Cerinţele legale în materia de gestionare (SMR) sunt definite conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prezentate în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1 - Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor

Tipul sancţiunii

Amploarea

Gravitatea**)

Persistenţa**)

%
Sancţiune

Prima repetiţie

A 2-a repetiţie

A 3-a repetiţie

A 4-a repetiţie

Neglijenţă*)

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă (rectificabilă)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nepermanentă

3%

9%

15% + notificare 2

81% + notificare 3

100%

Permanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100%

100%

Medie

Nepermanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100% + notificare 3

100%

Permanentă

5%

15% + Notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Înaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsura

Răspândire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Medie

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură m anul următor

Exclus de la măsură

Înaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Intenţie

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă

15%

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

20%

Medie

Nepermanentă

20%

Permanentă

30%

Înaltă

Nepermanentă

50%

Permanentă

100%

Răspândire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

30%

Permanentă

40%

Medie

Nepermanentă

40%

Permanentă

60%

Înaltă

Nepermanentă

80%

Permanentă

100%

__
*) Notificări pentru nerespectare;
Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor SMR şi în anul următor.
Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.
**) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere

Criteriu

Nivel

Definiţie

Gravitate (în cazul SMR-urilor care se verifică la nivel de parcelă/fermă)

Scăzută

0-30% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)]

0-10% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Medie

>30-50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)]

>10-20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

înaltă

>50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)]

>20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Persistenţă

Ne permanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

Permanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul angajamentului (Nerespectările descoperite în ultimul an de angajament se consideră a fi permanente.)

În cazul SMR-urilor care se verifică la nivel de exploataţie, "Gravitatea" este definită conform tabelului următor:

Nr. crt.

SMR

Elementul de control conform anexei privind cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori

Nivel gravitate

1.

1

a

Înaltă

2.

b

Medie

3.

c + e

Înaltă

4.

d

Înaltă

5.

2

Devine GAEC 13

 

6.

3

a

Scăzută

7.

e

Scăzută

8.

f

Scăzută

9.

4

a

Înaltă

10.

c

Medie

11.

g

Înaltă

12.

h

Înaltă

13.

i

Înaltă

14.

5

a

Înaltă

15.

b

Medie

16

d

Înaltă

17.

e + f

Înaltă

18.

9

a

Înaltă

19.

b

Medie

20.

c

Înaltă

21.

d

Înaltă

22.

e

Înaltă

23.

f

Înaltă

24.

10

a

Înaltă

25.

b

Înaltă

26.

c

Înaltă

27.

11

a

Înaltă

28.

b

Înaltă

29.

c

Înaltă

30.

d

Înaltă

31.

e

Înaltă

32.

f

Înaltă

33.

g

Înaltă

34.

h

Înaltă

35.

i

Înaltă

36.

j

Înaltă

37.

k

Înaltă

38.

12

a

Înaltă

39.

b

Înaltă

40.

c

Înaltă

41.

d

Înaltă

42.

e

Înaltă

43.

f

Înaltă

44.

g

Înaltă

45.

13

a

Medie

46.

b

Înaltă

47.

c

Înaltă

48.

d

Înaltă

49.

e

Înaltă

50.

14

a

Medie

51.

b

Înaltă

52.

c

Înaltă

53.

d

Înaltă

54.

e

Înaltă

55.

15

a*

Înaltă

56.

b*

Înaltă

57.

c*

Înaltă

*Elemente de control definite conform raportului de control, în baza anexei privind cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori.
OBSERVAŢIE:
SMR-urile 1-5 din domeniul "Mediul" şi SMR-urile 6-8 din domeniul "Identificarea şi înregistrarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2012.
SMR-urile 9-12 din domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor" şi SMR-urile 13-15 din domeniul "Notificarea bolilor la animale" se aplică începând cu 01.01.2014.
SMR-urile 16-18 din domeniul "Bunăstarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2016.
Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR în parte, conform tabelului nr. 1, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.
II.Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor
Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
Sancţiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a măsurilor privind menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permanente sunt prezentate în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

Tipul sancţiunii

Amploarea

Gravitatea**)

Persistenţa*1)

% Sancţiune

Prima repetiţie

A 2-a repetiţie

A 3-a repetiţie

A 4-a repetiţie

Neglijenţă*)

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă (rectificabilă)

0% + notificare 1

N/A

N/A

N/A

N/A

Nepermanentă

3%

9%

115% + notificare 2

81% + notificare 3

100%

Permanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100%

100%

Medie

Nepermanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100% + notificare 3

100%

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Înaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Răspândire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Medie

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de Ea măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100%. şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de Ea măsură

Înaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de ia măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de ia măsură

Intenţie

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă

15%

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

20%

Medie

Nepermanentă

20%

Permanentă

30%

Înaltă

Nepermanentă

50%

Permanentă

100%

Răspândire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

30%

Permanentă

40%

Medie

Nepermanentă

40%

Permanentă

60%

Înaltă

Nepermanentă

80%

Permanentă

100%

___
*) Notificări pentru nerespectare:
Notificarea 1 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor şi în anul următor.
Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.
**) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 4.
Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere

Criteriu

Nivel

Definiţie

Gravitate

Scăzută

0-30% din suprafaţa determinată a fermei

Medie

>30-50% din suprafaţa determinată a fermei

Înaltă

>50% din suprafaţa determinată a fermei

Persistenţă

Nepermanentă

Condiţii nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

Permanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

NOTĂ:
În cazul în care beneficiarului i se transmite notificarea 1 acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau neremedierea problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care beneficiarul nu înştiinţează APIA în termen/înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care beneficiarul înştiinţează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către beneficiar.
OBSERVAŢIE
Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC în parte, conform tabelului nr. 3, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.
III.I+II. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
(A)"Sancţiunea pe domeniu" aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite în cadrul fiecăruia din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "Bune condiţii agricole şi de mediu".
"Sancţiunea aplicată" beneficiarului:
a)pentru domeniul "Mediu" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 1-5 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor;
b)pentru domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 6-8 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor;
c)pentru domeniul "Bune condiţii agricole şi de mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.
(B)"Sancţiunea calculată" aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "Bune condiţii agricole şi de mediu".
"Sancţiunea aplicată" beneficiarului;
a)în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "Bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate neglijenţei este:
- "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 5%;
- 5%, dacă "sancţiunea calculată" este > 5%;
b)în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul dintre domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" sau "Bune condiţii agricole şi de mediu" este datorată repetiţiei este:
(i)pentru prima repetiţie:
- "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 15%;
- 15%, dacă "sancţiunea calculată" este > 15%;
(ii)de la a doua repetiţie:
- "sancţiunea calculată", conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea beneficiarului;
c)în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "Bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate intenţiei este:
- 20%, dacă "sancţiunea calculată" este < = 20%;
- "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este > 20%, dar nu mai mult de 100%.
CAPITOLUL 6: E. Sancţiuni multianuale
Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor de animale lit. f (supradeclararea intenţionată) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, respectiv se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar în următorii 3 ani calendaristici după anul constatării.
În cazul în care suma nu poate fi recuperată integral în decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului în care s-a constatat neregula, soldul se anulează, respectiv se anulează datoria beneficiarului.
ANEXA nr. 2: SISTEMUL DE SANCŢIUNI pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor" - pachetul b) - păsări din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
CAPITOLUL 1:
Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de ajutor aferente măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor" - pachetul b) - plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, depuse de beneficiarii măsurii, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
- neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă beneficiarului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a acestuia;
- intenţia - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare);
- repetiţia:
- pentru condiţii superioare - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată la verificarea anuală (verificare administrativă + control la faţa locului + supracontrol) de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
- pentru ecocondiţionalitate - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
- amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;
- gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
- persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
Definiţii
- efectiv estimat - efectivele de păsări estimate de beneficiar a fi livrate/transferate/mutate/efective medii anuale etc. conform anexei nr. 1 la cererea de ajutor/plată, pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitar-veterinară, pe cele 4 categorii, pe perioada unui an de angajament. Efectivul estimat din cererea de ajutor/plată nu poate depăşi capacitatea maximă a spaţiilor de creştere înmulţită cu nr. de serii declarate într-un an, conform tehnologiei de creştere a păsărilor. În cazul în care efectivul estimat din cererea de ajutor/plată este mai mare decât capacitatea maximă a spaţiilor de cazare înmulţită cu numărul de serii declarate într-un an, se va considera la calculul sancţiunilor/plăţii efectivul estimat ca valoare minimă dintre cele două;
- creşterea capacităţii exploataţiei aflate sub angajament
Efectivele estimate în cererea de plată pot creşte faţă de efectivele estimate în cererea de ajutor având în vedere mărirea capacităţii cu până la 50% a numărului maxim de locuri de cazare/serie din efectivul estimat iniţial. Vor trebui depuse de către beneficiar evidenţe clare în acest sens aferente capacităţilor aflate sub angajament. Astfel, se vor lua ca bază schiţele depuse la cererea de ajutor plus cele aferente măririi capacităţii cu până la 50%.
Dacă creşterea este mai mare de 50% din capacitatea exploataţiei * nr. serii aflate sub angajament, plata se limitează la maximum 50% creştere. Nu se permite încheierea unui nou angajament;
- efectivul livrat anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimate în euro/lei. Suma eligibilă la plata finală, exprimată în euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).
Etapele calculului efectivelor livrate anual eligibile la plată:
Determinarea efectivelor livrate conform documentelor (nr. de capete):
- efective livrate cf. doc. = efective livrate cf. doc. P1+ efective livrate cf. doc. P2 + efective livrate cf. doc. P3 + efective livrate cf. doc. P4,
unde; P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative sau perioada anuală pentru care au fost depuse documente justificative dacă nu au avut loc livrări.
Determinarea efectivului livrat eligibil (nr. de capete);
Efectiv livrat eligibil = efectiv livrat conform documentelor-efectiv neeligibil
Efectivul neeligibil:
- pentru subpachetele 1, 2, 4 şi 5 este reprezentat de:
-- efectivele livrate în urma răririlor;
-- cocoşi;
-- mortalităţi;
-- alte ieşiri ("puii zburaţi"- livraţi sub greutatea de sacrificare conform tehnologiei şi duratei fiecărei serii);
- pentru subpachetul 3b este reprezentat de:
-- efectivul transportat pe cheltuiala cumpărătorului;
-- efectivul pentru care nu se justifică cheltuielile de transport;
-- puii de o zi şi celelalte categorii neeligibile (tineret);
-- mortalităţi din timpul transportului (eligibile pentru subpachetele 1b, 2b, 4b şi 5b, dar neeligibile pentru subpachetul 3b)
Determinarea efectivelor livrate anual eligibile la plată (nr. de capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):
Efectiv livrat anual eligibil la plată = efectiv livrat eligibil - efectivul afectat anual det. cond. min.
Determinarea efectivului afectat anual det.cond.min. (nr. de capete);
Efectiv afectat anual determinat de condiţii minime = efectiv livrat eligibil x A cond.min.
unde:
Acond.min. (%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare
Determinarea procentului de abatere A cond.min. (%):
A cond.min. (%) = efectiv afectat anual cond.min./(efectiv realizat - efectiv afectat anual cond.min.) x 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100%, se va calcula cu 100%)
ATENŢIE!
La subpachetul 3b) se va lua în considerare numărul de păsări transportat la abatorizare.
Astfel, formula va fi:
A* cond.min. (%) = efectiv afectat anual cond.min./(efectiv transportat - efectiv afectat anual cond.min.) x 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100%, se va calcula cu 100%)
Efectiv realizat = Stoc iniţial la început an + intrări total an - mortalităţi total an
Efectiv afectat anual condiţii minime (număr de capete) = efectiv afectat cond.min. P1 + efectiv afectat cond.min. P2 + efectiv afectat cond.min. P3 + efectiv afectat cond.min. P4 + efectiv afectat condiţii minime rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).
OBSERVAŢIE:
Eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare Acond.sup. (%):
Acond.sup (%) - efectiv afectat anual cond.sup./(efectiv realizat - efectiv afectat anual cond.sup.-efectiv afectat anual cond.min.) x 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100%, se va calcula cu 100%)
ATENŢIE!
La subpachetul 3b se va lua în considerare numărul de păsări transportate la abatoarele amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale a exploataţiilor. Astfel, formula va fi:
A * (%) = efectivul afectat anual condiţii superioare/(total efectiv transportat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime) x 100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100%, se va calcula cu 100%)
Efectiv afectat anual cond.sup. = efectiv afectat cond.sup. P1 + efectiv afectat cond.sup. P2 + efectiv afectat cond.sup. P3 + efectiv afectat cond.sup. P4 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).
Solicitarea subpachetului 3b pentru categoriile găini ouătoare şi găini de reproducţie rase grele:
Dacă în primul an de aplicare se depune cererea de ajutor pentru subpachetul 3b pentru categoriile găini ouătoare şi/sau găini de reproducţie rase grele, se acordă plata pentru efectivul livrat anual eligibil la plată. Dacă în conformitate cu tehnologia de creştere, în anul doi de angajament, solicitantul nu are livrări, nu va fi penalizat pentru anul în care nu a solicitat subpachetul 3b, ci numai dacă 2 ani consecutivi nu solicită subpachetul 3b - transport; în acest caz angajamentul asumat de beneficiar pentru subpachetul 3b se consideră închis pentru nerespectare, urmând a se recupera sumele plătite până la acel moment.
Plata compensatorie pentru celelalte subpachete va fi solicitată cu raportare la efectivul mediu anual.
În cazul în care există transporturi pentru categoriile eligibile înspre şi dinspre exploataţie, în anii în care nu se solicită subpachetul 3b, acestea trebuie să respecte condiţiile superioare de bunăstare.
Ordinea aplicării sancţiunilor. Calculul sancţiunilor
Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de păsări.
Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă după etapa anterioară de calculare:

A.

Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor

B.

Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice

C.

Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului justificativ

D.

Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

E.

Sancţiuni multianuale

Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.
Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
a)decesul beneficiarului;
b)incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;
c)exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, în cazul în care această expropriere nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament;
d)o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;
e)distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;
f)o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul, efectivul de păsări sau familii de albine ale solicitantului.
Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaşte, în special, următoarele circumstanţe naturale:
a)moartea unui animal ca urmare a unei boli;
b)moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.
CAPITOLUL 2: A. Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor
Sancţiunile de supradeclarare se calculează pe baza efectivului estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) şi a efectivului livrat anual eligibil la plată (UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de păsări după formula:
% supradeclarare = (efectivul estimat anual - efectivul livrat anual eligibil la plată)/efectivul livrat anual eligibil la plată x 100
Dacă efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) este mai mic decât efectivul livrat anual eligibil la plată (UVM), nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM).
Dacă efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) este mai mare decât efectivul livrat anual eligibil la plată (UVM), se aplică sancţiuni de supradeclarare.
Sancţiunile aplicate în funcţie de intervalele de supradeclarare sunt următoarele:
a)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată este mai mică sau egală cu 20% din efectivul livrat anual eligibil la plată, ajutorul se va calcula pentru efectivul livrat anual eligibil la plată, dar nu se vor impune sancţiuni pentru supradeclarare.
b)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată este mai mare de 20%, dar mai mică sau egală cu 40% din efectivul livrat anual eligibil la plată, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată, la care se aplică o sancţiune de supradeclarare de 2% din suma cuvenită.
c)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet este mai mare de 40%, dar mai mică sau egală cu 60% din efectivul livrat anual eligibil la plată, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată, la care se aplică o sancţiune de supradeclarare de 5% din suma cuvenită.
d)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată este mai mare de 60%, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată, la care se aplică o sancţiune de 10% din suma cuvenită.
e)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată depăşeşte efectivul livrat anual eligibil la plată cu un procent mai mare de 2% din efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru anul respectiv, pe subpachetul respectiv.
f)Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual în cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată depăşeşte efectivul livrat anual eligibil la plată cu un procent mai mare de 20% din efectivul livrat anual eligibil la plată, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru întregul subpachet pe anul în cauză şi, în plus, beneficiarul este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre efectivul estimat anual şi efectivul livrat anual eligibil la plată. Valoarea sancţiunii stabilite în plus se constituie în sancţiune multianuală şi se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar în următorii 3 ani calendaristici după anul constatării.
În cazul în care se identifică două nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu: procentul de supradeclarare este cuprins între 23% şi 30% şi supradeclararea efectivelor din cadrul exploataţiei a fost realizată din intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele două sancţiuni aferente neregulilor constatate.
La calculul sancţiunilor pentru supradeclarare se va lua în considerare întregul efectiv livrat anual eligibil la plată/transferat/efectiv mediu anual etc. (pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi) fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la pct. B.
CAPITOLUL 3: B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, generale şi specifice

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament

2

Se aplică o sancţiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

3

Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

4

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv.

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv, iar, în plus, beneficiarul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe subpachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori, pentru exploataţia respectivă).

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusă de la toată măsura pe anul respectiv, iar, în plus, se returnează toţi banii primiţi pe subpachetul respectiv pentru acea exploataţie până în acel moment (pentru anii anteriori).

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusă de la plată de la toată măsura pe anul respectiv şi în plus pentru anul următor pe toată măsura. Beneficiarul returnează pentru această exploataţie toţi banii primiţi pe pachetul respectiv (b) - păsări) până la acel moment. În acest caz, se consideră că din intenţie beneficiarul nu a respectat condiţiile.

La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an se constată aceeaşi condiţie nerespectată, atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, pentru exploataţia respectivă se aplică pe subpachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte.
În cazul nivelelor 5, 6, 7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
 

Criterii de eligibilitate

Indicator (modalitatea de control*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Generale

Beneficiarul deţine autorizaţie sanitar - veterinară pentru întreaga exploataţie pe toată perioada de angajament (minimum 5 ani).

Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor

-

Nu se permite încheierea angajamentului pentru exploataţiile care nu îndeplinesc acest criteriu. Dacă pe parcursul perioadei de derulare a angajamentului se constată că acest criteriu nu mai este îndeplinit, se va închide angajamentul şi se vor recupera toţi banii primiţi pentru exploataţia respectivă.

Beneficiarul se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii solicitării.

Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor

-

Este exclus de la plată aplicantul care nu îndeplineşte acest criteriu şi se recuperează plăţile acordate necuvenit în anii anteriori de angajament

Exploataţia deţine abator în aceeaşi UAT cu spaţiile de creştere a păsărilor (subpachetul 3).

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

Exploataţia utilizează apă din reţeaua publică de apă potabilă în fluxurile tehnologice de creştere.

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

Subpachetul 1b

Asigurarea intensităţii iluminatului artificial cu minimum 30 lucşi

- iluminare artificială cu intensitate de 20 lucşi

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 2b

Reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Suprafaţă disponibilă minimă obligatorie:

- pui de carne - 33 kg/m2

- pui de carne - 39 kg/m2

- pui de carne - 42 kg/m2

- găini ouătoare

-- 1.111 cm2/cap sistem alternativ (9 găini ouătoare/m2 în sistem alternativ)

-- 750 cm2/cap sistem cuşti îmbunătăţite

- găini reproducţie rase grele

-- 25 kg/m2

-- pui de curcă

- masculi: 55 kg/m2

- femele: 50 kg/m2

Vizită pe teren
(în cazul includerii în eşantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 3b

Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului

Suprafaţa minimă obligatorie în timpul transportului păsărilor:

- 200 cm2/kg( păsări cu greutatea < 1,6 kg/cap

- 160 cm2/kg, păsări cuprinse între 1,6 - < 3 kg/cap

- 115 cm2/kg, păsări cuprinse între 3 - < 5 kg/cap

- 105 cm2/kg, păsări cu greutatea > 5 kg/cap

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 4b

Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor în apa utilizată

4.a. Beneficiarul a prezentat minimum 2 buletine de analiză/an la sursă

Vizită pe teren
(în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize)

5

Repetiţie

6

Intenţie

8

4.b. Beneficiarul a prezentat minimum 2 analize/an la puii de carne şi puii de curcă şi 2 probe/an la găini ouătoare şi găini de reproducţie rase grele, la intrarea în hală, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor minime:

Indicator pentru cerinţa minimă obligatorie:

- nitraţi -100 (mg/l)

- nitriţi - 1 (mg/l)

Vizită pe teren
(în cazul includerii în eşantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor minime etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 5b

Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Nivelul noxelor din adăpost în condiţii minime obligatorii:

- 20 ppm amoniac (NH3)

- 3.000 ppm dioxid de carbon (CO2)

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Încălcarea cerinţelor minime

În cazul în care se constată o încălcare a cerinţelor minime se calculează "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea în vedere acest efectiv livrat diminuat.

Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi A cond.sup. (%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare.
 

Valoarea plăţii compensatorii

Criterii de eligibilitate

Indicator
(modalitatea de control*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Codul sancţiunii

Subpachetul 1b

Asigurarea intensităţii iluminatului artificial cu minimum 30 lucşi

Pui de carne 15,99 euro/UVM Pui de curcă 45,06 euro/UVM Găini ouătoare 11,91 euro/UVM Găini rase grele 26,79 euro/UVM

1.1. Indicator pentru cerinţa superioara Iluminarea artificială cu intensitate de 30 lucşi

- timp de minimum 18 ore/zi pentru categoriile: pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie rase grele;

- timp de 16 ore/zi pentru categoria găini ouătoare.

Vizită pe teren
(în cazul includerii în eşantion) Control administrativ - verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

1.2. Păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control, privind: - utilizarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat artificial

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs exista şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 2b

Reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Pui de carne 42,82 euro/UVM Pui de curcă 263,53 euro/UVM Găini ouătoare 114,29 euro/UVM Găini rase grele 134,45 euro/UVM

2.1. Indicatori pentru cerinţă superioară:

- pui de carne - 30 kg/m2

- pui de carne - 35,45 kg/m2

- pui de carne - 38,18 kg/m2

- găini ouătoare:

- 1.222 cm2/cap în sistem alternativ

- 825 cm2/cap în sistem cuşti îmbunătăţite

- găini reproducţie rase grele - 22,73 kg/m2

- pui de curcă:

-- masculi: 50 kg/m2

-- femele: 45,45 kg/m2

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

2.2. Păstrarea pentru control a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă şi a greutăţii în condiţii superioare de bunăstare

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 3b

Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului

Pui de carne 14,29 euro/UVM

Pui de curcă 35,36 euro/UVM Găini ouătoare 3,64 euro/UVM Găini rase grele 3,64 euro/UVM

3.1. Suprafaţa superioară în timpul transportului păsărilor, de minimum:

- 260 cm2/kg pentru păsări cu greutate < 1,6 kg/cap

- 208 cm2/kg pentru păsări cu greutate cuprinsă între 1,6 - < 3 kg/cap

- 150 cm2/kg pentru păsări cu greutate cuprinsă între 3- < 5 kg/cap

- 137 cm2/kg pentru păsări cu greutate de > 5 kg/cap

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

3.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind transporturile pentru populare fermă şi pentru depopulare către abator

Vizită pe teren
(în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 4b

Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor în apa utilizată

Pui de carne 29,49 euro/UVM Pui de curcă 25,82 euro/UVM Găini ouătoare 28,01 euro/UVM Găini rase grele 33,80 euro/UVM

4.1a. Beneficiarul a prezentat minimum 14 buletine/an de analiză la sursă.

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiza ca număr

Nerespectarea criteriului (beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize)

5

Repetiţie

6

Intenţie

8

4.1b. Beneficiarul a prezentat suplimentar minimum 1 buletin de analiză de la intrarea în fiecare hală pe serie pentru puii de carne şi de curcă, faţă de 2 analize/an şi suplimentar 4 buletine de analiză a apei la intrarea în hală, la găini ouătoare şi găini de reproducţie, faţă de 2 probe/an în practica curentă, deci 6 buletine de analiză/an, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor superioare: Maxim:

- nitraţi - 50 (mg/l);

- nitriţi - 0,5 (mg/l); [nitraţi/50] + [nitriţi/3] < = 1

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion, numai pentru puii de carne şi de curcă) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr şi rezultate

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere"' cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

4.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind analizele efectuate

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor şi/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 5b

Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Pui de carne 19,52 euro/UVM Pui de curcă 37,43 euro/UVM Găini ouătoare 20,47 euro/UVM Găini rase grele 40,93 euro/UVM

5.1 Nivelul noxelor din adăpost în condiţii superioare de bunăstare:

- 14 ppm amoniac (NH3)

- 2.100 ppm dioxid de carbon (CO2)

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de -10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 35% şi 50%

4

Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

5.2. Păstrarea pentru control a registrului cu măsurătorile zilnice efectuate pentru monitorizarea permanentă a microclimatului, precum şi a noxelor pentru demonstrarea condiţiilor de bunăstare

Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului şi/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care a existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

___
*) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
CAPITOLUL 4: C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere/ nedepunerea cererii de plată/decontului justificativ
Pentru anul I cererea de ajutor reprezintă şi cerere de plată.
La începutul fiecărui an de angajament, din anul 2 de angajament până În anul 5 de angajament inclusiv se depune anual o cerere de plată conform termenelor prevăzute în ghidul solicitantului, (specifice fiecărei perioade de începere a anului de angajament, în funcţie de sesiunea de depunere a cererilor).
Decontul justificativ se depune trimestrial/anual (conform termenelor prevăzute în ghidul solicitantului).
1.Depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului justificativ
Nu se acceptă depunerea cu întârziere a cererii de ajutor/cererii de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative.
- Pentru cererile de ajutor depuse în primul an în afara perioadelor de legale de depunere, nu se vor încheia angajamente.
- Cererile de plată depuse în anii următori în afara perioadelor legale de depunere nu vor fi luate în considerare pentru plată, urmând ca beneficiarul să facă în continuare dovada respectării angajamentului conform procedurii de la pct. 3.
- Deconturile justificative/Documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în termen de 10 zile şi a prezentat documente care justifică motivele nepopularii şi a anunţat inclusiv Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) de această situaţie. Perioada de activitate de creştere minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele, perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă reprezintă un trimestru.
Nedesfăşurarea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie a unui an de angajament duce la închiderea angajamentului şi returnarea plăţilor primite, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
Depunerea cu întârziere a cererilor de plată/deconturi justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
2.Depunerea cererii de plată/decontului justificativ cu documente incomplete
În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. în situaţia în care, în urma notificării, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:
- În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau altor documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la pct. B, se vor aplica aceste sancţiuni.
În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menţionate, se vor/va elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv/subpachetul/ subpachetele pentru care nu s-au prezentat documentele.
3.Nedepunerea cererii de ajutor/plată/deconturilor/ documentelor justificative
- În situaţia în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, a anunţat inclusiv ANSVSA de această situaţie. Perioada de activitate de creştere minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă reprezintă un trimestru.
- În cazul solicitanţilor care nu au depus cereri de plată pentru anii următori de angajament această situaţie conduce la suspiciuni privind respectarea cerinţelor specifice. În consecinţă instituţiile responsabile trebuie să se asigure de respectarea în continuare a angajamentului.
Astfel, APIA va transmite solicitantului o Notificare referitoare la nedepunerea cererii de plată în intervalele menţionate în ghid imediat după expirarea perioadei de depunere a cererilor.
Prin notificare se va solicita beneficiarilor să prezinte acte doveditoare din care să rezulte că îşi continuă respectarea angajamentelor asumate, în mod voluntar, fapt pentru care vor depune şi o Declaraţie prin care înştiinţează APIA că nu solicită sprijin pentru anul de angajament, dar continuă să respecte cerinţele specifice subpachetelor accesate în cererea de ajutor. Pentru beneficiarii ce depun astfel de declaraţie în urma notificării primite se va solicita control în teren conform Ghidului de efectuare a controlului la faţa locului pentru toate exploataţiile aflate sub angajament.
În cazul în care la controlul pe teren se constată încălcarea cerinţelor specifice pentru subpachetele aflate sub angajament, datele din Fişa de control la faţa locului se introduc în aplicaţia electronică, pentru anii anteriori de angajament, în vederea aplicării sancţiunilor corespunzătoare şi recuperării sumelor necuvenite.
Beneficiarii care au primit notificarea şi care doresc să întrerupă angajamentul vor depune o declaraţie prin care înştiinţează APIA că solicită excluderea de la accesarea măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor", iar în cazul în care beneficiarii au avut plăţi în anii precedenţi, aceştia vor returna sumele primite.
Pentru dosarele beneficiarilor cu angajamente care nu au răspuns notificării se va aplica procedura de recuperare a sumelor primite necuvenit.
Conform prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care notificarea beneficiarului nu a fost posibilă sau acesta nu a fost găsit la acel domiciliu, persoana responsabilă cu efectuarea comunicării notificării va trebui să transmită către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor o adresă prin care să se precizeze dacă domiciliul beneficiarului este cel la care a fost transmisă notificarea. Dacă domiciliul comunicat de către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor este cel cunoscut de APIA, notificarea privind încălcarea angajamentului se va afişa/posta la sediul APIA şi pe site-ul APIA, beneficiarul considerându-se notificat în termen de 15 zile de la data afişării/postării. Dacă domiciliul comunicat de către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor este altul decât cel cunoscut de APIA, comunicarea notificării se va face la adresa indicată.
După efectuarea procedurii de comunicare descrisă mai sus, pentru cazurile în care beneficiarii nu au răspuns notificării sau refuză primirea notificării, trebuie urmată procedura de recuperare a sumelor primite necuvenit în urma încălcării angajamentului.
4.Retragerea cererii de ajutor/plată
O cerere de ajutor/plată poate fi retrasă total sau parţial în orice moment. În cazul în care autoritatea competentă a informat deja beneficiarul despre neregulile pe care le conţine cererea de ajutor/plată sau în cazul în care l-a avertizat cu privire la intenţia sa de a întreprinde un control la faţa locului şi acest control a dus la constatarea unor nereguli, retragerile nu mai sunt autorizate pentru părţile din cererea de ajutor/plată la care se referă aceste nereguli.
Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, beneficiarul poate retrage cererea de ajutor/plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de ajutor/plată.
Dacă un beneficiar solicită retragerea integrală sau parţială a unei cereri de plată, după efectuarea unor plăţi în anii precedenţi, acesta este obligat să returneze integral sumele primite pentru subpachetele şi categoriile de păsări retrase.
CAPITOLUL 5: D. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
SECŢIUNEA 0:
(1)_
În cazul măsurii 215, ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:
- cerinţele legale în materia de gestionare (SMR 1-SMR 5), în domeniul "Mediu";
- cerinţele legale în materia de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-SMR 8);
- cerinţele legale în materia de gestionare privind sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor (SMR 9-12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15) şi cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor în domeniul "Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor"
- bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), în domeniul "Bune condiţii agricole şi de mediu".
În cazul în care cerinţele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori a unei omiteri direct imputabile beneficiarului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă ori exclusă.
În cazul neglijenţei, sancţiunea aplicată nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală, în cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită beneficiarului în cadrul măsurii.
Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor în scris.
(2)Nerespectarea datorată neglijenţei
Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui beneficiar, sancţiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.
Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1 %, să se crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care este definită o toleranţă printr-o zonă-tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depăşească 1 ha în valoare absolută.
Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită în cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.
(3)Nerespectarea intenţionată
Dacă beneficiarul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul în cauză până la maximum 15% sau, după caz, să îl mărească până la 100% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3).
În cazul nerespectării intenţionate, beneficiarul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic în cauză (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate este majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, beneficiarul va fi exclus de la măsura respectivă şi în anul calendaristic următor.
SECŢIUNEA 1:
I.Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor
Cerinţele legale în materia de gestionare (SMR) sunt definite conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prezentate în tabelul nr. 1
Tabelul nr. 1 - Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor

Tipul sancţiunii

Amploarea

Gravitatea**)

Persistenţa**)

% Sancţiune

Prima repetiţie

A 2-a repetiţie

A 3-a repetiţie

A 4-a repetiţia

Neglijenţă*)

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă (rectificabilă)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nepermanentă

3%

9%

15% + notificare 2

81% + notificare 3

100%

Permanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100%

100%

Medie

Nepermanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100% + notificare 3

100%

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Înaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Răspândire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Medie

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Înaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Intenţie

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă

15%

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

20%

Medie

Nepermanentă

20%

Permanenţă

30%

Înaltă

Nepermanentă

50%

Permanentă

100%

Răspândire

asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

30%»

Permanentă

40%

Medie

Nepermanentă

40%

Permanentă

60%

Înaltă

Nepermanentă

80%

Permanentă

100%

__
*) Notificări pentru nerespectare:
Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor SMR şi în anul următor.
Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.
**) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere

Criteriu

Nivel

Definiţie

Gravitate (în cazul SMR-urilor care se verifică la nivel de parcelă/fermă)

Scăzută

0-30% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)]

0-10% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Medie

>30-50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)]

>10-20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Înaltă

>50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)]

>20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Persistenţă

Nepermanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

Permanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

În cazul SMR-urilor care se verifică la nivel de exploataţie, "Gravitatea" este definită conform tabelului următor:

Nr. crt.

SMR

Elementul de control conform anexei privind cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori

Nivel gravitate

1.

1

a

Înaltă

2.

b

Medie

3.

c + e

Înaltă

4.

d

Înaltă

5.

2

Devine GAEC 13

6.

3

a

Scăzută

7.

e

Scăzută

8.

f

Scăzută

9.

4

a

Înaltă

10.

c

Medie

11.

g

Înaltă

12.

h

Înaltă

13.

i

Înaltă

14.

5

a

Înaltă

15.

b

Medie

16.

d

Înaltă

17.

e +f

Înaltă

18.

9

a

Înaltă

19.

b

Medie

20.

c

Înaltă

21.

d

Înaltă

22.

e

Înaltă

23.

f

Înaltă

24.

10

a

Înaltă

25.

b

Înaltă

26.

c

Înaltă

27.

11

a

Înaltă

28.

b

Înaltă

29.

c

Înaltă

30.

d

Înaltă

31.

e

Înaltă

32.

f

Înaltă

33.

g

Înaltă

34.

h

Înaltă

35.

i

Înaltă

36.

j

Înaltă

37.

k

Înaltă

38.

12

a

Înaltă

39.

b

Înaltă

40.

c

Înaltă

41.

d

Înaltă

42.

e

Înaltă

43.

f

Înaltă

44.

g

Înaltă

45.

13

a

Medie

46.

b

Înaltă

47.

c

Înaltă

48.

d

Înaltă

49.

e

Înaltă

50.

14

a

Medie

51.

b

Înaltă

52.

c

Înaltă

53.

d

Înaltă

54.

e

Înaltă

55.

15

a*

Înaltă

56.

b*

Înaltă

57.

c*

Înaltă

__
* Elemente de control definite conform Raportului de control, în baza anexei privind cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori.
OBSERVAŢIE:
SMR-urile 1-5 din domeniul "Mediul" şi SMR-urile 6-8 din domeniul "Identificarea şi înregistrarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2012.
SMR-urile 9-12 din domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor" şi SMR-urile 13-15 din domeniul "Notificarea bolilor la animale" se aplică începând cu 01.01.2014.
SMR-urile 16-18 din domeniul "Bunăstarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2016.
Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR în parte, conform tabelului nr. 1, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.
II.Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor
Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
Sancţiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a măsurilor privind menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permanente sunt prezentate în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

Tipul sancţiunii

Amploarea

Gravitatea**)

Persistenţa**)

% Sancţiune

Prima repetiţie

A 2-a repetiţie

A 3-a repetiţie

A 4-a repetiţie

Neglijenţă*)

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă (rectificabilă)

0% + notificare 1

N/A

N/A

N/A

N/A

Nepermanentă

3%

9%

15% + notificare 2

81% + notificare 3

100%

Permanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100%

100%

Medie

Nepermanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100% + notificare 3

100%

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Înaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Răspândire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Medie

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Înaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Intenţie

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă

15%

100% şi excluderea de la măsură în anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

20%

Medie

Nepermanentă

20%

Permanentă

30%

Înaltă

Nepermanentă

50%

Permanentă

100%

Răspândire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

30%

Permanentă

40%

Medie

Nepermanentă

40%

Permanentă

60%

Înaltă

Nepermanentă

80%

Permanentă

100%

__
*) Notificări pentru nerespectare:
Notificarea 1 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor şi în anul următor.
Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.
**) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 4.
Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere

Criteriu

Nivel

Definiţie

Gravitate

Scăzută

0-30% din suprafaţa determinată a fermei

Medie

>30-50% din suprafaţa determinată a fermei

Înaltă

>50% din suprafaţa determinată a fermei

Persistenţă

Nepermanentă

Condiţii nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

Permanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

NOTA:
În cazul în care beneficiarului i se transmite notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau neremedierea problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care beneficiarul nu înştiinţează APIA în termen/înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care beneficiarul înştiinţează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către beneficiar.
OBSERVAŢIE:
Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC în parte, conform tabelului nr. 3, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.
III.I+II. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
(A)"Sancţiunea pe domeniu" aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite în cadrul fiecăruia din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "Bune condiţii agricole şi de mediu".
"Sancţiunea aplicată" beneficiarului:
a)pentru domeniul "Mediu" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 1-5 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor;
b)pentru domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 6-15 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor;
c)pentru domeniul "Bune condiţii agricole şi de mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.
(B)"Sancţiunea calculată" aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "Bune condiţii agricole şi de mediu".
"Sancţiunea aplicată" beneficiarului;
a)în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "Bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate neglijenţei este:
- "sancţiunea calculată" dacă "sancţiunea calculată" este < = 5%;
- 5%, dacă "sancţiunea calculată" este > 5%;
b)în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" sau "Bune condiţii agricole şi de mediu" este datorată repetiţiei este:
(i)pentru prima repetiţie:
- "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 15%;
- 15%, dacă "sancţiunea calculată" este > 15%;
(ii)de la a doua repetiţie:
- "sancţiunea calculată", conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea beneficiarului;
c)în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "Mediu", "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "Bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate intenţiei este:
- 20%, dacă "sancţiunea calculată" este < = 20%;
- "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este > 20%, dar nu mai mult de 100%.
CAPITOLUL 6: E. Sancţiuni multianuale
Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor de păsări lit. f (supradeclararea intenţionată) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, respectiv se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar în următorii 3 ani calendaristici după anul constatării.
În cazul în care suma nu poate fi recuperată integral în decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului în care s-a constatat neregula, soldul se anulează, respectiv se anulează datoria beneficiarului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 7 octombrie 2014