ORDIN nr. 912 din 12 iunie 2014 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.905/FU/21.05.2014 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi protecţia naturii,
ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.380/CJ/12.05.2014,
luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art. 1
Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea unui număr de două exemplare din specia râs (Lynx lynx) de pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei.
Art. 2
(1)Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2015.
(2)Recoltarea exemplarelor din specia râs prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane de picior tip Footsnare Trap TR06, cu eliberarea ulterioară a acestora.
(3)Capturarea exemplarelor din specia râs în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, denumit în continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
Art. 3
Beneficiarul prezentului ordin are obligaţia de a informa gestionarul fondului cinegetic cu privire la acţiunea pe care urmează să o desfăşoare şi de a solicita prezenţa acestuia.
Art. 4
(1)Beneficiarul prezentului ordin are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute, în termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).
Art. 5
Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi care răspunde pentru silvicultură, în limitele de competenţă.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

ANEXĂ: RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute - model -
Solicitant ......................
Specia pentru care s-a acordat derogare ......................
Numărul exemplarelor ...................
Stadiul de dezvoltare ......................
Starea exemplarelor înainte de prelevare ......................
Starea exemplarelor după prelevare ..............................
Locul de prelevare .......................
Data prelevării .............................
Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ...................
Stocarea şi destinaţia specimenelor ...................................
Motivul recoltării/derogării
|_| În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
|_| Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
|_| În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
|_| În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
|_| Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare
(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
Data .................
Semnătura ...........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 489 din data de 1 iulie 2014