Având în vedere prevederile:
- art. II din Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 46-52 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene sau locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 26 septembrie 2012